Zio-2-2-lab

From Studia Informatyczne

Spis treści

Ćwiczenia – Standardy serii ISO-9000 (część II)

Zadanie 1. Stworzenie polityki jakości

Jednym z elementów normy ISO 9001:2000 (rozdział 5.3), jest stworzenie polityki jakości w firmie. Obowiązek ten spoczywa na najwyższym kierownictwie.

Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem firmy, zatrudniającej 10 specjalistów z branży IT i zajmującej się wytwarzaniem oprogramowania. Firma specjalizuje się zarówno w tworzeniu oprogramowania, jak i dostarczaniu urządzeń (czytników kart magnetycznych, kodów paskowych itd.).

Twoim zadaniem jest stworzenie polityki jakości dla Twojej organizacji. (Przed przystąpieniem do realizacji zadania, wyobraź sobie Twoja firmę, jak działa, jaka jest jej misja, cele. Postaraj się spojrzeć całościowo)

Dokument polityki jakości powinien składać się z czterech części:

  • Preambuła – określa zakres działalności i misję
  • Cel działań
  • Metody wspierające cele
  • Odwołanie do normy ISO 9001:2000, jako sposobu realizacji zamierzeń pro-jakościowych

Szablon dokumentu (doc).


Zadanie 2. Zasady zarządzania jakością a norma ISO 9001:2000

Na wykładzie przedstawiono 8 zasad zarządzania jakością pochodzących z normy ISO 9000:2005. Zadanie polega na przyporządkowaniu tych zasad do poszczególnych rozdziałów normy ISO 9001:2000. (Możesz przyporządkować kilka zasad do jednego rozdziału normy)

Szablon do udzielania odpowiedzi (doc).

4. System zarządzania jakością

4.1. Wymagania ogólne ‹ .......................................................................................................
4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji ‹ ............................................................................

5. Odpowiedzialność kierownictwa

5.1. Zaangażowanie kierownictwa ‹ .......................................................................................
5.2. Orientacja na klienta ‹ .....................................................................................................
5.3. Polityka jakości ‹ ..............................................................................................................
5.4. Planowanie ‹ ....................................................................................................................
5.5. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja ‹ .............................................................
5.6. Przegląd zarządzania ‹ ....................................................................................................

6. Zarządzanie zasobami

6.1. Zapewnianie zasobów ‹ ..................................................................................................
6.2. Zasoby ludzkie ‹ ..............................................................................................................
6.3. Infrastruktura ‹ .................................................................................................................
6.4. Środowisko pracy ‹ ..........................................................................................................

7. Realizacja wyrobu

7.1. Planowanie realizacji wyrobu ‹ ........................................................................................
7.2. Procesy związane z klientem ‹ ........................................................................................
7.3. Projektowanie i rozwój ‹ ..................................................................................................
7.4. Zakupy ‹ ..........................................................................................................................
7.5. Produkcja i dostarczenie usług ‹ .....................................................................................
7.6. Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów ‹ ........................................

8. Pomiary, analiza i doskonalenie

8.1. Postanowienia ogólne ‹ ...................................................................................................
8.2. Monitorowanie i pomiary ‹ ...............................................................................................
8.3. Nadzór nad produktem niezgodnym ‹ .............................................................................
8.4. Analiza danych ‹ ..............................................................................................................
8.5. Doskonalenie ‹ ................................................................................................................

Przykładowe przyporządkowanie

4. System zarządzania jakością

4.1. Wymagania ogólne ‹ Podejście systemowe do zarządzania, Przywództwo, Ciągłe doskonalenie
4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji ‹ Przywództwo, Zaangażowanie ludzi,

5. Odpowiedzialność kierownictwa

5.1. Zaangażowanie kierownictwa ‹ Przywództwo
5.2. Orientacja na klienta ‹ Orientacja na klienta, Przywództwo
5.3. Polityka jakości ‹ Orientacja na klienta, Przywództwo
5.4. Planowanie ‹ Przywództwo, Podejście procesowe, Ciągłe doskonalenie
5.5. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja ‹ Przywództwo, Zaangażowanie ludzi, Podejście procesowe
5.6. Przegląd zarządzania ‹ Przywództwo, Ciągłe doskonalenie

6. Zarządzanie zasobami

6.1. Zapewnianie zasobów ‹ Przywództwo, Zaangażowanie ludzi, Podejście procesowe
6.2. Zasoby ludzkie ‹ Przywództwo, Zaangażowanie ludzi
6.3. Infrastruktura ‹ Przywództwo, Zaangażowanie ludzi
6.4. Środowisko pracy ‹ Przywództwo, Zaangażowanie ludzi

7. Realizacja wyrobu

7.1. Planowanie realizacji wyrobu ‹ Orientacja na klienta, Przywództwo, Ciągłe doskonalenie
7.2. Procesy związane z klientem ‹ Orientacja na klienta
7.3. Projektowanie i rozwój ‹ Podejście procesowe, Podejście systemowe do zarządzania, Ciągłe doskonalenie
7.4. Zakupy ‹ Orientacja na klienta, Wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami, Podejmowanie decyzji na podstawie faktów
7.5. Produkcja i dostarczenie usług ‹ Orientacja na klienta, Podejście procesowe, Podejście systemowe do zarządzania, Ciągłe doskonalenie
7.6. Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów ‹ Podejście procesowe, Podejście systemowe do zarządzania, Ciągłe doskonalenie, Podejmowanie decyzji na podstawie faktów

8. Pomiary, analiza i doskonalenie

8.1. Postanowienia ogólne ‹ Orientacja na klienta
8.2. Monitorowanie i pomiary ‹ Orientacja na klienta, Podejście procesowe, Ciągłe doskonalenie, Podejmowanie decyzji na podstawie faktów
8.3. Nadzór nad produktem niezgodnym ‹ Orientacja na klienta, Ciągłe doskonalenie
8.4. Analiza danych ‹ Ciągłe doskonalenie, Podejmowanie decyzji na podstawie faktów
8.5. Doskonalenie ‹ Ciągłe doskonalenie

Pytania do dyskusji

  1. Czy wdrożenie ISO w organizacji zawsze wpływa na podniesienie jakości produktów?
  2. Jakie elementy według Ciebie powinny być poddane audytowi najbardziej wnikliwie?