Programowanie funkcyjne/Podstawy/Ćwiczenia

From Studia Informatyczne

Praca domowa

 • Stopień parzystości liczby całkowitej x to największa taka liczba naturalna i, że x dzieli się przez 2i. Liczby nieparzyste mają stopień parzystości 0, liczby 2 i -6 mają stopień parzystości 1, a liczby 4 i 12 mają stopień parzystości 2. Przyjmujemy, że 0 ma stopień parzystości -1. Napisz procedurę parzystość wyznaczającą stopień parzystości danej liczby całkowitej.
 • Udowodnij, że dla każdego naturalnego n, fib n jest równe n-tej liczbie Fibonacciego. Podaj specyfikację dla fibpom i udowodnij ją przez indukcję.
let fib n =
  let rec fibpom a b n = 
    if n = 0 then a else fibpom b (a + b) (n - 1)
  in 
    fibpom 0 1 n;;
 • Forma specjalna let-in jest tylko lukrem syntaktycznym i może być rozwinięta do \lambda-abstrakcji. W jaki sposób?


Ćwiczenia

W przypadku zajęć laboratoryjnych należy najpierw zapoznać studentów ze środowiskiem i uruchamianiem Ocamla.

Rozwiązaniami poniższych zadań są proste programiki operujące na liczbach całkowitych (bez rekurencji ogonowej i list):

Ćwiczenie [sqrt x]

Sumy kolejnych liczb nieparzystych dają kwadraty kolejnych liczb naturalnych, zgodnie ze wzorem: \sum_{i=1}^k (2 i - 1) = k^2. Wykorzystaj ten fakt do napisania procedury sqrt obliczającej sqrt x = \left\lfloor \sqrt{x} \right\rfloor.

Rozwiązanie

 let sqrt n = 
  let rec pom k s = 
   if s > n then k-1 else pom (k+1) (s + 2 * k + 1)
  in pom 0 0;;

Ćwiczenie [Test pierwszości]

Napisz procedurę, która sprawdza, czy dana liczba jest pierwsza.

Rozwiązanie

 let isprime x = 
  let rec pom a = 
   if a * a > x then true
   else if x mod a = 0 then false
   else pom (a+1)
  in (x > 1) && (pom 2);;

Ćwiczenie [Zera silni]

Napisz procedurę zera_silni : int -> int, która dla danej dodatniej liczby całkowitej n obliczy ile zer znajduje się na końcu zapisu dziesiętnego liczby n!.

Laboratorium

Ćwiczenie [Odwracanie liczb]

Napisz procedurę, która przekształca daną liczbę w taką, w której cyfry wystepują w odwrotnej kolejności, np. 1234 jest przekształcane na 4321.

Rozwiązanie

let odwroc n = 
 let rec pom x w = 
  if x = 0 then w else pom (x/10) (w*10 + x mod 10)
 in 
  pom n 0;;

Ćwiczenie [Numerologia]

Napisz procedurę, która sprawdza, czy dana liczba jest podzielna przez 9 w następujący sposób: jedyne liczby jednocyforwe podzielne przez 9 to 9 i 0; reszta z dzielenia liczby wielocyforwej przez 9 jest taka sama, jak reszta dzielenia sumy jej cyfr przez 9; jeśli suma cyfr jest wielocyfrowa, to całość powtarzamy, aż do uzyskania liczby jednocyfrowej.

Rozwiązanie

 let rec numerologia x =
  let rec sumacyfr n a =
   if n = 0 then a else sumacyfr (n / 10) (a + n mod 10)
  in
   if x < 10 then x else numerologia (sumacyfr x 0);;

Ćwiczenie [Reszta modulo 11]

Napisz procedurę, która sprawdza czy dana liczba jest podzielna przez 11 w następujący sposób: sumujemy cyfry liczby znajdujące się na parzystych pozycjach, oraz te na nieparzystych pozycjach, różnica tych dwóch liczb przystaje modulo 11 do wyjściowej liczby; krok ten należy powtarzać aż do uzyskania liczby jednocyfrowej.

Rozwiązanie

 let rec mod11 x = 
  let rec pom r1 r2 x =   
   if x = 0 then r1 - r2 else pom (r1 + x mod 10) (r2 + (x / 10) mod 10) (x / 100) 
  in 
   let r = pom 0 0 x
   in 
    if r > 10 then mod11 r
    else if r < 0 then 10 - mod11 ((- r) - 1)
    else r;;

Ćwiczenie [Kodowanie par liczb]

Zaimplementuj kodowanie par liczb naturalnych jako liczby naturalne. To znaczy, napisz procedurę dwuargumentową, która otrzymawszy dwie liczby naturalne zakoduje je w jednej liczbie naturalnej. Dodatkowo napisz dwie procedury, które wydobywają z zakodowanej pary odpowiednio pierwszą i drugą liczbę.

Rozwiązanie

 let para a b =
  let rec pom a b c p =
   if (a = 0) && (b = 0) then c
   else pom (a/10) (b/10) (c + p *(a mod 10) + 10 * p *(b mod 10)) (100*p)
  in pom a b 0 1;;
 
 let rzut_x x =
  let rec pom x p a =
   if x = 0 then a
   else pom (x / 100) (10 * p) (a + (x mod 10) * p)
  in pom x 1 0;;
 
 let rzut_y x =
  let rec pom x p a =
   if x = 0 then a
   else pom (x / 100) (10 * p) (a + ((x/10) mod 10) * p)
  in pom x 1 0;; 

Ćwiczenie [Nietrywialne pierwiastki z 1]

Napisz procedurę, która dla danej liczby n sprawdzi czy pierścień reszt modulo n zawiera nietrywialne pierwiastki z 1 (tj. takie liczby k, k \neq 1, k \neq n-1, że k^2 \equiv 1\ \mod\ n).

Rozwiązanie

 let pierwiastki n =
  let rec spr p =
   if p >= n-1 then false
   else if (p * p) mod n = 1 then true
   else spr (p+1)
  in
   spr 2;;