ZSBD-2st-1.2-lab9.tresc-1.3-Slajd21

From Studia Informatyczne

Operator IS OF

Operator IS OF


Ostatnią rzeczą jaka zostanie omówiona na zajęciach z obiektowo-relacyjnych baz danych jest operator IS OF. Operator ten potrafi sprawdzić jakiego faktycznie typu jest obiekt. Istnieją dwie wersje operatora IS OF:

1) zmienna IS OF (typ obiektowy)

2) zmienna IS OF (ONLY typ obiektowy)

Pierwsza wersja sprawdza, czy obiekt zapisany w zmiennej jest typu podanego jako parametr albo dowolnego podtypu tego typu i jeżeli tak jest, to zwraca wartość logiczną TRUE, a w przeciwnym wypadku zwraca FALSE. Druga wersja sprawdza, czy obiekt zapisany w zmiennej jest dokładnie tego typu co podany jako parametr.

Rozważmy przykładowe zapytanie przedstawione na slajdzie. Zapytanie (1) odszukuje nazwy gatunków zapisane we wszystkich obiektach składowanych w tabeli obiektowej ISTOTY, które dodatkowo spełniają pewien warunek. Warunek (2) sprawdza, czy obiekt jest typu KREGOWIEC za pomocą pierwszej wersji operatora. Zapytanie wykorzystujące ten operator zwróci zatem gatunki wszystkich KREGOWCOW, jak również SSAKOW i GADOW, które dziedziczą z typu KREGOWIEC. Warunek (3) sprawdza, czy obiekt jest typu KREGOWIEC za pomocą drugiej wersji operatora. Zapytanie wykorzystujące ten operator zwróci zatem jedynie gatunki zapisane w obiektach typu KREGOWIEC, ale pominie SSAKI i GADY.

Istnieje również wersja tego operatora, która zwraca zaprzeczone wyniki: IS NOT OF (...).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>