Sr-11-wyk-1.0-Slajd4

From Studia Informatyczne

Podstawowe definicje

Podstawowe definicje


System komputerowy zawodzi (ang. fails ) gdy jego działanie przestaje być zgodne ze specyfikacją, a więc np. jedna z usług przestaje być dostępna.

Błąd (ang. error ) jest częścią stanu systemu, wskutek którego może dojść do awarii. Błędy mogą się pojawiać np. podczas transmisji danych lub podczas wykonywania operacji arytmetycznych.

Wada (ang. fault ) to przyczyna błędu. Znalezienie przyczyny błędu jest warunkiem koniecznym skutecznego usunięcia błędów w przyszłości.

Konsekwencją wystąpienia błędu jest awaria (ang. failure ) systemu. Awaria oznacza widoczną niezdolność systemu lub jego składowej do wykonywania wymaganej funkcji w określonych granicach.

Ponieważ wiele wad jest efektem zewnętrznych przyczyn, niezależnych i niekontrolowanych przez system (np. pogoda), konieczne staje się ich kontrolowanie. Można to realizować poprzez zapobieganie ich występowaniu, usuwanie wad lub ich przewidywanie. W praktyce istotna jest możliwość tolerowania awarii (ang. fault tolerance ), a więc możliwości świadczenia usług pomimo występowania wad.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>