Sr-11-wyk-1.0-Slajd6

From Studia Informatyczne

Modele awarii (1)

Modele awarii (1)


System, który ulega awarii przestaje świadczyć usługi. Nie zawsze jednak powodem awarii jest ten serwer, do którego kierowane jest bezpośrednio żądanie. Możliwe jest bowiem, że serwer ten jest blokowany brakiem dostępu do usług innych serwerów i z tego powodu nie daje odpowiedzi. Dla lepszego zrozumienia różnych typów awarii zaproponowano kilka kategorii. Slajd przedstawia jedną z takich klasyfikacji.

Awaria typu załamanie (ang. crash failure ) oznacza trwałe załamanie systemu, który do tej pory działał poprawnie. W praktyce oznacza to np. zawieszenie systemu operacyjnego.

Błąd ominięcia (ang. omission failure ) oznacza brak odpowiedzi ze strony serwera. Błąd taki może oznaczać, że żądanie nie dociera do serwera lub nie jest w nim obsługiwane. Tego typu sytuacja nie zakłóca pracy serwera, ponieważ brak żądania nie zmienia stanu serwera. Innym możliwym powodem braku odpowiedzi z serwera jest problem z dostarczeniem odpowiedzi na żądanie klienta. Serwer w takiej sytuacji odbiera żądanie, przetwarza je i próbuje wysłać odpowiedź, która jednak z różnych powodów nie dociera do klienta. Sytuacja taka wymaga od serwera, aby był przygotowany na powtórne przesłanie tego samego żądania przez klienta.

Kolejną kategorię stanowią awarie odliczania czasu (ang. timing failures ) oznaczające brak odpowiedzi ze strony serwera w określonym przedziale czasowym. Dotyczy to zarówno odpowiedzi przychodzących zbyt szybko (klient może być niegotowy na odbiór wiadomości) lub – co jest sytuacją bardziej typową – odpowiedź przychodzi zbyt późno. W drugim przypadku mówimy również o awariach efektywności .

Kolejną kategorię stanowią błędy odpowiedzi (ang. response failures ), oznaczające błędną odpowiedź serwera. Błędna odpowiedź może być generowana w odpowiedzi na faktyczne żądanie klienta. Inna sytuacja może wystąpić w przypadku przesłania niepoprawnego czy niezrozumiałego przez serwer żądania. Może wtedy nastąpić awaria zmiany stanu (ang. state transition failure ). Polega ona na wykonaniu przez serwer niestandardowych działań, powodujących zmianę stanu serwera, która nie powinna nastąpić.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>