CAD w grafice inżynierskiej

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + laboratorium (30 godzin)

Opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami odwzorowań elementów przestrzennych na płaszczyźnie rysunku, teorii zapisu złożonych konstrukcji technicznych oraz metod komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji mechanicznych i elektromechanicznych. Dla inżyniera zagadnienia te mają niezwykle istotne znaczenie. Umożliwiają dialog między twórcą konstrukcji technicznych a jej wykonawcą. Przedmiot umożliwi poznanie zagadnień odwzorowań obiektów technicznych na płaszczyźnie. Studenci zapoznają się również z komputerowymi narzędziami niezbędnymi do realizacji w/ w celów.

Sylabus

Autor

 • Janusz Mazur

Wymagania wstępne

 • Podstawy geometrii

Zawartość

Wykład

 • Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia teorii odwzorowań przestrzennych na płaszczyźnie.
 • Podstawy odwzorowań, w szczególności tych elementów, związanych z prostokątnymi rzutami Monge'a
 • Rzuty aksonometryczne brył przestrzennych. Podstawy graficznego odwzorowania konstrukcji.
 • Zapis graficzny postaci konstrukcyjnej i zapis układu wymiarów.
 • Zapis konstrukcji typowych połączeń.
 • Komputerowy zapis cech konstrukcyjnych.
 • Podstawowe zasady komputerowego zapisu geometrycznych cech konstrukcyjnych.
 • Zastosowanie programu graficznego AutoCAD w grafice inżynierskiej
 • Modelowanie brył przestrzennych przy użyciu komputerowego programu graficznego
 • Podstawowe obiekty AutoCAD-a, ich cechy i właściwości
 • Modyfikacje tworzonych obiektów, zbiory wskazań i narzędzia edycyjne AutoCAD-a
 • Narzędzia precyzyjnego rysowania i uchwyty
 • Tworzenie i edycja obiektów tekstowych w AutoCAD-zie
 • Tworzenie warstw i zarządzanie nimi
 • Centrum danych projektowych i palety
 • Tworzenie tabel i szablonów
 • Zasady tworzenia i edytowania układów wymiarów
 • Podstawy modelowania i modyfikacji obiektów w przestrzeni 3D

Ćwiczenia

 • Zapis konstrukcji o niewielkim stopniu uszczegółowienia wraz z zapisem układu wymiarów (projekt rysunku wykonawczego modelu)
 • Zapis konstrukcji o większym stopniu uszczegółowienia z zastosowaniem przekrojów prostych i złożonych, kładów, widoków i uproszczeń rysunkowych
 • Zapis konstrukcji przy pomocy rzutów aksonometrycznych
 • Połączenia rozłączne i nierozłączne.

Literatura

 • Mazur J., Kosiński k., Polakowski K. Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2004 r.
 • Pikoń A. AutocCAD PL. Helion. Gliwice 2006 r.

Moduły

Ćwiczenia