Algorytmy i struktury danych/Wyszukiwanie

Z Studia Informatyczne
< Algorytmy i struktury danych
Wersja z dnia 11:07, 11 sty 2007 autorstwa Walen (dyskusja | edycje) (→‎Proste słowniki: drzewa poszukiwań binarnych)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wyszukiwanie


W niniejszym wykładzie opiszemy podstawowe techniki dotyczące wyszukiwania. Zajmiemy się również prostymi strukturami słownikowymi, które oprócz wyszukiwania umożliwiają dodawanie i usuwanie elementów.


Wyszukiwanie liniowe

Jeśli nie dysponujemy żadną dodatkową wiedzą na temat zbioru, który chcemy przeszukiwać, niestety musimy sprawdzić wszystkie jego elementy.

1 function Szukaj(x, A[1..n])
2 begin
3  for i:=1 to n do
4   if A[i]=x return i;
5  return brak poszukiwanego elementu;
6 end

Oczywiście w pesymistycznym przypadku (np. gdy zbiór nie zawiera poszukiwanego elementu) koszt czasowy, to .

Wyszukiwanie binarne

W niektórych przypadkach czas poszukiwania możemy znacząco zmniejszyć. Dzieje się tak na przykład, gdy przeszukiwany zbiór przechowujemy w rosnąco uporządkowanej tablicy. W takim przypadku wystarczy jedynie operacji, by odnaleźć poszukiwany element lub stwierdzić jego brak.

Algorytm utrzymuje zakres , w którym może znajdować się element; przy każdym porównaniu zakres zostaje zmniejszony o połowę.

1 function WyszukiwanieBinarne(x, A[1..n])
2 { zakładamy, że tablica A jest uporządkowana rosnąco }
3 begin
4  l:=1;r:=n;
5  while (l<=r) do begin
6   { niezmiennik: poszukiwany element może znajdować się w zakresie A[l..r] }
7   m:=(l+r) div 2;
8   if (A[m]<x) then l:=m+1
9   else if (A[m]>x) then r:=m-1
10   else return m; { ponieważ A[m]=x } 
11  end;
12  return brak poszukiwanego elementu;
13 end;

Proste słowniki: drzewa poszukiwań binarnych

Podstawowe operacje słownika to wyszukiwanie, wstawianie i usuwanie klucza. Drzewa poszukiwań binarnych (bez dodatkowych specjanych wymagań) mogą być traktowane jako prosty słownik. Sa to zwykłe drzewa binarne, których klucze spełniają następujące własności:

Dla dowolnego węzła x:

 • wszystkie klucze w lewym poddrzewie węzła x mają wartości mniejsze niż klucz węzła x,
 • wszystkie klucze w prawym poddrzewie węzła x mają wartości większe lub równe niż klucz węzła x.
Wyszukiwanie.1.png

Dodatkowe wymaganie dotyczące kluczy umożliwia nam efektywne wyszukiwanie elementów w drzewie.

1 function Szukaj(węzeł, klucz)
2   if (węzeł==nil) 
3    return BRAK ELEMENTU
4   if (węzeł.klucz=klucz) then
5    return ELEMENT ISTNIEJE
6   else if (klucz < węzeł.klucz) then
7    return Szukaj(węzeł.lewePoddrzewo, klucz)
8   else if (klucz > węzeł.klucz) then
9    return Szukaj(węzeł.prawPoddrzewo, klucz)
10 end;

Wstawianie do drzewa jest bardzo zbliżone do wyszukiwania: musimy przejść po drzewie (rozpoczynając w korzeniu), aby odnaleźć wolne miejsce, w którym możemy dodać nową wartość.

1 procedure Dodaj(węzeł, klucz)
2  if (klucz < węzeł.klucz) then
3   if węzeł.lewePoddrzewo=nil then
4    utwórz nowy węzeł z wartością klucz
5    wskaźnik do nowego węzła zapisujemy w węzeł.lewePoddrzewo
6   else
7    Dodaj(węzeł.lewePoddrzewo, klucz)
8  else if (klucz >= węzeł.klucz) then
9   if węzeł.prawePoddrzewo=nil then
10    utwórz nowy węzeł z wartością klucz
11    wskaźnik do nowego węzła zapisujemy w węzeł.prawePoddrzewo
12   else
13    Dodaj(węzeł.prawePoddrzewo, klucz)
14 end;

Możemy również usuwać wartości z drzewa, niestety ta operacja jest bardziej skomplikowana.

1 procedure Usuń(węzeł, klucz) 
2  if (klucz < węzeł.klucz) then
3   Usuń(węzeł.lewePoddrzewo, klucz)
4  else if (klucz > węzeł.klucz) then
5   Usuń(węzeł.prawePoddrzewo, klucz)  
6  else begin { klucz = węzeł.klucz
7   if węzeł jest liściem, then
8    { usuń węzeł z drzewa }
9    UsunProstyPrzypadek(węzeł)
10   else
11    if węzeł.lewePoddrzewo <> nil then
12     niech x oznacza skrajnie prawy węzeł w poddrzewie węzeł.lewePoddrzewo
13     wezel.klucz:=x.klucz;
14     UsunProstyPrzypadek(x);
15    else
16     analogiczne postępowanie dla węzeł.prawPoddrzewo 
17     (jednak poszukujemy węzła na skrajnie lewej ścieżce)
18 end

Procedura UsunProstyPrzypadek oznacza usuwanie z drzewa węzła, który ma co najwyżej jednego syna.

1 procedure UsunProstyPrzypadek(węzeł)
2 begin
3  poddrzewo:=nil;
4  ojciec:=węzeł.ojciec;
5  if węzeł.lewePoddrzewo <> nil then
6   poddrzewo:=węzeł.lewePoddrzewo;
7  else  
8   poddrzewo:=węzeł.prawePoddrzewo;  
  
9  if ojciec=nil then
10   korzen:=poddrzewo;
11  else if ojciec.lewePoddrzewo=węzeł then { węzeł jest lewym synem }
12   ojciec.lewePoddrzewo:=poddrzewo;
13  else { węzeł jest prawym synem }
14   ojciec.prawePoddrzewo:=poddrzewo;

Wszystkie podane operacje mają pesymistyczny koszt gdzie oznacza wysokość drzewa. Niestety w najgorszym przypadku drzewo może mieć bardzo dużą wysokość -- nawet (np. dla ciągu operacji Dodaj ).

Adresowanie bezpośrednie

W przypadku gdy zbiór, który przechowujemy, pochodzi z niewielkiego uniwersum (na przykład elementy zbioru to liczby z zakresu ), możemy wszystkie operacje słownikowe (dodaj, usuń, szukaj) wykonać znacznie szybciej i prościej.

Dla uniwersum zbiór możemy reprezentować przez tablicę -elementową. Początkowo w każdej komórce tablicy wpisujemy wartość false.

 • dodanie elementu do zbioru wymaga jedynie ustawienia wartości -tej komórki na true,
 • analogicznie, usunięcie elementu do zbioru wymaga ustawienia wartości -tej komórki na false,
 • sprawdzenie, czy element należy do zbioru, wykonujemy przez sprawdzenie stanu -tej komórki.

Wszystkie powyższe operacje możemy wykonać używając stałej liczby kroków.

Haszowanie

Czy możemy wykorzystać adresowanie bezpośrednie do dowolnych zbiorów? Okazuje się, że tak. Co prawda w pesymistycznym przypadku koszt jednej operacji może wynosić nawet , jednak w praktycznych zastosowaniach ta metoda sprawuje się doskonale.

W tym rozdziale będziemy zakładać, że elementy uniwersum to dodatnie liczby całkowite. Dodatkowo zakładamy, że dysponujemy tablicą .

Ponieważ elementami mogą być bardzo duże liczby całkowite, nie możemy zastosować metody adresowania bezpośredniego. Jednak możemy wybrać funkcję haszującą:

Funkcja każdemu elementowi uniwersum przypisuje odpowiednie miejsce w tablicy . Jeśli , to z oczywistych względów znajdą się takie pary różnych elementów , dla których . W takim przypadku mówimy o istnieniu kolizji. Właśnie ze względu na ryzyko wystąpienia kolizji musimy nieznacznie zmodyfikować metodę adresowania bezpośredniego - zamiast przechowywać w tablicy wartość logiczną (prawda/fałsz), musimy zapisywać wartość przechowywanego elementu.

Rozwiązywanie kolizji metodą łańcuchową

Jedną z metod rozwiązywania kolizji jest utrzymywanie w każdej komórce tablicy listy elementów do niej przypisanych. Początkowo tablica wypełniona jest wartościami nil.

1 procedure Inicjalizacja;
2 begin
3  for i:=0 to m-1 do A[i]:=nil;
4 end;

Dodanie elementu do tablicy wymaga odczytania jego adresu z funkcji haszującej, a następnie dodania go na początek listy

1 procedure Dodaj(x);
2 begin
3  dodaj element na początek listy 
4 end;

Sprawdzenie, czy element jest w zbiorze, wymaga w pesymistycznym przypadku sprawdzenia całej listy

1 function Szukaj(x);
2 begin
3  l:=A[h(x)];
4  while (l!=nil) do begin
5   if (l.wartość=x) then return element istnieje
6   l:=l.nast;
7  end;
8  return brak elementu
9 end;

Usuwanie elementu z tablicy jest bardzo podobne do wyszukiwania i również w pesymistycznym przypadku wymaga sprawdzenia całej listy.

1 procedure Usuń(x);
2 begin
3  l:=A[h(x)];p:=nil;
4  while (l!=nil) do begin
5   if (l.wartość=x) then begin
6    { usuwamy element l z listy A[h(x)] }
7    if p=nil then A[h(x)]:=l.nast;
8    else p.nast:=l.nast;
9    return;
10  end
11  p:=l; l:=l.nast;
12 end;
13 end;

Analiza metody łańcuchowej

Haszowanie to metoda, która bardzo dobrze sprawdza się w praktyce, zastanówmy się przez chwilę, czy dobre własności tej metody można udowodnić.

Niech:

 • m oznacza rozmiar tablicy,
 • n oznacza liczbę elementów, które przetrzymujemy w tablicy,
 • przez oznaczamy współczynnik zapełniania tablicy

Załóżmy, że dysponujemy idealną funkcją haszującą, dla której przypisanie każda wartość jest równie prawdopodobna, czyli .

Przy takim założeniu oczekiwana długość listy elementów ma długość (oczekiwana liczba sukcesów w n próbach Bernoulli'ego).

Stąd oczekiwana złożoność operacji Szukaj, Dodaj, Usuń wynosi:

Wybór funkcji haszujących

Od wyboru dobrej funkcji haszującej w dużej mierze zależy efektywność naszej struktury danych. Niestety, nie można podać ścisłej procedury wyboru takiej funkcji.

Dla liczb całkowitych możemy przykładowo wybrać jedną z następujących funkcji ( oznacza rozmiar tablicy):

 • (gdzie jest liczbą pierwszą);
 • (gdzie są liczbami pierwszymi);
 • (gdzie jest liczbą pierwszą, , ).

Jeśli nie dysponujemy żadną dodatkową wiedzą na temat elementów które będzie zawierać tablica, rozsądnym rozwiązaniem jest wybór funkcji dla losowych wartości .

Adresowanie otwarte

Adresowanie otwarte jest metodą pozwalającą uniknąć utrzymywania list elementów w tablicy haszującej. Oczywiście wymaga to opracowania innej metody rozwiązywania konfliktów. Każda komórka tablicy zawiera teraz wartość NIL lub element zbioru.

Niech oznacza rozmiar tablicy haszującej. Zdefiniujmy funkcję , wyznaczającą listę pozycji , na których może znajdować się element .

Mając daną funkcję , możemy zdefiniować , jako:

 • --- adresowanie liniowe;
 • --- adresowanie kwadratowe;
 • --- podwójne haszowanie, przy czym jest funkcją haszującą, która przyjmuje wartości z zakresu .

Wyszukiwanie elementów możemy wykonać nieznacznie modyfikując poprzednie rozwiązanie -- zamiast przeszukiwać listę elementów, musimy przeszukać ciąg pozycji zdefiniowany przez funkcję .

1 function Szukaj(x);
2 begin
3  k:=0;
4  while (A[H(x,k)!=nil) do begin
5   if (A[H(x,k)].wartość=x) then return element istnieje
6   k:=k+1;
7  end;
8  return brak elementu
9 end;

Wstawianie elementów możemy wykonać przez analogiczne modyfikacje; usuwanie jest zwykle znacznie trudniejsze.

Filtry Bloom'a

Ciekawym połączeniem adresowania bezpośredniego z haszowaniem są filtry Bloom'a. Polegają one na rozlużnieniu założeń naszej struktury:

 • ograniczamy się do operacji Dodaj i Szukaj,
 • pozwalamy na nieprawidłowe odpowiedzi dla operacji Szukaj (jednak z małym prawdopodobieństwem).

Nasza struktura to bitowa tablica o rozmiarze m, początkowo tablica jest wypełniona zerami. Zakładamy również, że mamy do dyspozycji k funkcji haszujących .

Dodanie elementu x sprowadza się do ustawienia wszystkich bitów dla na wartość 1.

1 procedure Dodaj(x);
2 begin
3  for i:=1 to k do A[]:=1;
4 end;

Analogicznie, sprawdzenie, czy element x należy do zbioru, wymaga sprawdzenia bitów dla . Jeśli wszystkie mają wartość 1, to uznajemy, że element należy do zbioru. Oczywiście powoduje to pewien odsetek błędnych odpowiedzi. Jeśli jednak dobrze dobierzemy funkcje, a wypełnienie tablicy nie będzie zbyt duże, to taka struktura będzie dobrze sprawować się w praktyce.

1 function Szukaj(x);
2 begin
3  for i:=1 to k do 
4   if A[]=0 then return brak elementu
5  return element istnieje
6 end;


powrót do strony przedmiotu