Bezpieczeństwo systemów komputerowych - laboratorium 1:Mechanizmy lokalnej kontroli dostępu

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wprowadzenie

Mechanizm POSIX ACL został opracowany, aby rozszerzyć standardowy mechanizm uprawnień, który kontroluje dostęp do pliku (lub katalogu) dla właściciela, grupy oraz innych użytkowników w systemach Linux/Unix. Rozszerzenie dotyczy możliwości definiowania uprawnień dla wskazanych użytkowników i/lub grup. W przypadku minimal ACL, dostępnych domyślnie w systemie Unix/Linux, uprawnienia ograniczają się do prawa odczytu (read), zapisu (write) i wykonywania/przeszukiwania (execute).

Używanie ACL jest możliwe w wielu rodzajach systemów plików w systemie operacyjnym Linux, np.: ext2, ext3, reiserfs, nfs.

Mechanizm ACL jest również wspierany w systemach firmy Microsoft. Jednak nie zachowują one pełnej zgodności ze standardem POSIX i opierają się jedynie o system plików NTFS.

Celem ćwiczenia jest przyjrzenie się możliwościom lokalnej kontroli dostępu w systemach Linux oraz Windows.


Lokalna Kontrola Dostępu w systemie Linux

Algorytm sprawdzania uprawnień dostępu

Standard POSIX ACL oferuje możliwość maskowania uprawnień poprzez pole maski. Efektywnie uprawnienia do pliku są sumą bitową uprawnień użytkownika/grupy i maski.

Kolejne kroki algorytmu sprawdzenia uprawnień dostępu:

 • jeśli użytkownik jest właścicielem pliku - dopuść,
 • jeżeli użytkownik jest na liście nazwanych użytkowników i ma odpowiednie efektywne uprawnienia - dopuść,
 • jeżeli jedna z grup użytkownika jest grupą właściciela i posiada odpowiednia efektywne prawa - dopuść,
 • jeżeli jedna z grup użytkownika występuje jako grupa nazwana i posiada odpowiednie efektywne prawa - dopuść,
 • jeżeli jedna z grup użytkownika jest grupą właściciela lub należy do grup nazwanych, ale nie posiada dostatecznych efektywnych uprawnień - dostęp jest zabroniony,
 • następnie uprawnienia innych (others) określają możliwość dostępu.

Polecenia

Dostępne są dwa polecenia, jedno służy do odczytu rozszerzonych praw, drugie do ich ustawiania:

 • getfacl
 • setfacl

Polecenie getfacl

Program wypisuje rozszerzone uprawnienia do plików i katalogów.

 % ls -l
 -rw-r--r-- 1 user group 1000 2004-10-01 09:00 plik.txt
 
 % getfacl plik.txt
 # file: plik.txt
 # owner: user
 # group: group
 user::rw-
 group::r--
 other::r--
 
 % getfacl plik.txt –-omit-header
 user::rw-
 group::r--
 other::r--


Polecenie setfacl

Polecenie pozwala zmienić, dodać lub usunąć uprawnienia z rozszerzonych uprawnień.

Dodanie uprawnień:

 % setfacl -m user:kowalski:rwx plik.txt
 % getfacl plik.txt –-omit-header
 user::rw-
 user:kowalski:rwx
 group::r--
 mask::rwx
 other::r--


Zmiana uprawnień:

 % setfacl -m u:kowalski:r plik.txt
 % getfacl plik.txt –-omit-header
 user::rw-
 user:kowalski:r
 group::r--
 mask::rwx
 other::r--


Usunięcie uprawnień:

 % setfacl -x u:kowalski plik.txt
 % getfacl plik.txt –-omit-header
 user::rw-
 group::r--
 mask::r--
 other::r--


Uprawnienia domyślne dotyczą tylko katalogów i umożliwiają automatyczne nadawanie rozszerzonych uprawnień do nowotworzonych plików/katalogów w katalogu, któremu nadaliśmy uprawnienia domyślne.

Dodanie uprawnień domyślnych:

 % setfacl -d -m group:students:wx katalog
 % getfacl katalog –-omit-header
 user::rwx
 group::r-x
 other::r-x
 default:user::rwx
 default:group::r-x
 default:group:students:-wx
 default:mask::rwx
 default:other::r-x


Modyfikacja i usuwanie domyślnych uprawnień jest analogiczne.


Możliwość ustawiania pola maski jest możliwa poprzez następujące polecenie:

 % setfacl -m mask::rwx plik.txt


Istnieją jeszcze opcje pozwalające całkowicie skasować rozszerzone uprawnienia (-b) oraz domyślne uprawnienia (-k).


Lokalna Kontrola Dostępu w systemie Windows XP

System plików NTFS umożliwia związanie z każdym zasobem plikowym (w tym: katalogiem) list kontroli dostępu ACL (Access Control List). Dostęp do prostych ustawień ACL pliku (katalogu) jest możliwy z poziomu np. Eksploratora Windows w opcji Właściwości (menu Plik lub kontekstowe).

Bsi 01 01.png

Rozszerzone listy ACL są dostępne po wyborze uprawnień Zaawansowanych.

Bsi 01 02.png


Zadania

 • Stworzyć katalog z prawami 0750 i zobaczyć listę rozszerzonych praw do tego katalogu.
 • Dodać uprawnienia do zapisu i przeszukiwania do powyższego katalogu koledze siedzącemu przy sąsiednim komputerze.
 • Sprawdź czy możesz zapisać jakiś plik do katalogu kolegi. Jeśli nie - sprawdź przyczynę.
 • Wykonać chmod g-w <katalog>, następnie sprawdzić czy kolega może stworzyć plik w tym katalogu. Sprawdzić rozszerzone uprawnienia dla tego katalogu.
 • Wykonać chmod g+w <katalog> i ponownie wykonać punkt poprzedni.
 • Nadać katalogowi uprawnienia domyślne. Stworzyć w katalogu kolegi plik, katalog. Sprawdzić rozszerzone uprawniania nowo utworzonego pliku i katalogu.
 • Utworzyć nowy katalog ~/public z uprawnieniami "wx" dla grupy "students" oraz "rwx" dla grupy "staff". Dodać domyślne uprawnienia dla samego siebie.
 • Utworzyć w katalogu Moje dokumenty plik Test.txt. Dla tego pliku wykonać następujące operacje:
 • korzystając z prostych ACL nadać uprawnienia do odczytu dla użytkownika scott
 • sprawdzić rozszerzone ACL dla tego użytkownika
 • sprawdzić jakie czynne uprawnienia posiada ten użytkownik
 • Następnie dla pliku Test.txt:
 • sprawdzić jakie czynne uprawnienia posiada użytkownik gość
 • korzystając z prostych ACL odebrać uprawnienia do zapisu użytkownikowi gość
 • sprawdzić rozszerzone ACL dla tego użytkownika
 • sprawdzić jakie czynne uprawnienia posiada ten użytkownik
 • Sprawdzić czy dla obu tych użytkowników, rzeczywiście mogą oni skorzystać z odpowiednich praw dostępu do analizowanego pliku. Co należy dodatkowo zrobić, aby dostęp ten był możliwy?

Problemy do dyskusji

 • Porównać mechanizmy ACL systemu Linux i Windows.
 • Jakie są wady, zalety poszczególnych mechanizmów ACL?
 • Czy warto wykorzystywać bardziej zaawansowane funkcje mechanizmów ACL?
 • Czy istnieje lepszy mechanizm ACL niż przedstawione powyżej, jakie?

Bibliografia

[ACL] http://acl.bestbits.at/