Analiza matematyczna 1/Wykład 11: Reguła de l'Hospitala. Równość asymptotyczna

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Twierdzenie de l'Hospitala. Równość asymptotyczna

Dowodzimy reguły de l'Hospitala pozwalającej efektywnie wyznaczać granice funkcji w przypadku symboli nieoznaczonych typu lub . Definiujemy także symbole Landaua małe i duże. Porównujemy asymptotyczne zachowanie wybranych funkcji (m.in. logarytmu, funkcji wykładniczej, wielomianów) w zerze i w nieskończoności.

Reguła de l'Hospitala

Efektywne wyznaczanie granic funkcji w przypadku symboli nieoznaczonych typu , często zdecydowanie upraszcza zastosowanie twierdzenia, które nazywamy regułą de l'Hospitala.

Twierdzenie 11.1.

Niech będą funkcjami różniczkowalnymi w przedziale , przy czym . Załóżmy, że istnieje granica ilorazu pochodnych i jest równa . Jeśli istnieją granice funkcji

,

to istnieje granica ilorazu funkcji w punkcie i jest równa granicy ilorazu pochodnych w tym punkcie, tj.

Dowód 11.1.

(szkic) Twierdzenie wykażemy w przypadku, gdy granica ilorazu pochodnych jest skończona. Załóżmy również dodatkowo (aby uprościć dowód), że . Niech będzie dowolną liczbą taką, że . Z twierdzenia Cauchy'ego wynika, że dla pewnej liczby zachodzi równość:

czyli

gdyż

Wartość zależy od wyboru . Jeśli punkt zmierza do , punkt pośredni również będzie zmierzał do . Wobec tego w granicy przy dostajemy równość:

.

Stąd jeśli istnieje granica ilorazu pochodnych Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \lim_{\xi\to a}\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}} w punkcie Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle a} , to istnieje również granica ilorazu funkcji Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}} w tym punkcie i są one równe.

End of proof.gif
Uwaga 11.2.

Zastosowanie wzoru z tezy reguły de l'Hospitala jest możliwe po sprawdzeniu, czy licznik i mianownik ułamka Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle x\mapsto\frac{f(x)}{g(x)}} spełniają wszystkie założenia podanego twierdzenia, tj.

- czy obie funkcje są różniczkowalne w sąsiedztwie punktu Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle a} ,

- czy istnieje granica ilorazu pochodnych Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \dfrac{f'(x)}{g'(x)}} w punkcie Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle a} ,

- czy obie funkcje Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle f} oraz Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle g} zmierzają do zera w punkcie Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle a} .

Jeśli którekolwiek z tych założeń nie jest spełnione, nie należy stosować reguły de l'Hospitala, gdyż nie ma żadnej gwarancji, czy granica ilorazu pochodnych ma jakikolwiek związek z istnieniem i wartością granicy ilorazu funkcji. Pamiętajmy także, że zapis (którego w ramach wykładu będziemy unikać, a który jest powszechny w większości zbiorów zadań i w podręcznikach)

Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \lim_{x \to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}}
należy rozumieć w ten sposób, że uprzednio sprawdzono, iż spełnione są założenia reguły de l'Hospitala i - wobec tego - wnioskujemy o istnieniu granicy ilorazu funkcji i o równości tej granicy z granicą ilorazu pochodnych.

W wersji podanej powyżej reguła de l'Hospitala stanowi narzędzie do badania istnienia granic ilorazu Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \frac{f}{g}} w przypadku nieoznaczoności typu Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \frac{0}{0}} . Prawdziwe jest również następujące twierdzenie

Twierdzenie 11.3.

Niech Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle f,g: (a,b)\mapsto \mathbb{R}} będą funkcjami różniczkowalnymi w przedziale Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle (a,b)} , przy czym Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle -\infty\leq a<b\leq \infty} . Załóżmy, że istnieje granica ilorazu pochodnych Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}} i jest równa Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle c\in \overline{\mathbb{R}}} . Jeśli istnieją granice funkcji

Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle \lim_{x\to a}f(x)=\infty \text{ oraz } \lim_{x\to a }g(x)=\infty} ,

to istnieje granica ilorazu funkcji w punkcie Parser nie mógł rozpoznać (SVG (MathML może zostać włączone przez wtyczkę w przeglądarce): Nieprawidłowa odpowiedź („Math extension cannot connect to Restbase.”) z serwera „https://wazniak.mimuw.edu.pl/api/rest_v1/”:): {\displaystyle a} i jest równa granicy ilorazu pochodnych w tym punkcie, tj.

.

Dowód tego twierdzenia pomijamy. Zwróćmy jednak uwagę, że mając narzędzie do badania istnienia granicy ilorazu funkcji w przypadku nieoznaczoności typu , możemy go także użyć w przypadku nieoznaczoności typu . Wystarczy bowiem iloraz zastąpić odwrotnością ilorazu odwrotności funkcji , , tj.

,

gdyż iloraz jest symbolem typu , gdy jest symbolem nieoznaczonym typu .

Przykład 11.4.

Dla dowolnej liczby naturalnej istnieje granica

.

Niech . Iloraz spełnia założenia reguły de l'Hospitala, gdyż obie funkcje są różniczkowalne w , iloraz stanowi symbol nieoznaczony przy i istnieje granica ilorazu pochodnych

.
Stąd istnieje
.
Zauważmy, że dla dowolnej liczby naturalnej prawdziwa jest implikacja
.

Skoro istnieje , to istnieje granica ilorazu pochodnych funkcji i , gdyż

gdy .

Z reguły de l'Hospitala wynika więc, że istnieje . Na mocy zasady indukcji matematycznej granica istnieje dla dowolnej liczby naturalnej .

Wniosek 11.5.

Jeśli jest dowolnym wielomianem, to . Innymi słowy: funkcja wykładnicza zmierza do nieskończoności szybciej niż jakikolwiek wielomian.

Dowód 11.5.

Każdy wielomian jest sumą skończonej liczby jednomianów . Skoro iloraz dowolnego jednomianu i funkcji wykładniczej zmierza do zera, to na podstawie twierdzenia o granicy sumy wnioskujemy, że suma ilorazów

także zmierza do zera, gdy .

End of proof.gif
Plik:Am1w11.0005.svg
Rysunek do dowodu 11.6.

Wniosek 11.6.

Dla dowolnej liczby rzeczywistej istnieje .

Dowód 11.6.

Dla dowolnej liczby potrafimy znaleźć liczbę naturalną większą od . Wówczas dla mamy.


Skoro , gdy , to na podstawie twierdzenia o trzech ciągach istnieje . End of proof.gif

W poprzednim module rozważaliśmy funkcję.i pozostawiliśmy bez dowodu stwierdzenie, że

Uwaga 11.7.
Funkcja ma w punkcie pochodne dowolnie wysokiego rzędu równe zeru.

Dowód 11.7.

Dla iloraz różnicowy . Z kolei dla mamy

,gdzie
.

Zauważmy, że , gdy . Ponieważ istnieje granica , więc istnieje również granica . Stąd istnieje . Dla wyznaczamy pochodną, korzystając z twierdzenia o pochodnej złożenia funkcji i dostajemy (po uwzględnieniu istnienia pochodnej w zerze)

.

Rozważmy następnie iloraz różnicowy . Dla mamy , natomiast gdy zachodzi równość

gdzie .
Podobnie jak poprzednio, ponieważ istnieje granica , więc istnieje również granica
.

Stąd istnieje . Wobec tego, że dla mamy , a dla dodatnich - na mocy twierdzeń o pochodnej iloczynu oraz złożenia funkcji - zachodzi równość

Wobec tego druga pochodna istnieje w każdym punkcie i wyraża się wzorem

.
Kontynuując rozumowanie spostrzegamy, że dla dowolnej liczby naturalnej pochodna rzędu funkcji wyraża się wzorem
.
gdzie jest pewnym wielomianem zmiennej (podstawiamy ). Wobec tego iloraz różnicowy w zerze pochodnej rzędu funkcji jest postaci
.
gdzie jest także pewnym wielomianem. Po podstawieniu za , wobec istnienia

granicy wnioskujemy o istnieniu granicy . W oczywisty sposób istnieje także granica ilorazu różnicowego przy , więc istnieje . Na mocy zasady indukcji matematycznej istnieje więc dla dowolnej liczby naturalnej .

End of proof.gif

Porównajmy zachowanie w sąsiedztwie zera oraz nieskończoności funkcji logarytmicznej i funkcji , gdy . Wykażemy, że

Uwaga 11.8.

Dla dowolnej liczby rzeczywistej istnieją granice

.

Dowód 11.8.

Obie funkcje oraz są różniczkowalne w prawostronnym sąsiedztwie zera i istnieją granice oraz . Ponadto iloraz pochodnych tych funkcji

zmierza do zera, gdy dla dowolnej liczby . Stąd na mocy reguły de l'Hospitala istnieje

.

Z kolei przy mamy , dla . Iloraz pochodnych tych funkcji

zmierza do zera przy dla dowolnej liczby . Stąd na mocy reguły de l'Hospitala istnieje także
.
End of proof.gif

Uwagę można podsumować krótko stwierdzeniem, że funkcja logarytmiczna zmierza do nieskończoności wolniej niż jakakolwiek potęga zmiennej o dodatnim wykładniku. W sąsiedztwie zera z kolei funkcja logarytmiczna zmierza tak wolno do minus nieskończoności, że pomnożenie jej przez jakąkolwiek potęgę zmiennej o dodatnim wykładniku stanowi wyrażenie zbieżne do zera.

Reguła de l'Hospitala pozwala łatwo wykazać istnienie szeregu ważnych granic.

Twierdzenie 11.9.

Istnieją granice

a) ,

b) ,

c) ,

d) , dla dowolnej liczby .

Dowód 11.9.

a) Funkcje i są różniczkowalne, zmierzają do zera, gdy argument zmierza do zera i istnieje granica ilorazu ich pochodnych , gdy . Stąd na mocy reguły de l'Hospitala istnieje .

b) Funkcje i są różniczkowalne, zmierzają do zera, gdy argument zmierza do zera i istnieje granica ilorazu ich pochodnych na mocy punktu a). Stąd istnieje także .

c) Podobnie jak w obu poprzednich punktach i są różniczkowalne, zmierzają do zera, gdy argument zmierza do zera i istnieje granica ilorazu ich pochodnych , gdy . Stąd istnieje .

d) Wyrażenie stanowi przy symbol nieoznaczony typu . Przekształćmy je

.

Zauważmy, że wykładnik

,
gdyż na mocy poprzedniego punktu iloraz zmierza do jedynki, gdy zmierza do zera. Stąd wobec ciągłości funkcji wykładniczej istnieje granica
.
End of proof.gif

Zwróćmy uwagę, że z faktu istnienia granicy ciągu , nie można wyciągnąć bezpośrednio wniosku o istnieniu granicy funkcji przy , stąd dowód punktu d) uwagi jest konieczny, aby stwierdzić, że granica ta istnieje.

Równość asymptotyczna

Niech . Zauważmy, że istnienie skończonej granicy ilorazu oznacza, że w pewnym sąsiedztwie punktu funkcje oraz są w przybliżeniu równe, gdyż zgodnie z definicją granicy funkcji w punkcie dla dowolnej liczby istnieje

taka, że

o ile ,

co jest równoważne nierówności

,

czy też

w pobliżu punktu . Podobnie, gdy , istnienie skończonej granicy oznacza, że dla dużych wartości argumentu obie funkcje oraz są w przybliżeniu równe w tym sensie, że dla potrafimy wskazać taką liczbę , że na prawo od niej, tj. w przedziale iloraz różni się od stałej o nie więcej niż . Innymi słowy dla mamy nierówność .

Niech będą funkcjami określonymi w prawo- lub lewostronnym sąsiedztwie punktu (tj. w przedziale postaci lub , dla pewnego , gdy jest liczbą skończoną, bądź też w przedziale postaci , , gdy lub ).

Definicja 11.10.

Mówimy, że funkcja jest rzędu w punkcie , jeśli istnieje granica (prawo- lub lewostronna) ilorazu w punkcie i jest równa zeru.

Jeśli iloraz jest ograniczony w pewnym prawo- lub lewostronnym sąsiedztwie punktu , to mówimy, że funkcja jest rzędu w punkcie .

Symbole oraz nazywamy symbolami Landaua. Czytamy je o małe oraz O duże od .

Zauważmy, że jeśli w punkcie , to w tym punkcie, ale nie na odwrót.

Uwaga 11.11.

Z twierdzenia o granicy sumy i granicy ilorazu dwóch funkcji wynikają natychmiast wzory stanowiące arytmetykę symboli małe i duże.

Często spotyka się symbole małe i duże w następujących przypadkach:

co oznacza, że iloraz zmierza do zera przy

lub

,

gdy iloraz jest ograniczony przy .

W szczególności zapis

oznacza po prostu, że

,

zaś

piszemy, gdy różnica

jest ograniczona przy .

Definicja 11.12.

Jeśli istnieją stałe takie, że , przy (lub ), to prostą o równaniu nazywamy asymptotą ukośną funkcji przy zmierzających do (lub ). W szczególnym przypadku, gdy mówimy, że funkcja ma asymptotę poziomą o równaniu .

Przypomnijmy także, że jeśli w pewnym punkcie istnieje granica nieskończona (lub ), to mówimy, że funkcja ma w punkcie asymptotę pionową prawostronną (odpowiednio: asymptotę pionową lewostronną) . Jeśli prosta jest zarówno prawo- i lewostronną asymptotą pionową funkcji (czyli obie granice jednostronne oraz istnieją i są nieskończone), to mówimy krótko, że funkcja ma asymptotę pionową .

Uwaga 11.13.
Jeśli funkcja ma asymptotę ukośną w nieskończoności (odpowiednio: ma asymptotę ukośną w minus nieskończoności), to

i odpowiednio:

Dowód 11.13.

Jeśli , to , gdy . Stąd .

Skoro , to , przy . W przypadku asymptoty ukośnej w minus nieskończoności rozumowanie jest identyczne. End of proof.gif

<flash>file=am1w11.0010.swf|width=375|height=375</flash>

<div.thumbcaption>Rysunek do przykładu 11.14.(a)

<flash>file=am1w11.0020.swf|width=375|height=375</flash>

<div.thumbcaption>Rysunek do przykładu 11.14.(b)

Przykład 11.14.

a) Funkcja ma asymptotę poziomą przy , czyli , gdy . Nie ma asymptoty przy .

b) Funkcja ma przy asymptotę poziomą , a przy asymptotę poziomą . Możemy to też zapisać w postaci przy oraz przy .

c) Funkcja ma przy asymptotę ukośną , a przy asymptotę ukośną , czyli przy oraz

przy .

<flash>file=am1w11.0030.swf|width=375|height=375</flash>

<div.thumbcaption>Rysunek do przykładu 11.14.(c)

<flash>file=am1w11.0040.swf|width=375|height=375</flash>

<div.thumbcaption>Rysunek do przykładu 11.14.(d)

d) Funkcja ma przy oraz przy asymptotę poziomą , czyli przy .

e) Zauważmy także, że przy oraz przy .

<flash>file=am1w11.0050.swf|width=375|height=375</flash>

<div.thumbcaption>Rysunek do przykładu 11.14.(e)

<flash>file=am1w11.0060.swf|width=375|height=375</flash>

<div.thumbcaption>Rysunek do przykładu 11.14.(f)

f) Podobnie przy oraz przy .


Z powyższych przykładów wynika, że

Uwaga 11.15.

Funkcja może mieć mieć asymptotę ukośną (lub poziomą) w plus nieskończoności daną innym równaniem niż asymptota ukośna w minus nieskończoności. Może też na przykład mieć wyłącznie asymptotę w minus nieskończoności i nie mieć asymptoty w plus nieskończoności. Stąd istnieje konieczność wyznaczenia granicy ilorazu osobno przy i

.

Przykład 11.16.

Wykazaliśmy już, że , co można też zapisać , przy . Można też wykazać, że

Ogólnie z twierdzenia Taylora (które wykazaliśmy w poprzednim module) wynika, że

Uwaga 11.17.
Jeśli jest funkcją razy różniczkowalną w otoczeniu punktu , to

Uwagi o efektywnym stosowaniu reguły de l'Hospitala

Zwróciliśmy już uwagę na fakt, że reguła de l'Hospitala -- podobnie jak każde twierdzenie -- wymaga przed zastosowaniem tezy sprawdzenia, czy spełnione są założenia twierdzenia. Jednak nawet w przypadku, gdy są spełnione założenia, nie ma gwarancji, czy rachunki w oparciu o wzór z tezy prowadzą krótką drogą do celu, jakim jest stwierdzenie czy istnieje oraz ile wynosi granica ilorazu dwóch funkcji.

Rozważmy następujący

Przykład 11.18.

Sprawdźmy, czy istnieje granica

.
Zauważamy, że iloraz funkcji oraz stanowi w punkcie symbol nieoznaczony . Obie funkcje są różniczkowalne w otoczeniu tego punktu, więc pozostaje zbadanie, czy istnieje granica ilorazu pochodnych w punkcie . Próba wyznaczenia ilorazu pochodnych prowadzi do otrzymania ułamków piętrowych, które nie zachęcają do dalszych przekształceń. Zauważmy jednak, że podstawienie sprowadza zadanie do zbadania, czy istnieje granicailorazu dwóch wielomianów oraz w punkcie , ponieważ , gdy . Iloraz stanowi symbol nieoznaczony w punkcie . Sprawdzenie, czy istnieje granica ilorazu pochodnych tych wielomianów jest bardzo proste

gdy .

Stąd na mocy reguły de l'Hospitala istnieje granica i jest równa .

Przykład 11.19.

Zbadajmy, czy funkcja ma asymptotę ukośną. Stwierdzamy, że iloraz , gdy . Następnie stajemy przed zadaniem wyznaczenia granicy różnicy przy . Wyrażenie to stanowi symbol nieoznaczony typu . Przekształćmy je:

Ułamek o liczniku oraz mianowniku stanowi symbol nieoznaczony typu przy . Licznik i mianownik są funkcjami różniczkowalnymi w sąsiedztwie nieskończoności, tj. w przedziale typu , dla pewnego . Jednak już próba policzenia i uproszczenia pochodnej licznika jest dość nieprzyjemnym zadaniem. Zauważmy jednak, że podstawienie za nowej zmiennej, znacznie uprości rachunki. Mamy bowiem

Stwierdzenie, czy istnieje granica ilorazu
przy
(ponieważ , gdy ) jest prostym zadaniem. Iloraz funkcji
oraz
stanowi symbol nieoznaczony typu w punkcie ; obie funkcje są różniczkowalne w otoczeniu tego punktu. Wyznaczamy iloraz pochodnych i potrzebną granicę
, gdy .
Z reguły de l'Hospitala wynika więc, że istnieje granica ilorazu i jest równa . Stąd ostatecznie wnioskujemy, że prosta jest asymptotą ukośną funkcji przy . Podobne obliczenia pozwalają stwierdzić, że ta sama prosta jest także asymptotą funkcji przy .