MN07

Z Studia Informatyczne
Wersja z dnia 18:48, 29 sie 2006 autorstwa Przykry (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Interpolacja wielomianowa

Teraz zajmiemy się zadaniami, w których niewiadomymi są funkcje o wartościach rzeczywistych. Pierwszym z nich jest zadanie interpolacji wielomianowej.

Zadanie interpolacji, czyli poprowadzenia krzywej zadanego rodzaju przez zestaw danych punktów, jest jednym z podstawowych zadań obliczeniowych. Stosuje się je nagminnie w najróżniejszych dziedzinach życia, np.

  • Na podstawie próbki sygnału dźwiękowego (to znaczy: ciągu wartości

amplitud sygnału zmierzonych w kolejnych odstępach czasu), odtworzyć jego przebieg.

  • Przybliżyć wykres skomplikowanej (lub wręcz nieznanej) funkcji na

podstawie jej wartości uprzednio stablicowanych w wybranych punktach

  • Interpolację stosuje się szczególnie chętnie w samej numeryce. Na przykład, idea

metody siecznych polega na tym, by funkcję, której miejsca zerowego szukamy, przybliżyć prostą interpolującą tę funkcję w dwóch punktach. Metody numerycznego całkowania oraz rozwiązywania równań różniczkowych także korzystają z interpolacji.

Niech Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\subsetR”): {\displaystyle \displaystyle D\subsetR} i niech będzie pewnym zbiorem funkcji Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\toR”): {\displaystyle \displaystyle f:D\toR} . Niech będzie ustalonym zbiorem parami różnych punktów z , zwanych później węzłami.

Powiemy, że wielomian interpoluje funkcję w węzłach , gdy

Oznaczmy przez przestrzeń liniową wielomianów stopnia co najwyżej o współczynnikach rzeczywistych,

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\inR”): {\displaystyle \displaystyle \Pi_n\,=\,\{\,w(x)=a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0:\; a_j\inR, 0\le j\le n\,\}. }

Zadanie znalezienia wielomianu interpolującego zadane wartości, nazywamy zadaniem interpolacji Lagrange'a.

Twierdzenie Istnienie i jednoznaczność zadania interpolacji Lagrange'a

Dla dowolnej funkcji Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\toR”): {\displaystyle \displaystyle f:D\toR}
 istnieje 

dokładnie jeden wielomian interpolujący w węzłach , .

Dowód

Wybierzmy w dowolną bazę wielomianów , ,

Wtedy każdy wielomian z można jednoznacznie przedstawić w postaci rozwinięcia względem wybranej bazy. Warunkiem koniecznym i dostatecznym na to, aby wielomian interpolował jest spełnienie układu równań liniowych

z niewiadomymi , który w postaci macierzowej wygląda następująco:

Aby wykazać, że układ ten ma jednoznaczne rozwiązanie wystarczy, aby wektor zerowy był jedynym rozwiązaniem układu jednorodnego. Rzeczywiście, układ jednorodny odpowiada interpolacji danych zerowych, , . Istnienie niezerowego rozwiązania byłoby więc równoważne istnieniu niezerowego wielomianu stopnia nie większego od , który miałby różnych zer , co jest niemożliwe.

End of proof.gif

Zadanie znalezienia dla danej funkcji jej wielomianu interpolacyjnego stopnia co najwyżej jest więc dobrze zdefiniowane, tzn. rozwiązanie istnieje i jest wyznaczone jednoznacznie. Zauważmy, że wielomian interpolacyjny jako taki nie może być wynikiem obliczeń w naszym modelu obliczeniowym, możemy natomiast wyznaczyć jego współczynniki w wybranej bazie.

Definicja

Niech będzie bazą w przestrzeni wielomianów stopnia co najwyżej . Zadanie interpolacji wielomianowej polega na obliczeniu dla danej funkcji współ\-czyn\-ni\-ków takich, że wielomian

interpoluje w punktach , .

Uwarunkowanie

Danymi w zadaniu interpolacji są zarówno wartości interpolowanej funkcji, jak i węzły interpolacji. Traktując węzły jako sztywno zadane parametry zadania i dopuszczając jedynie zaburzenia wartości funkcji, można pokazać, że jeśli zamiast rozpatrzyć jej zaburzenie , gdzie , to

gdzie

Wybór bazy wielomianowej

Jak już wiemy, zadanie interpolacji Lagrange'a sprowadza się do rozwiązania układu równań liniowych. Okazuje się, że w zależności od wyboru sposobu reprezentacji naszego wielomianu (czyli od wyboru bazy wielomianowej ), układ ten może być albo bardzo łatwy do rozwiązania, albo --- bardzo trudny. Co więcej, jego rozwiązanie w arytmetyce może napotykać na większe bądź mniejsze trudności (w zależności np. od uwarunkowania macierzy układu, który musimy rozwiązać).

W naturalny sposób powstaje więc problem wyboru "wygodnej" bazy w . Rozpatrzymy trzy bazy: Lagrange'a, potęgową i Newtona.

Baza Lagrange'a (kanoniczna)

Zdefiniujmy dla wielomiany

Zauważmy, że każdy z jest stopnia dokładnie oraz

Stąd łatwo widać, że wielomiany te stanowią bazę w , którą nazywamy bazą Lagrange'a. Macierz układu zadania interpolacji (Uzupelnic: ukladinter ) jest w takim wypadku identycznością i w konsekwencji , . Wielomian interpolacyjny dla funkcji można więc zapisać jako

Koszt kombinatoryczny rozwiązania zadania interpolacji jest przy tym zerowy.

Przypuśćmy, że chcielibyśmy obliczyć wartość wielomianu interpolacyjnego w punkcie różnym od , . Podstawiając

oraz mamy pierwszy wzór barycentryczny

i ostatecznie dostajemy tzw. drugi wzór barycentryczny na wielomian interpolacyjny,

gdzie . W ostatniej równości wykorzystaliśmy fakt, że , co łatwo widzieć, rozpatrując zadanie interpolacji funkcji .

Dla wielu układów węzłów wagi są zadane jawnymi wzorami, np. dla węzłów równoodległych (niezależnie od tego na jakim odcinku!) wagi w drugim wzorze barycentrycznym wynoszą po prostu

Można pokazać, że wartość wielomianu iterpolacyjnego obliczona w arytmetyce według pierwszego algorytmu barycentrycznego spełnia

gdzie , a więc jest to algorytm numerycznie poprawny. Zachowanie drugiej postaci wzoru barycentrycznego w arytmetyce jest nieco bardziej skomplikowane, ale w typowych zadaniach .

Baza potęgowa (naturalna)

Znacznie prościej można obliczyć wartość wielomianu interpolacyjnego, (a także jego pochodnych), gdy jest on dany w najczęściej używanej bazie potęgowej, , . Jeśli bowiem

to również

co sugeruje zastosowanie następującego schematu Hornera do obliczenia :

Algorytm Algorytm Hornera<math>\displaystyle v_n = a_n;</math>
for (j=n-1; j >= 0 ; j--)
	<math>\displaystyle v_j\, = \,v_{j+1}\cdot x\,+\,a_j</math>;

Po wykonaniu tego algorytmu . Schemat Hornera wymaga wykonania tylko mnożeń i dodawań. Ma on również głębszy sens, bo jego produktem ubocznym mogą być także wartości pochodnych naszego wielomianu w . Algorytm Hornera okazuje się optymalny. Każdy inny algorytm obliczający dokładną wartość wielomianu znając jego współczynniki wymaga wykonania co najmniej mnożeń i dodawań. Algorytm Hornera jest też numerycznie poprawny.

Zauważmy jednak, że w przypadku bazy potęgowej macierz układu (Uzupelnic: ukladinter ) jest pełna. Jest to tzw. macierz Vandermonde'a. Obliczenie współczynników wielomianu interpolacyjnego w bazie potęgowej bezpośrednio z tego układu, stosując jedną ze znanych nam już metod, kosztowałoby rzędu operacji arytmetycznych. Co gorsza, w często spotykanym przypadku, gdy węzły interpolacji są równoodległe, ta macierz jest bardzo źle uwarunkowana!

Baza Newtona

Rozwiązaniem pośrednim, które łączy prostotę obliczenia współczynników z prostotą obliczenia wartości i ewentualnie jego pochodnych jest wybór bazy Newtona,

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned p_0(x) &= 1, \\ p_j(x) &= (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_{j-1}),\qquad 1\le j\le n. \endaligned}

W tym przypadku współczynniki rozwinięcia wielomianu interpolacyjnego będziemy oznaczać przez ,

Zwróćmy od razu uwagę na ważną własność bazy Newtona. Jeśli jest wielomianem interpolacyjnym dla funkcji opartym na węzłach , , to oraz

Wartość można obliczyć stosując prostą modyfikację algorytmu Hornera:

Algorytm Algorytm Hornera dla bazy Newtona<math>\displaystyle v_n = b_n;</math>
for (j=n-1; j >= 0 ; j--)
	<math>\displaystyle v_j\, = \,v_{j+1}\cdot (x-x_j)\,+\,b_j</math>;

Ponadto układ równań (Uzupelnic: ukladinter ) jest trójkątny dolnyo specyficznej trukturze, dzięki czemu można stworzyć elegancki algorytm, który teraz predstawimy.

Algorytm różnic dzielonych

Różnicę dzieloną funkcji opartą na różnych węzłach , gdzie , definiuje się indukcyjnie jako

Zachodzi następujące ważne twierdzenie.

Twierdzenie

Współczynniki  wielomianu 

interpolacyjnego Newtona dla danej funkcji dane są przez różnice dzielone w węzłach , tzn.

Dowód

Dla , oznaczmy przez wielomian z interpolujący w węzłach . Wtedy ma miejsce następująca równość ():

Aby ją pokazać wystarczy, że prawa strona tej równości, którą oznaczymy przez , przyjmuje wartości dla , . Rzeczywiście, jeśli to

Ponadto

oraz podobnie . Stąd jest wielominem z interpolującym w węzłach , , czyli .

Dalej postępujemy indukcyjnie ze względu na stopień wielomianu interpolacyjnego. Dla mamy oczywiście . Niech . Ponieważ, jak łatwo zauważyć,

z założenia indukcyjnego mamy dla . Aby pokazać podobną równość dla , wykorzystamy równość (Uzupelnic: rek ) z i , która ma wtedy postać

Zauważmy teraz, że jest współczynnikiem przy w wielomianie . Z założenia indukcyjnego wynika, że współczynniki przy w wielomianach i są ilorazami różnicowymi opartymi odpowiednio na węzłach i . Stąd

co kończy dowód.

End of proof.gif

Różnicę dzieloną można łatwo obliczyć na podstawie wartości , , budując następującą tabelkę:

Zauważmy przy tym, że "po drodze" obliczamy dla wszystkich , a więc w szczególności również interesujące nas różnice dzielone . Stąd i z Twierdzenia Uzupelnic: rozdziel natychmiast wynika algorytm obliczania współczynników wielomianu interpolacyjnego w bazie Newtona. Po wykonaniu następującego algorytmu,

Algorytm Metoda różnic dzielonychfor (j = 0; j <= n; j++)
	<math>\displaystyle b_j</math> = <math>\displaystyle f(x_j)</math>; 
for (j = 0; j <= n; j++)
	for (k = n; k >= j; k--)
		<math>\displaystyle b_j</math> = <math>\displaystyle (b_k-b_{k-1})/(x_k - x_{k-j})</math>;

współczynniki na końcu algorytmu zawierają wspólczynniki wielomianu interpolacyjnego w bazie Newtona. Czy gdybyś zobaczył ten algorytm na samym początku tego wykładu, to zgadłbyś, do czego może służyć?!

\applet{}{Działanie algorytmu różnic dzielonych}

Okazuje się, że przy realizacji w algorytmu różnic dzielonych istotną rolę odgrywa porządek węzłów. Można pokazać, że algorytm liczenia jest numerycznie poprawny ze względu na dane interpolacyjne , o ile węzły są uporządkowane nierosnąco lub niemalejąco.

Przypadek węzłów wielokrotnych

Uogólnieniem rozpatrzonego zadania interpolacji jest zadanie interpolacji Hermite'a. Zakładamy, że oprócz (różnych) węzłów dane są również ich krotności , , przy czym . Należy skonstruować wielomian taki, że

Oczywiście zakładamy przy tym, że odpowiednie pochodne funkcji istnieją.

Lemat

Zadanie interpolacji Hermite'a ma jednoznaczne rozwiązanie.

Dowód

Istnienie i jednoznaczność rozwiązania można uzasadnić tak samo jak w przypadku węzłów jednokrotnych. Przedstawiając wielomian w dowolnej bazie otrzymujemy układ równań z niewiadomymi, który dla zerowej prawej strony ma jedynie rozwiązanie zerowe. Inaczej bowiem istniałby wielomian niezerowy stopnia nie większego niż , który miałby zera o łącznej krotności większej niż .

End of proof.gif

Nas oczywiście interesuje konstrukcja wielomianu . W tym celu ustawimy węzły w ciąg

i zdefiniujemy uogólnioną bazę Newtona w jako

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned p_0(x) &= 1, \\ p_j(x) &= (x-\bar x_0)(x-\bar x_1)\cdots (x-\bar x_{j-1}), \qquad 1\le j\le n. \endaligned}

Uogólnimy również pojęcie różnicy dzielonej na węzły powtarzające się kładąc

dla , oraz

dla . Zauważmy, że przy tej definicji różnice możemy łatwo obliczyć stosując schemat podobny do tego z przypadku węzłów jednokrotnych.

Twierdzenie

Współczynniki wielomianu interpolacyjnego Hermite'a w bazie Newtona,

dane są przez odpowiednie różnice dzielone, tzn.

Dowód

Dowód przeprowadzimy podobnie jak dla węzłów jednokrotnych. Niech oznacza wielomian interpolacyjny Hermite'a oparty na (być może powtarzających się) węzłach . To znaczy, interpoluje w węzłach takich, że występuje w ciągu , a jego krotność jest liczbą powtórzeń w tym ciągu.

Zauważmy najpierw, że dla zachodzi znany nam już wzór (Uzupelnic: rek ),

Rzeczywiście, oznaczmy przez prawą stronę powyższej równości. Dla mniejszego od krotności danego węzła w ciągu , mamy , a ponieważ

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned v^{(k)}(x)&=\frac{k\,(w_{i+1,j}^{(k-1)}(x)-w_{i,j-1}^{(k-1)}(x))} {\bar x_j-\bar x_i} \\ && \qquad +\, \frac{(x-\bar x_i)w_{i+1,j}^{(k)}(x)-(x-\bar x_j)w_{i,j-1}^{(k)}(x)} {\bar x_j-\bar x_i}, \endaligned}

to

Korzystając z tego wzoru sprawdzamy, że spełnia odpowiednie warunki interpolacyjne, a stąd .

Dalej postępujemy indukcyjnie ze względu na . Dla mamy . Dla wystarczy pokazać, że . W tym celu rozpatrzymy dwa przypadki.

Jeśli to mamy jeden węzeł o krotności . Wielomian interpolacyjny jest wtedy postaci

a stąd . Jeśli zaś to równość wynika z (Uzupelnic: rek1 ) po podstawieniu i , oraz z założenia indukcyjnego.

End of proof.gif
Uwaga

Zauważmy, ze pojęcie różnicy dzielonej formalnie zdefiniowaliśmy jedynie dla ciągu węzłów postaci , gdzie są parami różne. Tą definicję można rozszerzyć do dowolnego ciągu węzłów. Można bowiem powiedzieć, że jest współczynnikiem przy wielomianu interpolującego w węzłach (uwzględniając krotności). Równoważnie,

Błąd interpolacji

Gdy mamy do czynienia z funkcją, która jest "skomplikowana" to często dobrze jest zastąpić ją funkcją "prostszą". Mówimy wtedy o aproksymacji (przybliżaniu) funkcji. Funkcję musimy również aproksymać wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie uzyskać pełnej o niej informacji. Na przykład, gdy funkcja reprezentuje pewien proces fizyczny to często zdarza się, że dysponujemy jedynie ciągiem próbek, czyli wartościami tej funkcji w pewnych punktach. Jasne jest, że chcielibyśmy przy tym, aby błąd aproksymacji był możliwie mały.

Z tego punktu widzenia, intepolacja wielomianowa może być traktowana jako jeden ze sposobów aproksymacji funkcji, opartym na próbkowaniu. Naturalnym staje się więc pytanie o błąd takiej aproksymacji.

Niech będą (niekoniecznie różnymi) węzłami należącymi do pewnego (być może nieskończonego) przedziału Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\subsetR”): {\displaystyle \displaystyle D\subsetR} . Dla danej funkcji Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\toR”): {\displaystyle \displaystyle f:D\toR} , przez rozważamy, tak jak w całym wykładzie, wielomian interpolacyjny stopnia co najwyżej interpolujący w zadanych węzłach. W przypadku węzłów wielokrotnych jest to oczywiście wielomian interpolacyjny Hermite'a; gdy węzły są jednokrotne, mamy do czynienia z interpolacją Lagrange'a.

Lemat

Dla dowolnego punktu 

błąd interpolacji w wyraża się wzorem

Jeśli ponadto , czyli pochodna w istnieje i jest ciągła, to

gdzie jest pewnym punktem należącym do najmniejszego przedziału zawierającego punkty .

\noindent Dowód\quad Możemy założyć, że nie jest żadnym z węzłów , . Niech będzie wielomianem interpolacyjnym funkcji opartym na węzłach i dodatkowo na węźle . Mamy wtedy

a ponieważ z warunku interpolacyjnego , to mamy też (Uzupelnic: blint ).

Aby pokazać drugą część lematu, rozpatrzmy funkcję Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\toR”): {\displaystyle \displaystyle \psi:D\toR} ,

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \lefteqn{\psi(x) \;=\; f(x)-\bar w_f(x)} \\ &= \, f(x)-w_f(x)-(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n) f(x_0,\ldots,x_n,\bar x). \endaligned}

Z warunków interpolacyjnych na wynika, że funkcja ma punkty zerowe o łącznej krotności co najmniej . Wykorzystując twierdzenie Rolle'a wnioskujemy stąd, że ma zera o łącznej krotności co najmniej , ma zera o łącznej krotności co najmniej , itd. W końcu funkcja zeruje się w co najmniej jednym punkcie należącym do najmniejszego przedziału zawierającego . Wobec tego, że , a -sza pochodna wielomianu wynosi , mamy

Stąd

co kończy dowód.

Zwykle interesuje nas nie tyle błąd w ustalonym punkcie , ale na całym przedziale . Zakładając teraz, że przedział jest domknięty, czyli

dla pewnych , błąd ten będziemy mierzyć w normie jednostajnej (Czebyszewa). Dla funkcji ciągłej Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\toR”): {\displaystyle \displaystyle g:[a,b]\toR} , norma ta jest zdefiniowana jako

Niech , gdzie , będzie klasą funkcji

gdzie . Mamy następujące twiedzenie.

Twierdzenie

Załóżmy, że każdą funkcję aproksymujemy jej wielomianem interpolacyjnym opartym na węzłach . Wtedy maksymalny błąd takiej aproksymacji wynosi

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned e(F^r_M([a,b]);x_0,x_1,\ldots,x_r) &= \max_{f\in F^r_M([a,b])} \|f-w_f\|_{ C([a,b])} \\ &= \frac M{(r+1)!}\cdot \max_{a\le x\le b}|(x-x_0)\cdots(x-x_r)|. \endaligned}

Dowód

Oszacowanie górne wynika bezpośrednio z Lematu Uzupelnic: leblint , bowiem dla mamy

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned \|f-w_f\|_{ C([a,b])}&=\max_{a\le x\le b}|f(x)-w_f(x)| \\ &= \max_{a\le x\le b}|(x-x_0)\cdots(x-x_r)| \frac{|f^{(r+1)}(\xi(x))|}{(r+1)!} \\ &\le & \frac{M}{(r+1)!}\max_{x\in D}|(x-x_0)\cdots(x-x_r)|. \endaligned}

Z drugiej strony zauważmy, że dla wielomianu mamy oraz

co kończy dowód.

End of proof.gif

\applet{}{Zjawisko Rungego}

Zauważmy, że błąd aproksymacji w istotny sposób zależy od wyboru węzłów . Naturalne jest więc teraz następujące pytanie. W których punktach przedziału należy obliczać wartości funkcji, aby błąd był minimalny? Problem ten sprowadza się oczywiście do minimalizacji wielkości względem węzłów .

Twierdzenie

Błąd aproksymacji w klasie funkcji jest minimalny gdy węzły

Ponadto, dla węzłów optymalnych mamy

Dowód tego twierdzenia opiera się na własnościach pewnego ważnego ciągu wielomianów, który teraz przedstawimy.

Wielomiany Czebyszewa

Ciąg wielomianów Czebyszewa (pierwszego rodzaju) zdefiniowany jest indukcyjnie jako

Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\aligned”): {\displaystyle \displaystyle \aligned T_0(x) &= 1, \\ T_1(x) &= x, \\ T_{k+1}(x) &= 2xT_k(x)-T_{k-1}(x),\qquad \mbox{ dla } \quad k\ge 1. \endaligned}

Zauważmy, że jest wielomianem stopnia dokładnie o współczynniku przy równym (). Ponadto wielomian można dla przedstawić w postaci

Rzeczywiście, łatwo sprawdzić, że jest to prawdą dla . Stosując podstawienie , , oraz wzór na sumę cosinusów otrzymujemy dla

co jest równoważne formule rekurencyjnej dla .

Ze wzoru (Uzupelnic: czebarc ) wynikają również inne ważne własności wielomianów Czebyszewa. Norma wielomianu Czebyszewa na wynosi

i jest osiągana w punktach tego przedziału równych

przy czym .

W końcu, -ty wielomian Czebyszewa ma dokładnie pojedynczych zer w równych

Konsekwencją wymienionych własności jest następujący lemat, któ\-ry jest kluczem do dowodu Twierdzenia Uzupelnic: optwez .

Przez oznaczymy klasę wielomianów stopnia o współczynniku wiodącym równym , tzn.

Twierdzenie o minimaksie

Niech . W klasie 

minimalną normę jednostajną na przedziale ma wielomian , tzn.


Dowód Twierdzenia o optymalnym doborze węzłów

Dowód wynika teraz bezpośrednio z twierdzenia o minimaksie. Zauważmy bowiem, że wielomian jest w klasie . Stąd dla optymalnymi węzłami są zera wielomianu Czebyszewa, przy których

Jeśli przedział jest inny niż , należy dokonać liniowej zamiany zmiennych tak, aby przeszedł on na . Bezpośrednie sprawdzenie pokazuje, że w klasie minimalną normę Czebyszewa na przedziale ma wielomian

Stąd

i węzły są optymalne.

End of proof.gif