Sr-12-wyk-1.0-Slajd14

From Studia Informatyczne

Wywołania dynamiczne

Wywołania dynamiczne


Wywołania dynamiczne polegają na użyciu po stronie klienta interfejsu wywołań dynamicznych DII (ang. Dynamic Invocation Interface ), pozwalającego klientowi wywoływać operacje obiektu bez statycznej wiedzy o interfejsie obiektu, a więc bez użycia statycznego pośrednika IDL.

Najważniejszym wywołaniem interfejsu DII jest ogólna operacja create_request . Jej parametrami są: nazwa operacji oraz lista jej argumentów.

Po stronie serwera odpowiednikami statycznego pośrednika IDL i interfejsu DII są kolejno: statyczny szkielet oraz interfejs dynamicznej obsługi wywołań DSI (ang. Dynamic skelton interface ).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>