Teoria kategorii dla informatyków/Ćwiczenia 2: Morfizmy specjalne

From Studia Informatyczne

==Zadanie 2.1==

Udowodnij, że jeśli \mathbf{1} jest obiektem końcowym w kategorii \mathbf{C}, to każdy morfizm, którego dziedziną jest \mathbf{1}, jest sekcją.

Wskazówka:

Wykorzystujemy własność uniwersalną \mathbf{1}.

Rozwiązanie:

Niech A\in \mathbf{C}_0 i \mathbf{1}\stackrel{s}{\rightarrow} A. Obiekt \mathbf{1} jest końcowy, więc istnieje jedyna strzałka typu A\to \mathbf{1}, a stary zwyczaj nakazuje nazwać tę strzałkę po prostu A. Z faktu, że \mathbf{1} jest końcowy, wynika również, że złożenie A\circ s jest jedną jedyną strzałką o dziedzinie i kodziedzinie \mathbf{1}. To złożenie musi być więc równe identyczności na \mathbf{1}. Tak jest: A\circ s = 1_{\mathbf{1}}. Pokazaliśmy w ten sposób, że s jest sekcją, znaleźliśmy bowiem lewą odwrotność A do s.


==Zadanie 2.2==

Udowodnij Fakt 2.5.

Wskazówka:

Aby efektywnie rozwiązywać zadania tego typu, warto nie podawać wielu szczegółów, które zaciemniają obraz: np. nazwy dziedzin i kodziedzin istniejących morfizmów nie grają roli w rozwiązaniu. Zakładamy więc od tej pory milcząco, że jeśli w rozwiązaniu składamy morfizmy, to jest to a priori możliwe.

Rozwiązanie:

 1. Chcemy wykazać, że jeśli g\circ f jest mono, to f jest mono. Trzeba pokazać, że f skraca się z prawej strony. Niech więc f\circ h = f\circ k. Wtedy g\circ f\circ h = g\circ f \circ k. Z założenia, g\circ f jest mono, czyli da się skrócić z prawej strony, co daje h = k, co należało pokazać.
 2. Pokażmy, że złożenie monomorfizmów jest monomorfizmem. Niech f,g będą mono. Załóżmy g\circ f \circ h = g\circ f\circ k dla pewnych morfizmów h,k. Wtedy z monomorficzności g otrzymujemy f\circ h = f\circ k. Monomorficzność f daje zatem h=k, co należało pokazać.
 3. Dowód faktu, że jeśli g\circ f jest epi, to g jest epi, jest dualny do dowodu własności (1). To kończy dowód. (Niewprawnym czytelnikom należy się wyjaśnienie: jeśli g\circ f jest epi w \mathbf{C}, to f\circ g jest mono w \mathbf{C}^{op}. Własność (1) udowodniona powyżej implikuje, że g jest mono w \mathbf{C}^{op}, a Fakt 2.4 implikuje, że g jest epi w \mathbf{C}. Dualność jest szerzej omówiona na początku Wykładu 3.).
 4. Pokażmy, że w \mathbf{Set}, f jest epi wtedy i tylko wtedy, gdy f jest surjekcją. Załóżmy najpierw, że f\colon A\to B jest surjekcją. Weźmy g,h\colon B\to C takie, że g\circ f = h\circ f. Ale dowolny b\in B jest postaci f(a)=b dla a\in A. A zatem h(b)=h(f(a))=g(f(a))=g(b). Funkcje h i g są równe na wszystkich elementach b\in B, czyli g=h. Wniosek: f jest epi. Załóżmy teraz, że f nie jest surjekcją. Wtedy istnieje b_0\in B, który nie jest obrazem przez funkcję f żadnego elementu ze zbioru A. Weźmy C := \{0,1\} i funkcje h,k\colon B\to C jak następuje: h(b):=1 dla każdego b\in B; k(b_0) := 0 i k(b):=1 dla b\neq b_0. Przy takich definicjach mamy h\circ f = k\circ f, ale h\neq k. To dowodzi, że f nie jest epimorfizmem.
 5. Dowód faktu, że złożenie epimorfizmów jest epimorfizmem jest dualny do własności (2) powyżej.

==Zadanie 2.3==

Udowodnij Fakt 2.9.

Rozwiązanie:

 1. Jeśli g\circ f jest sekcją, to f jest sekcją. Rzeczywiście, skoro g\circ f jest sekcją, to ma lewą odwrotność h, tzn. istnieje h takie, że h\circ g\circ f = 1. Wtedy h\circ g jest lewą odwrotnością f.
 2. Złożenie sekcji jest sekcją. To prawda: niech f,g będą składalnymi sekcjami z lewymi odwrotnościami odpowiednio f' i g'. Rozważamy f\circ g. Wtedy g' \circ f' jest poprawnie zdefiniowane i g'\circ f'\circ f \circ g= g'\circ (f'\circ f) \circ g=g'\circ 1\circ g= g'\circ g = 1, co należało pokazać.
 3. Pokażemy, że każdy funktor zachowuje sekcje. Niech s będzie sekcją z lewą odwrotnością s', zaś F funktorem. Wtedy z własności funktora wynika, że:
  1_{F(\mathrm{dom}(s))} = F(1_{\mathrm{dom}(s)}) = F(s'\circ s)=F(s')\circ F(s),
  a to oznacza, że F(s) jest sekcją z lewą odwrotnością F(s').
 4. Pokażemy, że każdy pełny i wierny funktor odzwierciedla sekcje. Niech s\colon A\to B będzie morfizmem takim, że F(s)\colon F(A)\to F(B) jest sekcją. To znaczy (używamy tu również pełności F), iż istnieje s'\colon B\to A tak, że F(s')\circ F(s) = 1_{F(A)}. Ale z własności funktora wynika, że F(s'\circ s)=F(s')\circ F(s) = 1_{F(A)} = F(1_A). Wierność F implikuje zatem s'\circ s = 1_A. To świadczy o tym, że s jest sekcją.
 5. Złożenie retrakcji jest retrakcją. Rzeczywiście: jeśli f,g są składalnymi retrakcjami w \mathbf{C}, to g,f są składalnymi sekcjami w \mathbf{C}^{op}. Dalszy ciąg dowodu wynika natychmiast z (2) powyżej i dualności sekcji i retrakcji.
 6. Jeśli g\circ f jest retrakcją, to g jest retrakcją. Dowód dualny do (1) powyżej.
 7. Każdy funktor zachowuje retrakcje. Dowód dualny do (3) powyżej: dostajemy go za darmo!
 8. Każdy pełny i wierny funktor odzwierciedla retrakcje - dowód dualny do (4) powyżej - znów za darmo!
 9. Morfizm f jest izomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy jest sekcją i retrakcją jednocześnie: jest oczywiste, że jeśli f jest izomorfizmem, to ma lewą i prawą odwrotność. Jeśli zaś f jest sekcją i retrakcją, to istnieją dwa morfizmy g,h takie, że g\circ f = 1_{\mathrm{dom}(f)} i f\circ h = 1_{\mathrm{cod}(f)}. Wtedy g = g\circ 1_{\mathrm{cod}(f)} = g\circ f\circ h = 1_{\mathrm{dom}(f)}\circ h = h. Strzałka h, będąc lewą i prawą odwrotnością f, świadczy o tym, że f jest izomorfizmem.
 10. Każdy pełny i wierny funktor odzwierciedla izomorfizmy. Rzeczywiście, jak pokazaliśmy powyżej, taki funktor odzwierciedla sekcje i retrakcje, czyli odzwierciedla izomorfizm na izomorfizm.

==Zadanie 2.4==

Wykaż, że zrozumienie relacji pomiędzy sekcjami i monomorfizmami oraz retrakcjami i epimorfizmami zawsze da się jeszcze trochę utrudnić, tzn. udowodnij, że:

 1. morfizm f jest izomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy jest retrakcją i monomorfizmem;
 2. morfizm f jest izomorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy jest sekcją i epimorfizmem;
 3. każdy wierny funktor odzwierciedla monomorfizmy i epimorfizmy;
 4. każdy funktor reprezentowalny zachowuje monomorfizmy.

Wskazówka:

Jedynym zadaniem nietrywialnym jest ostatnie, gdzie należy najpierw udowodnić tezę dla hom-funktora \mathrm{Hom}(-,A)\colon \mathbf{C}^{op}\to\mathbf{Set}, A\in \mathbf{C}_0 - patrz Przykład 5.7.

Rozwiązanie:

(1) W świetle tego co wiemy do tej pory, wystarczy pokazać, że monomorficzna retrakcja f jest izomorfizmem. Skoro f jest retrakcją, to dla pewnej strzałki g mamy f\circ g = 1. Więc f\circ g\circ f = f. Ale z monomorficzności f wynika, że możemy w ostatnim równaniu skrócić f z lewej strony, czyli g\circ f = 1. To znaczy, że f jest izomorfizmem z odwrotnością g. (2) jest zdaniem dualnym do (1), a więc dowód mamy za darmo. (3) Niech f będzie taką strzałką, że F(f) jest mono. Załóżmy, że f\circ g=f\circ h. Funktory zachowują złożenia, co daje F(f)\circ F(g) = F(f)\circ F(h). Z założenia, F(g)=F(h), a z wierności: g=h, co należało pokazać. Dowód dla epimorfizmu jest dualny. (4) Niech f\colon C\to B\in \mathbf{C}_1 będzie mono. Przypuśćmy, że \mathrm{Hom}(f, A)\circ g = \mathrm{Hom}(f, A)\circ h dla pewnych strzałek g,h\colon Z\to \mathrm{Hom}(B,A), gdzie Z\in \mathbf{Set}_0 (Zwróćmy uwagę, że kontrawariantność funktora implikuje, że \mathrm{Hom}(f,A)\colon \mathrm{Hom}(B,A)\to \mathrm{Hom}(C,A).) To znaczy, że dla dowolnego z\in Z mamy \mathrm{Hom}(f,A)(g(z))=\mathrm{Hom}(f,A)(h(z)), czyli f\circ g(z) = f\circ h(z). Ale f jest mono; stąd g(z)=h(z) dla każdego z\in Z. W \mathbf{Set} ta równość oznacza, że g=h, co pokazuje, że hom-funktory odzwierciedlają monomorfizmy. Jeśli teraz F jest reprezentowalny, tzn. \theta\colon F\cong \mathrm{Hom}(-,A) dla pewnego A\in \mathbf{C}_0 - porównaj z Definicją 7.4 - to istnieją dwie bijekcje w \mathbf{Set} - mianowicie \theta_B i \theta_C takie, że poniższy diagram komutuje:

Grafika:tk-2.8.png

Załóżmy zatem, że F(f)\circ g = F(f)\circ h dla pewnych strzałek g,h\colon Z\to F(B). Patrząc na diagram powyżej, widzimy, że F(f) = \theta_C\circ \mathrm{Hom}(f,A)\circ \theta_B^{-1}, i każda z tych trzech strzałek jest mono (obie \theta-ty są bijekcjami - czyli injekcjami w szczególności). A zatem g=h. Wykazaliśmy, że F(f) jest monomorfizmem, q.e.d.

==Zadanie 2.5==

Udowodnij, że w \mathbf{Set} zdanie każdy epimorfizm jest retrakcją, jest równoważny pewnikowi wyboru.

Wskazówka:

Aksjomat wyboru (pewnik wyboru) w teorii mnogości to zdanie: Dla każdej rodziny \{A_i\}, i\in I złożonej z niepustych, parami rozłącznych zbiorów, istnieje funkcja f\colon I\to \bigcup_{i\in I} A_i, która ma własność f(i)\in A_i dla każdego i\in I.

Rozwiązanie:

Załóżmy najpierw, że każdy epimorfizm jest retrakcją. Niech \{A_i\} będzie dowolną rodziną niepustych, parami rozłącznych zbiorów.

Grafika:tk-2.9.png

Konstruujemy epimorfizm (surjekcję) e\colon \bigcup_{i\in I} A_i\to I jako A_i\ni a \mapsto i. Skoro e jest retrakcją, to ma prawą odwrotność: istnieje funkcja f\colon I\to \bigcup A_i taka, że e\circ f = 1_I. Ostatnie równanie oznacza, że e(f(i))=i, co jest równoważne informacji, że f(i)\in A_i. Odwrotnie, załóżmy pewnik wyboru. Niech e\colon A\to B będzie dowolnym epimorfizmem (surjekcją). Rozważmy rodzinę A_b := \{ e^{-1}[\{ b\}] \mid b\in B\}.

Grafika:tk-2.10.png

Ta rodzina jest parami rozłączna i niepusta, bo e jest funkcją. Ponadto \bigcup_{b\in B} A_b = A. Pewnik wyboru mówi więc, że istnieje funkcja f\colon B\to A, która ma własność f(b)\in A_b. Innymi słowy, f(b)\in e^{-1}[\{ b\}], co oznacza e(f(b))=b. albo e\circ f = 1_B. Pokazaliśmy, że f jest prawą odwrotnością e, co świadczy o tym, że e jest retrakcją.

==Zadanie 2.6==


Udowodnij Twierdzenie 2.12, tzn. pokaż, że retrakt dziedziny ciągłej jest dziedziną ciągłą.

Rozwiązanie:

Pokażemy najpierw zupełność S. Niech A będzie skierowanym podzbiorem S. Ponieważ s jest funkcją monotoniczną, obraz s[A] jest skierowanym podzbiorem dziedziny ciągłej T. A zatem posiada supremum \bigvee{}^{\uparrow} s[A] i jasne jest, że element r(\bigvee{}^{\uparrow} s[A]) jest ograniczeniem górnym zbioru A w S. Niech u będzie dowolnym innym ograniczeniem górnym A, tzn. A\sqsubseteq u. Wtedy s[A]\sqsubseteq s(u), czyli \bigvee{}^{\uparrow} s[A]\sqsubseteq s(u). Funkcja r jest monotoniczna, a zatem r(\bigvee{}^{\uparrow} s[A])\sqsubseteq r(s(u))=u. To dowodzi, że r(\bigvee{}^{\uparrow} s[A]) jest najmniejszym ograniczeniem górnym A, czyli jego supremum. Pokazaliśmy, że dowolny zbiór skierowany A w S ma supremum, czyli że S jest posetem zupełnym. Zauważmy, że w tym dowodzie ciągłość funkcji nie została wykorzystana; przyda się nam natomiast w następnym paragrafie.

Niech c\in B aproksymuje s(x) dla x\in S. Pokażemy, że r(x)\ll x. Niech A będzie skierowanym podzbiorem S, który posiada supremum \bigvee{}^{\uparrow} A\sqsupseteq x. Z ciągłości s wynika, że \bigvee{}^{\uparrow} s[A] = s(\bigvee{}^{\uparrow} A)\sqsupseteq s(x), a zatem dla pewnego a\in A musimy mieć s(a)\sqsupseteq c. To implikuje a = r(s(a))\sqsupseteq r(c), co dowodzi r(x)\ll x. Ciągłość r implikuje, że x jest supremum zbioru r[\Downarrow s(x)\cap B], który jest skierowanym podzbiorem \Downarrow x\cap r[B]. Jak łatwo się przekonać, to znaczy, że r[B] jest bazą dla S, czyli S jest ciągły.

==Zadanie 2.7==

Udowodnij Twierdzenie 2.13, tzn. pokaż, że każda dziedzina ciągłą jest retraktem dziedziny algebraicznej.

Wskazówka:

Dla prostoty rozważań jako bazę wybieramy cały poset P. Należy najpierw wykazać następującą charakteryzację relacji aproksymacji w \mathcal{I}(P,\sqsubseteq) = (\mathcal{I}(P),\subseteq): I\ll J wtedy i tylko wtedy, gdy (\exists x\in J)\ I\subseteq \downarrow x. To pozwoli nam stwierdzić, że \mathcal{I}(P) jest dziedziną algebraiczną. Potem sprawdzamy, że P jest retraktem \mathcal{I}(P).

Rozwiązanie:

Para (\mathcal{I}(P), \subseteq) jest oczywiście częściowym porządkiem. Dla dowolnego I\in \mathcal{I}(P) mamy:

I = \bigcup \{ \downarrow x\mid x\in I\},

ponieważ I jest dolny (suma jest skierowana, bo I jest skierowany). Pokażemy, że w \mathcal{I}(P) mamy:

I \ll J \iff (\exists x\in J)\ I\subseteq \downarrow x.

Załóżmy, że I\ll J. Skoro J = \bigcup \{ \downarrow a\mid \in J\}, to istnieje a\in J taki, że I\subseteq \downarrow a. Z drugiej strony załóżmy, że dla pewnych I,J\in \mathcal{I}(P) oraz x\in J zachodzi I\subseteq \downarrow x. Niech \mathcal{D} będzie skierowanym podzbiorem \mathcal{I}(P) takim, że J\subseteq \bigcup \mathcal{D}. Skoro x\in J, to istnieje K\in \mathcal{D} taki, że x\in K, co implikuje I\subseteq \downarrow x \subseteq K\in \mathcal{D}. To dowodzi I\ll J.

Zauważmy, że z równoważności

I \ll J \iff (\exists x\in J)\ I\subseteq \downarrow x

wynika, iż \downarrow y \ll \downarrow y w \mathcal{I}(P) dla dowolnego y\in P. A zatem na podstawie równości I = \bigcup \{ \downarrow x\mid x\in I\} łatwo wywnioskować, że \{\downarrow x\mid x\in P\} jest bazą złożoną z elementów zwartych \mathcal{I}(P). A zatem \mathcal{I}(P) jest posetem algebraicznym. Jest to również dcpo, ponieważ dla dowolnej skierowanej rodziny ideałów \mathcal{E} suma \bigcup \mathcal{E} jest zbiorem skierowanym (patrz Zadanie 12.2) oraz dolnym (jako suma zbiorów dolnych), a zatem \bigcup {}^{\downarrow}\mathcal{E} jest supremum \mathcal{E} w \mathcal{I}(P).

Przypomnijmy, jak wygląda nasza para sekcja-retrakcja: s\colon P\to \mathcal{I}(P) dana jest jako s(x) := \Downarrow x oraz r\colon \mathcal{I}(P)\to P dana jako r(I) := \bigvee{}^{\uparrow} I. Funkcja s jest monotoniczna, więc dla dowolnego zbioru skierowanego D\subseteq P mamy \bigvee{}^{\uparrow} s(d)\subseteq s(\bigvee{}^{\uparrow} D). Ale odwrotna inkluzja wynika z własności aproksymacji: jeśli x\in s[\bigvee{}^{\uparrow} D], tzn. x\ll \bigvee{}^{\uparrow} D, to istnieje d\in D taki, że x\ll d. Tym bardziej więc x\in \bigvee{}^{\uparrow} s(d). Obie inkluzje dają równość s(\bigvee{}^{\uparrow} D)=\bigvee{}^{\uparrow} s[D], czyli pokazują, że s jest funkcją ciągłą w sensie Scotta. Ciągłość r łatwo wynika z Zadania 12.2.

W końcu sprawdzamy dla dowolnego x\in P:

(r\circ s)(x)= r(\Downarrow x) = \bigvee{}^{\uparrow} \Downarrow x = x,

ponieważ ostatnia równość jest stwierdzeniem ciągłości P. Wniosek: r\circ s = 1_P, a zatem obie funkcje tworzą parę sekcja-retrakcja.

==Zadanie 2.8==

Udowodnij, że w parze e-p, funkcja e\colon D\to E jest injekcją, zachowuje istniejące suprema i relację aproksymacji, zaś funkcja p\colon E\to D jest surjekcją i zachowuje istniejące infima. Co więcej, pokaż, że funkcje e i p wzajemnie się wyznaczają, to znaczy, jeśli e zanurzeniem w pewnej parze e-p, to projekcja p może być wydefiniowana z e jako p(y) = \mathrm{max}\ e^{-1}[\downarrow y] dla y\in E i vice versa: jeśli p jest projekcją w parze e-p, to e(x) = \mathrm{min}\ p^{-1}[\uparrow x] dla x\in D.

Wskazówka:

W parze e-p funkcja e jest sekcją, zaś p retrakcją, więc e jest injekcją, zaś p surjekcją.

Rozwiązanie:

Niech S\subseteq D ma supremum \bigvee S. Oczywiście e[S]\sqsubseteq e(\bigvee S). Ale jeśli e[S]\sqsubseteq u dla pewnego u, to S\sqsubseteq p(u), więc \bigvee S\sqsubseteq p(u) i konsekwentnie e(\bigvee S)\sqsubseteq e(p(u))\sqsubseteq u. Wniosek: e(\bigvee S) = \bigvee e[S]. Dualnie, p zachowuje istniejące infima.

Aby stwierdzić, że e zachowuje relację aproksymacji, niech x\ll y w D. Załóżmy, że dla pewnego zbioru skierowanego A\subseteq E mamy e(y)\sqsubseteq \bigvee{}^{\uparrow} A. Wtedy y\sqsubseteq p(\bigvee{}^{\uparrow} A) = \bigvee{}^{\uparrow} p[A]. Ten ostatni zbiór jest skierowany, więc istnieje a\in A taki, że x\sqsubseteq p(a) - z definicji relacji aproksymacji, oczywiście. A zatem e(x)\sqsubseteq e(p(a))\sqsubseteq a, co dowodzi, że e(x)\ll e(y).

Pokażmy na koniec, że e(c) = \mathrm{min}\ p^{-1}[\uparrow x] dla x\in D (dowód na postać p jest analogiczny, więc go pominiemy). Oczywiście x\in \uparrow x, tzn. p(e(x))\in \uparrow x. A zatem e(x)\in p^{-1}[\uparrow x]. Ale jeśli z\in p^{-1}[\uparrow x], to p(z)\in \uparrow x, czyli x\sqsubseteq p(z). Stąd e(x)\sqsubseteq e(p(z))\sqsubseteq z. To kończy dowód.

==Zadanie 2.9==


Udowodnij, że w \mathbf{Top} morfizm r\colon A\to C jest retrakcją wtedy i tylko wtedy, gdy jest retrakcją topologiczną, tj.: Istnieje podprzestrzeń B przestrzeni A oraz e\colon A\to B ciągła oraz h\colon B\to C homeomorfizm takie, że

\forall a\in B\ e(a)=a

oraz diagram

Grafika:tk-2.11.png

komutuje.

Rozwiązanie:

Niech r będzie retrakcją w \mathbf{Top}. Istnieje sekcja s\colon C\to A, tzn. r s = 1_C. Definiujemy:

B := \{ s(c)\mid c\in C\}

wraz z topologią indukowaną z A. Zauważmy, że funkcja e(a) := s(r(a)) ma własność \forall a\in B\ e(a)=a, ponieważ: e(s(c)) = srs(c)=s(c). Co więcej, jest ciągła jako złożenie funkcji ciągłych. Inna funkcja h := r{}_{\mid} B spełnia: hs(c)=rs(c)=c oraz sh(s(c))=shs(c)=srs(c)=s(c), jest więc dobrze określoną bijekcją z odwrotnością s. Jest też funkcją ciągłą i otwartą, czyli homeomorfizmem.

Odwrotnie, niech r\colon A\to C faktoryzuje się, jak na diagramie powyżej. Definiujemy s(c) := i(h^{-1})(c), gdzie i\colon B\to A jest zanurzeniem (jest to funkcja ciągła, bo B ma topologię podprzestrzeni A). Mamy rs(c)=rih^{-1}(c)=heih^{-1}(c) = hh^{-1}(c)=c, a zatem r jest retrakcją w \mathbf{Top}.

W całym dowodzie pozwoliliśmy sobie dla prostoty opuścić symbol złożenia funkcji.