Sr-12-wyk-1.0-Slajd26

From Studia Informatyczne

Usługa przesyłania – model odpytywania

Usługa przesyłania – model odpytywania


W modelu odpytywania klient ma do dyspozycji zestaw operacji, dzięki którym może odpytać swojego pośrednika ORB o wyniki wywołanych przez siebie wcześniej operacji. Podobnie jak w modelu przywołania, również tutaj klient jest odpowiedzialny za przekształcenie wywołań synchronicznych w asynchroniczne (może to jednak zostać w dużej mierze wykonane automatycznie na etapie kompilacji interfejsu IDL).

Ta sama, co w poprzednim przykładzie, operacja add interfejsu obiektu, zostanie teraz również przekształcona na dwa wywołania. Pierwsze z nich, sendpoll_add, niczym nie różni się od operacji sendcb_add z poprzedniego slajdu – po prostu asynchronicznie wywołuje dodawanie wartości i oraz j . Zasadnicza różnica tkwi w drugiej operacji, replypoll_add, gdyż tutaj musi ją implementować ORB klienta.

Należy zaznaczyć, że wiadomości z wywołaniami i wynikami mają w usłudze przesyłania charakter trwały . Oznacza to, że na niższym poziomie istnieje system buforujący te wiadomości do czasu, aż można je będzie dostarczyć do odbiorcy.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>