Laboratorium wirtualne 1/Moduł 2 - ćwiczenie 2/część 4

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

wersja beta


LABORATORIUM WIRTUALNE 1

Ćwiczenie 2 - Środowisko programistyczne LabWindows/CVI

Część 4

LW1 M2 CZ4 Slajd intro.png Temat ćwiczenia:

Generacja i wyświetlanie przebiegów

Cel ćwiczenia:

Materiał zaprezentowany w czasie prezentacji ma za zadanie zaznajomić użytkownika ze sposobem generacji przebiegów i możliwości wyświetlania wyników w środowisku LabWindows/CVI. Słuchacz posiądzie niezbędne wiadomości potrzebne do zbudowania prostego wirtualnego oscyloskopu.


LW1 M2 CZ4 Slajd01.png Plan prezentacji.

LW1 M2 CZ4 Slajd02.png Cel ćwiczenia

LW1 M2 CZ4 Slajd03.png Na podstawie umiejętności nabytych w poprzednich częściach ćwiczenia należy zbudować szkielet aplikacji. W czasie generacji kodu należy uwzględnić obsługę zdarzeń EVENT_COMMIT i EVENT_VAL_CHANGED.

LW1 M2 CZ4 Slajd04.png Budowa aplikacji została podzielona na etapy. Każdy z etapów jest pewnego rodzaju rozdziałem w którym zamknięty został pewien fragment funkcjonalności aplikacji. W etapie przedstawiony został sposób generacji przebiegów.

LW1 M2 CZ4 Slajd05.png Na interfejsie należy dodać przycisk START i wygenerować dla niego funkcję obsługi zdarzenia. Przycisk posłuży do wygenerowania próbek sygnału.

LW1 M2 CZ4 Slajd06.png Na slajdzie przedstawione zostało miejsce gdzie należy wstawić funkcję generująca próbki sygnału sinusoidalnego. W przykładzie zostaną wygenerowane 256 próbki sygnału zawierające 2 okresy sinusoidy.

LW1 M2 CZ4 Slajd07.png Formularz konfiguracji argumentów wywołania funkcji Sine Wale.

LW1 M2 CZ4 Slajd08.png Argumenty wywołania funkcji Sine Wave:
 • Number of Elements – ilość próbek jaką chcemy wygenerować, wybieramy 256. Może powstać pytanie dlaczego zawsze wybieramy próbek a nie na przykład 250. większość funkcji służących do analizy i obróbki danych operuje na wielkościach 2 do n. stosowanie wielokrotności 2 jest związane tez ze sprzętem kontrolno-pomiarowym używanym przy budowie wirtualnych przyrządów pomiarowych.
 • Amplitude – amplituda generowanego sygnału. Jest to wartość typu double. Ustawiamy amplitudę przebiegu na wartość 10.
 • Frequency – częstotliwość generowanego sygnału. Obliczana jest w następujący sposób: ilość okresów/ilość próbek . ponieważ chcemy wygenerować dwa okresy sinusoidy a do dyspozycji mamy tablicę o rozmiarze 256 próbek to podajemy 7.8125e-3 co jest równoważne wartości 2/256.
 • Phase – faza sygnału. Jest to zmienna w której przechowywana jest wartość fazy na jakiej funkcja zakończyła generację przebiegu. Wartość fazy podawana na wejściu funkcji pozwala na generację przebiegu od określonej fazy (wartości kąta). Jest to wartość typu double która należy zadeklarować.
 • Sine Wave – tablica w której zapisane zostaną wartości wygenerowanych próbek. Należy ją zadeklarować jako tablicę 256 elementów typu double.

LW1 M2 CZ4 Slajd09.png Deklaracja zmiennych potrzebnych do generacji syganłu.

LW1 M2 CZ4 Slajd10.png Wypełniony wartościami formularz funkcji SineWave. Pole status pozostawiamy puste.

LW1 M2 CZ4 Slajd11.png Kompletny kod funkcji obsługi zdarzenia.

LW1 M2 CZ4 Slajd12.png

LW1 M2 CZ4 Slajd13.png W celu wyświetlenia okna graficznego zawierającego wykres wygenerowanej fnkcji na panelu potrzebny będzie przycisk Wyświetl dla którego należy wygenerować funkcję obsługi zdarzenia.

LW1 M2 CZ4 Slajd14.png W kodzie obsługi zdarzenia EVENT_COMMIT przycisku Wyświetl zostanie wstawiona funkcja YGraphPopUp(…) wyświetlająca w oknie graficznym zawartość tablicy tab.

LW1 M2 CZ4 Slajd15.png Formularz funkcji Y Graph Popup.

LW1 M2 CZ4 Slajd16.png Opis argumentów wywołania funkcji Y Graph Popup.

LW1 M2 CZ4 Slajd17.png Na slajdzie przedstawiony został efekt działania aplikacji. Wyskakujące okno graficzne z wykresem funkcji umożliwia wydruk otrzymanego wykresu.

LW1 M2 CZ4 Slajd18.png Etap 2 rozbudowy aplikacji opisuje sposób generacji i wyboru różnych przebiegów.

LW1 M2 CZ4 Slajd19.png Wstawienie na interfejsie użytkownika elementu umożliwiającego wybór jednego z sygnałów jaki ma zostać wygenerowany.

LW1 M2 CZ4 Slajd20.png Właściwości elementu Vertical Pointer Slide

LW1 M2 CZ4 Slajd21.png Definiowanie par danych (etykiet i odpowiadającym im wartości0 wyświetlanych na suwaku.

LW1 M2 CZ4 Slajd22.png Wypełniony formularz określający powiązania pomiędzy wyświetlanymi na suwaku etykietami a odpowiadającymi im wartościami.

LW1 M2 CZ4 Slajd23.png Ustawienie wartości domyślnej jaka ma zostać wybrana na suwaku w momencie startu aplikacji.

LW1 M2 CZ4 Slajd24.png Po zmodyfikowaniu interfejsu użytkownika pozostaje modyfikacja kodu obsługi zdarzenia EVENT_COMMIT przycisku Start tak aby generowany był wybrany przebieg.

W tym celu przed funkcją SineWave należy wstawić funkcję (Get Control Value) pobierającą położenie z suwaka SYGNAL. Wartość ma zostać zapisana w zmiennej sygnał (należy ją zadeklarować jako zmienną lokalną typu int).

Następnie po funkcji Get Control Value należy wstawić konstrukcję switch case która w zależności od wartości zmiennej sygnał wygeneruje odpowiedni przebieg.


LW1 M2 CZ4 Slajd25.png Na slajdzie zaprezentowano sposób definiowania wartości w instrukcji switch.

LW1 M2 CZ4 Slajd26.png Kreator instrukcji switch case.

LW1 M2 CZ4 Slajd27.png Wstawiony kod instrukcji switch case.

LW1 M2 CZ4 Slajd28.png Ostatnią czynnością jaką należy wykonać w funkcji Start jest wstawienie odpowiednich funkcji generujących przebiegi w odpowiednie pozycje case. Funkcje do generacji przebiegów znajdują się w:
Library > Advanced Analysis > Signal Generation

W pozycje case wstawiamy następujące funkcje:

 • case 0 – przenosimy funkcję SineWave którą wstawiliśmy w początkowej wersji funkcji Start.
 • case 1 – wstawiamy funkcje Square Wave z następującymi parametrami: ilość elementów , amplituda, częstotliwość i faza jak w funkcji SineWave; Duty Cycle – jest to procentowe wypełnienie prostokąta (pozostawiamy 50.0); Square Wave – nazwa tablicy do której mają być zapisane wygenerowane próbki (wpisujemy tab)
 • case 2 – wstawiamy funkcję Sawtooth Wave z parametrami jak funkcja Sine Wave.
 • case 3 – wstawiamy funkcję White Noise z parametrami jak funkcja Sine Wave; seed ustawiamy na -1 aby przebieg był kontynuowany

LW1 M2 CZ4 Slajd29.png Kompletny kod C funkcji obsługi zdarzenia przycisku Start.

LW1 M2 CZ4 Slajd30.png Efekt wykonaych zmian.

LW1 M2 CZ4 Slajd31.png Etap 4 rozbudowy aplikacji. Dodanie graficznego okna przedstawiającego wygenerowany przebieg bezposrednio na panelu.

LW1 M2 CZ4 Slajd32.png Wstawienie elementu typu Graph na panel.

LW1 M2 CZ4 Slajd33.png Kolejna modyfikacja funkcji Start. Przeniesienie kodu obsługi zdarzenia z funkcji Start do nowej funkcji Generuj. Jeżeli wstawimy funkcję Generuj przed miejscem jej pierwszego użycia nie będzie potrzebny prototyp funkcji. Prototyp funkcji wstawiamy zaraz po deklaracjach zmiennych na górze kodu C programu. Prototyp funkcji: void Generuj(void);

LW1 M2 CZ4 Slajd34.png Fragment kodu przedstawiający wykonane zmiany.

LW1 M2 CZ4 Slajd35.png W kodzie funkcji Generuj należy wstawić funkcje która wyczyści zawartość ekranu okna wykresu.

LW1 M2 CZ4 Slajd36.png Argumenty funkcji Delete Graph Plot:
 • Panel Handle – uchwyt do panelu, podajemy panelHandle
 • Control ID – nazwa wykresu którego ekran chcemy wykasować, wybieramy PANEL_WYKRES
 • Plot Handle – uchwyt do wykresu który chcemy wykasować, w naszym przypadku chcemy wyczyścić cały ekran wiec podajemy -1.
 • Refresh – ustawiamy na IMMEDIATE DRAW aby wykres został natychmiast odświeżony (wyczyszczony). Można tez wybrać DELEYED DRAW wtedy wykres zostanie odświeżony gdy zajdzie jakiekolwiek zdarzenie związane z wykresem, np. wyrysowanie nowego wykresu, przeskalowanie itp.

LW1 M2 CZ4 Slajd37.png Wypełniony formularz funkcji Delete Graph Plot. Pole status pozostawiamy puste.

LW1 M2 CZ4 Slajd38.png Funkcja wyświetlająca tablice z próbkami w oknie graficznym.

LW1 M2 CZ4 Slajd39.png Argumenty funkcji Delete Graph Plot:
 • Panel Handle – uchwyt do panelu, podajemy panelHandle
 • Control ID – nazwa wykresu którego ekran chcemy wykasować, wybieramy PANEL_WYKRES
 • Y Array – tablica zawierająca próbki do wyświetlenia, wybieramy tab
 • Number of Points – ilość próbek które chcemy wyświetlić, podajmy 256
 • Y Data Type – typ danych w tablicy, ustawiamy double precision

Pozostałe właściwości pozostawiamy bez zmian. Dotyczą one sposobu wyświetlania wykresu (kolor, grubość i typ linii itp..)


LW1 M2 CZ4 Slajd40.png Wypełniony formularz funkcji Ploty.

LW1 M2 CZ4 Slajd41.png Zmodyfikowany kod C funkcji Generuj.

LW1 M2 CZ4 Slajd42.png Przykładowy przebieg.

LW1 M2 CZ4 Slajd43.png Etap 5 wprowadza możliwość regulacji amplitudy generowanych przebiegów.

LW1 M2 CZ4 Slajd44.png Niezbędne zmiany na interfejsie użytkownika.

LW1 M2 CZ4 Slajd45.png Zmiana domyślnych właściwości elementu Knob:
 • Constant name – zmieniamy nazwę na AMPLITUDA
 • Callback function – definiujemy nową funkcję obsługi zdarzenia o nazwie Amplituda
 • Zmieniamy etykietę elementu na Amplituda

Po dokonaniu zmian we właściwościach elementu należy wygenerować funkcję obsługi zdarzenia.


LW1 M2 CZ4 Slajd46.png Pobranie nastaw pokrętła Amplituda.

LW1 M2 CZ4 Slajd47.png Niezbędne zmiany w kodzie funkcji Generuj aby pokrętło Amplituda miało możliwość zmiany amplitudy w generowanych przebiegach.

LW1 M2 CZ4 Slajd48.png Etap 6 prezentuje sposób odczytu wartości z wykresu za pomocą kursorów. Opisane także zostały dostępne tryby pracy elementów interfejsu użytkownika.

LW1 M2 CZ4 Slajd49.png Rozbudowa interfejsu użytownika.

LW1 M2 CZ4 Slajd50.png Niezbędne zmiany jakie trzeba wykonać w ustawieniach wykresu aby była możliwa obsługa kursorów. Na początek należy zdefiniować funkcję obsługi zdarzenia – wpisujemy Wykres. Ponadto należy zmienić ilość wyświetlanych kursorów na wykresie.

W grupie właściwości Control Settings znajduje się przycisk o nazwie Cursors… - otwiera on okno konfiguracji kursorów. W formularzu konfiguracji kursorów należy zmienić ilość kursorów (Number of cursors) z wartości 0 (kursory wyłączone) na 1.

Kolejnym elementem we właściwościach wykresu jaki należy zmienić jest Control Mode znajdujący się w grupie właściwości Control Settings. Tryb ten powinien być ustawiony na HOT (opis trybów na następnych slajdach).

Następnie należy wygenerować funkcję obsługi zdarzenia dla wykresu.


LW1 M2 CZ4 Slajd51.png W środowisku dostępne są następujące tryby pracy elementów:
 • Indicator,
 • Normal,
 • Hot,
 • Validate.

Tryb Indicator - element interfejsu użytkownika może być ustawiany (np. zmiana stanu logicznego dla diody, wyświetlanie wartości dla wyświetlacza, wyświetlanie wektora danych dla ekranu oscyloskopowego) jedynie z poziomu programu, gdyż dany element nie może wysłać zdarzeń: EVENT_COMMIT oraz EVENT_VAL_CHANGED. Dlatego jest on stosowny dla składników płyty czołowej programu, których funkcją jest jedynie przedstawianie określonych danych lub informacji beż możliwości ich pobierania od użytkownika z poziomu interfejsu. Alternatywnie tego typu elementy nazywa się: indykatorami, elementami biernymi lub wyświetlaczami.


LW1 M2 CZ4 Slajd52.png Tryb Normal - element pracujący w tym trybie może być ustawiany zarówno przez użytkownika aplikacji jak i z poziomu programu. Może on generować wszystkie zdarzenia oprócz EVENT_COMMIT. Alternatywnie tego typu elementy nazywa się: zadajnikami, elementami aktywnymi, przełącznikami lub ogólnie kontrolkami.

LW1 M2 CZ4 Slajd53.png Tryb Hot - element pracujący w tym trybie może być ustawiany zarówno przez użytkownika aplikacji jak i z poziomu programu. W porównaniu z elementem typu Normal może on generować wszystkie zdarzenia włącznie z EVENT_COMMIT. Standardowo element typu Hot wysyła zdarzenie EVENT_COMMIT w chwili, kiedy jego stan zostaje zmieniony.

LW1 M2 CZ4 Slajd54.png Tryb Validate - element pracujący w tym trybie, zachowuje się tak jak w trybie Hot, z tą tylko różnicą że przed wysłaniem zdarzenia EVENT_COMMIT podejmowana jest dodatkowa czynność. Mianowicie wszystkie elementy znajdujące się na płycie czołowej i posiadające atrybut Range Checking ustawiony na Notify (sprawdzanie zakresu ustawionego na Powiadom) sprawdzane są pod kątem wprowadzonych danych. Jeżeli, któraś z nich zawiera wartość z poza przedziału wyznaczonego przez Minimum i Maximum to przed wysłaniem zdarzenia EVENT_COMMIT pochodzącego od elementu Validate użytkownik poproszony zostanie o podanie wartości dopuszczalnej ograniczonej przez Minimum i Maximum. Eliminuje to ewentualność przesłania do kodu programu błędnych wartości.

LW1 M2 CZ4 Slajd55.png Aby było możliwe pobieranie położenia X i y kursora należy w kodzie obsługi zdarzania EVENT_VAL_CHANGED wykresu wstawić funkcję Get Graph Cursors odczytującą położenie X i Y kursora.
Library > User Interface > Controls\Graphs\Strip Charts > Graphs and Strip Charts > Graph Cursors

We właściwościach funkcji Get Graph Cursors podajemy:

 • Panel Handle – wybieramy uchwyt do panelu: panelHandle
 • Control ID – jest to id wykresu
 • Cursor Number – ustawiamy 1
 • Pola X i Y są wartościami odczytanymi więc należy wpisać w nie nazwy zmiennych i zadeklarować je jako zmienne lokalne typu double.

LW1 M2 CZ4 Slajd56.png Wypełniony formularz funkcji Get Graph Cursors.

LW1 M2 CZ4 Slajd57.png Modyfikacja kodu c funkcji Generuj.

LW1 M2 CZ4 Slajd58.png Aplikacja w działaniu.

LW1 M2 CZ4 Slajd59.png

LW1 M2 CZ4 Slajd60.png

LW1 M2 CZ4 Slajd61.png