Sr-1-wyk-1.0-Slajd28

From Studia Informatyczne

Usługi warstwy pośredniej

Usługi warstwy pośredniej


Jedną z podstawowych usług warstwy pośredniej jest komunikacja , ukrywająca fakt rozproszenia poszczególnych maszyn. Może być realizowana z wykorzystaniem wspomnianych wcześniej zdalnych wywołań procedur, obiektów rozproszonych lub poprzez transparentny dostęp do danych (plików czy baz danych). Dostęp do rozproszonych dokumentów WWW może być też traktowany jako jednokierunkowa forma komunikacji serwer?użytkownik.

Kolejną ważną usługą warstwy pośredniej jest usługa nazewnicza , umożliwiająca publikowanie i wyszukiwanie informacji. Trudności w implementacji tej usługi wiążą się głównie z koniecznością zapewnienia jej wysokiej skalowalności. Czas dostępu do informacji, a więc np. odwzorowania identyfikatora na poszukiwany obiekt, powinien być praktycznie niezależny od wielkości systemu.

Z punktu widzenia aplikacji biznesowych istotną usługą jest możliwość zapewniania trwałości generowanym przez aplikację danych. Usługa ta jest oferowana w sposób naturalny w przypadku rozproszonych systemów plików czy rozproszonych baz danych, ale może też występować niezależnie jako element innych usług, np. rozproszonej pamięci dzielonej.

Przetwarzanie danych w systemach rozproszonych może wymagać stosowania rozproszonych transakcji . Jedną z własności transakcji jest atomowość, gwarantująca wykonanie wszystkich operacji składowych transakcji w sposób niepodzielny. Atomowa realizacja zbioru operacji modyfikujących na wielu różnych serwerach, które dodatkowo mogą ulegać awarii, jest zadaniem bardzo trudnym, a często wręcz niemożliwym do zrealizowania. Transakcje rozproszone generują również problemy związane ze skalowalnością.

Last but not least – czyli problem bezpieczeństwa , który jest często pomijany w prototypowych implementacjach, a który jest niezwykle istotny z praktycznego punktu widzenia. System rozproszony nie może polegać na mechanizmach bezpieczeństwa oferowanych i zarządzanych przez lokalne systemy operacyjne. Współpraca tych systemów wymaga, aby mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo były realizowane od nowa i w sposób kompleksowy w warstwie pośredniej.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>