Analiza matematyczna 2/Wykład 9: Twierdzenie o funkcjach uwikłanych. Ekstrema warunkowe: Różnice pomiędzy wersjami

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 16 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 8: Linia 8:
==Punkty regularne poziomicy==
==Punkty regularne poziomicy==


Niech <math>\displaystyle X,Y, Z</math> będą przestrzeniami Banacha i niech <math>\displaystyle U\subset
Niech <math>X,Y, Z</math> będą przestrzeniami Banacha i niech <math>U\subset
X\times Y</math> będzie zbiorem otwartym. Rozważmy funkcję  
X\times Y</math> będzie zbiorem otwartym. Rozważmy funkcję  


<center><math>\displaystyle F: X\times
<center><math>F: X\times
Y\supset U\ni (x,y)\mapsto F(x,y)\in Z
Y\supset U\ni (x,y)\mapsto F(x,y)\in Z
</math></center>  
</math></center>  
Linia 17: Linia 17:
oraz  jej poziomicę zerową tj. zbiór  
oraz  jej poziomicę zerową tj. zbiór  


<center><math>\displaystyle \{F=0\}=\{(x,y)\in U: F(x,y)=0\}.
<center><math>\{F=0\}=\{(x,y)\in U: F(x,y)=0\}</math></center>
</math></center>


Ustalmy pewien punkt  <math>\displaystyle P=(a,b)\in \{F=0\}</math>,  <math>\displaystyle a\in X</math>, <math>\displaystyle b\in Y</math>,
Ustalmy pewien punkt  <math>P=(a,b)\in \{F=0\}</math>,  <math>a\in X</math>, <math>b\in Y</math>,
na tej poziomicy.
na tej poziomicy.


{{definicja|9.1.||
{{definicja|9.1.||
Mówimy, że punkt <math>\displaystyle P\in \{F=0\}</math> jest '''''punktem regularnym''''' zbioru  
Mówimy, że punkt <math>P\in \{F=0\}</math> jest '''''punktem regularnym''''' zbioru  
<math>\displaystyle \{F=0\}</math>, jeśli różniczka <math>\displaystyle d_P F</math>
<math>\{F=0\}</math>, jeśli różniczka <math>d_P F</math>
jest suriekcją przestrzeni <math>\displaystyle X\times Y</math> na przestrzeń <math>\displaystyle Z</math>. Punkt
jest suriekcją przestrzeni <math>X\times Y</math> na przestrzeń <math>Z</math>. Punkt
poziomicy <math>\displaystyle \{F=0\}</math>, który nie jest regularny, będziemy nazywać
poziomicy <math>\{F=0\}</math>, który nie jest regularny, będziemy nazywać
'''''punktem nieregularnym''''' tej poziomicy.  
'''''punktem nieregularnym''''' tej poziomicy.  
}}
}}
Linia 34: Linia 33:


{{uwaga|9.2.||
{{uwaga|9.2.||
W przypadku przestrzeni o skończonym wymiarze <math>\displaystyle X=\mathbb{R}^n</math>, <math>\displaystyle Y=\mathbb{R}^m</math> odwzorowanie liniowe <math>\displaystyle L:X\times Y\mapsto Y</math> jest suriekcją wtedy i tylko wtedy, gdy  rząd
W przypadku przestrzeni o skończonym wymiarze <math>X=\mathbb{R}^n</math>, <math>Y=\mathbb{R}^m</math> odwzorowanie liniowe <math>L:X\times Y\mapsto Y</math> jest suriekcją wtedy i tylko wtedy, gdy  rząd
(macierzy) odwzorowania <math>\displaystyle L</math> jest maksymalny, tj. równy <math>\displaystyle m</math>.
(macierzy) odwzorowania <math>L</math> jest maksymalny, tj. równy <math>m</math>.


}}
}}


{{przyklad|9.3.||
{{przyklad|9.3.||
Niech <math>\displaystyle X=Y=\mathbb{R}</math>. Rozważmy
Niech <math>X=Y=\mathbb{R}</math>. Rozważmy
<math>\displaystyle F(x,y)=x^2+y^2-1</math> i poziomicę zerową tej funkcji
<math>F(x,y)=x^2+y^2-1</math> i poziomicę zerową tej funkcji


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\{F=0\}=\{x^2+y^2=1\},
\{F=0\}=\{x^2+y^2=1\}</math>,</center>
</math></center>


czyli okrąg o środku w punkcie <math>\displaystyle (0,0)</math> i promieniu jednostkowym.
czyli okrąg o środku w punkcie <math>(0,0)</math> i promieniu jednostkowym.
Różniczka  
Różniczka  
<center><math>\displaystyle \aligned d_{(x_0, y_0)}F&=\frac{\partial F}{\partial
<center><math>\begin{align} d_{(x_0, y_0)}F&=\frac{\partial F}{\partial
x}(x_0, y)dx+\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y)dy\\&=2x_0
x}(x_0, y)dx+\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y)dy\\&=2x_0
dx+2y_0 dy\endaligned
dx+2y_0 dy\end{align}
</math></center>  
</math></center>  


w dowolnym punkcie <math>\displaystyle (x_0, y_0)\in\{F=0\}</math> ma rząd maksymalny. Rząd różniczki <math>\displaystyle d_{(x_0, y_0)}F</math> nie
w dowolnym punkcie <math>(x_0, y_0)\in\{F=0\}</math> ma rząd maksymalny. Rząd różniczki <math>d_{(x_0, y_0)}F</math> nie
jest maksymalny tylko w punkcie, w którym obie pochodne cząstkowe
jest maksymalny tylko w punkcie, w którym obie pochodne cząstkowe
<math>\displaystyle \frac{\partial F}{\partial x}</math>, <math>\displaystyle \frac{\partial F}{\partial y}</math> zerują się, czyli gdy
<math>\frac{\partial F}{\partial x}</math>, <math>\frac{\partial F}{\partial y}</math> zerują się, czyli gdy


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\left\{\aligned 2x_0=0\\2y_0=0,\endaligned\right.
\left\{\begin{align} 2x_0=0\\2y_0=0,\end{align}\right.</math></center>  
</math></center>  


ale punkt <math>\displaystyle (0,0)</math> nie leży na okręgu <math>\displaystyle \{F=0\}</math>.  
ale punkt <math>(0,0)</math> nie leży na okręgu <math>\{F=0\}</math>.  
}}
}}


{{przyklad|9.4.||
{{przyklad|9.4.||
Niech <math>\displaystyle X=Y=\mathbb{R}</math> i niech <math>\displaystyle F(x,y)=x^3+y^3-3xy</math>. Pamiętamy, że poziomicą zerową tej funkcji
Niech <math>X=Y=\mathbb{R}</math> i niech <math>F(x,y)=x^3+y^3-3xy</math>. Pamiętamy, że poziomicą zerową tej funkcji


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\{F=0\}=\{x^3+y^3=3xy\}
\{F=0\}=\{x^3+y^3=3xy\}
</math></center>  
</math></center>  


jest krzywa, którą nazywamy '''''liściem Kartezjusza'''''. Zauważmy, że różniczka
jest krzywa, którą nazywamy '''''liściem Kartezjusza'''''. Zauważmy, że różniczka
<center><math>\displaystyle d_{(x_0, y_0)}F=3(x_0^2-y_0)dx+3(y_0^2-x_0)dy</math></center> nie ma maksymalnego rzędu, gdy
<center><math>d_{(x_0, y_0)}F=3(x_0^2-y_0)dx+3(y_0^2-x_0)dy</math></center> nie ma maksymalnego rzędu, gdy


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\left\{\alignedx_0^2-y_0=0\\y_0^2-x_0=0,\endaligned\right.
\left\{\begin{align}x_0^2-y_0=0\\y_0^2-x_0=0,\end{align}\right.</math></center>
</math></center>


czyli w punktach <math>\displaystyle (0,0)</math> i <math>\displaystyle (1, 1)</math>. Stąd punkt <math>\displaystyle (0,0)</math> jest punktem nieregularnym
czyli w punktach <math>(0,0)</math> i <math>(1, 1)</math>. Stąd punkt <math>(0,0)</math> jest punktem nieregularnym
liścia Kartezjusza. Drugi punkt <math>\displaystyle (1,1)</math> nie leży na poziomicy <math>\displaystyle \{F=0\}</math>. }}
liścia Kartezjusza. Drugi punkt <math>(1,1)</math> nie leży na poziomicy <math>\{F=0\}</math>. }}


{{przyklad|9.5.||
{{przyklad|9.5.||
Niech <math>\displaystyle X=Y=\mathbb{R}</math> i niech
Niech <math>X=Y=\mathbb{R}</math> i niech
<math>\displaystyle F(x,y)=(x^2+y^2)^2-2(x^2-y^2)</math>. Poziomicę zerową tej funkcji już
<math>F(x,y)=(x^2+y^2)^2-2(x^2-y^2)</math>. Poziomicę zerową tej funkcji już
także poznaliśmy. Krzywą
także poznaliśmy. Krzywą


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\{F=0\}=\left\{(x^2+y^2)^2=2(x^2-y^2)\right\}
\{F=0\}=\left\{(x^2+y^2)^2=2(x^2-y^2)\right\}
</math></center>  
</math></center>  
Linia 93: Linia 89:
nazywamy '''''lemniskatą Bernoullego'''''. Różniczka  
nazywamy '''''lemniskatą Bernoullego'''''. Różniczka  


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\aligned d_{(x_0,y_0)}F&=\left(2(x_0^2+y_0^2)2x_0-4x_0\right)dx+\left(2(x_0^2+y_0^2)2y_0+4y_0\right)dy
\begin{align} d_{(x_0,y_0)}F&=\left(2(x_0^2+y_0^2)2x_0-4x_0\right)dx+\left(2(x_0^2+y_0^2)2y_0+4y_0\right)dy
\\&=4x_0(x_0^2+y_0^2-1)dx+4y_0(x_0^2+y_0^2+1)dy\endaligned
\\&=4x_0(x_0^2+y_0^2-1)dx+4y_0(x_0^2+y_0^2+1)dy\end{align}
</math></center>
</math></center>


nie ma maksymalnego rzędu tylko wtedy, gdy
nie ma maksymalnego rzędu tylko wtedy, gdy


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\left\{\aligned x_0(x_0^2+y_0^2-1)=0\\ y_0(x_0^2+y_0^2+1)=0,\endaligned\right.
\left\{\begin{align} x_0(x_0^2+y_0^2-1)=0\\ y_0(x_0^2+y_0^2+1)=0,\end{align}\right.</math></center>
</math></center>


czyli w trzech punktach <math>\displaystyle (0,0)</math>, <math>\displaystyle (-1, 0)</math> i <math>\displaystyle (1,0)</math>, spośród
czyli w trzech punktach <math>(0,0)</math>, <math>(-1, 0)</math> i <math>(1,0)</math>, spośród
których tylko pierwszy <math>\displaystyle (0,0)</math> leży na lemniskacie Bernoullego.
których tylko pierwszy <math>(0,0)</math> leży na lemniskacie Bernoullego.
Nie jest więc jej punktem regularnym.
Nie jest więc jej punktem regularnym.
}}
}}
Linia 112: Linia 107:
Poziomicą zerową funkcji  
Poziomicą zerową funkcji  


<center><math>\displaystyle
<center><math>
F:\mathbb{R}^3\ni(x,y,z)\mapsto F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-1\in\mathbb{R}
F:\mathbb{R}^3\ni(x,y,z)\mapsto F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-1\in\mathbb{R}
</math></center>  
</math></center>  


jest sfera o środku w początku układu współrzędnych <math>\displaystyle (0,0,0)</math> i promieniu
jest sfera o środku w początku układu współrzędnych <math>(0,0,0)</math> i promieniu
jednostkowym:
jednostkowym:


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\{F=0\}=\{(x,y,z): x^2+y^2+z^2=1\}.
\{F=0\}=\{(x,y,z): x^2+y^2+z^2=1\}</math></center>  
</math></center>  


Różniczka odwzorowania <math>\displaystyle F</math> dana wzorem  
Różniczka odwzorowania <math>F</math> dana wzorem  
<center><math>\displaystyle
<center><math>
\aligned d_{(x,y,z)}F&=\frac{\partial F}{\partial x}(x,y,z)dx+\frac{\partial F}{\partial y}(x,y,z)dy+\frac{\partial
\begin{align} d_{(x,y,z)}F&=\frac{\partial F}{\partial x}(x,y,z)dx+\frac{\partial F}{\partial y}(x,y,z)dy+\frac{\partial
F}{\partial z}(x,y,z)dz\\&= 2xdx+2ydy+2zdz\endaligned
F}{\partial z}(x,y,z)dz\\&= 2xdx+2ydy+2zdz\end{align}
</math></center>  
</math></center>  


jest odwzorowaniem liniowym i ciągłym z <math>\displaystyle \mathbb{R}^3</math> do <math>\displaystyle \mathbb{R}</math> i ma rząd
jest odwzorowaniem liniowym i ciągłym z <math>\mathbb{R}^3</math> do <math>\mathbb{R}</math> i ma rząd
maksymalny (równy 1) we wszystkich punktach <math>\displaystyle \mathbb{R}^3</math> poza
maksymalny (równy 1) we wszystkich punktach <math>\mathbb{R}^3</math> poza
początkiem układu współrzędnych <math>\displaystyle (0,0,0)</math>, w którym rząd ten
początkiem układu współrzędnych <math>(0,0,0)</math>, w którym rząd ten
wynosi zero. Punkt <math>\displaystyle (0,0,0)</math> nie należy jednak do sfery <math>\displaystyle \{F=0\}</math>,
wynosi zero. Punkt <math>(0,0,0)</math> nie należy jednak do sfery <math>\{F=0\}</math>,
stąd każdy jej punkt jest regularny.
stąd każdy jej punkt jest regularny.
}}
}}


{{przyklad|9.7.||
{{przyklad|9.7.||
Niech <math>\displaystyle F:\mathbb{R}^3\ni (x,y,z)\mapsto F(x,y,z)=(x^2+z^2-1, y^2+z^2-1)\in \mathbb{R}^2</math>. Wówczas poziomicą
Niech <math>F:\mathbb{R}^3\ni (x,y,z)\mapsto F(x,y,z)=(x^2+z^2-1, y^2+z^2-1)\in \mathbb{R}^2</math>. Wówczas poziomicą
zerową funkcji <math>\displaystyle F</math> jest zbiór
zerową funkcji <math>F</math> jest zbiór


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\{F=0\}=\{(x,y,z)\in \mathbb{R}^3, x^2+z^2=1, y^2+z^2=1\},
\{F=0\}=\{(x,y,z)\in \mathbb{R}^3, x^2+z^2=1, y^2+z^2=1\}</math>,</center>  
</math></center>  


który powstaje z przecięcia walca <math>\displaystyle x^2+z^2=1</math> o osi obrotu <math>\displaystyle OY</math> z walcem
który powstaje z przecięcia walca <math>x^2+z^2=1</math> o osi obrotu <math>OY</math> z walcem
<math>\displaystyle y^2+z^2=1</math> o osi obrotu <math>\displaystyle OX</math>. Zauważmy, że różniczka
<math>y^2+z^2=1</math> o osi obrotu <math>OX</math>. Zauważmy, że różniczka


<center><math>\displaystyle
<center><math>
d_{(x,y,z)} F=(2x dx+0dy+2z dz, 0dx+2ydy+2zdz)
d_{(x,y,z)} F=(2x dx+0dy+2z dz, 0dx+2ydy+2zdz)
</math></center>  
</math></center>  


jest odwzorowaniem liniowym i ciągłym z <math>\displaystyle \mathbb{R}^3</math> do <math>\displaystyle \mathbb{R}^2</math>. Jest więc
jest odwzorowaniem liniowym i ciągłym z <math>\mathbb{R}^3</math> do <math>\mathbb{R}^2</math>. Jest więc
maksymalnego rzędu, gdy rząd macierzy jej współczynników
maksymalnego rzędu, gdy rząd macierzy jej współczynników


<center><math>\displaystyle
<center><math>
A=\left[\begin{array}{rrr} 2x &0 &2z\\ 0 &2y &2z \end{array} \right]
A=\left[\begin{array}{rrr} 2x &0 &2z\\ 0 &2y &2z \end{array} \right]
</math></center>  
</math></center>  


wynosi 2. Zauważmy, że rząd macierzy <math>\displaystyle A</math>
wynosi 2. Zauważmy, że rząd macierzy <math>A</math>
wynosi zero, gdy <math>\displaystyle x=y=z=0</math> (punkt <math>\displaystyle (0,0,0)</math> nie należy do
wynosi zero, gdy <math>x=y=z=0</math> (punkt <math>(0,0,0)</math> nie należy do
poziomicy zerowej <math>\displaystyle \{F=0\}</math>). Z kolei, rząd tej macierzy wynosi
poziomicy zerowej <math>\{F=0\}</math>). Z kolei, rząd tej macierzy wynosi
jeden, gdy
jeden, gdy


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\aligned &&x=y=0, z\neq0\\ &\text{lub}&\\ &&x=z=0, y\neq0 \\ &\text{lub}& \\ &&y=z=0,x\neq0,\endaligned
\begin{align} &&x=y=0, z\neq0\\ &\text{lub}&\\ &&x=z=0, y\neq0 \\ &\text{lub}& \\ &&y=z=0,x\neq0,\end{align}
</math></center>  
</math></center>  


co ma miejsce w dwóch punktach poziomicy <math>\displaystyle \{F=0\}</math>, a mianowicie w punktach <math>\displaystyle (0,0, 1)</math> oraz <math>\displaystyle (0,0, -1)</math>. Są to jedyne punkty poziomicy, które nie są regularne, gdyż rząd
co ma miejsce w dwóch punktach poziomicy <math>\{F=0\}</math>, a mianowicie w punktach <math>(0,0, 1)</math> oraz <math>(0,0, -1)</math>. Są to jedyne punkty poziomicy, które nie są regularne, gdyż rząd
różniczki <math>\displaystyle d_{(x, y, z)} F</math> w pozostałych punktach poziomicy jest
różniczki <math>d_{(x, y, z)} F</math> w pozostałych punktach poziomicy jest
maksymalny (tj.  wynosi <math>\displaystyle 2</math>).
maksymalny (tj.  wynosi <math>2</math>).
<br>
<br>
[[Grafika:Wykres.gif]] [[Analiza matematyczna 2/Wykład 9: Twierdzenie o funkcjach uwikłanych. Ekstrema warunkowe/Przykład 9.7.|wykres]]
[[Grafika:Wykres.gif]] [[Analiza matematyczna 2/Wykład 9: Twierdzenie o funkcjach uwikłanych. Ekstrema warunkowe/Przykład 9.7.|wykres]]
Linia 175: Linia 168:
}}
}}
{{przyklad|9.8.||
{{przyklad|9.8.||
Niech <math>\displaystyle F: \mathbb{R}^3\ni (x,y,z)\mapsto F(x,y,z)=(x^2+y^2+z^2)^2-3xyz\in \mathbb{R}.</math> Poziomicą zerową tej
Niech <math>F: \mathbb{R}^3\ni (x,y,z)\mapsto F(x,y,z)=(x^2+y^2+z^2)^2-3xyz\in \mathbb{R}</math>. Poziomicą zerową tej
funkcji jest powierzchnia o równaniu
funkcji jest powierzchnia o równaniu


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\{(x,y,z)=\{(x, y,z)\in \mathbb{R}^3: (x^2+y^2+z^2)^2=3xyz\}.
\{(x,y,z)=\{(x, y,z)\in \mathbb{R}^3: (x^2+y^2+z^2)^2=3xyz\}</math></center>
</math></center>


Różniczka <math>\displaystyle d_{(x, y, z)} F=\frac{\partial F}{\partial
Różniczka <math>d_{(x, y, z)} F=\frac{\partial F}{\partial
x}dx+\frac{\partial F}{\partial y}dy+\frac{\partial F}{\partial
x}dx+\frac{\partial F}{\partial y}dy+\frac{\partial F}{\partial
z}dz</math> jest odwzorowaniem liniowym i ciągłym z <math>\displaystyle \mathbb{R}^3</math> do <math>\displaystyle \mathbb{R}</math>,
z}dz</math> jest odwzorowaniem liniowym i ciągłym z <math>\mathbb{R}^3</math> do <math>\mathbb{R}</math>,
nie ma więc rzędu maksymalnego w punktach <math>\displaystyle (x, y, z)</math>, w których
nie ma więc rzędu maksymalnego w punktach <math>(x, y, z)</math>, w których
rząd różniczki jest niższy niż jeden, czyli w punktach, w których
rząd różniczki jest niższy niż jeden, czyli w punktach, w których
zerują się wszystkie trzy pochodne cząstkowe <math>\displaystyle \frac{\partial
zerują się wszystkie trzy pochodne cząstkowe <math>\frac{\partial
F}{\partial x}=0, \frac{\partial F}{\partial y}=0, \frac{\partial
F}{\partial x}=0, \frac{\partial F}{\partial y}=0, \frac{\partial
F}{\partial z}=0</math>, tzn. gdy  
F}{\partial z}=0</math>, tzn. gdy  


<center><math>\displaystyle \left\{\aligned 4x(x^2+y^2+z^2)=3yz\\ 4y(x^2+y^2+z^2)=3xz\\
<center><math>\left\{\begin{align} 4x(x^2+y^2+z^2)=3yz\\ 4y(x^2+y^2+z^2)=3xz\\
4z(x^2+y^2+z^2)=3xy.\endaligned \right.
4z(x^2+y^2+z^2)=3xy.\end{align} \right.</math></center>  
</math></center>  


Układ ten spełnia punkt o współrzędnych <math>\displaystyle (0,0,0)</math>, a także punkty o współrzędnych <math>\displaystyle (x,y,z)</math>,
Układ ten spełnia punkt o współrzędnych <math>(0,0,0)</math>, a także punkty o współrzędnych <math>(x,y,z)</math>,
które spełniają układ
które spełniają układ


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\left\{\aligned x^2&=y^2\\y^2&=z^2\\z^2&=x^2,\endaligned\right.
\left\{\begin{align} x^2&=y^2\\y^2&=z^2\\z^2&=x^2,\end{align}\right.</math></center>  
</math></center>  


czyli <math>\displaystyle |x|=|y|=|z|</math>. Spośród punktów poziomicy <math>\displaystyle \{F=0\}</math> warunek ten
czyli <math>|x|=|y|=|z|</math>. Spośród punktów poziomicy <math>\{F=0\}</math> warunek ten
spełniają poza punktem <math>\displaystyle (0,0,0)</math> także punkty <math>\displaystyle (a,a,a)</math>,
spełniają poza punktem <math>(0,0,0)</math> także punkty <math>(a,a,a)</math>,
<math>\displaystyle (-a,-a,a)</math>, <math>\displaystyle (-a,a,-a)</math>, <math>\displaystyle (a,-a,-a)</math>, gdzie <math>\displaystyle a=\frac{1}{3}</math>. Poza
<math>(-a,-a,a)</math>, <math>(-a,a,-a)</math>, <math>(a,-a,-a)</math>, gdzie <math>a=\frac{1}{3}</math>. Poza
wskazanymi pięcioma punktami poziomicy <math>\displaystyle \{F=0\}</math> pozostałe punkty
wskazanymi pięcioma punktami poziomicy <math>\{F=0\}</math> pozostałe punkty
są regularne, gdyż różniczka odwzorowania <math>\displaystyle F</math> ma w nich rząd
są regularne, gdyż różniczka odwzorowania <math>F</math> ma w nich rząd
maksymalny (równy <math>\displaystyle 1</math>).  
maksymalny (równy <math>1</math>).  
}}
}}
<br>
<br>
<center>
<center>
<div class="thumb"><div style="width:450px;">
<div class="thumb"><div style="width:450px;">
<applet code="applet.class" archive="images/a/a0/Javaview.jar,images/e/e1/Applet.jar" width="450" height="400">
<applet code="JavaviewModApplet.class" archive="images/a/a0/Javaview.jar,images/b/be/JavaviewModApplet.jar" width="450" height="400">
     <param name="colors" value="-1:#7e0b9f -0.80:#ce3bf8 -0.60:#2c4ae5 -0.40:#2c85e5 -0.20:#2ecca9 -0.05:#2ecc5b 0.05:#2ecc5b 0.20:#97cc2e 0.40:#edff27 0.60:#ffba27 0.80:#ff6e27 1:#d42525">
     <param name="colors" value="-1:#7e0b9f -0.80:#ce3bf8 -0.60:#2c4ae5 -0.40:#2c85e5 -0.20:#2ecca9 -0.05:#2ecc5b 0.05:#2ecc5b 0.20:#97cc2e 0.40:#edff27 0.60:#ffba27 0.80:#ff6e27 1:#d42525">
     <param name="coloring" value="maple">
     <param name="coloring" value="maple">
Linia 219: Linia 209:
<param name="shading" value="0.2">
<param name="shading" value="0.2">
</applet>
</applet>
<div.thumbcaption>Poziomica zerowa funkcji <math>\displaystyle f(x,y,z)=(x^2+y^2+z^2)^2-3xyz</math></div>
<div.thumbcaption>Poziomica zerowa funkcji <math>f(x,y,z)=(x^2+y^2+z^2)^2-3xyz</math></div>
</div></div>
</div></div>
</center>
</center>
Linia 226: Linia 216:
==Twierdzenie o funkcji uwikłanej==
==Twierdzenie o funkcji uwikłanej==


Niech <math>\displaystyle X</math>, <math>\displaystyle Y</math> będą przestrzeniami Banacha i niech <math>\displaystyle F: U\mapsto Y</math>
Niech <math>X</math>, <math>Y</math> będą przestrzeniami Banacha i niech <math>F: U\mapsto Y</math>
będzie funkcją różniczkowalną w zbiorze otwartym <math>\displaystyle U\subset X\times
będzie funkcją różniczkowalną w zbiorze otwartym <math>U\subset X\times
Y</math>. Niech <math>\displaystyle (a,b)\in\{F=0\}</math> będzie punktem poziomicy zerowej
Y</math>. Niech <math>(a,b)\in\{F=0\}</math> będzie punktem poziomicy zerowej
funkcji <math>\displaystyle F</math>, gdzie <math>\displaystyle a\in X, b\in Y</math>. Powstaje naturalne pytanie o
funkcji <math>F</math>, gdzie <math>a\in X, b\in Y</math>. Powstaje naturalne pytanie o
warunki, przy których poziomicę <math>\displaystyle \{F=0\}</math> w otoczeniu punktu
warunki, przy których poziomicę <math>\{F=0\}</math> w otoczeniu punktu
<math>\displaystyle (a,b)</math> można przedstawić jako wykres pewnej funkcji <math>\displaystyle f: X\mapsto
<math>(a,b)</math> można przedstawić jako wykres pewnej funkcji <math>f: X\mapsto
Y</math> takiej, że <math>\displaystyle F(x, f(x))=0</math> w pewnym otoczeniu otwartym punktu
Y</math> takiej, że <math>F(x, f(x))=0</math> w pewnym otoczeniu otwartym punktu
<math>\displaystyle a\in X</math>.
<math>a\in X</math>.


Rozważmy dwa proste przykłady.
Rozważmy dwa proste przykłady.


{{przyklad|9.9.||
{{przyklad|9.9.||
Niech <math>\displaystyle (a,b)</math> będzie punktem okręgu
Niech <math>(a,b)</math> będzie punktem okręgu
<math>\displaystyle x^2+y^2=1</math>, który stanowi poziomicę zerową funkcji
<math>x^2+y^2=1</math>, który stanowi poziomicę zerową funkcji


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\mathbb{R}\times\mathbb{R} \ni (x,y)\mapsto F(x,y)=x^2+y^2-1\in\mathbb{R}.
\mathbb{R}\times\mathbb{R} \ni (x,y)\mapsto F(x,y)=x^2+y^2-1\in\mathbb{R}</math></center>  
</math></center>  


Jeśli <math>\displaystyle b>0</math>, to w otoczeniu punktu <math>\displaystyle a\in (-1,1) </math> można określić funkcję
Jeśli <math>b>0</math>, to w otoczeniu punktu <math>a\in (-1,1)</math> można określić funkcję


<center><math>\displaystyle
<center><math>
f_1: x\mapsto f_1(x)=\sqrt{1-x^2}
f_1: x\mapsto f_1(x)=\sqrt{1-x^2}
</math></center>  
</math></center>  
Linia 253: Linia 242:
taką, że  
taką, że  


<center><math>\displaystyle
<center><math>
F(x,f_1(x))=x^2+(\sqrt{1-x^2})^2-1=0 \ \text{ oraz } \ f_1(a)=b.
F(x,f_1(x))=x^2+(\sqrt{1-x^2})^2-1=0 \ \text{ oraz } \ f_1(a)=b</math></center>  
</math></center>  


Z kolei, jeśli <math>\displaystyle b<0</math>, to w otoczeniu punktu <math>\displaystyle a\in (-1,1) </math>
Z kolei, jeśli <math>b<0</math>, to w otoczeniu punktu <math>a\in (-1,1)</math>
znajdziemy funkcję  
znajdziemy funkcję  


<center><math>\displaystyle
<center><math>
f_2: x\mapsto f_2(x)=-\sqrt{1-x^2}
f_2: x\mapsto f_2(x)=-\sqrt{1-x^2}
</math></center>  
</math></center>  
Linia 266: Linia 254:
taką, że
taką, że


<center><math>\displaystyle
<center><math>
F(x, f_2(x))=x^2+(-\sqrt{1-x^2})^2-1=0 \ \text{ oraz } \f_2(a)=b.
F(x, f_2(x))=x^2+(-\sqrt{1-x^2})^2-1=0 \ \text{ oraz } f_2(a)=b</math></center>  
</math></center>  


Jedynymi punktami <math>\displaystyle (a,b)</math> okręgu <math>\displaystyle x^2+y^2=1</math>, w
Jedynymi punktami <math>(a,b)</math> okręgu <math>x^2+y^2=1</math>, w
otoczeniu których nie znajdziemy funkcji <math>\displaystyle f: x\mapsto f(x)</math>
otoczeniu których nie znajdziemy funkcji <math>f: x\mapsto f(x)</math>
takiej, że <math>\displaystyle f(a)=b</math> i <math>\displaystyle F(x, f(x))=0</math>, są punkty <math>\displaystyle (-1,0)</math> oraz
takiej, że <math>f(a)=b</math> i <math>F(x, f(x))=0</math>, są punkty <math>(-1,0)</math> oraz
<math>\displaystyle (1,0)</math>. Zauważmy, że w punktach tych zeruje się pochodna cząstkowa <math>\displaystyle \frac{\partial F}{\partial y}</math>. }}
<math>(1,0)</math>. Zauważmy, że w punktach tych zeruje się pochodna cząstkowa <math>\frac{\partial F}{\partial y}</math>. }}


{{przyklad|9.10.||
{{przyklad|9.10.||
Niech <math>\displaystyle a=(a_1,a_2)\in \mathbb{R}^2</math>, <math>\displaystyle b\in
Niech <math>a=(a_1,a_2)\in \mathbb{R}^2</math>, <math>b\in
\mathbb{R}</math>.  Niech <math>\displaystyle (a,b)\in \mathbb{R}^3</math> będzie punktem sfery
\mathbb{R}</math>.  Niech <math>(a,b)\in \mathbb{R}^3</math> będzie punktem sfery
<math>\displaystyle x_1^2+x_2^2+z^2=1</math>, która stanowi poziomicę zerową funkcji
<math>x_1^2+x_2^2+z^2=1</math>, która stanowi poziomicę zerową funkcji
<math>\displaystyle F(x_1, x_2 , z)=x_1^2+x_2^2+z^2-1</math>. Jeśli <math>\displaystyle b>0</math>, to w otoczeniu
<math>F(x_1, x_2 , z)=x_1^2+x_2^2+z^2-1</math>. Jeśli <math>b>0</math>, to w otoczeniu
punktu <math>\displaystyle a=(a_1, a_2) </math> wewnątrz okręgu <math>\displaystyle x_1^2+x_2^2 <1</math>  można
punktu <math>a=(a_1, a_2)</math> wewnątrz okręgu <math>x_1^2+x_2^2 <1</math>  można
określić funkcję  
określić funkcję  


<center><math>\displaystyle
<center><math>
f_1: (x_1, x_2)\mapsto f_1(x_1,x_2)=\sqrt{1-x_1^2-x_2^2}
f_1: (x_1, x_2)\mapsto f_1(x_1,x_2)=\sqrt{1-x_1^2-x_2^2}
</math></center>  
</math></center>  


taką, że  
taką, że  
<center><math>\displaystyle
<center><math>
F(x_1, x_2, f_1(x_1,x_2))=x_1^2+x_2^2 +\big(\sqrt{1-x_1^2-x_2^2}\big)^2-1=0 \ \text{
F(x_1, x_2, f_1(x_1,x_2))=x_1^2+x_2^2 +\big(\sqrt{1-x_1^2-x_2^2}\big)^2-1=0 \ \text{ oraz } \ f_1(a)=b</math></center>  
oraz } \ f_1(a)=b.
</math></center>  


Z kolei, jeśli <math>\displaystyle b<0</math> znajdziemy funkcję
Z kolei, jeśli <math>b<0</math> znajdziemy funkcję


<center><math>\displaystyle
<center><math>
f_2: (x_1, x_2)\mapsto f_1(x_1, x_2)=-\sqrt{1-x_1^2-x_2^2}
f_2: (x_1, x_2)\mapsto f_1(x_1, x_2)=-\sqrt{1-x_1^2-x_2^2}
</math></center>
</math></center>


taką, że  
taką, że  
<center><math>\displaystyle
<center><math>
F(x_1, x_2, f_2(x_1, x_2))=x_1^2+x_2^2+\big(-\sqrt{1-x_1^2-x_2^2}\big)^2-1=0\ \text{ oraz } \f_2(a)=b.
F(x_1, x_2, f_2(x_1, x_2))=x_1^2+x_2^2+\big(-\sqrt{1-x_1^2-x_2^2}\big)^2-1=0\ \text{ oraz } f_2(a)=b</math></center>
</math></center>


Jedynymi punktami <math>\displaystyle (a,b)</math> sfery <math>\displaystyle x_1^2+x_2^2+z^2=1</math>, w otoczeniu
Jedynymi punktami <math>(a,b)</math> sfery <math>x_1^2+x_2^2+z^2=1</math>, w otoczeniu
których nie znajdziemy funkcji <math>\displaystyle f: (x_1, x_2)\mapsto f(x_1, x_2)</math>
których nie znajdziemy funkcji <math>f: (x_1, x_2)\mapsto f(x_1, x_2)</math>
takiej, że <math>\displaystyle f(a)=b</math> i <math>\displaystyle F(x_1, x_2, f(x_1,x_2))=0</math>,  są punkty
takiej, że <math>f(a)=b</math> i <math>F(x_1, x_2, f(x_1,x_2))=0</math>,  są punkty
okręgu <math>\displaystyle x_1^2+x_2^2=1</math> zawartego w płaszczyźnie <math>\displaystyle z=0</math>. Zauważmy,
okręgu <math>x_1^2+x_2^2=1</math> zawartego w płaszczyźnie <math>z=0</math>. Zauważmy,
że w punktach tych zeruje się pochodna cząstkowa <math>\displaystyle \frac{\partial
że w punktach tych zeruje się pochodna cząstkowa <math>\frac{\partial
F}{\partial z}=2z</math>.  
F}{\partial z}=2z</math>.  
}}
}}
Linia 315: Linia 299:


{{twierdzenie|9.11.[twierdzenie o funkcji uwikłanej]||
{{twierdzenie|9.11.[twierdzenie o funkcji uwikłanej]||
Niech <math>\displaystyle F:U\mapsto Y</math> będzie funkcją różniczkowalną o ciągłej
Niech <math>F:U\mapsto Y</math> będzie funkcją różniczkowalną o ciągłej
różniczce na zbiorze otwartym <math>\displaystyle U\subset X\times Y</math>. Niech
różniczce na zbiorze otwartym <math>U\subset X\times Y</math>. Niech
<math>\displaystyle (a,b)\in \{F=0\}</math> (gdzie <math>\displaystyle a\in X, b\in Y</math>) będzie punktem
<math>(a,b)\in \{F=0\}</math> (gdzie <math>a\in X, b\in Y</math>) będzie punktem
poziomicy zerowej funkcji <math>\displaystyle F</math> takim, że zacieśnienie różniczki
poziomicy zerowej funkcji <math>F</math> takim, że zacieśnienie różniczki
<math>\displaystyle d_{(a,b)}F_{|Y}</math> do podprzestrzeni <math>\displaystyle Y\subset X\times Y</math> jest
<math>d_{(a,b)}F_{|Y}</math> do podprzestrzeni <math>Y\subset X\times Y</math> jest
izomorfizmem. Wówczas
izomorfizmem. Wówczas


1) istnieje pewne otoczenie otwarte <math>\displaystyle V\subset X</math> punktu <math>\displaystyle a</math> oraz
1) istnieje pewne otoczenie otwarte <math>V\subset X</math> punktu <math>a</math> oraz
istnieje dokładnie jedna funkcja określona w tym otoczeniu
istnieje dokładnie jedna funkcja określona w tym otoczeniu
<math>\displaystyle f:V\mapsto Y</math>  taka, że <math>\displaystyle f(a)=b</math> oraz <math>\displaystyle F(x, f(x))=0</math> dla
<math>f:V\mapsto Y</math>  taka, że <math>f(a)=b</math> oraz <math>F(x, f(x))=0</math> dla
dowolnego <math>\displaystyle x\in V</math>. Ponadto
dowolnego <math>x\in V</math>. Ponadto


2) funkcja <math>\displaystyle f</math> jest różniczkowalna i ma ciągłą różniczkę w zbiorze
2) funkcja <math>f</math> jest różniczkowalna i ma ciągłą różniczkę w zbiorze
<math>\displaystyle V</math> daną wzorem <center><math>\displaystyle d_x f=-\big(d_{(x,y)}F_{|Y} \big)^{-1}\circ
<math>V</math> daną wzorem <center><math>d_x f=-\big(d_{(x,y)}F_{|Y} \big)^{-1}\circ
\big(d_{(x,y)}F_{|X}\big),</math></center> gdzie <math>\displaystyle y=f(x)</math>, natomiast
\big(d_{(x,y)}F_{|X}\big)</math>,</center> gdzie <math>y=f(x)</math>, natomiast
<math>\displaystyle d_{(x,y)}F_{|X}</math> oznacza zacieśnienie różniczki <math>\displaystyle d_{(x,y)}F</math> do
<math>d_{(x,y)}F_{|X}</math> oznacza zacieśnienie różniczki <math>d_{(x,y)}F</math> do
podprzestrzeni <math>\displaystyle X\subset X\times Y</math> a <math>\displaystyle (d_{(x,y)}F_{|Y})^{-1}</math>
podprzestrzeni <math>X\subset X\times Y</math> a <math>(d_{(x,y)}F_{|Y})^{-1}</math>
jest izomorfizmem odwrotnym do zacieśnienia różniczki
jest izomorfizmem odwrotnym do zacieśnienia różniczki
<math>\displaystyle d_{(x,y)}F_{|Y}</math>.
<math>d_{(x,y)}F_{|Y}</math>.
}}
}}


{{dowod|9.11.||
{{dowod|9.11.||
[Szkic] Pominiemy dowód istnienia funkcji <math>\displaystyle f</math>. Wyprowadzimy
[Szkic] Pominiemy dowód istnienia funkcji <math>f</math>. Wyprowadzimy
jednak wzór, który określa jej różniczkę, w trzech przypadkach
jednak wzór, który określa jej różniczkę, w trzech przypadkach
najczęściej spotykanych w konkretnych zastosowaniach. Przypomnijmy
najczęściej spotykanych w konkretnych zastosowaniach. Przypomnijmy
Linia 343: Linia 327:


{{uwaga|9.12.||
{{uwaga|9.12.||
Jeśli <math>\displaystyle Y=\mathbb{R}^n</math>, to odwzorowanie liniowe <math>\displaystyle  L:Y\mapsto Y</math> jest izomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy
Jeśli <math>Y=\mathbb{R}^n</math>, to odwzorowanie liniowe <math>L:Y\mapsto Y</math> jest izomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy
wyznacznik tego odwzorowania jest różny od zera, tj. <math>\displaystyle \det L\neq 0</math>.
wyznacznik tego odwzorowania jest różny od zera, tj. <math>\det L\neq 0</math>.
}}
}}


Przypadek I.  Niech <math>\displaystyle X=Y=\mathbb{R}</math> i niech <math>\displaystyle F: \mathbb{R}^2\ni(x,y)\mapsto F(x,y)\in \mathbb{R}.</math> Jeśli funkcja <math>\displaystyle f:\mathbb{R}\mapsto \mathbb{R} </math>
Przypadek I.  Niech <math>X=Y=\mathbb{R}</math> i niech <math>F: \mathbb{R}^2\ni(x,y)\mapsto F(x,y)\in \mathbb{R}</math>. Jeśli funkcja <math>f:\mathbb{R}\mapsto \mathbb{R}</math>
spełnia równanie <math>\displaystyle F(x, f(x))=0</math>, to przy założeniu, że jest
spełnia równanie <math>F(x, f(x))=0</math>, to przy założeniu, że jest
różniczkowalna, na mocy twierdzenia o różniczce złożenia funkcji
różniczkowalna, na mocy twierdzenia o różniczce złożenia funkcji
otrzymamy równość
otrzymamy równość


<center><math>\displaystyle
<center><math>
0=\frac{d}{dx}F(x, f(x))=\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)+\frac{\partial F}{\partial
0=\frac{d}{dx}F(x, f(x))=\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)+\frac{\partial F}{\partial
y}(x,y)\frac{df}{dx}(x), \text{ gdzie } y=f(x).
y}(x,y)\frac{df}{dx}(x), \text{ gdzie } y=f(x)</math></center>
</math></center>


Stąd  
Stąd  
<center><math>\displaystyle
<center><math>
-\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)=\frac{\partial,F}{\partial y}(x,y)\frac{df}{dx}(x).
-\frac{\partial F}{\partial x}(x,y)=\frac{\partial,F}{\partial y}(x,y)\frac{df}{dx}(x)</math></center>  
</math></center>  


Z założenia zacieśnienie różniczki <math>\displaystyle d_{(x,y)}F_{|Y}</math> jest izomorfizmem przestrzeni <math>\displaystyle \mathbb{R}</math> do
Z założenia zacieśnienie różniczki <math>d_{(x,y)}F_{|Y}</math> jest izomorfizmem przestrzeni <math>\mathbb{R}</math> do
<math>\displaystyle \mathbb{R}</math>, co oznacza w tym przypadku, że pochodna cząstkowa
<math>\mathbb{R}</math>, co oznacza w tym przypadku, że pochodna cząstkowa
<math>\displaystyle \dfrac{\partial F}{\partial y}\neq 0</math>. Stąd pochodna funkcji uwikłanej wyraża się wzorem
<math>\dfrac{\partial F}{\partial y}\neq 0</math>. Stąd pochodna funkcji uwikłanej wyraża się wzorem


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\frac{df}{dx}(x)=-\left(\frac{\partial F}{\partial y}(x,y)\right)^{-1}\frac{\partial F}{\partial x}(x,y), \text{ gdzie } y=f(x).
\frac{df}{dx}(x)=-\left(\frac{\partial F}{\partial y}(x,y)\right)^{-1}\frac{\partial F}{\partial x}(x,y), \text{ gdzie } y=f(x)</math></center>
</math></center>


Przypadek II.  Niech <math>\displaystyle F: \mathbb{R}^3\ni(x_1, x_2, y)\mapsto F(x_1, x_2, y)\in \mathbb{R}.</math> Jeśli funkcja
Przypadek II.  Niech <math>F: \mathbb{R}^3\ni(x_1, x_2, y)\mapsto F(x_1, x_2, y)\in \mathbb{R}</math>. Jeśli funkcja
<math>\displaystyle f:\mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R} </math> spełnia równanie <math>\displaystyle F(x_1, x_2, f(x_1,x_2))=0</math>, to przy założeniu, że jest różniczkowalna, na mocy twierdzenia o różniczce złożenia funkcji otrzymamy równość prawdziwą
<math>f:\mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}</math> spełnia równanie <math>F(x_1, x_2, f(x_1,x_2))=0</math>, to przy założeniu, że jest różniczkowalna, na mocy twierdzenia o różniczce złożenia funkcji otrzymamy równość prawdziwą
w punktach <math>\displaystyle (x_1, x_2, y)</math> poziomicy <math>\displaystyle \{F=0\}</math>
w punktach <math>(x_1, x_2, y)</math> poziomicy <math>\{F=0\}</math>


<center><math>
<center><math>
\begin{array}{lll}\displaystyle
\begin{array}{lll}
0=\frac{\partial }{\partial x_1}F\big(x_1, x_2, f(x_1, x_2)\big)
0=\frac{\partial }{\partial x_1}F\big(x_1, x_2, f(x_1, x_2)\big)
&=&\displaystyle \frac{\partial F}{\partial x_1}\frac{\partial x_1}{\partial
&=&\frac{\partial F}{\partial x_1}\frac{\partial x_1}{\partial
x_1}+\frac{\partial F}{\partial x_2}\frac{\partial x_2}{\partial
x_1}+\frac{\partial F}{\partial x_2}\frac{\partial x_2}{\partial
x_1}+\frac{\partial F}{\partial y}\frac{\partial f}{\partial
x_1}+\frac{\partial F}{\partial y}\frac{\partial f}{\partial
x_1}\\&=&\displaystyle \frac{\partial F}{\partial x_1}+0+\frac{\partial F}{\partial
x_1}\\&=&\frac{\partial F}{\partial x_1}+0+\frac{\partial F}{\partial
y}\frac{\partial f}{\partial x_1}
y}\frac{\partial f}{\partial x_1}
\end{array}
\end{array}
Linia 388: Linia 369:


<center><math>
<center><math>
\begin{array}{lll}\displaystyle
\begin{array}{lll}
0=\frac{\partial }{\partial x_2}F\big(x_1, x_2, f(x_1, x_2)\big)
0=\frac{\partial }{\partial x_2}F\big(x_1, x_2, f(x_1, x_2)\big)
&=&\displaystyle \frac{\partial F}{\partial x_1}\frac{\partial x_1}{\partial
&=&\frac{\partial F}{\partial x_1}\frac{\partial x_1}{\partial
x_2}+\frac{\partial F}{\partial x_2}\frac{\partial x_2}{\partial
x_2}+\frac{\partial F}{\partial x_2}\frac{\partial x_2}{\partial
x_2}+\frac{\partial F}{\partial y}\frac{\partial f}{\partial
x_2}+\frac{\partial F}{\partial y}\frac{\partial f}{\partial
x_2}\\&=&\displaystyle 0+\frac{\partial F}{\partial x_2}+\frac{\partial F}{\partial
x_2}\\&=&0+\frac{\partial F}{\partial x_2}+\frac{\partial F}{\partial
y}\frac{\partial f}{\partial x_2}
y}\frac{\partial f}{\partial x_2}
\end{array}
\end{array}
</math></center>
</math></center>


Izomorficzność zawężenia różniczki <math>\displaystyle d_{(x_1, x_2, y)}F_{|Y}</math>
Izomorficzność zawężenia różniczki <math>d_{(x_1, x_2, y)}F_{|Y}</math>
również w tym przypadku oznacza po prostu, że pochodna cząstkowa
również w tym przypadku oznacza po prostu, że pochodna cząstkowa
<math>\displaystyle \dfrac{\partial F}{\partial y}(x_1, x_2, y)\neq 0</math>. Wówczas z
<math>\dfrac{\partial F}{\partial y}(x_1, x_2, y)\neq 0</math>. Wówczas z
powyższych równości dostajemy
powyższych równości dostajemy


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2)=-\left(\frac{\partial F}{\partial
\frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, x_2)=-\left(\frac{\partial F}{\partial
y}(x_1, x_2, y)\right)^{-1}\frac{\partial F}{\partial x_1}(x_1,
y}(x_1, x_2, y)\right)^{-1}\frac{\partial F}{\partial x_1}(x_1,
Linia 411: Linia 392:
oraz
oraz


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2)=-\left(\frac{\partial F}{\partial
\frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, x_2)=-\left(\frac{\partial F}{\partial
y}(x_1, x_2, y)\right)^{-1}\frac{\partial F}{\partial x_2}(x_1,
y}(x_1, x_2, y)\right)^{-1}\frac{\partial F}{\partial x_2}(x_1,
x_2, y),
x_2, y)</math>,</center>  
</math></center>  


gdzie  <math>\displaystyle y=f(x_1, x_2)</math>. Pomijając argument w zapisie
gdzie  <math>y=f(x_1, x_2)</math>. Pomijając argument w zapisie
pochodnych cząstkowych, można te wzory podać w skróconej formie
pochodnych cząstkowych, można te wzory podać w skróconej formie
(łatwiejszej do zapamiętania):
(łatwiejszej do zapamiętania):


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\frac{\partial f}{\partial x_1}=-\left(\frac{\partial F}{\partial
\frac{\partial f}{\partial x_1}=-\left(\frac{\partial F}{\partial
y}\right)^{-1}\frac{\partial F}{\partial x_1}</math></center> oraz
y}\right)^{-1}\frac{\partial F}{\partial x_1}</math></center> oraz
<center><math>\displaystyle \frac{\partial f}{\partial x_2}=-\left(\frac{\partial F}{\partial
<center><math>\frac{\partial f}{\partial x_2}=-\left(\frac{\partial F}{\partial
y}\right)^{-1}\frac{\partial F}{\partial x_2}.
y}\right)^{-1}\frac{\partial F}{\partial x_2}</math></center>
</math></center>


Przypadek III.  Niech <math>\displaystyle X=\mathbb{R}</math>, <math>\displaystyle Y=\mathbb{R}^2</math> i niech
Przypadek III.  Niech <math>X=\mathbb{R}</math>, <math>Y=\mathbb{R}^2</math> i niech


<center><math>\displaystyle
<center><math>
F: \mathbb{R}\times \mathbb{R}^2 \ni (x, y_1, y_2)\mapsto F(x, y_1,
F: \mathbb{R}\times \mathbb{R}^2 \ni (x, y_1, y_2)\mapsto F(x, y_1,
y_2)=\left(F_1(x, y_1, y_2), F_2(x, y_1, y_2)\right)\in \mathbb{R}^2.
y_2)=\left(F_1(x, y_1, y_2), F_2(x, y_1, y_2)\right)\in \mathbb{R}^2</math></center>
</math></center>


Załóżmy, że istnieje funkcja różniczkowalna  
Załóżmy, że istnieje funkcja różniczkowalna  


<center><math>\displaystyle
<center><math>
f: \mathbb{R}\ni x\mapsto
f: \mathbb{R}\ni x\mapsto
(f_1(x), f_2(x))\in\mathbb{R}^2
(f_1(x), f_2(x))\in\mathbb{R}^2
Linia 444: Linia 422:
taka, że  
taka, że  


<center><math>\displaystyle
<center><math>
0=F(x,f(x))=\bigg(F_1\big(x, f_1(x), f_2(x)\big), \ F_2\big(x, f_1(x),
0=F(x,f(x))=\bigg(F_1\big(x, f_1(x), f_2(x)\big), \ F_2\big(x, f_1(x),
f_2(x)\big)\bigg),
f_2(x)\big)\bigg)</math>,</center>  
</math></center>  


to znaczy
to znaczy


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\left\{\aligned 0&=F_1(x, f_1(x), f_2 (x))\\ 0&=F_1(x, f_1(x), f_2 (x)).\endaligned \right.
\left\{\begin{align} 0&=F_1(x, f_1(x), f_2 (x))\\ 0&=F_1(x, f_1(x), f_2 (x)).\end{align} \right.</math></center>
</math></center>


Stąd - korzystając z twierdzenia o różniczkowaniu złożenia funkcji - dostajemy
Stąd - korzystając z twierdzenia o różniczkowaniu złożenia funkcji - dostajemy


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\aligned 0=\frac{d}{dx}F_1(x, f_1(x), f_2 (x))&=\frac{\partial F_1}{\partial  
\begin{align} 0=\frac{d}{dx}F_1(x, f_1(x), f_2 (x))&=\frac{\partial F_1}{\partial  
x}\frac{dx}{dx}+\frac{\partial F_1}{\partial
x}\frac{dx}{dx}+\frac{\partial F_1}{\partial
y_1}\frac{df_1}{dx}+\frac{\partial F_1}{\partial
y_1}\frac{df_1}{dx}+\frac{\partial F_1}{\partial
y_2}\frac{df_2}{dx}\\&= \frac{\partial F_1}{\partial
y_2}\frac{df_2}{dx}\\&= \frac{\partial F_1}{\partial
x}+\frac{\partial F_1}{\partial y_1}f_1'+\frac{\partial
x}+\frac{\partial F_1}{\partial y_1}f_1'+\frac{\partial
F_1}{\partial y_2}f_2'\endaligned
F_1}{\partial y_2}f_2'\end{align}
</math></center>
</math></center>


oraz
oraz


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\aligned 0=\frac{d}{dx}F_2(x, f_1(x), f_2 (x))&=\frac{\partial F_2}{\partial
\begin{align} 0=\frac{d}{dx}F_2(x, f_1(x), f_2 (x))&=\frac{\partial F_2}{\partial
x}\frac{dx}{dx}+\frac{\partial F_2}{\partial
x}\frac{dx}{dx}+\frac{\partial F_2}{\partial
y_1}\frac{df_1}{dx}+\frac{\partial F_2}{\partial
y_1}\frac{df_1}{dx}+\frac{\partial F_2}{\partial
y_2}\frac{df_2}{dx}\\&= \frac{\partial F_2}{\partial
y_2}\frac{df_2}{dx}\\&= \frac{\partial F_2}{\partial
x}+\frac{\partial F_2}{\partial y_1}f_1'+\frac{\partial
x}+\frac{\partial F_2}{\partial y_1}f_1'+\frac{\partial
F_2}{\partial y_2}f_2'.\endaligned
F_2}{\partial y_2}f_2'.\end{align}
</math></center>  
</math></center>  


Otrzymujemy układ dwóch równań z niewiadomymi <math>\displaystyle f_1'</math>, <math>\displaystyle f_2'</math>, które są pochodnymi
Otrzymujemy układ dwóch równań z niewiadomymi <math>f_1'</math>, <math>f_2'</math>, które są pochodnymi
składowych funkcji uwikłanej <math>\displaystyle f=(f_1, f_2)</math>:
składowych funkcji uwikłanej <math>f=(f_1, f_2)</math>:


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\left\{\aligned -\frac{\partial F_1}{\partial x}=\frac{\partial F_1}{\partial
\left\{\begin{align} -\frac{\partial F_1}{\partial x}=\frac{\partial F_1}{\partial
y_1}f_1'+\frac{\partial F_1}{\partial y_2}f_2'\\ -\frac{\partial
y_1}f_1'+\frac{\partial F_1}{\partial y_2}f_2'\\ -\frac{\partial
F_2}{\partial x}=\frac{\partial F_2}{\partial
F_2}{\partial x}=\frac{\partial F_2}{\partial
y_1}f_1'+\frac{\partial F_2}{\partial y_2}f_2' .
y_1}f_1'+\frac{\partial F_2}{\partial y_2}f_2' .
\endaligned\right.
\end{align}\right.</math></center>
</math></center>


Zapiszmy ten układ w formie macierzowej
Zapiszmy ten układ w formie macierzowej


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\displaystyle -\left[\begin{array}{r}\displaystyle \frac{\partial F_1}{\partial x}\\
-\left[\begin{array}{r}\frac{\partial F_1}{\partial x}\\
\\ \displaystyle \frac{\partial F_2}{\partial x}\end{array} \right] =\left[
\\\frac{\partial F_2}{\partial x}\end{array} \right] =\left[
\begin{array}{rr}\displaystyle \frac{\partial F_1}{\partial y_1}
\begin{array}{rr}\frac{\partial F_1}{\partial y_1}
&\displaystyle\frac{\partial F_1}{\partial
&\frac{\partial F_1}{\partial
y_2}\\&\\ \displaystyle \frac{\partial F_2}{\partial y_1}
y_2}\\&\\\frac{\partial F_2}{\partial y_1}
& \displaystyle \frac{\partial F_2}{\partial
&\frac{\partial F_2}{\partial
y_2}\end{array} \right] \, \left[\begin{array}{r} f_1' \\f_2
y_2}\end{array} \right] \, \left[\begin{array}{r} f_1' \\f_2
'\end{array} \right].
'\end{array} \right]</math></center>  
</math></center>  


W rozważanym przypadku założenie o izomorficzności zacieśnienia różniczki <math>\displaystyle d_{(x,y)}F</math> do
W rozważanym przypadku założenie o izomorficzności zacieśnienia różniczki <math>d_{(x,y)}F</math> do
podprzestrzeni <math>\displaystyle Y\subset X\times Y</math> oznacza po prostu fakt, że
podprzestrzeni <math>Y\subset X\times Y</math> oznacza po prostu fakt, że
macierz pochodnych cząstkowych, która reprezentuje <math>\displaystyle d_{(x,y)F_{|Y}}</math>:
macierz pochodnych cząstkowych, która reprezentuje <math>d_{(x,y)F_{|Y}}</math>:


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\left[
\left[
\begin{array}{rr}\displaystyle \frac{\partial F_1}{\partial y_1}
\begin{array}{rr}\frac{\partial F_1}{\partial y_1}
&\displaystyle\frac{\partial F_1}{\partial
&\frac{\partial F_1}{\partial
y_2}\\&\\ \displaystyle \frac{\partial F_2}{\partial y_1}
y_2}\\&\\\frac{\partial F_2}{\partial y_1}
& \displaystyle \frac{\partial F_2}{\partial
&\frac{\partial F_2}{\partial
y_2}\end{array} \right]</math></center>  
y_2}\end{array} \right]</math></center>  


jest nieosobliwa, tj. jej wyznacznik jest różny od zera. Z kolei macierz kolumnowa
jest nieosobliwa, tj. jej wyznacznik jest różny od zera. Z kolei macierz kolumnowa


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\left[\begin{array}{r}\displaystyle \frac{\partial F_1}{\partial x}\\
\left[\begin{array}{r}\frac{\partial F_1}{\partial x}\\
\\ \displaystyle \frac{\partial F_2}{\partial x}\end{array} \right]
\\\frac{\partial F_2}{\partial x}\end{array} \right]
</math></center>
</math></center>


reprezentuje zacieśnienie różniczki <math>\displaystyle d_{(x,y)}F</math> do podprzestrzeni
reprezentuje zacieśnienie różniczki <math>d_{(x,y)}F</math> do podprzestrzeni
<math>\displaystyle X\subset X\times Y</math>. Macierz niewiadomych <math>\displaystyle f_1'</math>, <math>\displaystyle f_2'</math>:
<math>X\subset X\times Y</math>. Macierz niewiadomych <math>f_1'</math>, <math>f_2'</math>:


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\left[\begin{array}{r} f_1' \\f_2'\end{array} \right]
\left[\begin{array}{r} f_1' \\f_2'\end{array} \right]
</math></center>  
</math></center>  
reprezentuje różniczkę <math>\displaystyle d_x f</math> funkcji
reprezentuje różniczkę <math>d_x f</math> funkcji
uwikłanej <math>\displaystyle f=(f_1, f_2)</math>. Stąd układ równań z niewiadomymi <math>\displaystyle f_1'</math>,
uwikłanej <math>f=(f_1, f_2)</math>. Stąd układ równań z niewiadomymi <math>f_1'</math>,
<math>\displaystyle f_2'</math> przedstawia równanie
<math>f_2'</math> przedstawia równanie


<center><math>\displaystyle
<center><math>
-d_{(x,y)}F_{|X}=d_{(x,y)}F_{|Y}\circ d_x f, \ \ \ \ \ \text{ gdzie }y=f(x),
-d_{(x,y)}F_{|X}=d_{(x,y)}F_{|Y}\circ d_x f, \ \ \ \ \ \text{ gdzie }y=f(x)</math>,</center>  
</math></center>  


w którym niewiadomą jest różniczka <math>\displaystyle d_x f</math>.
w którym niewiadomą jest różniczka <math>d_x f</math>.
Izomorficzność zacieśnienia <math>\displaystyle d_{(x,y)}F_{|Y}</math> gwarantuje istnienie
Izomorficzność zacieśnienia <math>d_{(x,y)}F_{|Y}</math> gwarantuje istnienie
odwzorowania odwrotnego <math>\displaystyle \left(d_{(x,y)}F_{|Y}\right)^{-1}</math>,
odwzorowania odwrotnego <math>\left(d_{(x,y)}F_{|Y}\right)^{-1}</math>,
dzięki czemu otrzymujemy  
dzięki czemu otrzymujemy  
<center><math>\displaystyle
<center><math>
d_xf=-\left(d_{(x,y)}F_{|Y}\right)^{-1}\circ d_{(x,y)}F_{|X}.
d_xf=-\left(d_{(x,y)}F_{|Y}\right)^{-1}\circ d_{(x,y)}F_{|X}</math></center>  
</math></center>  


W języku algebry nieosobliwość macierzy
W języku algebry nieosobliwość macierzy


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\left[\begin{array}{rr}\displaystyle \frac{\partial F_1}{\partial y_1}
\left[\begin{array}{rr}\frac{\partial F_1}{\partial y_1}
&\displaystyle \frac{\partial F_1}{\partial
&\frac{\partial F_1}{\partial
y_2}\\&\\\displaystyle \frac{\partial F_2}{\partial y_1}
y_2}\\&\\\frac{\partial F_2}{\partial y_1}
&\displaystyle\frac{\partial F_2}{\partial
&\frac{\partial F_2}{\partial
y_2}\end{array} \right]
y_2}\end{array} \right]
</math></center>  
</math></center>  
Linia 554: Linia 526:
gwarantuje istnienie macierzy do niej odwrotnej. Stąd rozwiązaniem równania
gwarantuje istnienie macierzy do niej odwrotnej. Stąd rozwiązaniem równania


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\displaystyle-\left[\begin{array}{r}\displaystyle \frac{\partial F_1}{\partial x}\\
-\left[\begin{array}{r}\frac{\partial F_1}{\partial x}\\
\\ \displaystyle \frac{\partial F_2}{\partial x}\end{array} \right] =\left[
\\\frac{\partial F_2}{\partial x}\end{array} \right] =\left[
\begin{array}{rr}\displaystyle  \frac{\partial F_1}{\partial y_1}
\begin{array}{rr} \frac{\partial F_1}{\partial y_1}
&\displaystyle  \frac{\partial F_1}{\partial
& \frac{\partial F_1}{\partial
y_2}\\&\\\displaystyle  \frac{\partial F_2}{\partial y_1}
y_2}\\&\\ \frac{\partial F_2}{\partial y_1}
&\displaystyle \frac{\partial F_2}{\partial
&\frac{\partial F_2}{\partial
y_2}\end{array} \right] \, \left[\begin{array}{r} f_1' \\f_2
y_2}\end{array} \right] \, \left[\begin{array}{r} f_1' \\f_2
'\end{array} \right]
'\end{array} \right]
Linia 567: Linia 539:
jest
jest


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\displaystyle\left[\begin{array}{r} f_1' \\f_2 '\end{array} \right]
\left[\begin{array}{r} f_1' \\f_2 '\end{array} \right]
=-\left(\left[
=-\left(\left[
\begin{array} {rr}\displaystyle \frac{\partial F_1}{\partial y_1}
\begin{array} {rr}\frac{\partial F_1}{\partial y_1}
&\displaystyle \frac{\partial F_1}{\partial
&\frac{\partial F_1}{\partial
y_2}\\&\\ \displaystyle \frac{\partial F_2}{\partial y_1}
y_2}\\&\\\frac{\partial F_2}{\partial y_1}
&\displaystyle \frac{\partial F_2}{\partial
&\frac{\partial F_2}{\partial
y_2}\end{array} \right]\right)^{-1}
y_2}\end{array} \right]\right)^{-1}
\left[\begin{array}{r} \displaystyle \frac{\partial F_1}{\partial x}\\
\left[\begin{array}{r}\frac{\partial F_1}{\partial x}\\
\\ \displaystyle \frac{\partial F_2}{\partial x}\end{array} \right]
\\\frac{\partial F_2}{\partial x}\end{array} \right]
</math></center>
</math></center>


lub równoważnie:  
lub równoważnie:  


<center><math>\displaystyle
<center><math>
d_x f=-\left(d_{(x,y)}F_{|Y}\right)^{-1}\circ d_{(x,y)}F_{|X}.
d_x f=-\left(d_{(x,y)}F_{|Y}\right)^{-1}\circ d_{(x,y)}F_{|X}</math></center>
</math></center>


==Ekstrema funkcji uwikłanej==
==Ekstrema funkcji uwikłanej==


Niech <math>\displaystyle X=\mathbb{R}^n,  Y=\mathbb{R}</math> i niech  
Niech <math>X=\mathbb{R}^n,  Y=\mathbb{R}</math> i niech  


<center><math>\displaystyle
<center><math>
F: X\times \mathbb{R}\ni (x_1, x_2,\dots, x_n, y)\mapsto F(x_1, x_2, \dots, x_n, y)\in \mathbb{R}
F: X\times \mathbb{R}\ni (x_1, x_2,\dots, x_n, y)\mapsto F(x_1, x_2, \dots, x_n, y)\in \mathbb{R}
</math></center>  
</math></center>  


będzie funkcją określoną w pewnym zbiorze otwartym <math>\displaystyle U\subset X\times
będzie funkcją określoną w pewnym zbiorze otwartym <math>U\subset X\times
\mathbb{R}</math>.
\mathbb{R}</math>.


Zauważmy, że do wyznaczenia różniczki funkcji <math>\displaystyle f</math> uwikłanej
Zauważmy, że do wyznaczenia różniczki funkcji <math>f</math> uwikłanej
równaniem <math>\displaystyle F(x, f(x))=0</math> nie potrzebujemy znać jawnej postaci
równaniem <math>F(x, f(x))=0</math> nie potrzebujemy znać jawnej postaci
funkcji <math>\displaystyle f</math>. Co więcej, potrafimy wyznaczyć punkty, w których
funkcji <math>f</math>. Co więcej, potrafimy wyznaczyć punkty, w których
funkcja <math>\displaystyle f</math> może osiągać ekstrema,  korzystając ze znanego warunku
funkcja <math>f</math> może osiągać ekstrema,  korzystając ze znanego warunku
koniecznego istnienia ekstremum.
koniecznego istnienia ekstremum.


{{twierdzenie|9.13.[warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji uwikłanej]||
{{twierdzenie|9.13.[warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji uwikłanej]||
Jeśli funkcja <math>\displaystyle f</math> uwikłana równaniem <math>\displaystyle F(x,f(x))=0</math> osiąga ekstremum w pewnym punkcie <math>\displaystyle a\in X</math> takim, że pochodna cząstkowa <math>\displaystyle \frac{\partial F}{\partial y}(a, f(a))\neq 0</math>,
Jeśli funkcja <math>f</math> uwikłana równaniem <math>F(x,f(x))=0</math> osiąga ekstremum w pewnym punkcie <math>a\in X</math> takim, że pochodna cząstkowa <math>\frac{\partial F}{\partial y}(a, f(a))\neq 0</math>,
to w punkcie <math>\displaystyle (a, f(a))</math> zerują się pochodne cząstkowe funkcji <math>\displaystyle F</math>
to w punkcie <math>(a, f(a))</math> zerują się pochodne cząstkowe funkcji <math>F</math>
po zmiennych <math>\displaystyle x_1, x_2, \dots, x_n</math>, tzn.  
po zmiennych <math>x_1, x_2, \dots, x_n</math>, tzn.  


<center><math>\displaystyle \displaystyle
<center><math>
\foralli\in\{1,2,\dots, n\} \ \ \frac{\partial F}{\partial x_i}(a,f(a))=0.
\forall i\in\{1,2,\dots, n\} \ \ \frac{\partial F}{\partial x_i}(a,f(a))=0</math></center>
</math></center>
}}
}}


{{dowod|||
{{dowod|||
Warunek ten jest konsekwencją wzoru na różniczkę funkcji <math>\displaystyle f</math>,
Warunek ten jest konsekwencją wzoru na różniczkę funkcji <math>f</math>,
który stanowi tezę twierdzenia o funkcji uwikłanej. Ponieważ zachodzi równość
który stanowi tezę twierdzenia o funkcji uwikłanej. Ponieważ zachodzi równość


<center><math>\displaystyle \displaystyle
<center><math>
d_x f=-\left(d_{(x,y)}F_{|Y}\right)^{-1}\circd_{(x,y)}F_{|X},
d_x f=-\left(d_{(x,y)}F_{|Y}\right)^{-1}\circ d_{(x,y)}F_{|X}</math>,</center>  
</math></center>  


to wobec izomorficzności <math>\displaystyle d_{(x,y)}F_{|Y}</math>
to wobec izomorficzności <math>d_{(x,y)}F_{|Y}</math>
która w tym przypadku jest równoważna stwierdzeniu, że
która w tym przypadku jest równoważna stwierdzeniu, że
<math>\displaystyle \frac{\partial F}{\partial y}(x, y)\neq 0</math>) różniczka <math>\displaystyle d_a f</math>
<math>\frac{\partial F}{\partial y}(x, y)\neq 0</math>) różniczka <math>d_a f</math>
zeruje się wtedy i tylko wtedy, gdy <math>\displaystyle d_{(a,f(a))}F_{|X}=0</math>.
zeruje się wtedy i tylko wtedy, gdy <math>d_{(a,f(a))}F_{|X}=0</math>.
Warunek ten jest z kolei równoważny zerowaniu się w punkcie <math>\displaystyle (a,
Warunek ten jest z kolei równoważny zerowaniu się w punkcie <math>(a,
f(a))</math> pochodnych cząstkowych funkcji <math>\displaystyle F</math> po zmiennych <math>\displaystyle x_1, x_2,
f(a))</math> pochodnych cząstkowych funkcji <math>F</math> po zmiennych <math>x_1, x_2,
\dots, x_n</math>, czyli
\dots, x_n</math>, czyli


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\left\{\aligned &\frac{\partial F}{\partial x_1}(a, f(a))=0 \\ &\frac{\partial F}{\partial x_2}(a, f(a))=0\\
\left\{\begin{align} &\frac{\partial F}{\partial x_1}(a, f(a))=0 \\ &\frac{\partial F}{\partial x_2}(a, f(a))=0\\
&\vdots \\ &\frac{\partial F}{\partial x_n}(a, f(a))=0.\endaligned \right.
&\vdots \\ &\frac{\partial F}{\partial x_n}(a, f(a))=0.\end{align} \right.</math></center>  
</math></center>  
}}
}}


Wyznaczymy również drugą różniczkę funkcji uwikłanej <math>\displaystyle f</math>, aby z
Wyznaczymy również drugą różniczkę funkcji uwikłanej <math>f</math>, aby z
jej określoności wywnioskować, czy funkcja <math>\displaystyle f</math> osiąga maksimum,
jej określoności wywnioskować, czy funkcja <math>f</math> osiąga maksimum,
minimum, czy też w ogóle nie osiąga ekstremum w punktach, które
minimum, czy też w ogóle nie osiąga ekstremum w punktach, które
spełniają warunek konieczny istnienia ekstremum.
spełniają warunek konieczny istnienia ekstremum.
Linia 641: Linia 609:
Rozważmy dwa najczęściej spotykane przypadki:
Rozważmy dwa najczęściej spotykane przypadki:


Przypadek I.  Niech <math>\displaystyle F:\mathbb{R}^2\mapsto \mathbb{R}</math> będzie funkcją
Przypadek I.  Niech <math>F:\mathbb{R}^2\mapsto \mathbb{R}</math> będzie funkcją
dwukrotnie różniczkowalną. Rozważmy funkcję <math>\displaystyle f</math> uwikłaną równaniem
dwukrotnie różniczkowalną. Rozważmy funkcję <math>f</math> uwikłaną równaniem
<math>\displaystyle F(x, f(x))=0</math>. Różniczkując tę równość po zmiennej <math>\displaystyle x</math>, otrzymamy
<math>F(x, f(x))=0</math>. Różniczkując tę równość po zmiennej <math>x</math>, otrzymamy
(na podstawie twierdzenia o różniczkowaniu złożenia) równość
(na podstawie twierdzenia o różniczkowaniu złożenia) równość


<center><math>\displaystyle
<center><math>
0=\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial y}f'.
0=\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial y}f'</math></center>
</math></center>


Różniczkując względem zmiennej <math>\displaystyle x</math> powtórnie obie strony powyższej
Różniczkując względem zmiennej <math>x</math> powtórnie obie strony powyższej
nierówności, otrzymamy
nierówności, otrzymamy


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\aligned 0=\frac{d}{dx}\bigg(\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial
\begin{align} 0=\frac{d}{dx}\bigg(\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial
y}f'\bigg)&=\frac{d}{dx}\bigg(\frac{\partial F}{\partial
y}f'\bigg)&=\frac{d}{dx}\bigg(\frac{\partial F}{\partial
x}\bigg)+\frac{d}{dx}\bigg(\frac{\partial F}{\partial
x}\bigg)+\frac{d}{dx}\bigg(\frac{\partial F}{\partial
Linia 663: Linia 630:
x}f'+\bigg(\frac{\partial^2 F}{\partial x\partial
x}f'+\bigg(\frac{\partial^2 F}{\partial x\partial
y}+\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}f'\bigg)f'+\frac{\partial
y}+\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}f'\bigg)f'+\frac{\partial
F}{\partial y}f''.\endaligned
F}{\partial y}f''.\end{align}
</math></center>  
</math></center>  


Otrzymane wyrażenie znacznie upraszcza się w punkcie <math>\displaystyle x_0</math>, w którym <math>\displaystyle f'(x_0)=0</math>. Otrzymamy
Otrzymane wyrażenie znacznie upraszcza się w punkcie <math>x_0</math>, w którym <math>f'(x_0)=0</math>. Otrzymamy
wówczas  równość
wówczas  równość


<center><math>\displaystyle
<center><math>
0=\frac{\partial^2 F}{\partial
0=\frac{\partial^2 F}{\partial
x^2}(x_0, y_0)+\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)f''(x_0),
x^2}(x_0, y_0)+\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)f''(x_0)</math>,</center>
</math></center>


z której - wobec założenia, że <math>\displaystyle \dfrac{\partial F}{\partial
z której - wobec założenia, że <math>\dfrac{\partial F}{\partial
y}(x_0, y_0)\neq 0</math> - otrzymamy
y}(x_0, y_0)\neq 0</math> - otrzymamy


<center><math>\displaystyle
<center><math>
f''(x_0)=-\bigg(\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)\bigg)^{-1}\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x_0, y_0),  
f''(x_0)=-\bigg(\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)\bigg)^{-1}\frac{\partial^2 F}{\partial x^2}(x_0, y_0),  
</math></center>  
</math></center>  


gdzie <math>\displaystyle y_0=f(x_0)</math>.
gdzie <math>y_0=f(x_0)</math>.


Przypadek II.  Niech <math>\displaystyle f:\mathbb{R}^2\mapsto \mathbb{R}</math> będzie funkcją
Przypadek II.  Niech <math>f:\mathbb{R}^2\mapsto \mathbb{R}</math> będzie funkcją
uwikłaną równaniem <math>\displaystyle F(x,y, f(x,y))=0</math>, gdzie <math>\displaystyle F:\mathbb{R}^3\mapsto \mathbb{R}</math>
uwikłaną równaniem <math>F(x,y, f(x,y))=0</math>, gdzie <math>F:\mathbb{R}^3\mapsto \mathbb{R}</math>
jest funkcją dwukrotnie różniczkowalną. Wówczas w punktach
jest funkcją dwukrotnie różniczkowalną. Wówczas w punktach
poziomicy <math>\displaystyle \{F=0\}</math> otrzymamy równości zawierające pochodne
poziomicy <math>\{F=0\}</math> otrzymamy równości zawierające pochodne
cząstkowe <math>\displaystyle \dfrac{\partial f}{\partial x}</math> oraz <math>\displaystyle \dfrac{\partial
cząstkowe <math>\dfrac{\partial f}{\partial x}</math> oraz <math>\dfrac{\partial
f}{\partial y}</math>:
f}{\partial y}</math>:


<center><math>\displaystyle
<center><math>
0=\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial f}{\partial x}  
0=\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial f}{\partial x}  
</math></center>
</math></center>


<center><math>\displaystyle
<center><math>
0=\frac{\partial F}{\partial y}+\frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial f}{\partial y}.  
0=\frac{\partial F}{\partial y}+\frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial f}{\partial y}.  
</math></center>
</math></center>


Policzymy pochodną cząstkową <math>\displaystyle \frac{\partial }{\partial x}</math> po
Policzymy pochodną cząstkową <math>\frac{\partial }{\partial x}</math> po
zmiennej <math>\displaystyle x</math> obu stron pierwszej z tych równości. Ze wzorów na
zmiennej <math>x</math> obu stron pierwszej z tych równości. Ze wzorów na
pochodną złożenia funkcji wyznaczymy wpierw:
pochodną złożenia funkcji wyznaczymy wpierw:


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\frac{\partial }{\partial x}\bigg(\frac{\partial F}{\partial x}\bigg)=\frac{\partial^2 F}{\partial
\frac{\partial }{\partial x}\bigg(\frac{\partial F}{\partial x}\bigg)=\frac{\partial^2 F}{\partial
x^2}+\frac{\partial^2 F}{\partial z\partial x}\frac{\partial f
x^2}+\frac{\partial^2 F}{\partial z\partial x}\frac{\partial f
Linia 710: Linia 676:
oraz
oraz


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\frac{\partial }{\partial x}\bigg(\frac{\partial F}{\partial z}\bigg)=\frac{\partial^2
\frac{\partial }{\partial x}\bigg(\frac{\partial F}{\partial z}\bigg)=\frac{\partial^2
F}{\partial x\partial z}+\frac{\partial^2 F}{\partial
F}{\partial x\partial z}+\frac{\partial^2 F}{\partial
z^2}\frac{\partial f}{\partial x}.
z^2}\frac{\partial f}{\partial x}</math></center>
</math></center>


Wobec tego
Wobec tego


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\aligned 0=\frac{\partial }{\partial x}\bigg(\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial f}{\partial x}
\begin{align} 0=\frac{\partial }{\partial x}\bigg(\frac{\partial F}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial z}\frac{\partial f}{\partial x}
\bigg)&=\frac{\partial }{\partial x}\bigg(\frac{\partial
\bigg)&=\frac{\partial }{\partial x}\bigg(\frac{\partial
F}{\partial x}\bigg)+\frac{\partial }{\partial
F}{\partial x}\bigg)+\frac{\partial }{\partial
Linia 733: Linia 698:
z}+\frac{\partial^2 F}{\partial z^2}\frac{\partial f}{\partial x}
z}+\frac{\partial^2 F}{\partial z^2}\frac{\partial f}{\partial x}
\bigg)\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial
\bigg)\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial F}{\partial
z}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}.\endaligned
z}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}.\end{align}
</math></center>  
</math></center>  


W punkcie <math>\displaystyle (x_0, y_0)</math>, w którym zeruje się różniczka funkcji
W punkcie <math>(x_0, y_0)</math>, w którym zeruje się różniczka funkcji
uwikłanej, mamy <math>\displaystyle \dfrac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)=0</math>,
uwikłanej, mamy <math>\dfrac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)=0</math>,
<math>\displaystyle \dfrac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)=0</math>, a powyższy wzór
<math>\dfrac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)=0</math>, a powyższy wzór
upraszcza się i przyjmuje postać:
upraszcza się i przyjmuje postać:


<center><math>\displaystyle
<center><math>
0=\frac{\partial ^2 F}{\partial x^2}(x_0, y_0, z_0)+\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\frac{\partial^2 f}{\partial
0=\frac{\partial ^2 F}{\partial x^2}(x_0, y_0, z_0)+\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\frac{\partial^2 f}{\partial
x^2}(x_0, y_0),
x^2}(x_0, y_0)</math>,</center>  
</math></center>  


gdzie <math>\displaystyle z_0=f(x_0, y_0)</math>. W podobny sposób
gdzie <math>z_0=f(x_0, y_0)</math>. W podobny sposób
dostajemy równości zawierające pozostałe pochodne cząstkowe rzędu
dostajemy równości zawierające pozostałe pochodne cząstkowe rzędu
drugiego funkcji uwikłanej <math>\displaystyle f</math>, które przy założeniu zerowania się
drugiego funkcji uwikłanej <math>f</math>, które przy założeniu zerowania się
różniczki funkcji uwikłanej w punkcie <math>\displaystyle (x_0, y_0)</math> przyjmują
różniczki funkcji uwikłanej w punkcie <math>(x_0, y_0)</math> przyjmują
postać:
postać:


<center><math>\displaystyle
<center><math>
0=\frac{\partial ^2 F}{\partial x\partial y}(x_0, y_0, z_0)+\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\frac{\partial^2 f}{\partial
0=\frac{\partial ^2 F}{\partial x\partial y}(x_0, y_0, z_0)+\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\frac{\partial^2 f}{\partial
x\partial y}(x_0, y_0),
x\partial y}(x_0, y_0)</math>,</center>
</math></center>


<center><math>\displaystyle
<center><math>
0=\frac{\partial ^2 F}{\partial y\partial x}(x_0, y_0, z_0)+\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(x_0, y_0),
0=\frac{\partial ^2 F}{\partial y\partial x}(x_0, y_0, z_0)+\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(x_0, y_0)</math>,</center>
</math></center>


<center><math>\displaystyle
<center><math>
0=\frac{\partial ^2 F}{\partial y^2}(x_0, y_0, z_0)+\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\frac{\partial^2 f}{\partial
0=\frac{\partial ^2 F}{\partial y^2}(x_0, y_0, z_0)+\frac{\partial F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\frac{\partial^2 f}{\partial
y^2}(x_0, y_0).
y^2}(x_0, y_0)</math></center>  
</math></center>  


Stąd - wobec założenia, że <math>\displaystyle \frac{\partial
Stąd - wobec założenia, że <math>\frac{\partial
F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\neq 0</math> - otrzymujemy:
F}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)\neq 0</math> - otrzymujemy:


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\left[\aligned &\frac{\partial^2 f}{\partial
\left[\begin{align} &\frac{\partial^2 f}{\partial
x^2}(x_0, y_0) & \ &\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(x_0,
x^2}(x_0, y_0) & \ &\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(x_0,
y_0)\\ &\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(x_0, y_0) \ & \
y_0)\\ &\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(x_0, y_0) \ &  
&\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0,
&\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0,
y_0)\endaligned\right]=-\bigg(\frac{\partial F}{\partial z}(x_0,
y_0)\end{align}\right]=-\bigg(\frac{\partial F}{\partial z}(x_0,
y_0, z_0)\bigg)^{-1} \left[\aligned &\frac{\partial^2 F}{\partial
y_0, z_0)\bigg)^{-1} \left[\begin{align} &\frac{\partial^2 F}{\partial
x^2}(x_0, y_0, z_0) & \ &\frac{\partial^2 F}{\partial x\partial
x^2}(x_0, y_0, z_0) & \ &\frac{\partial^2 F}{\partial x\partial
y}(x_0, y_0, z_0)\\ &\frac{\partial^2 F}{\partial y\partial
y}(x_0, y_0, z_0)\\ &\frac{\partial^2 F}{\partial y\partial
x}(x_0, y_0, z_0) \ & \ &\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x_0,
x}(x_0, y_0, z_0) \ & \ &\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}(x_0,
y_0, z_0)\endaligned\right]
y_0, z_0)\end{align}\right]
</math></center>
</math></center>


Linia 786: Linia 747:


{{wniosek|9.14.||
{{wniosek|9.14.||
Niech <math>\displaystyle f: x\mapsto f(x)</math>, <math>\displaystyle x=(x_1, x_2,
Niech <math>f: x\mapsto f(x)</math>, <math>x=(x_1, x_2,
\dots,x_n)</math> będzie funkcją uwikłaną równaniem <math>\displaystyle F(x, f(x))=0</math>,
\dots,x_n)</math> będzie funkcją uwikłaną równaniem <math>F(x, f(x))=0</math>,
gdzie <math>\displaystyle F: \mathbb{R}^n\times \mathbb{R}\ni (x,y)\mapsto F(x,y)\in \mathbb{R}</math> jest
gdzie <math>F: \mathbb{R}^n\times \mathbb{R}\ni (x,y)\mapsto F(x,y)\in \mathbb{R}</math> jest
funkcją dwukrotnie różniczkowalną w pewnym otoczeniu punktu
funkcją dwukrotnie różniczkowalną w pewnym otoczeniu punktu
<math>\displaystyle (a,b)</math>, gdzie <math>\displaystyle b=f(a)</math>. Niech <math>\displaystyle \frac{\partial F}{\partial
<math>(a,b)</math>, gdzie <math>b=f(a)</math>. Niech <math>\frac{\partial F}{\partial
y}(a,b)\neq 0</math> i niech różniczka <math>\displaystyle d_a f=0</math>. Wówczas druga
y}(a,b)\neq 0</math> i niech różniczka <math>d_a f=0</math>. Wówczas druga
różniczka funkcji uwikłanej <math>\displaystyle f</math> w punkcie <math>\displaystyle a</math> wynosi  
różniczka funkcji uwikłanej <math>f</math> w punkcie <math>a</math> wynosi  
<center><math>\displaystyle d_a^2
<center><math>d_a^2
f=-\bigg(\frac{\partial F}{\partial y}(a,b)\bigg)^{-1}d_{(a,
f=-\bigg(\frac{\partial F}{\partial y}(a,b)\bigg)^{-1}d_{(a,
b)}F_{|X},</math></center> czyli  
b)}F_{|X}</math>,</center> czyli  
<center><math>\displaystyle \frac{\partial^2 f}{\partial x_i
<center><math>\frac{\partial^2 f}{\partial x_i
\partial x_j}(a)=-\bigg(\frac{\partial F}{\partial y}(a,b)\bigg)^{-1}\frac{\partial^2 F}{\partial x_i
\partial x_j}(a)=-\bigg(\frac{\partial F}{\partial y}(a,b)\bigg)^{-1}\frac{\partial^2 F}{\partial x_i
\partial x_j}(a,b),</math></center>
\partial x_j}(a,b)</math>,</center>
dla dowolnych <math>\displaystyle i, j\in\{1,2,\dots, n\}</math>. }}
dla dowolnych <math>i, j\in\{1,2,\dots, n\}</math>. }}


{{przyklad|9.15.||
{{przyklad|9.15.||
Wyznaczmy ekstrema funkcji <math>\displaystyle f</math> danej w
Wyznaczmy ekstrema funkcji <math>f</math> danej w
postaci uwikłanej <math>\displaystyle F(x,y, f(x,y))=0</math>, gdzie
postaci uwikłanej <math>F(x,y, f(x,y))=0</math>, gdzie


<center><math>\displaystyle
<center><math>
F(x,y,z)=(x^2+y^2+z^2)^2 -3 xyz.
F(x,y,z)=(x^2+y^2+z^2)^2 -3 xyz</math></center>  
</math></center>  


Obserwacja poziomicy zerowej <math>\displaystyle \{F=0\}</math> każe przypuszczać, że w otoczeniu
Obserwacja poziomicy zerowej <math>\{F=0\}</math> każe przypuszczać, że w otoczeniu
czterech punktów tej poziomicy da się wskazać otoczenia ich rzutów
czterech punktów tej poziomicy da się wskazać otoczenia ich rzutów
na płaszczyznę zmiennych <math>\displaystyle (x,y)</math> oraz jednoznacznie określone
na płaszczyznę zmiennych <math>(x,y)</math> oraz jednoznacznie określone
funkcje w tych otoczeniach takie, że dwie z nich będą osiągać
funkcje w tych otoczeniach takie, że dwie z nich będą osiągać
maksima, a pozostałe  dwie - minima.
maksima, a pozostałe  dwie - minima.


Zgodnie z wykazanymi uwagami, aby wyznaczyć punkty ekstremalne
Zgodnie z wykazanymi uwagami, aby wyznaczyć punkty ekstremalne
funkcji uwikłanej <math>\displaystyle f</math> szukamy punktów <math>\displaystyle (x,y)</math>, których współrzędne
funkcji uwikłanej <math>f</math> szukamy punktów <math>(x,y)</math>, których współrzędne
spełniają układ równań:
spełniają układ równań:


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\left\{\aligned
\left\{\begin{align}
&\frac{\partial F}{\partial x}(x,y,z)=0 \\ &\frac{\partial F}{\partial
&\frac{\partial F}{\partial x}(x,y,z)=0 \\ &\frac{\partial F}{\partial
y}(x,y,z)=0\\&(x,y,z)\in\{F=0\} \endaligned \right. \text{ czyli }
y}(x,y,z)=0\\&(x,y,z)\in\{F=0\} \end{align} \right. \text{ czyli }
\left\{\aligned &4x(x^2+y^2+z^2)-3yz=0 \\
\left\{\begin{align} &4x(x^2+y^2+z^2)-3yz=0 \\
&4y(x^2+y^2+z^2)-3xz=0\\ &(x^2+y^2+z^2)^2 -3 xyz=0.
&4y(x^2+y^2+z^2)-3xz=0\\ &(x^2+y^2+z^2)^2 -3 xyz=0.
\endaligned \right.
\end{align} \right.</math></center>
</math></center>


Możliwość skorzystania z twierdzenia o funkcji uwikłanej (aby mieć
Możliwość skorzystania z twierdzenia o funkcji uwikłanej (aby mieć
gwarancję istnienia funkcji uwikłanej <math>\displaystyle f</math>) wymaga sprawdzenia
gwarancję istnienia funkcji uwikłanej <math>f</math>) wymaga sprawdzenia
założenia:
założenia:


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\frac{\partial F}{\partial z}(x,y,z)=4z(x^2+y^2+z^2)-3xy\neq 0.
\frac{\partial F}{\partial z}(x,y,z)=4z(x^2+y^2+z^2)-3xy\neq 0</math></center>
</math></center>


Nietrudno zauważyć, że początek układu współrzędnych <math>\displaystyle (0,0,0)</math>
Nietrudno zauważyć, że początek układu współrzędnych <math>(0,0,0)</math>
spełnia układ równań, ale nie spełnia założenia twierdzenia o
spełnia układ równań, ale nie spełnia założenia twierdzenia o
funkcji uwikłanej, gdyż <math>\displaystyle \frac{\partial F}{\partial z}(0,0,0)=0</math>.
funkcji uwikłanej, gdyż <math>\frac{\partial F}{\partial z}(0,0,0)=0</math>.
Obserwacja poziomicy <math>\displaystyle \{F=0\}</math> wyraźnie pokazuje, że  nie ma
Obserwacja poziomicy <math>\{F=0\}</math> wyraźnie pokazuje, że  nie ma
możliwości jednoznacznego odwikłania funkcji <math>\displaystyle (x,y)\mapsto f(x,y)</math>
możliwości jednoznacznego odwikłania funkcji <math>(x,y)\mapsto f(x,y)</math>
z równania <math>\displaystyle F(x,y, f(x,y))=0</math> w żadnym otoczeniu punktu <math>\displaystyle (0,0,0)</math>.
z równania <math>F(x,y, f(x,y))=0</math> w żadnym otoczeniu punktu <math>(0,0,0)</math>.
Ponadto układ spełniają cztery punkty o współrzędnych
Ponadto układ spełniają cztery punkty o współrzędnych


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\aligned
\begin{align}
&x=y=\frac{3\sqrt{2}}{16}, \ &&z=\frac{3}{8},\\
&x=y=\frac{3\sqrt{2}}{16}, \ &&z=\frac{3}{8},\\
&x=y=-\frac{3\sqrt{2}}{16}, \ &&z=\frac{3}{8},\\
&x=y=-\frac{3\sqrt{2}}{16}, \ &&z=\frac{3}{8},\\
&x=-y=\frac{3\sqrt{2}}{16}, \ &&z=-\frac{3}{8},\\
&x=-y=\frac{3\sqrt{2}}{16}, \ &&z=-\frac{3}{8},\\
&x=-y=-\frac{3\sqrt{2}}{16}, \ &&z=-\frac{3}{8},\endaligned
&x=-y=-\frac{3\sqrt{2}}{16}, \ &&z=-\frac{3}{8},\end{align}
</math></center>  
</math></center>  


w których spełniony jest warunek <math>\displaystyle \frac{\partial F}{\partial
w których spełniony jest warunek <math>\frac{\partial F}{\partial
z}(x,y,z)\neq 0</math>. Na mocy twierdzenia o funkcji uwikłanej w
z}(x,y,z)\neq 0</math>. Na mocy twierdzenia o funkcji uwikłanej w
pewnych otoczeniach <math>\displaystyle U_1, U_2, U_3, U_4\subset\mathbb{R}^2</math> odpowiednio
pewnych otoczeniach <math>U_1, U_2, U_3, U_4\subset\mathbb{R}^2</math> odpowiednio
punktów  
punktów  


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\aligned &A_1=\big(\frac{3\sqrt{2}}{16},
\begin{align} &A_1=\big(\frac{3\sqrt{2}}{16},
\frac{3\sqrt{2}}{16}\big), \\ &A_2=\big(-\frac{3\sqrt{2}}{16},
\frac{3\sqrt{2}}{16}\big), \\ &A_2=\big(-\frac{3\sqrt{2}}{16},
-\frac{3\sqrt{2}}{16}\big), \\ &A_3=\big(-\frac{3\sqrt{2}}{16},
-\frac{3\sqrt{2}}{16}\big), \\ &A_3=\big(-\frac{3\sqrt{2}}{16},
\frac{3\sqrt{2}}{16}\big), \\ &A_4=\big(\frac{3\sqrt{2}}{16},
\frac{3\sqrt{2}}{16}\big), \\ &A_4=\big(\frac{3\sqrt{2}}{16},
-\frac{3\sqrt{2}}{16}\big), \endaligned
-\frac{3\sqrt{2}}{16}\big), \end{align}
</math></center>  
</math></center>  


istnieją jedyne funkcje
istnieją jedyne funkcje
<math>\displaystyle f_1: U_1\mapsto\mathbb{R}</math>, <math>\displaystyle f_2: U_2\mapsto\mathbb{R}</math>, <math>\displaystyle f_3: U_3\mapsto\mathbb{R}</math>,
<math>f_1: U_1\mapsto\mathbb{R}</math>, <math>f_2: U_2\mapsto\mathbb{R}</math>, <math>f_3: U_3\mapsto\mathbb{R}</math>,
<math>\displaystyle f_4: U_4\mapsto\mathbb{R}</math>, które spełniają warunek  
<math>f_4: U_4\mapsto\mathbb{R}</math>, które spełniają warunek  


<center><math>\displaystyle
<center><math>
F\big(x, y, f_i(x,y)\big)=0, \text{ gdy } (x,y)\in U_i, \ i\in\{1,2,3,4\}
F\big(x, y, f_i(x,y)\big)=0, \text{ gdy } (x,y)\in U_i, \ i\in\{1,2,3,4\}
</math></center>
</math></center>


oraz odpowiednio <math>\displaystyle f_1(A_1)=f_2(A_2)=\frac{3}{8}</math>,
oraz odpowiednio <math>f_1(A_1)=f_2(A_2)=\frac{3}{8}</math>,
<math>\displaystyle f_3(A_3)=f_4(A_4)=-\frac{3}{8}</math>. Analiza poziomicy <math>\displaystyle \{F=0\}</math> (lub
<math>f_3(A_3)=f_4(A_4)=-\frac{3}{8}</math>. Analiza poziomicy <math>\{F=0\}</math> (lub
określoności drugiej różniczki <math>\displaystyle d_{A_i}^2 f, \ i\in\{1,2,3,4\}</math>)
określoności drugiej różniczki <math>d_{A_i}^2 f, \ i\in\{1,2,3,4\}</math>)
pozwala stwierdzić, że funkcje <math>\displaystyle f_1</math> i <math>\displaystyle f_2</math> osiągają w punktach
pozwala stwierdzić, że funkcje <math>f_1</math> i <math>f_2</math> osiągają w punktach
<math>\displaystyle A_1</math>, <math>\displaystyle A_2</math> maksimum, zaś <math>\displaystyle f_3</math> i <math>\displaystyle f_4</math> osiągają w punktach
<math>A_1</math>, <math>A_2</math> maksimum, zaś <math>f_3</math> i <math>f_4</math> osiągają w punktach
<math>\displaystyle A_3</math>, <math>\displaystyle A_4</math> minimum.
<math>A_3</math>, <math>A_4</math> minimum.
}}
}}


Linia 887: Linia 845:


Dotychczas wyznaczaliśmy ekstrema funkcji określonej w pewnym
Dotychczas wyznaczaliśmy ekstrema funkcji określonej w pewnym
otwartym podzbiorze <math>\displaystyle U</math> przestrzeni unormowanej <math>\displaystyle X</math> (przy czym w
otwartym podzbiorze <math>U</math> przestrzeni unormowanej <math>X</math> (przy czym w
praktycznych przykładach zajmowaliśmy się przykładami, gdy
praktycznych przykładach zajmowaliśmy się przykładami, gdy
<math>\displaystyle X=\mathbb{R}^n</math>, <math>\displaystyle n=1,2,3,\dots</math>). Równie ważne z praktycznego punktu
<math>X=\mathbb{R}^n</math>, <math>n=1,2,3,\dots</math>). Równie ważne z praktycznego punktu
widzenia są także rozważania polegające na wyznaczaniu ekstremów
widzenia są także rozważania polegające na wyznaczaniu ekstremów
funkcji <math>\displaystyle F:X\mapsto\mathbb{R}</math> zacieśnionej do zbioru, który nie jest
funkcji <math>F:X\mapsto\mathbb{R}</math> zacieśnionej do zbioru, który nie jest
otwarty w <math>\displaystyle X</math>.
otwarty w <math>X</math>.


{{przyklad|9.16.||
{{przyklad|9.16.||
Wyznaczmy najmniejszą i największą wartość funkcji
Wyznaczmy najmniejszą i największą wartość funkcji


<center><math>\displaystyle
<center><math>
F(x,y,z)=x -2y +2z  
F(x,y,z)=x -2y +2z  
</math></center>  
</math></center>  


na sferze  
na sferze  
<center><math>\displaystyle
<center><math>
x^2+y^2+z^2=1.
x^2+y^2+z^2=1</math></center>  
</math></center>  


Sfera ta jest zbiorem domkniętym i ograniczonym, jest więc zwarta. Stąd na
Sfera ta jest zbiorem domkniętym i ograniczonym, jest więc zwarta. Stąd na
na mocy twierdzenia Weierstassa o osiąganiu kresów przez funkcję
na mocy twierdzenia Weierstassa o osiąganiu kresów przez funkcję
ciągłą wnioskujemy, że wielomian <math>\displaystyle F(x,y,z)=x -2y +2z </math> osiąga na
ciągłą wnioskujemy, że wielomian <math>F(x,y,z)=x -2y +2z</math> osiąga na
tej sferze zarówno wartość najmniejszą, jak i największą. Nasze
tej sferze zarówno wartość najmniejszą, jak i największą. Nasze
dotychczasowe doświadczenie podpowiada nam, że zadanie można by
dotychczasowe doświadczenie podpowiada nam, że zadanie można by
sprowadzić do badania funkcji dwóch zmiennych np. poprzez odwikłanie zmiennej
sprowadzić do badania funkcji dwóch zmiennych np. poprzez odwikłanie zmiennej


<center><math>\displaystyle
<center><math>
z(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}
z(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}
\text{ lub } z(x,y)=-\sqrt{1-x^2-y^2}
\text{ lub } z(x,y)=-\sqrt{1-x^2-y^2}
Linia 919: Linia 876:


z równania sfery i zbadania funkcji
z równania sfery i zbadania funkcji
dwóch zmiennych <math>\displaystyle (x,y)</math> danych w kole <math>\displaystyle x^2+y^2<1</math> wzorami:
dwóch zmiennych <math>(x,y)</math> danych w kole <math>x^2+y^2<1</math> wzorami:


<center><math>\displaystyle
<center><math>
f_1: (x,y)\mapsto F\big(x,y,\sqrt{1-x^2-y^2}\big)=x-2y+2\sqrt{1-x^2-y^2},
f_1: (x,y)\mapsto F\big(x,y,\sqrt{1-x^2-y^2}\big)=x-2y+2\sqrt{1-x^2-y^2}</math>,</center>
</math></center>


<center><math>\displaystyle
<center><math>
f_2: (x,y)\mapsto F\big(x,y,-\sqrt{1-x^2-y^2}\big)=x-2y-2\sqrt{1-x^2-y^2}.
f_2: (x,y)\mapsto F\big(x,y,-\sqrt{1-x^2-y^2}\big)=x-2y-2\sqrt{1-x^2-y^2}</math></center>
</math></center>


Niezbyt skomplikowane (choć nieco żmudne rachunki) prowadzą do
Niezbyt skomplikowane (choć nieco żmudne rachunki) prowadzą do
wyznaczenia ekstremów tych funkcji, a co za tym idzie: wartości
wyznaczenia ekstremów tych funkcji, a co za tym idzie: wartości
ekstremalnych funkcji <math>\displaystyle F</math> na danej sferze.
ekstremalnych funkcji <math>F</math> na danej sferze.
}}
}}


Podamy jednak pewną metodę, która pozwala
Podamy jednak pewną metodę, która pozwala
wyznaczać ekstremum funkcji <math>\displaystyle F: X\mapsto \mathbb{R}</math> zacieśnionej do poziomicy zerowej <math>\displaystyle \{G=0\}</math>
wyznaczać ekstremum funkcji <math>F: X\mapsto \mathbb{R}</math> zacieśnionej do poziomicy zerowej <math>\{G=0\}</math>
pewnej funkcji <math>\displaystyle G: X\mapsto Y</math> również w przypadku, gdy
pewnej funkcji <math>G: X\mapsto Y</math> również w przypadku, gdy
odwikłanie zmiennej z równania <math>\displaystyle G=0</math> nie jest tak proste jak w
odwikłanie zmiennej z równania <math>G=0</math> nie jest tak proste jak w
podanym przykładzie.
podanym przykładzie.


Sprecyzujmy jednak wpierw  problem.
Sprecyzujmy jednak wpierw  problem.


Niech <math>\displaystyle X, Y</math> będą przestrzeniami Banacha i niech <math>\displaystyle G: X\mapsto Y</math>,
Niech <math>X, Y</math> będą przestrzeniami Banacha i niech <math>G: X\mapsto Y</math>,
<math>\displaystyle F:X\mapsto \mathbb{R}</math> będą funkcjami.
<math>F:X\mapsto \mathbb{R}</math> będą funkcjami.


{{definicja|9.17.||
{{definicja|9.17.||
Mówimy, że funkcja <math>\displaystyle F</math> osiąga '''''ekstremum warunkowe''''' w punkcie
Mówimy, że funkcja <math>F</math> osiąga '''''ekstremum warunkowe''''' w punkcie
<math>\displaystyle a</math> przy warunku <math>\displaystyle a\in \{G=0\}</math>, jeśli zacieśnienie funkcji <math>\displaystyle F</math> do
<math>a</math> przy warunku <math>a\in \{G=0\}</math>, jeśli zacieśnienie funkcji <math>F</math> do
poziomicy <math>\displaystyle \{G=0\}</math> osiąga ekstremum w tym punkcie.
poziomicy <math>\{G=0\}</math> osiąga ekstremum w tym punkcie.
}}
}}


Prawdziwe jest następujące twierdzenie, które stanowi podstawę '''''metody mnożników Lagrange'a'''''.
Prawdziwe jest następujące twierdzenie, które stanowi podstawę '''''metody mnożników Lagrange'a'''''.


Niech <math>\displaystyle X, Y</math> będą przestrzeniami Banacha.
Niech <math>X, Y</math> będą przestrzeniami Banacha.


{{twierdzenie|9.18.||
{{twierdzenie|9.18.||
Niech <math>\displaystyle F: X\mapsto \mathbb{R}</math>, <math>\displaystyle G: X\mapsto
Niech <math>F: X\mapsto \mathbb{R}</math>, <math>G: X\mapsto
Y </math> będą funkcjami różniczkowalnymi w otoczeniu punktu regularnego
Y</math> będą funkcjami różniczkowalnymi w otoczeniu punktu regularnego
<math>\displaystyle a</math> poziomicy <math>\displaystyle \{G=0\}</math> (co - przypomnijmy - oznacza, że
<math>a</math> poziomicy <math>\{G=0\}</math> (co - przypomnijmy - oznacza, że
różniczka <math>\displaystyle d_a G </math> jest suriekcją przestrzeni <math>\displaystyle X</math> na <math>\displaystyle Y</math>). Jeśli
różniczka <math>d_a G</math> jest suriekcją przestrzeni <math>X</math> na <math>Y</math>). Jeśli
funkcja <math>\displaystyle F</math> osiąga ekstremum warunkowe w punkcie regularnym <math>\displaystyle a</math>
funkcja <math>F</math> osiąga ekstremum warunkowe w punkcie regularnym <math>a</math>
poziomicy zerowej funkcji <math>\displaystyle G</math>, to istnieje funkcjonał liniowy i
poziomicy zerowej funkcji <math>G</math>, to istnieje funkcjonał liniowy i
ciągły <math>\displaystyle \Lambda: Y\mapsto\mathbb{R}</math> taki, że zachodzi równość <math>\displaystyle d_a
ciągły <math>\Lambda: Y\mapsto\mathbb{R}</math> taki, że zachodzi równość <math>d_a
F=\Lambda \circ d_a G</math>.
F=\Lambda \circ d_a G</math>.
}}
}}


Prawdziwe jest również twierdzenie, które na podstawie
Prawdziwe jest również twierdzenie, które na podstawie
określoności drugiej różniczki pozwala stwierdzić, czy funkcja <math>\displaystyle F</math>
określoności drugiej różniczki pozwala stwierdzić, czy funkcja <math>F</math>
osiąga minimum, czy maksimum warunkowe w punkcie <math>\displaystyle a\in\{G=0\}</math>.
osiąga minimum, czy maksimum warunkowe w punkcie <math>a\in\{G=0\}</math>.


{{twierdzenie|9.19.||
{{twierdzenie|9.19.||
Niech <math>\displaystyle F: X\mapsto \mathbb{R}</math>, <math>\displaystyle G: X\mapsto
Niech <math>F: X\mapsto \mathbb{R}</math>, <math>G: X\mapsto
Y</math> będą funkcjami dwukrotnie różniczkowalnymi w otoczeniu punktu
Y</math> będą funkcjami dwukrotnie różniczkowalnymi w otoczeniu punktu
regularnego <math>\displaystyle a</math> poziomicy <math>\displaystyle \{G=0\}</math>. Jeśli istnieje funkcjonał
regularnego <math>a</math> poziomicy <math>\{G=0\}</math>. Jeśli istnieje funkcjonał
liniowy i ciągły <math>\displaystyle \Lambda: Y\mapsto\mathbb{R}</math> taki, że zachodzi równość
liniowy i ciągły <math>\Lambda: Y\mapsto\mathbb{R}</math> taki, że zachodzi równość
<math>\displaystyle d_a F=\Lambda \circ d_a G</math> oraz forma kwadratowa  
<math>d_a F=\Lambda \circ d_a G</math> oraz forma kwadratowa  


<center><math>\displaystyle
<center><math>
X\ni h\mapsto\big(d^2_a F-\Lambda \circ d_a^2 G \big)(h,h)\in\mathbb{R}
X\ni h\mapsto\big(d^2_a F-\Lambda \circ d_a^2 G \big)(h,h)\in\mathbb{R}
</math></center>  
</math></center>  


jest dodatnio określona (odpowiednio: ujemnie określona) na
jest dodatnio określona (odpowiednio: ujemnie określona) na
podprzestrzeni <math>\displaystyle X_1:=\{h\in X, d_aG(h)=0\}</math> przestrzeni <math>\displaystyle X</math>, to
podprzestrzeni <math>X_1:=\{h\in X, d_aG(h)=0\}</math> przestrzeni <math>X</math>, to
funkcja <math>\displaystyle F</math> osiąga w punkcie <math>\displaystyle a</math> minimum (odpowiednio: maksimum)
funkcja <math>F</math> osiąga w punkcie <math>a</math> minimum (odpowiednio: maksimum)
warunkowe.  
warunkowe.  
}}
}}


{{definicja|9.20.||
{{definicja|9.20.||
Funkcjonał <math>\displaystyle \Lambda</math>, który występuje w wypowiedzi obu powyższych twierdzeń, nazywamy '''''funkcjonałem Lagrange'a'''''. }}
Funkcjonał <math>\Lambda</math>, który występuje w wypowiedzi obu powyższych twierdzeń, nazywamy '''''funkcjonałem Lagrange'a'''''. }}


Dowody obu twierdzeń pomijamy (można je znaleźć np. w podręczniku
Dowody obu twierdzeń pomijamy (można je znaleźć np. w podręczniku
Linia 996: Linia 951:


{{uwaga|9.21.||
{{uwaga|9.21.||
Jeśli <math>\displaystyle f, g : \mathbb{R}^2\mapsto \mathbb{R}</math> są
Jeśli <math>f, g : \mathbb{R}^2\mapsto \mathbb{R}</math> są
funkcjami różniczkowalymi, problem znalezienia ekstremum
funkcjami różniczkowalymi, problem znalezienia ekstremum
warunkowego funkcji <math>\displaystyle f</math> przy warunku <math>\displaystyle \{g=0\}</math> sprowadza się do
warunkowego funkcji <math>f</math> przy warunku <math>\{g=0\}</math> sprowadza się do
znalezienia punktu <math>\displaystyle a</math> na poziomicy <math>\displaystyle \{g=0\}</math> oraz stałej
znalezienia punktu <math>a</math> na poziomicy <math>\{g=0\}</math> oraz stałej
<math>\displaystyle \lambda</math>, która reprezentuje funkcjonał Lagrange'a. Jeśli bowiem
<math>\lambda</math>, która reprezentuje funkcjonał Lagrange'a. Jeśli bowiem
ekstremum to jest realizowane, to - zgodnie z podanym twierdzeniem
ekstremum to jest realizowane, to - zgodnie z podanym twierdzeniem
- istnieje funkcjonał liniowy <math>\displaystyle \Lambda : \mathbb{R}\mapsto \mathbb{R}</math> dany
- istnieje funkcjonał liniowy <math>\Lambda : \mathbb{R}\mapsto \mathbb{R}</math> dany
wzorem <math>\displaystyle \Lambda (x)=\lambda x</math>
wzorem <math>\Lambda (x)=\lambda x</math>
taki, że różniczka
taki, że różniczka
<math>\displaystyle d_a f=\lambda d_a g</math>, o ile punkt <math>\displaystyle a</math> jest punktem regularnym
<math>d_a f=\lambda d_a g</math>, o ile punkt <math>a</math> jest punktem regularnym
poziomicy <math>\displaystyle \{g=0\}</math>. Przypomnijmy, że w przypadku, gdy <math>\displaystyle g:
poziomicy <math>\{g=0\}</math>. Przypomnijmy, że w przypadku, gdy <math>g:
\mathbb{R}^2\mapsto \mathbb{R}</math>, punkt <math>\displaystyle a</math> jest regularny, jeśli rząd różniczki
\mathbb{R}^2\mapsto \mathbb{R}</math>, punkt <math>a</math> jest regularny, jeśli rząd różniczki


<center><math>\displaystyle
<center><math>
d_a g=\frac{\partial g(a)}{\partial x}dx+\frac{\partial
d_a g=\frac{\partial g(a)}{\partial x}dx+\frac{\partial
g(a)}{\partial y}dy
g(a)}{\partial y}dy
Linia 1015: Linia 970:


wynosi 1. Wystarczy więc sprawdzić, czy w
wynosi 1. Wystarczy więc sprawdzić, czy w
punkcie <math>\displaystyle a</math> różniczka <math>\displaystyle d_a g\neq 0</math>, czyli czy którakolwiek
punkcie <math>a</math> różniczka <math>d_a g\neq 0</math>, czyli czy którakolwiek
pochodna cząstkowa  <math>\displaystyle \frac{\partial g(a)}{\partial x}</math> lub
pochodna cząstkowa  <math>\frac{\partial g(a)}{\partial x}</math> lub
<math>\displaystyle \frac{\partial g(a)}{\partial y}</math> jest różna od zera. Zagadnienie
<math>\frac{\partial g(a)}{\partial y}</math> jest różna od zera. Zagadnienie
sprowadza się do znalezienia punktów, w których zeruje się
sprowadza się do znalezienia punktów, w których zeruje się
różniczka funkcji pomocniczej
różniczka funkcji pomocniczej


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\Phi(x,y): =f(x,y)-\lambda g(x,y),  
\Phi(x,y): =f(x,y)-\lambda g(x,y),  
</math></center>
</math></center>


gdzie stałą <math>\displaystyle \lambda</math> (nazywaną tradycyjnie '''''mnożnikiem
gdzie stałą <math>\lambda</math> (nazywaną tradycyjnie '''''mnożnikiem
Lagrange'a''''') wyznaczamy z układu równań
Lagrange'a''''') wyznaczamy z układu równań


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\left\{\aligned d_{(x,y)}\Phi=0\\g(x,y)=0\endaligned \right.
\left\{\begin{align} d_{(x,y)}\Phi=0\\g(x,y)=0\end{align} \right.
\text{ czyli }
\text{ czyli }
\left\{\aligned
\left\{\begin{align}
& \displaystyle \frac{\partial f}{\partial x}=\lambda \frac{\partial g}{\partial x}
& \frac{\partial f}{\partial x}=\lambda \frac{\partial g}{\partial x} \\
\\& \displaystyle \frac{\partial f}{\partial y}=\lambda \frac{\partial g}{\partial y}
& \frac{\partial f}{\partial y}=\lambda \frac{\partial g}{\partial y} \\
\\& \displaystyleg(x,y)=0.\endaligned \right.
& g(x,y)=0.\end{align} \right.</math></center>
</math></center>
}}
}}


{{uwaga|9.22.||
{{uwaga|9.22.||
Jeśli <math>\displaystyle f, g : \mathbb{R}^3\mapsto \mathbb{R}</math> są
Jeśli <math>f, g : \mathbb{R}^3\mapsto \mathbb{R}</math> są
funkcjami różniczkowalnymi, problem znalezienia ekstremum
funkcjami różniczkowalnymi, problem znalezienia ekstremum
warunkowego funkcji <math>\displaystyle f</math> przy warunku <math>\displaystyle \{g=0\}</math> sprowadza się do
warunkowego funkcji <math>f</math> przy warunku <math>\{g=0\}</math> sprowadza się do
znalezienia - podobnie jak w poprzednim przypadku - punktu <math>\displaystyle a</math>
znalezienia - podobnie jak w poprzednim przypadku - punktu <math>a</math>
na poziomicy <math>\displaystyle \{g=0\}</math> oraz stałej <math>\displaystyle \lambda</math>, która reprezentuje
na poziomicy <math>\{g=0\}</math> oraz stałej <math>\lambda</math>, która reprezentuje
funkcjonał Lagrange'a. Jeśli bowiem ekstremum to jest realizowane
funkcjonał Lagrange'a. Jeśli bowiem ekstremum to jest realizowane
to - zgodnie z podanym twierdzeniem - istnieje funkcjonał
to - zgodnie z podanym twierdzeniem - istnieje funkcjonał
liniowy <math>\displaystyle \Lambda : \mathbb{R}\mapsto \mathbb{R}</math> dany wzorem <math>\displaystyle \Lambda
liniowy <math>\Lambda : \mathbb{R}\mapsto \mathbb{R}</math> dany wzorem <math>\Lambda
(x)=\lambda x</math>, taki, że różniczka
(x)=\lambda x</math>, taki, że różniczka
<math>\displaystyle d_a f=\lambda d_a g</math>, o ile punkt <math>\displaystyle a</math> jest punktem regularnym
<math>d_a f=\lambda d_a g</math>, o ile punkt <math>a</math> jest punktem regularnym
poziomicy <math>\displaystyle \{g=0\}</math>. Przypomnijmy, że w przypadku, gdy <math>\displaystyle g:
poziomicy <math>\{g=0\}</math>. Przypomnijmy, że w przypadku, gdy <math>g:
\mathbb{R}^3\mapsto \mathbb{R}</math> punkt <math>\displaystyle a</math> jest regularny, jeśli rząd <math>\displaystyle d_a g</math>
\mathbb{R}^3\mapsto \mathbb{R}</math> punkt <math>a</math> jest regularny, jeśli rząd <math>d_a g</math>
(odwzorowania liniowego z <math>\displaystyle \mathbb{R}^3</math> do <math>\displaystyle \mathbb{R}</math>) jest maksymalny, czyli
(odwzorowania liniowego z <math>\mathbb{R}^3</math> do <math>\mathbb{R}</math>) jest maksymalny, czyli
wynosi <math>\displaystyle 1</math>. Wystarczy więc sprawdzić, czy w punkcie <math>\displaystyle a</math> różniczka
wynosi <math>1</math>. Wystarczy więc sprawdzić, czy w punkcie <math>a</math> różniczka


<center><math>\displaystyle
<center><math>
d_a g=\frac{\partial g(a)}{\partial x}dx+\frac{\partial g(a)}{\partial
d_a g=\frac{\partial g(a)}{\partial x}dx+\frac{\partial g(a)}{\partial
y}dy+\frac{\partial g(a)}{\partial z}dz
y}dy+\frac{\partial g(a)}{\partial z}dz
</math></center>  
</math></center>  


nie zeruje się, czyli czy któraś z pochodnych cząstkowych <math>\displaystyle \frac{\partial g(a)}{\partial
nie zeruje się, czyli czy któraś z pochodnych cząstkowych <math>\frac{\partial g(a)}{\partial
x}</math>, <math>\displaystyle \frac{\partial g(a)}{\partial y}</math>, <math>\displaystyle \frac{\partial
x}</math>, <math>\frac{\partial g(a)}{\partial y}</math>, <math>\frac{\partial
g(a)}{\partial z}</math> jest różna od zera. Zagadnienie można
g(a)}{\partial z}</math> jest różna od zera. Zagadnienie można
sprowadzić do znalezienia punktów, w których zeruje się różniczka
sprowadzić do znalezienia punktów, w których zeruje się różniczka
funkcji pomocniczej
funkcji pomocniczej


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\Phi(x,y,z): =f(x,y,z)-\lambda g(x,y,z),  
\Phi(x,y,z): =f(x,y,z)-\lambda g(x,y,z),  
</math></center>
</math></center>


gdzie stałą <math>\displaystyle \lambda</math>  wyznaczamy z układu równań
gdzie stałą <math>\lambda</math>  wyznaczamy z układu równań


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\left\{\aligned d_{(x,y,z)}\Phi=0\\g(x,y,z)=0\endaligned \right.
\left\{\begin{align} d_{(x,y,z)}\Phi=0\\g(x,y,z)=0\end{align} \right.
\text{ czyli }
\text{ czyli }
\left\{\aligned
\left\{\begin{align}
& \displaystyle\frac{\partial f}{\partial x}=\lambda \frac{\partial g}{\partial x}
& \frac{\partial f}{\partial x}=\lambda \frac{\partial g}{\partial x} \\
\\ & \displaystyle\frac{\partial f}{\partial y}=\lambda \frac{\partial g}{\partial y}
& \frac{\partial f}{\partial y}=\lambda \frac{\partial g}{\partial y} \\
\\ & \displaystyle\frac{\partial f}{\partial z}=\lambda \frac{\partial g}{\partial z}
& \frac{\partial f}{\partial z}=\lambda \frac{\partial g}{\partial z} \\
\\ & \displaystyleg(x,y,z)=0.\endaligned \right.
& g(x,y,z)=0.\end{align} \right.</math></center>
</math></center>
}}
}}


{{przyklad|9.23.||
{{przyklad|9.23.||
Powróćmy do zadania polegającego na wyznaczeniu najmniejszej i największej wartości funkcji
Powróćmy do zadania polegającego na wyznaczeniu najmniejszej i największej wartości funkcji
<math>\displaystyle f(x,y,z)=x -2y +2z </math> na sferze <math>\displaystyle x^2+y^2+z^2=1</math>. Rozwiążemy je
<math>f(x,y,z)=x -2y +2z</math> na sferze <math>x^2+y^2+z^2=1</math>. Rozwiążemy je
'''''metodą mnożników Lagrange'a''''' opisaną w poprzednich uwagach.
'''''metodą mnożników Lagrange'a''''' opisaną w poprzednich uwagach.
Dana sfera jest poziomicą zerową funkcji <math>\displaystyle g(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-1</math>.
Dana sfera jest poziomicą zerową funkcji <math>g(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-1</math>.
Wykazaliśmy już, że każdy punkt sfery jest regularny. Niech
Wykazaliśmy już, że każdy punkt sfery jest regularny. Niech
<math>\displaystyle \Phi(x,y,z)=f(x,y,z)-\lambda g(x,y,z)</math>. Rozwiązujemy układ równań
<math>\Phi(x,y,z)=f(x,y,z)-\lambda g(x,y,z)</math>. Rozwiązujemy układ równań


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\left\{\aligned
\left\{\begin{align}
& \displaystyle \frac{\partial f}{\partial x}=\lambda
&\frac{\partial f}{\partial x}=\lambda
\frac{\partial g}{\partial x}\\
\frac{\partial g}{\partial x}\\
& \displaystyle \frac{\partial f}{\partial
&\frac{\partial f}{\partial
y}=\lambda \frac{\partial g}{\partial y}\\
y}=\lambda \frac{\partial g}{\partial y}\\
& \displaystyle \frac{\partial
&\frac{\partial
f}{\partial z}=\lambda \frac{\partial g}{\partial z}
f}{\partial z}=\lambda \frac{\partial g}{\partial z}
\\& \displaystyle g(x,y,z)=0\endaligned \right. \text{ czyli }  
\\&g(x,y,z)=0\end{align} \right. \text{ czyli }  
\left\{\aligned
\left\{\begin{align}
& \displaystyle 1=2\lambda x \\
&1=2\lambda x \\
& \displaystyle-2=2\lambda y\\
& -2=2\lambda y\\
& \displaystyle 2=2\lambda z\\
&2=2\lambda z\\
& \displaystyle x^2+y^2+z^2=1.
&x^2+y^2+z^2=1.
\endaligned \right.
\end{align} \right.</math></center>  
</math></center>  


Układ ten spełniają liczby  
Układ ten spełniają liczby  


<center><math>\displaystyle
<center><math>
x=-\frac{1}{3},y=\frac{2}{3}, z=-\frac{2}{3}, \lambda=-\frac{3}{2}
x=-\frac{1}{3},y=\frac{2}{3}, z=-\frac{2}{3}, \lambda=-\frac{3}{2}
</math></center>  
</math></center>  
Linia 1115: Linia 1067:
oraz
oraz


<center><math>\displaystyle
<center><math>
x=\frac{1}{3}, y=-\frac{2}{3}, z=\frac{2}{3},
x=\frac{1}{3}, y=-\frac{2}{3}, z=\frac{2}{3},
\lambda=\frac{3}{2}.
\lambda=\frac{3}{2}</math></center>  
</math></center>  


Ponieważ sfera jest zbiorem zwartym,
Ponieważ sfera jest zbiorem zwartym,
Linia 1124: Linia 1075:
gdyż zgodnie z twierdzeniem Weierstrassa o osiąganiu kresów przez
gdyż zgodnie z twierdzeniem Weierstrassa o osiąganiu kresów przez
funkcję ciągłą na zbiorze zwartym, w jednym z tych dwóch punktów
funkcję ciągłą na zbiorze zwartym, w jednym z tych dwóch punktów
funkcja <math>\displaystyle f</math> musi osiągać kres dolny, a w drugim kres górny
funkcja <math>f</math> musi osiągać kres dolny, a w drugim kres górny
wartości na sferze <math>\displaystyle \{g=0\}</math>. Mamy
wartości na sferze <math>\{g=0\}</math>. Mamy


<center><math>\displaystyle
<center><math>
f\big(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3} \big)=-3, \ \ f\big(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}
f\big(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3} \big)=-3, \ \ f\big(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}
\big)=3,
\big)=3</math>,</center>  
</math></center>  


czyli <math>\displaystyle f</math> osiąga w pierwszym z tych punktów  wartość
czyli <math>f</math> osiąga w pierwszym z tych punktów  wartość
najmniejszą równą <math>\displaystyle -3</math>, a w drugim punkcie - wartość największą
najmniejszą równą <math>-3</math>, a w drugim punkcie - wartość największą
na sferze równą <math>\displaystyle 3</math>.
na sferze równą <math>3</math>.
}}
}}


{{uwaga|9.24.||
{{uwaga|9.24.||
Jeśli funkcja <math>\displaystyle F: \mathbb{R}^3\mapsto \mathbb{R}</math>,
Jeśli funkcja <math>F: \mathbb{R}^3\mapsto \mathbb{R}</math>,
zaś <math>\displaystyle G:\mathbb{R}^3\mapsto \mathbb{R}^2</math>, zagadnienie znalezienia ekstremów
zaś <math>G:\mathbb{R}^3\mapsto \mathbb{R}^2</math>, zagadnienie znalezienia ekstremów
warunkowych funkcji <math>\displaystyle F</math> przy warunku <math>\displaystyle \{G=0\}</math> sprowadza się do
warunkowych funkcji <math>F</math> przy warunku <math>\{G=0\}</math> sprowadza się do
znalezienia punktów zbioru <math>\displaystyle \{G=0\}</math>, w których zeruje się
znalezienia punktów zbioru <math>\{G=0\}</math>, w których zeruje się
różniczka funkcji <math>\displaystyle \Phi(x,y,z):=F(x,y,z)-\Lambda \circ G(x,y,z)</math>.
różniczka funkcji <math>\Phi(x,y,z):=F(x,y,z)-\Lambda \circ G(x,y,z)</math>.
Funkcjonał Lagrange'a  <math>\displaystyle \Lambda </math> w tym przypadku jest
Funkcjonał Lagrange'a  <math>\Lambda</math> w tym przypadku jest
odwzorowaniem liniowym z <math>\displaystyle \mathbb{R}^2\mapsto \mathbb{R}</math>, jest więc
odwzorowaniem liniowym z <math>\mathbb{R}^2\mapsto \mathbb{R}</math>, jest więc
reprezentowany przez macierz złożoną z dwóch liczb: <math>\displaystyle \lambda_1</math>,
reprezentowany przez macierz złożoną z dwóch liczb: <math>\lambda_1</math>,
<math>\displaystyle \lambda_2</math>. Funkcja <math>\displaystyle G=(g_1, g_2)</math> jest zestawieniem dwóch
<math>\lambda_2</math>. Funkcja <math>G=(g_1, g_2)</math> jest zestawieniem dwóch
funkcji <math>\displaystyle g_1, g_2</math> o wartościach rzeczywistych, stąd
funkcji <math>g_1, g_2</math> o wartościach rzeczywistych, stąd


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\Phi(x,y,z)=F(x,y,z)-\Lambda G(x,y,z)=F(x,y,z)-\lambda_1 g_1
\Phi(x,y,z)=F(x,y,z)-\Lambda G(x,y,z)=F(x,y,z)-\lambda_1 g_1
(x,y,z)-\lambda_2 g_2 (x,y,z).
(x,y,z)-\lambda_2 g_2 (x,y,z)</math></center>  
</math></center>  


Metoda mnożników Lagrange'a sprowadza się więc do znalezienia rozwiązań układu równań
Metoda mnożników Lagrange'a sprowadza się więc do znalezienia rozwiązań układu równań


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\left\{\aligned d_{(x,y,z)}\Phi=0\\G(x,y,z)=0\endaligned \right.
\left\{\begin{align} d_{(x,y,z)}\Phi=0\\G(x,y,z)=0\end{align} \right.
\text{ czyli }
\text{ czyli }
\left\{\aligned
\left\{\begin{align}
& \displaystyle\frac{\partial F}{\partial x}=\lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x}+\lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial x}
& \frac{\partial F}{\partial x}=\lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x}+\lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial x}
\\ & \displaystyle\frac{\partial F}{\partial y}=\lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial y}+\lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial y}
\\ & \frac{\partial F}{\partial y}=\lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial y}+\lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial y}
\\ & \displaystyle\frac{\partial F}{\partial z}=\lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial z} +\lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial z}
\\ & \frac{\partial F}{\partial z}=\lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial z} +\lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial z}
\\ & \displaystyle g_1(x,y,z)=0
\\ &g_1(x,y,z)=0
\\ & \displaystyle g_2(x,y,z)=0\endaligned \right.
\\ &g_2(x,y,z)=0\end{align} \right.</math></center>
</math></center>


w punktach regularnych poziomicy <math>\displaystyle \{G=0\}</math>, czyli tych, w których
w punktach regularnych poziomicy <math>\{G=0\}</math>, czyli tych, w których
rząd różniczki <math>\displaystyle d_{(x,y,z)}G</math> jest maksymalny (tj. równy <math>\displaystyle 2</math>, gdyż
rząd różniczki <math>d_{(x,y,z)}G</math> jest maksymalny (tj. równy <math>2</math>, gdyż
różniczka <math>\displaystyle d_{(x,y,z)}G</math> jest odwzorowaniem liniowym z <math>\displaystyle \mathbb{R}^3</math> do
różniczka <math>d_{(x,y,z)}G</math> jest odwzorowaniem liniowym z <math>\mathbb{R}^3</math> do
<math>\displaystyle \mathbb{R}^2</math>).
<math>\mathbb{R}^2</math>).
Zwróćmy uwagę, że funkcja <math>\displaystyle F</math> może osiągać ekstremum w punktach,
Zwróćmy uwagę, że funkcja <math>F</math> może osiągać ekstremum w punktach,
które należą do poziomicy <math>\displaystyle \{G=0\}</math> a nie są regularne. Metoda
które należą do poziomicy <math>\{G=0\}</math> a nie są regularne. Metoda
mnożników Lagrange'a nie rozstrzyga w tym przypadku o istnieniu ekstremum.  
mnożników Lagrange'a nie rozstrzyga w tym przypadku o istnieniu ekstremum.  
}}
}}
Linia 1179: Linia 1127:
Wyznaczmy najmniejszą i największą wartość funkcji
Wyznaczmy najmniejszą i największą wartość funkcji


<center><math>\displaystyle
<center><math>
F(x,y,z)=x-y-2z
F(x,y,z)=x-y-2z
</math></center>  
</math></center>  
Linia 1185: Linia 1133:
na przecięciu się dwóch walców
na przecięciu się dwóch walców


<center><math>\displaystyle
<center><math>
x^2+z^2=1, \ \ y^2+z^2=1.
x^2+z^2=1, \ \ y^2+z^2=1</math></center>
</math></center>


Zauważmy, że każdy z walców z osobna nie jest zbiorem zwartym,
Zauważmy, że każdy z walców z osobna nie jest zbiorem zwartym,
gdyż nie jest ograniczony, lecz ich przecięcie jest zbiorem
gdyż nie jest ograniczony, lecz ich przecięcie jest zbiorem
zwartym (gdyż jest zbiorem domkniętym i ograniczonym, zawartym
zwartym (gdyż jest zbiorem domkniętym i ograniczonym, zawartym
między innymi  w sześcianie <math>\displaystyle [-1,1]\times [-1,1]\times [-1,1]</math>).
między innymi  w sześcianie <math>[-1,1]\times [-1,1]\times [-1,1]</math>).
Podany warunek można opisać za pomocą poziomicy zerowej funkcji
Podany warunek można opisać za pomocą poziomicy zerowej funkcji
<math>\displaystyle G(x,y,z)=(x^2+z^2-1, y^2+z^2-1)</math>. Zbadaliśmy już, że spośród
<math>G(x,y,z)=(x^2+z^2-1, y^2+z^2-1)</math>. Zbadaliśmy już, że spośród
punktów poziomicy <math>\displaystyle \{G=0\}</math> tylko dwa nie są regularne: <math>\displaystyle (0,0, 1)</math>
punktów poziomicy <math>\{G=0\}</math> tylko dwa nie są regularne: <math>(0,0, 1)</math>
oraz <math>\displaystyle (0,0,-1)</math>. Poza tymi dwoma punktami możemy zastosować metodę
oraz <math>(0,0,-1)</math>. Poza tymi dwoma punktami możemy zastosować metodę
mnożników Lagrange'a, która sprowadza się do wyznaczenia rozwiązań
mnożników Lagrange'a, która sprowadza się do wyznaczenia rozwiązań
układu równań:
układu równań:


<center><math>\displaystyle
<center><math>
\left\{\aligned
\left\{\begin{align}
& \displaystyle \frac{\partial F}{\partial x}=\lambda_1 \frac{\partial
&\frac{\partial F}{\partial x}=\lambda_1 \frac{\partial
g_1}{\partial x}+\lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial x}
g_1}{\partial x}+\lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial x}
\\ & \displaystyle \frac{\partial F}{\partial y}=\lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial y}+\lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial y}
\\ &\frac{\partial F}{\partial y}=\lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial y}+\lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial y}
\\ & \displaystyle \frac{\partial f}{\partial z}=\lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial z} +\lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial z}
\\ &\frac{\partial f}{\partial z}=\lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial z} +\lambda_2 \frac{\partial g_2}{\partial z}
\\ & \displaystyle g_1(x,y,z)=0
\\ &g_1(x,y,z)=0
\\ & \displaystyle g_2(x,y,z)=0\endaligned \right.
\\ &g_2(x,y,z)=0\end{align} \right.
\text{ czyli }
\text{ czyli }
\left\{\aligned
\left\{\begin{align}
& \displaystyle 1=2\lambda_1 x\\
&1=2\lambda_1 x\\
& \displaystyle -1=2\lambda_2 y\\  
&-1=2\lambda_2 y\\  
& \displaystyle-2=2(\lambda_1+\lambda_2)z\\  
& -2=2(\lambda_1+\lambda_2)z\\  
& \displaystyle x^2+z^2-1=0\\
&x^2+z^2-1=0\\
& \displaystyle y^2+z^2-1=0.
&y^2+z^2-1=0.
\endaligned\right.
\end{align}\right.</math></center>
</math></center>


Układ ten ma dwa rozwiązania
Układ ten ma dwa rozwiązania


<center><math>\displaystyle
<center><math>
-x=y=z=\frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ przy czym }
-x=y=z=\frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ przy czym }
\lambda_1=\lambda_2=-\frac{\sqrt{2}}{2}
\lambda_1=\lambda_2=-\frac{\sqrt{2}}{2}
Linia 1227: Linia 1173:
oraz
oraz


<center><math>\displaystyle
<center><math>
x=-y=-z=\frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ przy czym }
x=-y=-z=\frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ przy czym }
\lambda_1=\lambda_2=\frac{\sqrt{2}}{2}.
\lambda_1=\lambda_2=\frac{\sqrt{2}}{2}</math></center>  
</math></center>  


Wartość funkcji <math>\displaystyle F</math> w tych punktach wynosi  
Wartość funkcji <math>F</math> w tych punktach wynosi  


<center><math>\displaystyle
<center><math>
F\big(-\frac{\sqrt{2}}{2},
F\big(-\frac{\sqrt{2}}{2},
\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\big)=-2\sqrt{2} \text{ oraz
\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\big)=-2\sqrt{2} \text{ oraz } F\big(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2},
} F\big(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2},
-\frac{\sqrt{2}}{2}\big)=2\sqrt{2}</math></center>   
-\frac{\sqrt{2}}{2}\big)=2\sqrt{2}.
</math></center>   


W obu punktach nieregularnych poziomicy <math>\displaystyle \{G=0\}</math> mamy
W obu punktach nieregularnych poziomicy <math>\{G=0\}</math> mamy


<center><math>\displaystyle
<center><math>
F(0,0,-1)=2 \text{ oraz } F(0,0,1)=-2.
F(0,0,-1)=2 \text{ oraz } F(0,0,1)=-2</math></center>  
</math></center>  


Po porównaniu tych wartości: <math>\displaystyle -2\sqrt{2}<-2<2<2\sqrt{2}</math> stwierdzamy, że największą wartość na
Po porównaniu tych wartości: <math>-2\sqrt{2}<-2<2<2\sqrt{2}</math> stwierdzamy, że największą wartość na
na poziomicy <math>\displaystyle \{G=0\}</math> równą <math>\displaystyle 2\sqrt{2}</math> funkcja <math>\displaystyle F</math> osiąga w
na poziomicy <math>\{G=0\}</math> równą <math>2\sqrt{2}</math> funkcja <math>F</math> osiąga w
punkcie <math>\displaystyle  (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2},
punkcie <math>(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2},
-\frac{\sqrt{2}}{2})</math>, a najmniejszą, równą <math>\displaystyle -2\sqrt{2}</math>, w
-\frac{\sqrt{2}}{2})</math>, a najmniejszą, równą <math>-2\sqrt{2}</math>, w
punkcie <math>\displaystyle  (-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2},
punkcie <math>(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2},
\frac{\sqrt{2}}{2}).</math>
\frac{\sqrt{2}}{2})</math>.
}}
}}

Aktualna wersja na dzień 19:06, 12 wrz 2023

Twierdzenie o funkcjach uwikłanych.

Rozważamy funkcje zadane niejawnie. Formułujemy twierdzenie o funkcji uwikłanej i przedstawiamy metody badania takiej funkcji. Podajemy metodę mnożników Lagrange'a badania ekstremów warunkowych funkcji wielu zmiennych.

Punkty regularne poziomicy

Niech będą przestrzeniami Banacha i niech będzie zbiorem otwartym. Rozważmy funkcję

oraz jej poziomicę zerową tj. zbiór

Ustalmy pewien punkt , , , na tej poziomicy.

Definicja 9.1.

Mówimy, że punkt jest punktem regularnym zbioru , jeśli różniczka jest suriekcją przestrzeni na przestrzeń . Punkt poziomicy , który nie jest regularny, będziemy nazywać punktem nieregularnym tej poziomicy.

Przypomnijmy fakt z algebry liniowej:

Uwaga 9.2.

W przypadku przestrzeni o skończonym wymiarze , odwzorowanie liniowe jest suriekcją wtedy i tylko wtedy, gdy rząd (macierzy) odwzorowania jest maksymalny, tj. równy .

Przykład 9.3.

Niech . Rozważmy i poziomicę zerową tej funkcji

,

czyli okrąg o środku w punkcie i promieniu jednostkowym. Różniczka

w dowolnym punkcie ma rząd maksymalny. Rząd różniczki nie jest maksymalny tylko w punkcie, w którym obie pochodne cząstkowe , zerują się, czyli gdy

ale punkt nie leży na okręgu .

Przykład 9.4.

Niech i niech . Pamiętamy, że poziomicą zerową tej funkcji

Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \{F=0\}=\{x^3+y^3=3xy\} }

jest krzywa, którą nazywamy liściem Kartezjusza. Zauważmy, że różniczka

Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle d_{(x_0, y_0)}F=3(x_0^2-y_0)dx+3(y_0^2-x_0)dy}
nie ma maksymalnego rzędu, gdy
Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \left\{\begin{align}x_0^2-y_0=0\\y_0^2-x_0=0,\end{align}\right.}

czyli w punktach Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle (0,0)} i Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle (1, 1)} . Stąd punkt Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle (0,0)} jest punktem nieregularnym

liścia Kartezjusza. Drugi punkt Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle (1,1)} nie leży na poziomicy Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \{F=0\}} .

Przykład 9.5.

Niech Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle X=Y=\mathbb{R}} i niech Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle F(x,y)=(x^2+y^2)^2-2(x^2-y^2)} . Poziomicę zerową tej funkcji już także poznaliśmy. Krzywą

Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \{F=0\}=\left\{(x^2+y^2)^2=2(x^2-y^2)\right\} }

nazywamy lemniskatą Bernoullego. Różniczka

Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \begin{align} d_{(x_0,y_0)}F&=\left(2(x_0^2+y_0^2)2x_0-4x_0\right)dx+\left(2(x_0^2+y_0^2)2y_0+4y_0\right)dy \\&=4x_0(x_0^2+y_0^2-1)dx+4y_0(x_0^2+y_0^2+1)dy\end{align} }

nie ma maksymalnego rzędu tylko wtedy, gdy

Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \left\{\begin{align} x_0(x_0^2+y_0^2-1)=0\\ y_0(x_0^2+y_0^2+1)=0,\end{align}\right.}

czyli w trzech punktach Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle (0,0)} , Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle (-1, 0)} i Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle (1,0)} , spośród których tylko pierwszy Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle (0,0)} leży na lemniskacie Bernoullego. Nie jest więc jej punktem regularnym.

Przykład 9.6.

Poziomicą zerową funkcji

Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle F:\mathbb{R}^3\ni(x,y,z)\mapsto F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-1\in\mathbb{R} }

jest sfera o środku w początku układu współrzędnych i promieniu jednostkowym:

Różniczka odwzorowania dana wzorem

jest odwzorowaniem liniowym i ciągłym z do i ma rząd maksymalny (równy 1) we wszystkich punktach poza początkiem układu współrzędnych , w którym rząd ten wynosi zero. Punkt nie należy jednak do sfery , stąd każdy jej punkt jest regularny.

Przykład 9.7.

Niech . Wówczas poziomicą zerową funkcji jest zbiór

,

który powstaje z przecięcia walca o osi obrotu z walcem o osi obrotu . Zauważmy, że różniczka

jest odwzorowaniem liniowym i ciągłym z do . Jest więc maksymalnego rzędu, gdy rząd macierzy jej współczynników

wynosi 2. Zauważmy, że rząd macierzy wynosi zero, gdy (punkt nie należy do poziomicy zerowej ). Z kolei, rząd tej macierzy wynosi jeden, gdy

co ma miejsce w dwóch punktach poziomicy , a mianowicie w punktach oraz . Są to jedyne punkty poziomicy, które nie są regularne, gdyż rząd różniczki w pozostałych punktach poziomicy jest maksymalny (tj. wynosi ).
Wykres.gif wykres

Przykład 9.8.

Niech . Poziomicą zerową tej funkcji jest powierzchnia o równaniu

Różniczka jest odwzorowaniem liniowym i ciągłym z do , nie ma więc rzędu maksymalnego w punktach , w których rząd różniczki jest niższy niż jeden, czyli w punktach, w których zerują się wszystkie trzy pochodne cząstkowe , tzn. gdy

Układ ten spełnia punkt o współrzędnych , a także punkty o współrzędnych , które spełniają układ

czyli . Spośród punktów poziomicy warunek ten spełniają poza punktem także punkty , , , , gdzie . Poza wskazanymi pięcioma punktami poziomicy pozostałe punkty są regularne, gdyż różniczka odwzorowania ma w nich rząd maksymalny (równy ).


<applet code="JavaviewModApplet.class" archive="images/a/a0/Javaview.jar,images/b/be/JavaviewModApplet.jar" width="450" height="400">

   <param name="colors" value="-1:#7e0b9f -0.80:#ce3bf8 -0.60:#2c4ae5 -0.40:#2c85e5 -0.20:#2ecca9 -0.05:#2ecc5b 0.05:#2ecc5b 0.20:#97cc2e 0.40:#edff27 0.60:#ffba27 0.80:#ff6e27 1:#d42525">
   <param name="coloring" value="maple">
   <param name="model" value="images/e/ec/Am2w09.0010.mgs.zip">
   <param name="scale" value="1.0 1.0 1.0">

<param name="shading" value="0.2"> </applet>

<div.thumbcaption>Poziomica zerowa funkcji


Twierdzenie o funkcji uwikłanej

Niech , będą przestrzeniami Banacha i niech będzie funkcją różniczkowalną w zbiorze otwartym . Niech będzie punktem poziomicy zerowej funkcji , gdzie . Powstaje naturalne pytanie o warunki, przy których poziomicę w otoczeniu punktu można przedstawić jako wykres pewnej funkcji takiej, że w pewnym otoczeniu otwartym punktu .

Rozważmy dwa proste przykłady.

Przykład 9.9.

Niech będzie punktem okręgu , który stanowi poziomicę zerową funkcji

Jeśli , to w otoczeniu punktu można określić funkcję

taką, że

Z kolei, jeśli , to w otoczeniu punktu znajdziemy funkcję

taką, że

Jedynymi punktami okręgu , w otoczeniu których nie znajdziemy funkcji takiej, że i , są punkty oraz

. Zauważmy, że w punktach tych zeruje się pochodna cząstkowa .

Przykład 9.10.

Niech , . Niech będzie punktem sfery , która stanowi poziomicę zerową funkcji . Jeśli , to w otoczeniu punktu wewnątrz okręgu można określić funkcję

taką, że

Z kolei, jeśli znajdziemy funkcję

taką, że

Jedynymi punktami sfery , w otoczeniu których nie znajdziemy funkcji takiej, że i , są punkty okręgu zawartego w płaszczyźnie . Zauważmy, że w punktach tych zeruje się pochodna cząstkowa .

Uogólnijmy to spostrzeżenie, formułując

Twierdzenie 9.11.[twierdzenie o funkcji uwikłanej]

Niech będzie funkcją różniczkowalną o ciągłej różniczce na zbiorze otwartym . Niech (gdzie ) będzie punktem poziomicy zerowej funkcji takim, że zacieśnienie różniczki do podprzestrzeni jest izomorfizmem. Wówczas

1) istnieje pewne otoczenie otwarte punktu oraz istnieje dokładnie jedna funkcja określona w tym otoczeniu taka, że oraz dla dowolnego . Ponadto

2) funkcja jest różniczkowalna i ma ciągłą różniczkę w zbiorze

daną wzorem
,
gdzie , natomiast

oznacza zacieśnienie różniczki do podprzestrzeni a jest izomorfizmem odwrotnym do zacieśnienia różniczki .

Dowód 9.11.

[Szkic] Pominiemy dowód istnienia funkcji . Wyprowadzimy jednak wzór, który określa jej różniczkę, w trzech przypadkach najczęściej spotykanych w konkretnych zastosowaniach. Przypomnijmy

wpierw jednak, że End of proof.gif
Uwaga 9.12.

Jeśli , to odwzorowanie liniowe jest izomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy wyznacznik tego odwzorowania jest różny od zera, tj. .

Przypadek I. Niech i niech . Jeśli funkcja spełnia równanie , to przy założeniu, że jest różniczkowalna, na mocy twierdzenia o różniczce złożenia funkcji otrzymamy równość

Stąd

Z założenia zacieśnienie różniczki jest izomorfizmem przestrzeni do , co oznacza w tym przypadku, że pochodna cząstkowa . Stąd pochodna funkcji uwikłanej wyraża się wzorem

Przypadek II. Niech . Jeśli funkcja spełnia równanie , to przy założeniu, że jest różniczkowalna, na mocy twierdzenia o różniczce złożenia funkcji otrzymamy równość prawdziwą w punktach poziomicy

oraz

Izomorficzność zawężenia różniczki również w tym przypadku oznacza po prostu, że pochodna cząstkowa . Wówczas z powyższych równości dostajemy

oraz

,

gdzie . Pomijając argument w zapisie pochodnych cząstkowych, można te wzory podać w skróconej formie (łatwiejszej do zapamiętania):

oraz

Przypadek III. Niech , i niech

Załóżmy, że istnieje funkcja różniczkowalna

taka, że

,

to znaczy

Stąd - korzystając z twierdzenia o różniczkowaniu złożenia funkcji - dostajemy

oraz

Otrzymujemy układ dwóch równań z niewiadomymi , , które są pochodnymi składowych funkcji uwikłanej :

Zapiszmy ten układ w formie macierzowej

W rozważanym przypadku założenie o izomorficzności zacieśnienia różniczki do podprzestrzeni oznacza po prostu fakt, że macierz pochodnych cząstkowych, która reprezentuje :

jest nieosobliwa, tj. jej wyznacznik jest różny od zera. Z kolei macierz kolumnowa

reprezentuje zacieśnienie różniczki do podprzestrzeni . Macierz niewiadomych , :

reprezentuje różniczkę funkcji uwikłanej . Stąd układ równań z niewiadomymi , przedstawia równanie

,

w którym niewiadomą jest różniczka . Izomorficzność zacieśnienia gwarantuje istnienie odwzorowania odwrotnego , dzięki czemu otrzymujemy

W języku algebry nieosobliwość macierzy

gwarantuje istnienie macierzy do niej odwrotnej. Stąd rozwiązaniem równania

jest

lub równoważnie:

Ekstrema funkcji uwikłanej

Niech i niech

będzie funkcją określoną w pewnym zbiorze otwartym .

Zauważmy, że do wyznaczenia różniczki funkcji uwikłanej równaniem nie potrzebujemy znać jawnej postaci funkcji . Co więcej, potrafimy wyznaczyć punkty, w których funkcja może osiągać ekstrema, korzystając ze znanego warunku koniecznego istnienia ekstremum.

Twierdzenie 9.13.[warunek konieczny istnienia ekstremum funkcji uwikłanej]

Jeśli funkcja uwikłana równaniem osiąga ekstremum w pewnym punkcie takim, że pochodna cząstkowa , to w punkcie zerują się pochodne cząstkowe funkcji po zmiennych , tzn.

Dowód

Warunek ten jest konsekwencją wzoru na różniczkę funkcji , który stanowi tezę twierdzenia o funkcji uwikłanej. Ponieważ zachodzi równość

,

to wobec izomorficzności która w tym przypadku jest równoważna stwierdzeniu, że ) różniczka zeruje się wtedy i tylko wtedy, gdy . Warunek ten jest z kolei równoważny zerowaniu się w punkcie pochodnych cząstkowych funkcji po zmiennych , czyli

End of proof.gif

Wyznaczymy również drugą różniczkę funkcji uwikłanej , aby z jej określoności wywnioskować, czy funkcja osiąga maksimum, minimum, czy też w ogóle nie osiąga ekstremum w punktach, które spełniają warunek konieczny istnienia ekstremum.

Rozważmy dwa najczęściej spotykane przypadki:

Przypadek I. Niech będzie funkcją dwukrotnie różniczkowalną. Rozważmy funkcję uwikłaną równaniem . Różniczkując tę równość po zmiennej , otrzymamy (na podstawie twierdzenia o różniczkowaniu złożenia) równość

Różniczkując względem zmiennej powtórnie obie strony powyższej nierówności, otrzymamy

Otrzymane wyrażenie znacznie upraszcza się w punkcie , w którym . Otrzymamy wówczas równość

,

z której - wobec założenia, że - otrzymamy

gdzie .

Przypadek II. Niech będzie funkcją uwikłaną równaniem , gdzie jest funkcją dwukrotnie różniczkowalną. Wówczas w punktach poziomicy otrzymamy równości zawierające pochodne cząstkowe oraz :

Policzymy pochodną cząstkową po zmiennej obu stron pierwszej z tych równości. Ze wzorów na pochodną złożenia funkcji wyznaczymy wpierw:

oraz

Wobec tego

W punkcie , w którym zeruje się różniczka funkcji uwikłanej, mamy , , a powyższy wzór upraszcza się i przyjmuje postać:

,

gdzie . W podobny sposób dostajemy równości zawierające pozostałe pochodne cząstkowe rzędu drugiego funkcji uwikłanej , które przy założeniu zerowania się różniczki funkcji uwikłanej w punkcie przyjmują postać:

,
,

Stąd - wobec założenia, że - otrzymujemy:

W podobny sposób (szczegółowe rachunki pomijamy) można wykazać ogólny wzór wyrażający drugą różniczkę funkcji uwikłanej.

Wniosek 9.14.

Niech , będzie funkcją uwikłaną równaniem , gdzie jest funkcją dwukrotnie różniczkowalną w pewnym otoczeniu punktu , gdzie . Niech i niech różniczka . Wówczas druga różniczka funkcji uwikłanej w punkcie wynosi

,
czyli
,
dla dowolnych .

Przykład 9.15.

Wyznaczmy ekstrema funkcji danej w postaci uwikłanej , gdzie

Obserwacja poziomicy zerowej każe przypuszczać, że w otoczeniu czterech punktów tej poziomicy da się wskazać otoczenia ich rzutów na płaszczyznę zmiennych oraz jednoznacznie określone funkcje w tych otoczeniach takie, że dwie z nich będą osiągać maksima, a pozostałe dwie - minima.

Zgodnie z wykazanymi uwagami, aby wyznaczyć punkty ekstremalne funkcji uwikłanej szukamy punktów , których współrzędne spełniają układ równań:

Możliwość skorzystania z twierdzenia o funkcji uwikłanej (aby mieć gwarancję istnienia funkcji uwikłanej ) wymaga sprawdzenia założenia:

Nietrudno zauważyć, że początek układu współrzędnych spełnia układ równań, ale nie spełnia założenia twierdzenia o funkcji uwikłanej, gdyż . Obserwacja poziomicy wyraźnie pokazuje, że nie ma możliwości jednoznacznego odwikłania funkcji z równania w żadnym otoczeniu punktu . Ponadto układ spełniają cztery punkty o współrzędnych

w których spełniony jest warunek . Na mocy twierdzenia o funkcji uwikłanej w pewnych otoczeniach odpowiednio punktów

istnieją jedyne funkcje , , , , które spełniają warunek

oraz odpowiednio , . Analiza poziomicy (lub określoności drugiej różniczki ) pozwala stwierdzić, że funkcje i osiągają w punktach , maksimum, zaś i osiągają w punktach , minimum.

Dalsze przykłady wyznaczania ekstremów funkcji uwikłanej analizujemy w ramach ćwiczeń.

Ekstrema warunkowe. Metoda mnożników Lagrange'a

Dotychczas wyznaczaliśmy ekstrema funkcji określonej w pewnym otwartym podzbiorze przestrzeni unormowanej (przy czym w praktycznych przykładach zajmowaliśmy się przykładami, gdy