Sr-1-wyk-1.0-Slajd11

From Studia Informatyczne

Przezroczystość (IV)

Przezroczystość (IV)


System jako całość powinien działać nawet w przypadku awarii pojedynczych jego komponentów.

Przezroczystość awarii oznacza, że użytkownik nie zauważa faktu uszkodzenia pojedynczych węzłów. Wadliwy komponent powinien zostać zastąpiony poprawnym, a cała operacja nie powinna wpływać na spsób korzystania z systemu. Maskowanie awarii jest zadaniem trudnym, a przy przyjęciu pewnych założeń, nawet niemożliwym. Główna trudność polega na odróżnieniu awarii zdalnego węzła od awarii łączy komunikacyjnych.

Przezroczystość trwałości ukrywa mechanizmy zarządzania zdalnymi zasobami. Przykładem mogą tu być zdalne obiekty, na rzecz których użytkownicy wywołują metody. Obiekt powinien trwale przechować swój stan po zdalnym wywołaniu jego metody. Z drugiej strony odwołanie do tego obiektu powinno być możliwe nawet wtedy, gdy nie jest przechowywany aktualnie w pamięci.

Oczekuje się, że systemy rozproszone będą ukrywać przed użytkownikiem szczegóły swojej wewnętrznej organizacji, jednakże osiągnięcie wysokiego poziomu przezroczystości wiąże się z dużymi kosztami, głównie związanymi z ogólną wydajnością systemu. W praktyce dąży się do osiągnięcia racjonalnego kompromisu pomiędzy obserwowaną przez użytkownika złożonością systemu, a efektywnością jego pracy.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>