Zio-3-lab

From Studia Informatyczne

Spis treści

Ćwiczenia – Model dojrzałości CMMI

Zadanie 1. Lista do oceny poziomu dojrzałości dla obszaru planowania przedsięwzięć

Należy zaproponować listę pytań kontrolnych, na podstawie której można będzie ocenić poziom dojrzałości w zakresie planowania.

Przykładowa lista

Przykładowa lista pytań do oceny obszaru Planowania przedsięwzięć (http://www.inmost.org.pl).

A: Czy wykonujecie i aktualizujecie Państwo oszacowanie dotyczące parametrów przedsięwzięcia (rozmiar kodu, dokumentów, liczba wymagań, liczba przypadków testowych, itp.)?

B: Czy opracowujecie i aktualizujecie Państwo plan przedsięwzięcia tak, aby stanowił on dobrą podstawę do zarządzania przedsięwzięciem?

C: Czy ustanawiacie i aktualizujecie Państwo zobowiązania uczestników przedsięwzięcia co do jego planu?

1: Czy szacujecie Państwo zakres przedsięwzięcia w sensie listy produktów i zadań do wykonania?

2: Czy ustalacie i aktualizujecie Państwo budżet oraz harmonogram przedsięwzięcia?

3: Czy planujecie Państwo zasoby potrzebne do realizacji przedsięwzięcia (np. komputery, pomieszczenia, kadrę)?

4: Czy oceniacie, planujecie i uzupełniacie Państwo wiedzę oraz umiejętności potrzebne do realizacji przedsięwzięcia?

5: Czy wszystkie plany, które mają wpływ na realizację przedsięwzięcia są przeglądane przed rozpoczęciem przedsięwzięcia?

6: Czy zabiegacie Państwo aby plan przedsięwzięcia był realistyczny w sensie równowagi pomiędzy planowanymi a dostępnymi zasobami?

7: Czy przed rozpoczęciem przedsięwzięcia uzyskujecie Państwo akceptację planu przez wszystkich jego udziałowców?

8: Czy ustanawiacie i aktualizujecie Państwo zawartość całego planu przedsięwzięcia?

9: Czy szacujecie i aktualizujecie Państwo rozmiar produktów, które mają być wytworzone w ramach przedsięwzięcia?

10: Czy szacujecie Państwo pracochłonność i koszt przedsięwzięć na bazie danych gromadzonych w poprzednich przedsięwzięciach?

11: Czy fazy cyklu życia przedsięwzięcia są zdefiniowane, np. Wymagania->Projekt->Kodowanie->Testowanie ?

12: Czy identyfikujecie i analizujecie Państwo czynniki ryzyka?

13: Czy zarządzacie Państwo danymi przedsięwzięcia w sposób zaplanowany?

14: Czy planujecie Państwo uczestnictwo osób zaangażowanych w przedsięwzięcie?


Zadanie 2. Propozycja dobrych praktyk

Zakładając, że jesteś właścicielem małej firmy programistycznej (zatrudniasz 10 programistów), opracuj dokument, w którym zbierzesz dobre praktyki dla planowania stosowane w twojej firmie. Uzasadnij wybór i spróbuj ocenić, na jakim poziomie znalazłaby się twoja organizacja.

Pytania do dyskusji

  1. Jakie korzyści znajdujesz we wdrożeniu CMMI w firmie?
  2. Który z obszarów, według Ciebie, najbardziej wpływa na podniesienie dojrzałości procesu wytwarzania oprogramowania? Jeśli byłbyś właścicielem firmy programistycznej, od którego obszaru zacząłbyś wdrażanie?