Sr-13-wyk-1.0-Slajd17

From Studia Informatyczne

Walidacja inicjowana przez klienta

Walidacja inicjowana przez klienta


W przypadku walidacji inicjowanej przez klienta (ang. client-initiated validation ) to klient kontaktuje się z serwerem, aby sprawdzić czy jego kopia podręczna jest spójna z główną kopią. Semantyka współdzielenia różni się w zależności od częstotliwości walidacji pamięci podręcznej.

Klient może na przykład sprawdzać aktualność pamięci podręcznej przy każdej operacji dostępu do danych. Rozwiązanie takie nie jest jednak do końca pożądane ze względu na to, że podważa ono sens używania pamięci podręcznej.

Walidacja inicjowana przez klienta może być również przeprowadzana co pewien stały okres czasu.

Jeszcze inne podejście zakłada sprawdzanie pamięci podręcznej w momencie otwierania odpowiedniego pliku. Schemat ten często używany jest przy okazji semantyki sesji z propagacją zmian przy zamknięciu pliku.

To czy kopie danych pliku w pamięci podręcznej różnią się od głównej kopii pliku, określa się np. za pomocą różnic w datach modyfikacji. Innym sposobem porównania kopii plików jest użycie znaczników czasu, wektorów wersji, sum kontrolnych itp.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>