ZAWWW-2st1.2-l09.tresc-1.0

From Studia Informatyczne

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Web Services (część 2).

Celem ćwiczenia jest przygotowanie prostej aplikacji prezentującej technologię usług sieciowych (ang. Web Services). Przygotowana klasa języka Java zostanie opublikowana w postaci usługi sieciowej i udostępniona na zewnątrz przez osadzenie w serwerze aplikacji. Dodatkowo, przygotowany zostanie klient usługi testujący jej poprawność. Do wykonania ćwiczenia potrzebne jest zintegrowane środowisko Developer 10.1.3 (do pobrania z http://otn.oracle.com).

1. Uruchom narzędzie JDeveloper

2. Jeśli nie ukończyła(e)ś laboratorium Web Services (część 1) i nie posiadasz jeszcze aplikacji, to wykonaj kroki 2 i 3 z laboratorium Web Services (część 1).

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie aplikacji Laboratoria i z menu kontekstowego wybierz New Project. Rozwiń gałąź kategorii General i zaznacz kategorię Projects. W prawym oknie zaznacz element Empty Project. Kliknij przycisk OK.


4. Wpisz nazwę projektu Web Services 2 i kliknij przycisk OK.

Image:ZAWWW-2st1_2-l09_tresc-1_0_02.png

5. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie projektu Web Services 2. Z menu kontekstowego wybierz opcję New… W oknie kategorii zaznacz gałąź General. Z listy dostępnych elementów w oknie po prawej stronie wybierz Java Class. Kliknij przycisk OK.


6. Pierwszym krokiem w tworzeniu usługi sieciowej będzie zdefiniowanie własnej klasy reprezentującej wyjątek polegający na niepoprawnym wywołaniu usługi, np. poprzez podanie jako parametrów liczb ujemnych albo liczb nie będących liczbami całkowitymi. Wpisz nazwę klasy: WrongArgumentsException, nazwę pakietu: webservices, nazwę nadklasy: java.lang.Exception. Kliknij przycisk OK.

Image:ZAWWW-2st1_2-l09_tresc-1_0_04.png

7. Plik WrongArgumentsException.java został automatycznie załadowany do edytora. Uzupełnij plik poniższym kodem.

package webservices;

public class WrongArgumentsException extends Exception {

  public WrongArgumentsException(String message) {
    super(message);
  }
}


8. Programy stanowiące usługi sieciowe powinny być szczególnie dobrze dokumentowane ze względu na to, że ich głównymi użytkownikami są użytkownicy zdalni. Stąd, na projektant(k)ach usług sieciowych ciąży obowiązek starannego opisywania API. W przypadku języka Java najbardziej odpowiednim narzędziem jest Javadoc. Uzupełnij kod pliku WrongArgumentsException.java o komentarze Javadoc. Przykładowa wersja finalna pliku może wyglądać tak.

package webservices;

/**
 * The class WrongArgumentsException is a form
 * of Throwable<code> and indicates the condition when input
 * parameters for the Web Service are incorrect.
 *
 * @author Mikolaj Morzy
 * @version 0.1
 */
public class WrongArgumentsException extends Exception {

  /**
  * Constructs a WrongArgumentsException with the specified detail
  * message.
  *
  * @param message the message describing this particular exception.
  */
  public WrongArgumentsException(String message) {
    super(message);
  }
}

</tt>

9. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie projektu Web Services 2 i z menu kontekstowego wybierz New…, zaznacz kategorię General i wybierz element Java Class. Kliknij przycisk OK. Wprowadź nazwę klasy: EuclideanAlgorithm oraz nazwę pakietu: webservices. Kliknij przycisk OK.

<tt>

Image:ZAWWW-2st1_2-l09_tresc-1_0_05.png

</tt>

10. Do znajdowania największego wspólnego podzielnika dwóch liczb wykorzystamy algorytm Euklidesa (http://en.wikipedia.org/wiki/Euclids_algorithm). Wprowadź do pliku poniższy kod, nie zapomnij o udokumentowaniu poszczególnych elementów.

<tt>

package webservices;

/**
 * The <code>EuclideanAlgorithm class is an implementation
 * of the well-known algorithm attributed traditionally to Euclid.
 * The algorithm takes as input two positive integers and computes
 * the greatest common divisor of the two. The first appearance of
 * the algorithm dates back to 300 BC in Euclid's Elements.
 *
 * @author Mikolaj Morzy
 * @version 0.1
 */
public class EuclideanAlgorithm {

  /**
   * Computes the greatest common divisor of the two
   * input positive integers
   *
   * @param a The first number
   * @param b The second number
   * @return The greatest common divisor of the input parameters
   * @throws WrongArgumentsException If one of the parameters
   * is not positive, or when input parameters are not integers
   */
  public int GreatestCommonDivisor(String a, String b)
         throws WrongArgumentsException {

    int i, j;
    try {
      i = Integer.parseInt(a);
      j = Integer.parseInt(b);
    }
    catch (NumberFormatException e) {
      throw new WrongArgumentsException("Parameters must be integers");
    }

    if ((i < 0) 
 (j < 0))
      throw new WrongArgumentsException("Parameters must be positive");

    while (i != j)
      if (i > j)
        i -= j;
      else
        j -= i;
    return i;
  }
}


11. W nawigatorze obiektów rozwiń gałąź reprezentującą projekt Web Services 2, a następnie rozwiń gałąź Application Sources. Zaznacz węzeł reprezentujący pakiet webservices. Z menu głównego wybierz Run->Javadoc webservices. Po zakończeniu generowania dokumentacji w oknie dziennika (u dołu ekranu) kliknij na odnośnik View Documentation. Ekran komputera powinien wyglądać teraz tak.

12. W kolejnym kroku udostępnimy stworzoną klasę EuclideanAlgorithm (wraz z pomocniczą klasą WrongArgumentsException) w postaci usługi sieciowej. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie pliku EuclideanAlgorithm.java i z menu kontekstowego wybierz opcję Create J2EE Web Service. Wybierz wersję J2EE 1.4 i kliknij przycisk OK.

Image:ZAWWW-2st1_2-l09_tresc-1_0_07.png

13. Podaj nazwę usługi: EuclideanWebService. Upewnij się, że jest włączona opcja Autogenerate Service Endpoint Interface. Kliknij przycisk Zakończ (pozostałe parametry usługi sieciowej pozostają domyślne).

Image:ZAWWW-2st1_2-l09_tresc-1_0_08.png

14. Zauważ, że w nawigatorze obiektów zmieniła się ikona reprezentująca plik EuclideanAlgorithm.java, a zamiast tego pojawiła się ikona reprezentująca całą usługę. W celu obejrzenia całej zawartości usługi zaznacz tę ikonę i z menu głównego wybierz View->Structure.

15. Kolejny krok to konfiguracja serwera aplikacji, w którym zostanie zainstalowana usługa sieciowa. Wykorzystamy do tego celu serwer OC4J dostarczany razem z narzędziem JDeveloper. Otwórz okno MS-DOS i przejdź do katalogu %JDEV_HOME%\j2ee\home\config. Domyślna konfiguracja serwera aplikacji OC4J posiada drobny błąd, który musimy skorygować. Otwórz plik server.xml i znajdź w nim znacznik <java-compiler>. Dodaj wewnątrz znacznika atrybut o nazwie bindir i wartości wskazującej na katalog zawierający kompilator javac.exe. Przykładowo, wpis w pliku server.xml mógłby wyglądać tak

<java-compiler name="javac" in-process="false"

   options="-J-Xmx1024m -encoding UTF8"
   
   bindir="C:\Program Files\Java\jdk1.5.0_07\bin"
   
   extdirs="C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\lib\ext" />

16. Przejdź do katalogu %JDEV_HOME%\j2ee\home i uruchom serwer aplikacji OC4J przez wydanie poniższego polecenia. Uwaga: przy pierwszym uruchomieniu serwera aplikacji nastąpi automatyczna instalacja wielu komponentów, dodatkowo instalator może się zapytać o hasło dla administratora. Proszę wówczas podać wybrane przez siebie hasło i je potwierdzić.

C:\> java –jar oc4j.jar

Image:ZAWWW-2st1_2-l09_tresc-1_0_10.png


17. Sprawdź, czy serwer aplikacji faktycznie się uruchomił poprawnie. W tym celu otwórz przeglądarkę i przejdź do adresu http://localhost:8888

18. Wróć do narzędzia JDeveloper. W nawigatorze obiektów (okno z lewej strony ekranu) przejdź na zakładkę Connections (alternatywnie, z menu głównego wybierz View->Connection Navigator). Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie Application Server i z menu kontekstowego wybierz opcję New Application Server Connection. W pierwszym oknie asystenta kliknij przycisk Dalej >. W drugim oknie asystenta wpisz nazwę połączenia: LocalAppServerConnection oraz typ połączenia: Autonomiczny OC4J 10g 10.1.3. Kliknij przycisk Dalej >.

Image:ZAWWW-2st1_2-l09_tresc-1_0_12.png


19. W kolejnym kroku wpisz hasło administratora serwera aplikacji OC4J. Kliknij przycisk Dalej >.

Image:ZAWWW-2st1_2-l09_tresc-1_0_13.png

20. W trzecim kroku asystenta pozostaw wszystkie wartości domyślne (lokalny serwer, brak ścieżki URL, domyślny port RMI. Kliknij przycisk Dalej >. W ostatnim kroku kliknij przycisk Test Connection. Kliknij przycisk Zakończ.

Image:ZAWWW-2st1_2-l09_tresc-1_0_14.png


21. Wróć do okna nawigatora aplikacji (główne menu View->Application Navigator). Rozwiń gałąź Resources i kliknij dwukrotnie na pliku WebServices.deploy stanowiącym deskryptor instalacji usługi sieciowej na serwerze aplikacji. Przejdź do gałęzi File Groups->WEB-INF/classes->Filters i dołącz do instalacji plik WrongArgumentsException.class. Kliknij przycisk OK.

22. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku WebServices.deploy i z menu kontekstowego wybierz Deploy to->LocalAppServerConnection. W oknie które się pojawi kliknij przycisk OK. Poczekaj na zakończenie procesu instalacji (możesz obserwować postęp instalacji w oknie dziennika u dołu ekranu).


23. Wróć do okna przeglądarki i przejdź do adresu http://localhost:8888/em. Zaloguj się do serwisu jako administrator serwera aplikacji. Z głównego ekranu aplikacji wybierz odnośnik Web Services.

24. Kliknij przycisk Test Service. Na kolejnym ekranie kliknij przycisk Test Web Service. W przeglądarce zostanie otwarty domyślnie wygenerowany punkt dostępowy do usługi sieciowej.


25. Odnośnik Service Description prowadzi do pliku WSDL opisującego naszą usługę sieciową. Istnieje także możliwość pobrania pieńka (ang. stub) do usługi sieciowej przygotowanego w języku JavaScript. Dodatkowo, punkt dostępowy umożliwia przetestowanie usługi sieciowej. Kliknij na odnośnik GreatestCommonDivisor, zaznacz pola wyboru przy obu parametrach i wpisz wartości testowe, 100 i 725.

26. Kliknij przycisk Preview SOAP. Obejrzyj postać koperty SOAP która zostanie wysłana do usługi sieciowej. Kliknij przycisk Invoke i obejrzyj zwróconą odpowiedź.

27. Powróć do okna umożliwiającego podawanie parametrów wywołania usługi sieciowej. Wpisz niepoprawny parametr, np. -5. Obejrzyj uzyskany wynik.