CWGI Ćwiczenie 5,6

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
CWGI MC56 Slajd1.png
CWGI MC56 Slajd2.png
CWGI MC56 Slajd3.png
CWGI MC56 Slajd4.png
11.2ab Wygenerowanie ustawień rysunku

Na początku ustalamy środowisko związane z formatem. Możemy szybko to osiągnąć Oknem uruchomieniowym, które uaktywniamy (np. z menu kursora) poleceniem Opcje: karta System: Opcje ogólne: Uruchomienie: Pokaż okno uruchomieniowe. Po wybraniu z paska Standard ikoną SNowy nowego pliku (albo z menu górnego poleceniem Plik: Nowy...) uruchamiane jest okno Utwórz nowy rysunek. W ustawieniach standardowych wybieramy Metryczne Wskazujemy przycisk Użyj kreatora i wybieramy Ustawienia zawansowane Kreatorem wybieramy jednostki dziesiętne z dokładnością do 4-ch miejsc po przecinku. Następnie ustalamy kąt w stopniach dziesiętnych z dokładnością do całości. Dla kierunku kąta przyjmujemy Wschód. Zwrot kąta ustalamy na Przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Obszar ustalamy na 420 na 297 jednostek i przyciskiem Zakończ kończymy ustawienia. Wybrane ustawienia odpowiadają ustawieniom szablonu acadiso.dwt. Z menu górnego poleceniem Format: Jednostki... otwieramy okno dialogowe Jednostki rysunku, w którym w Skali wstawiania wybieramy Milimetry, jako Jednostki do skalowania wstawianej zawartościCWGI MC56 Slajd5.png
CWGI MC56 Slajd6.png
CWGI MC56 Slajd7.png
CWGI MC56 Slajd8.png
CWGI MC56 Slajd9.png
CWGI MC56 Slajd10.png
CWGI MC56 Slajd11.png
CWGI MC56 Slajd12.png
11.2c – j Wygenerowanie tabelki

Tabelkę tworzymy zgodnie z wzorcem podanym na slajdzie. Poleceniem z menu górnego Rysuj: Tabela... otwieramy okno dialogowe Wstaw tabelę. Przyciskiem obok Nazwy stylu tabeli: otwieramy okno dialogowe Styl tabeli, w którym wskazujemy przycisk Nowy.... Otwiera się nowe okienko Utwórz nowy styl tabeli, w którym ustalamy Nazwę nowego stylu np. jako Moja A4. Przyciskiem Kontynuuj otwieramy okno Nowy styl tabeli: Moja A4, w którym na początek dobierzemy nowy Styl tekstu. Wskazując przycisk obok stylu tekstu Standard otwieramy okno dialogowe Styl tekstu, w którym przyciskiem Nowy... otwieramy okienko Nowy styl tekstu. Przyjmujemy nazwę Tabela. W stylu tym przyjmujemy czcionkę Simplex.shx o wysokości 2.5, współczynniku szerokości 1 i kącie pochylenia 15. Na karcie Tytuły kolumn odhaczamy Dołącz nagłówek. Podobnie robimy na karcie Tytuł i przyciskiem OK wracamy do okna Styl tabeli, w którym styl Moja A4 ustalamy jako bieżący przyciskiem Ustaw bieżący. Powracamy do okna Wstaw tabelę w którym przyjmujemy 9 kolumn o szerokości 20 i 6 wierszy danych o wysokości 1 linii. Po wskazaniu OK. wstawiamy tabelkę w obszar rysunku. Wstawiona tabelka zgłasza się z możliwością wstawienia tekstu wielowierszowego (Formatowanie tekstu). Wskazujemy dowolny punkt poza tabelką i samą tabelkę poddajemy dalszym czynnościom edycyjnym. Oknem przecinającym wybieramy komórki w 3-ch wierszach i 4-ch kolumnach i następnie korzystając z meny kursora wybieramy polecenie Scal komórki: Wszystko łączymy je w jedną całość. Podobnie robimy z dolnymi komórkami. Podobnie zaznaczamy pozostałe komórki w 3-ch górnych wierszach i scalamy je poleceniem Scal komórki: Wg kolumn. Podobnie scalamy komórki w 2-ch kolumnach i 3-ch wierszach w prawym dolnym rogu. W ten sposób uzyskujemy wymaganą postać graficzną tabeli. Teraz wypełniamy komórki tekstem. Wystarczy kliknąć dwukrotnie w wybraną komórkę i otwiera się edytor tekstowy z pomocą którego wpisujemy wymagany tekst. Współczynnik szerokości liter oraz wyrównanie dobieramy w zależności od potrzeb (w większość napisów justowano Lewo i przyjęto szerokość 1; Nazwisko i imię szerokość 0.5; Politechnika Warszawska... justowanie Symetria i szerokość 0.7, –przechodzenie w tej komórce do następnego wiersza z wykorzystaniem Alt+Enter). Z utworzonej tabeli można zrobić blok poleceniem z menu górnego Rysuj: Blok: Utwórz..., W oknie Definicja bloku przyjmujemy nazwę bloku Tabela; za pomocą przycisku Wybierz obiekty wskazujemy oknem wszystkie elementy okna; punkt wstawiania przyjmujemy w prawym dolnym narożniku tabeli, dodajemy Opis: Tabela rysunkowa, w Ustawieniach przyjmujemy Skaluj proporcjonalnie a jako Jednostki bloku: Milimetry. Tak utworzony blok można wielokrotnie wstawiać do innych plików rysunkowych z pomocą Design Center.CWGI MC56 Slajd13.png
CWGI MC56 Slajd14.png
CWGI MC56 Slajd15.png
11.2k – m Szablon A4

Sprawdzamy, czy mamy ustawiony Globalny Układ Współrzędnych, a następnie poleceniem Rysuj: Prostokąt rysujemy prostokąt wyznaczający format szablonu A4 (210 x 297) mm oraz drugi mniejszy wyznaczający obszar użyteczny arkusza (z lewej margines wynosi 20mm a od pozostałych krawędzi większego prostokąta margines wynosi 5mm). Następnie poleceniem Wstaw: Blok wstawiamy stworzony poprzednio i zapisany w pliku Tabelka.dwg blok Tabela. Menedżerem właściwości warstw (menu górne polecenie Format: Warstwa...) tworzymy odpowiednie warstwy i przypisujemy im odpowiednie cechy, takie jak kolor, rodzaj linii itp. W tym przypadku utworzono warstwy podane na slajdzie 13. Tak utworzony rysunek możemy zapisać poleceniem Plik: Zapisz jako:, które otworzy okno dialogowe Zapisz rysunek jako. W oknie tym pod nazwą Szablon A4 w wybranym folderze zapisujemy jako Plik typu Szablony rysunków AutCAD (*.dwt) stworzony rysunek szablonu. Od tego momentu wygenerowanie nowego pliku rysunkowego (np. ikoną SNowy z paska Standard) umożliwia otwarcie stworzonego szablonu, który zawiera odpowiednie warstwy, obramowania, tabelkę i wszystkie ustawienia środowiska pliku rysunkowego (jednostki, kąty, obszar itp.). Podobnie możemy stworzyć szablon arkusza: Arkusz A4, w którym z pomocą Menedżera ustawień strony możemy dobrać odpowiednią drukarkę umożliwiającą prawidłowy wydruk danego rzutu.CWGI MC56 Slajd16.png
11.3 Wykreślenie osi

Kiedy już mamy wymagany szablon można rozpocząć tworzenie projektu danego elementu. Ikoną SNowy z paska Standard otwieramy nowy plik, w którym jako szablon przyjmujemy stworzony wcześniej Szablon A4. W obszarze modelu otwieramy warstwę 2_OSIE. Wykorzystując polecenie Rysuj: Linia wykreślamy linią punktową (po środku górnej połowy powierzchni użytecznej) oś elementu o długości 60 mm. Rysunek poleceniem Plik: Zapisz jako... w wybranym folderze zapisujemy pod nazwą Element obrotowy 2D.


CWGI MC56 Slajd17.png
11.4 Wykreślenie konturu połowy zarysu zewnętrznego do osi

Sprawdzamy, czy w pasku stanu włączone są szczególnie przyciski: Biegun, Obiekt, Śledzenie i Dyn. Sprawdźmy, czy w: Ustawieniach rysunkowych, na karcie: Śledzenie biegunowe, w: Ustawieniach śledzenia względem obiektu, zaznaczony jest przycisk: Śledź używając wszystkich ustawień kątów biegunowych. Na karcie: Lokalizacja względem obiektu, wybrano w: Trybach lokalizacji względem obiektu, takie tryby jak: Koniec, Centrum, Punkt przecięcia i Prostopadły. W warstwie 1_KONTUR, polilinią o szerokości 0.5 mm, zaczynając 5 mm poniżej górnego końca osi wykreślamy połowę konturu zgodnie z wymiarami: w lewo 14.9<180º, w dół 36.7<90º, w lewo24.5<180º, w dół 7.7<90º, w prawo prostopadłe do osi. Następnie w odległości 54.7 mm od górnego końca osi wykreślamy w lewo 10<180º, ukosem 10<120º.


CWGI MC56 Slajd18.png
11.5 Ucinanie zbędnych części zarysu zewnętrznego

Poleceniem z menu górnego: Zmiana: Utnij (Enter, wybieramy opcję <Wybierz wszystko>), ucinamy zbędne części powstałego zarysu konturu poprzez ich wybór lewym przyciskiem urządzenia wskazującego (myszki).


CWGI MC56 Slajd19.png
11.6 Fazowanie wybranych wierzchołków zarysu zewnętrznego

Poleceniem z menu górnego: Zmiana: Fazuj fazujemy symetrycznymi fazami 1x1 wybrane dwa wierzchołki zarysu konturu. Po wybraniu polecenia ustalamy fazy poprzez wybór strzałką w dół opcji: Fazy i ustalenie=1 pierwszego wymiaru fazy a następnie takiej samej wartości dla drugiego. Po ustaleniu faz wskazujemy lewym przyciskiem myszki ramiona kąta, którego wierzchołek ma być fazowany


CWGI MC56 Slajd20.png
11.7 Zaokrąglanie krawędzi

Poleceniem z menu górnego: Zmiana: Zaokrąglaj, zaokrąglamy promieniem R=3mm wybrany narożnik zarysu konturu. Podobnie, jak w przypadku fazowania najpierw ustalamy wielkość promienia zaokrąglenia na 3 jednostki i w końcu wskazujemy ramiona kąta, którego wierzchołek ma być zaokrąglony


CWGI MC56 Slajd21.png
11.8 Lustrzane odbicie

Poleceniem z menu górnego: Zmiana: Lustro wykonujemy względem osi lustrzane odbicie zarysu konturu bez wymazywania kopiowanego tym poleceniem lewego zarysu.


CWGI MC56 Slajd22.png
11.9 Uzupełnianie strony ½ widoku

Poleceniem menu górnego: Rysuj: Poliginia po stronie półwidoku dorysowujemy, jak to pokazano na rysunku, brakujące krawędzie zarysu konturu poliginią o szerokości globalnej = 0.5mm.


CWGI MC56 Slajd23.png
11.10a Uzupełnianie strony ½ przekroju

Poleceniem menu górnego: Rysuj: Poliginia po stronie półprzekroju dorysowujemy polilinią o szerokości globalnej = 0.5mm, jak to pokazano na rysunku, brakujące krawędzie zarysu połowy górnego otworu o średnicy Ø=20mm i głębokości 10mm. Zadanie jest proste, gdy włączone są: Śledzenie biegunowe i Lokalizacja względem obiektu. Po zlokalizowaniu górnego końca prawego zarysu przy osi poprzez wskazanie tego końca i poczekanie do pojawienia się napisu Koniec – odsuwamy się o 10<0º w prawo i wskazujemy ten punkt. Następnie ustawiamy się pionowo w dół i wskazujemy punkt o położeniu 10<270º i ostatecznie w lewo w punkcie 10<180º kończymy rysowanie wymaganego zarysu.


CWGI MC56 Slajd24.png
11.10b Uzupełnianie strony ½ przekroju

Poleceniem menu górnego: Rysuj: Poliginia po stronie półprzekroju dorysowujemy polilinią o szerokości globalnej = 0.5mm, jak to pokazano na rysunku, brakujące krawędzie zarysu połowy przelotowego otworu o średnicy Ø=14mm. Podobnie, jak przed chwilą wykorzystujemy Ustawienia: Śledzenie biegunowe i Lokalizacja względem obiektu.


CWGI MC56 Slajd25.png
11.11 Zarys gwintu

W odległości 1.3mm od krawędzi przelotowego otworu o średnicy Ø=14mm, poleceniem: Rysuj: Linia dorysowujemy w zalecanym normatywnie uproszczeniu brakujący zarys gwintu.


CWGI MC56 Slajd26.png
11.12 Fazowanie otworu o średnicy Ø=14mm

Poleceniem z menu górnego: Zmiana: Fazuj fazujemy symetryczną fazą 1.5x45º dolną część otworu o średnicy Ø=14mm. Oczywiście najpierw musimy ustawić fazy = 1.5mm, jak zostało to opisane wcześniej w punkcie 9.6


CWGI MC56 Slajd27.png
11.13 Uzupełnienie zarysu sfazowanego otworu o średnicy Ø=14mm

Poleceniem: Rysuj: Poliinia uzupełniamy krawędzie połowy dolnej sfazowanej części zarysu otworu o średnicy Ø=14mm


CWGI MC56 Slajd28.png
11.14 Wykreślanie osi otworów

W warstwie 2_OSIE poleceniem: Rysuj: Linia dorysowujemy osie otworów rozmieszczonych na okręgu o średnicy Ø=62.8mm na kołnierzu modelowanego elementu. Osie powinny mieć długość nie większą niż 15mm.


CWGI MC56 Slajd29.png
11.15 Wykreślanie zarysu otworów

Na zarysie półprzekroju, w warstwie 1_KONTUR, poleceniem: Rysuj: Polilinia dorysowujemy zarysy otworów: przelotowego o średnicy Ø=6mm oraz współosiowego o średnicy Ø=10mm i głębokości 6mm.


CWGI MC56 Slajd30.png
11.16 Kreskowanie

W oknie: stawienia w oknie: Kreskowanie i wypełnianie, polecenia: Rysuj: Kreskuj... ustalamy wzór ANSI 31, Kąt: 0 i Skala: 1. Obwiednie kreskowanych powierzchni będziemy tworzyli z pomocą przycisku: Dodaj: Wskaż punkty, poprzez wskazanie punktów wewnątrz zamkniętych obszarów


CWGI MC56 Slajd31.png
11.17 Kreskowanie półprzekroju

Na zarysie półprzekroju, w warstwie 3_PRZEKRÓJ, poleceniem: Rysuj: Kreskuj... kreskujemy zarysy przekroju powierzchni metalu wzorem ANSI 31.


CWGI MC56 Slajd32.png
11.18 Kład otworów

W warstwie 2_OSIE, w odległości 40mm od końca osi elementu wykreślamy poleceniem: Rysuj: Linia, oś pionową (40mm długości) i poziomą (80mm długości) oraz okrąg poleceniem: Rysuj: Okrąg: Środek, promień, o środku w miejscu przecięcia się osi i promieniu R=31.4 mm. Okrąg ten poleceniem: Zmiana: Utnij, ucinamy w połowie pozostawiając dolną połowę


CWGI MC56 Slajd33.png
11.19 Zarys otworu w kładzie

W warstwie 1_KONTUR, poleceniem: Rysuj: Okrąg: Środek, promień rysujemy okrąg o średnicy Ø=6mm i środku w miejscu przecięcia łuku z osią poziomą. Okrąg ten poleceniem: Zmiana: Utnij ucinamy w połowie do osi. Uzyskany łuk zamieniamy na obiekt typu polilinia poleceniem menu górnego: Zmiana: Obiekt: Poliliinia. W efekcie uzyskujemy okrąg typu poliliinia. Okrąg poliliinią możemy wykreślić poleceniem: Rysuj: Pierścień


CWGI MC56 Slajd34.png
11.20 Polecenie Zmiana: Szyk...

Poleceniem: Zmiana: Szyk... realizujemy szyk biegunowy uzyskanego okręgu zgodnie z ustawieniami podanymi obok w oknie dialogowym. Środek szyku pokrywa się z środkiem łuku w kładzie.


CWGI MC56 Slajd35.png
11.21 Postać konstrukcyjna

Uzyskamy szyk otworów pokazanych na slajdzie. Wykorzystując symetrię pokazujemy tylko ½ kładu, a więc eliminujemy górny 4-ty otwór ( po wyborze klawiszem Delete, lub poleceniem: Zmiana: Wymaż ) oraz poleceniem: Zmiana: Utnij ucinamy do osi poziomej połowę 2 - ch okręgów leżących na tej osi.


CWGI MC56 Slajd36.png
11.22 Postać konstrukcyjna

W ten sposób uzyskujemy postać konstrukcyjną modelowanego elementu w rzutach zgodnych z zasadą rzutowania równoległego prostokątnego. Poleceniem: Rysuj: Linia dorysowujemy dwie pionowe cienkie linie (o długości 5mm i odsunięte od siebie o 1mm), które są symbolem śladu płaszczyzny symetrii


CWGI MC56 Slajd37.png
11.23 Style wymiarowania

Przed stworzeniem układu wymiarów należy stworzyć odpowiednio do potrzeb style wymiarów, np.: STANDARD i JEDNOSTRONNY. W tym celu poleceniem menu górnego: Format: Styl wymiarowania... opasowujemy zawartość wybranych zakładek (kart) okna dialogowego: Menedżera stylów wymiarowania, dostępnych po wskazaniu przycisku: Nowy... lub Zmień...


CWGI MC56 Slajd38.png
11.24a Styl wymiarowania STANDARD

Dostosowywanie stylu wymiarowania rozpoczynamy od ustaleń zawartości zakładki (karty): Linie zgodnie z wartościami podanymi na slajdzie.


CWGI MC56 Slajd39.png
11.24b Styl wymiarowania STANDARD

Następnie dobieramy parametry w zakładce: Symbole i strzałki.


CWGI MC56 Slajd40.png
11.24c Styl wymiarowania STANDARD

W kolejnej zakładce: Tekst, ustalane są parametry obiektów tekstowych układu wymiarów.


CWGI MC56 Slajd41.png
11.24d Styl wymiarowania STANDARD

W zakładce: Dopasowanie, ustalane są parametry wzajemnego dopasowywania elementów wymiaru oraz ich globalny współczynnik skali.


CWGI MC56 Slajd42.png
11.24e Styl wymiarowania STANDARD

W zakładce: Jednostki podstawowe, ustalane są parametry formatów jednostek, dokładności oraz współczynnika skali. Gdyby na przykład rysunek został wykonany w podziałce 1:2, to należałoby współczynnik skali ustalić na 2. W naszym przykładzie element został wykreślony w podziałce 1:1 i dlatego współczynnik ten wynosi 1.


CWGI MC56 Slajd43.png
11.25 Styl wymiarowania JEDNOSTRONNY

Styl JEDNOSTRONNY różni się od stylu STANDARD tylko ustawieniami z zakładki: Linie – pominięto w niej linię wymiarową 2 oraz pomocniczą linię wymiarową 2. UWAGA: Utworzone style dodajemy do stworzonego wcześniej szablonu.


CWGI MC56 Slajd44.png
11.26 Układ wymiarów

W oparciu o zdefiniowane style wymiarowana, wykorzystując polecenia z menu górnego lub paska: Wymiar tworzony jest układ wymiarów. Przyjmujemy, że pierwsza linia wymiarowa od wymiarowanego konturu powinna być w odległości 10mm a każda następna odległość między tymi liniami w wymiarach liniowych powinna wynosić 7mm.


CWGI MC56 Slajd45.png
11.27 Tabela rysunkowa

Na koniec wypełniamy tabelę rysunkową wykorzystując np. polecenie Rysuj: Tekst, Jeden wiersz. Wszystkie napisy w wierszach powinny być na tej samej wysokości (ta sama współrzędna Y przy określaniu punktu początkowego tekstu). Dłuższe teksty możemy dopasować do ograniczonej długości poprzez wpisanie na początku polecenia ws – wstaw.


CWGI MC56 Slajd46.png
11.28 Projekt końcowy

Tak wykonany projekt może być z obszaru Modelu wydrukowany (wszystkie elementy można pokazać w jednej rzutni) przez dostępną drukarkę poleceniem z menu górnego: Plik: Drukuj. Czynność ta kończy tworzenie projektu modelowanego elementu o symetrii obrotowej.