Algebra liniowa z geometrią analityczną/Wykład 11: Formy kwadratowe

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Niech będzie przestrzenią wektorową nad ciałem o charakterystyce różnej od 2. Odwzorowanienazywamy formą kwadratową, jeśli istnieje odwzorowanie dwuliniowetakie, żedla każdego . Mówimy, że odwzorowanie dwuliniowe indukuje formę kwadratową .

Udowodnimy najpierw następujący lemat

Lemat 0.1

Dla formy kwadratowej istnieje dokładnie jedno odwzorowanie dwuliniowe symetryczne indukujące .

Dowód

Niech będzie pewnym odwzorowaniem dwuliniowym indukującym . Zdefiniujmy odwzorowanie następującoOdwzorowanie to jest dwuliniowe, symetryczne i indukuje . Zauważmy, że tutaj właśnie wykorzystaliśmy założenie, że charakterystyka ciała jest różna od .

Jedyność symetrycznego indukującego wykazujemy jak następuje.

Niech , będą odwzorowaniami dwuliniowymi symetrycznymi indukującymi . Wtedy jest odwzorowaniem dwuliniowym symetrycznym takim, że dla każdego . Wykorzystując dwuliniowość i symetrię otrzymujemy następujące równościdla dowolnych wektorów . A zatem dla dowolnych . End of proof.gif

Jedyne dwuliniowe odwzorowanie symetryczne indukujące nazywa się odwzorowaniem dwuliniowym skojarzonym z formą kwadratową .

Dla odwzorowania dwuliniowego rozważamy odwzorowanie


     (0.1)


Odwzorowanie to jest oczywiście liniowe.

Od tego momentu zakładamy, że wszystkie rozważane w tym wykładzie przestrzenie są skończenie wymiarowe.

Plik:Ag11 1a.mp4
Macierz odwzorowania dwuliniowego

Niech będzie bazą przestrzeni zaś będzie jej bazą dualną. Znajdźmy macierz odwzorowania przy tak wybranych baz. Skorzystajmy ze wzoru (5.4) z Wykładu IV.

Otrzymujemy następujące równościOznacza to, że poszukiwana macierz jest równa macierzy . Macierz tę nazywamy macierzą odwzorowania dwuliniowego w bazie .


Jeżeli jest odwzorowaniem dwuliniowym skojarzonym z formą kwadratową , to macierz tę nazywa się macierzą formy kwadratowej przy bazie . Macierz formy kwadratowej jest symetryczna. Rząd tej macierzy jest rzędem odwzorowania liniowego i nazywa się rzędem formy kwadratowej .

Mając bazę przestrzeni i macierz formy kwadratowej możemy znaleźć wartość na dowolnym wektorze . Mianowicie, jeśli jest odwzorowaniem dwuliniowym skojarzonym z , oraz , to


     (0.2)


Zobaczmy jeszcze, jak zmienia się macierz odwzorowania dwuliniowego, jeśli zmienimy bazę. Niech więc dane będą dwie bazy przestrzeni wektorowej : , . Niech będzie macierzą przejścia od bazy do bazy , tzn.dla (porównaj rozdział 4. Wykładu VI). Jeśli jest odwzorowaniem dwuliniowym, to zachodzą następujące równościA zatem przy zmianie bazy macierz odwzorowania dwuliniowego zmienia się według wzoru


     (0.3)


gdzie jest macierzą przy bazie , zaś jest macierzą przy bazie .

Co prawda udowodniliśmy już, że rząd macierzy nie zależy od wyboru bazy, ale warto zauważyć, że wynika to również z powyższego wzoru, bo jest macierzą nieosobliwą.

Formy kwadratowe w przestrzeni nad ciałem

Celem tego rozdziału jest pokazanie, że w przestrzeni wektorowej nad ciałem , każda forma kwadratowa ma macierz szczególnie prostej postaci.

Rozważymy najpierw formy kwadratowe w przestrzeniach euklidesowych. Udowodnimy teraz twierdzenie Lagrange'a

Twierdzenie 1.1

Niech będzie formą kwadratową na skończenie wymiarowej przestrzeni euklidesowej . Istnieje baza ortonormalna przestrzeni , przy której macierz formy kwadratowej jest diagonalna i , gdzie są wyrazami głównej przekątnej macierzy .

Dowód

Dowód twierdzenia jest indukcyjny ze względu na wymiar przestrzeni .

Dla twierdzenie jest trywialne. Załóżmy, że jest prawdziwe dla .

Niech będzie formą kwadratową na -wymiarowej przestrzeni euklidesowej . W przestrzeni mamy naturalną topologię. Albo wprowadzimy ją przez normę (którą mamy, bo iloczyn skalarny definiuje normę), albo bierzemy dowolny izomorfizm liniowy i mówimy, że podzbiór przestrzeni jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy jest otwarty w . Ponieważ każde odwzorowanie liniowe przestrzeni jest ciągłe, więc tak zdefiniowana topologia nie zależy od wyboru izomorfizmu . Tak czy inaczej, sfera jednostkowajest zbiorem zwartym a forma kwadratowa jest odwzorowaniem ciągłym na (porównaj wzór (0.2)).

A zatem istnieje wektor , w którym funkcja osiąga swoje maksimum. Niech będzie dopełnieniem ortogonalnym do podprzestrzeni . Podprzestrzeń jest -wymiarowa.

Na podstawie założenia indukcyjnego wiemy, że dla istnieje baza ortonormalna przestrzeni , przy której macierz jest diagonalna i wyrazy na głównej przekątnej tworzą ciąg niemalejący. Twierdzimy, że jest bazą spełniającą żądane warunki.

Po pierwsze jest oczywiście bazą ortonormalną i dla każdego , bo wszystkie należą do . Wystarczy teraz pokazać, że dla każdego . W tym celu, dla ustalonego wskaźnika , rozważmy funkcjęWektor należy do dla każdego . Ponieważ osiąga w maksimum, więc funkcja osiąga maksimum w . Zatem . Mamy następujące równościŁatwo stad wyliczyć, żeWobec tego , co kończy dowód twierdzenia. End of proof.gif

Udowodnimy teraz twierdzenie o bezwładności form kwadratowych, zwane także twierdzeniem Sylvestera.

Twierdzenie 1.2 [Sylvestera]

Niech będzie -wymiarową przestrzenią wektorową nad ciałem . Dla każdej formy kwadratowej na istnieje baza , przy której macierz jest postaci blokowejgdzie jest macierzą jednostkową o wymiarach na .

Liczby i nie zależą od wyboru bazy .

Dowód

Na przestrzeni wektorowej wprowadzamy dowolny iloczyn skalarny (porównaj Przykład 1.4 z Wykładu X) Z twierdzenia Lagrange'a wiemy, że istnieje baza ortonormalna, przy której macierz formy jest taka, jak to opisano w poprzednim twierdzeniu. Uporządkujmy tę bazę tak, aby na głównej przekątnej najpierw (tzn. począwszy od lewego górnego rogu) pojawiły się wyrazy dodatnie, potem ujemne i na końcu wyrazy zerowe. Wystarczy teraz pomnożyć wektory bazy odpowiadające niezerowym wyrazom macierzy pomnożyć przez przez odpowiedni skalar. Jeśli , to zastępujemy wektorem

Udowodnimy teraz druga część twierdzenia. Widać, że jest rzędem formy kwadratowej , a zatem nie zależy od wyboru bazy. Załóżmy, że dla dwóch baz i spełniających tezę twierdzenia mamy pary liczb oraz odpowiednio. Wiemy, że . Wystarczy więc pokazać, że .

Dla dowodu nie wprost przypuśćmy, że . Niech będzie podprzestrzenią wektorową generowaną przez wektory , zaś - podprzestrzenią generowaną przez wektory . Mamy następujący ciąg równości i nierównościWobec tego . Istnieje więc wektor . Niech i . Ponieważ , więcPonieważ , więcPorównując te nierowności widzimy, że . Ponieważ , więc . Korzystając z tego, że , otrzymujemy, że , co jest sprzeczne z naszym założeniem. Dowód twierdzenia jest

zakończony. End of proof.gif

Z twierdzenia Sylvestera wynika, że przy pewnej bazie forma kwadratowa dana jest w postaci kanonicznej, tj. wyraża się wzorem


     (1.4)


dla .

Definicja 1.3 [Sygnatura]

Parę liczb nazywamy sygnaturą formy kwadratowej.

Mówimy, że forma kwadratowa jest półokreślona dodatnio, jeśli w powyższym przedstawieniu (1.4) są same plusy. Jeśli są same plusy i , to mówimy, że forma kwadratowa jest dodatnio określona. Podobnie definiuje się formy półokreślone ujemnie i określone ujemnie. Forma kwadratowa nazywa się formą określoną, jeśli jest określona dodatnio lub ujemnie.

Niech będzie endomorfizmem. Mówimy, że odwzorowanie jest symetryczne, jeślidla każdych wektorów .

Niech będzie odwzorowaniem dwuliniowym (symetrycznym) zdefiniowanym formułąOdwzorowanie to jest odwzorowaniem skojarzonym pewnej formy kwadratowej. Ze wzoru (1.4) z Wykładu XI i z twierdzenia Lagrange'a wynika, że istnieje baza ortonormalna, przy której macierz odwzorowania jest diagonalna. Jest to bardzo szczególny przypadek endomorfizmu mającego bardzo prostą macierz Jordana.