PO Strumienie - ćwiczenia

From Studia Informatyczne

<<< Powrót do przedmiotu Programowanie obiektowe

<<< Powrót do wykładu Strumienie

Spis treści

Zadanie 1

Napisz program odczytujący plik class, którego nazwę podano jako parametr wywołania i wypisujący na standardowe wyjście cztery pierwsze bajty tego pliku w zapisie szenastkowym.

Rozwiązanie

import java.io.*;

public class Zad1 {
 public static void main(String[] args) throws IOException {
  BufferedInputStream is = new BufferedInputStream(new FileInputStream(args[0]));
  for (int i = 1; i <= 4; i++)
   System.out.print( Integer.toHexString(is.read()) );
  is.close();
 }
}

Zadanie 2

Napisz program, który czyta plik tekstowy linia po linii i wypisuje jego zawartość na konsolę. Nazwa pliku do odczytania powinna być przekazywana jako parametr wywołania. Do wypisywania użyj obiektu klasy PrintWriter.

Rozwiązanie

import java.io.*;

public class Zad2 {
 public static void main(String[] args) throws IOException {
  BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(args[0]));
  // dzięki podaniu drugiego parametru,
  // bufor będzie opróżniany po wypisaniu każdej linii
  PrintWriter pw = new PrintWriter(System.out, true);
  String s;
  while ( (s = br.readLine()) != null )
   pw.println(s);
  br.close();
 } 
}

Zadanie 3

Zmodyfikuj rozwiązanie poprzedniego zadania, tak aby program pytał o nazwę pliku do wypisania oraz czy wypisywać kolejny plik. Obsłuż mogące się pojawiać wyjątki.

Rozwiązanie

import java.io.*;

public class Zad3 {
 static BufferedReader sin;
 
 public static BufferedReader plikDoOdczytania() {
  String odp = "";
  while (true)
   try {
    System.out.println("Podaj nazwę pliku do wypisania.");
    System.out.println("Jeżeli chcesz zakończyć wpisz \"koniec\".");
    odp = sin.readLine();
    if (odp.equals("koniec"))
     return null;
    else
     return new BufferedReader(new FileReader(odp));
   } catch (IOException e) {
    System.out.println("Błąd: Nie udało się otworzyć pliku: "+odp);
   }
 }
 
 public static void main(String[] args) {
  sin = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
  BufferedReader br;
  while ( (br = plikDoOdczytania()) != null ) 
   try {
    // dzięki podaniu drugiego parametru,
    // bufor będzie opróżniany po wypisaniu każdej linii
    PrintWriter pw = new PrintWriter(System.out, true);
    String s;
    while ( (s = br.readLine()) != null )
     pw.println(s);
    br.close();
   } catch (IOException e) {
    System.out.println("Błąd: Nie udało się odczytywanie pliku.");
   }
  System.out.println("Do następnego razu!");
 } 
}

Zadanie 4

Rozszerz przykład KompresjaGZIP o kod potwierdzający, czy rzeczywiście kompresja jest odwracalna. Do weryfikacji użyj sumy kontrolnej CRC32.

Rozwiązanie

import java.io.*;
import java.util.zip.*;

public class Zad4 {
 public static void main(String[] args) throws IOException {
  // wersja dla Linuxa
  String nazwaPliku = "/tmp/io_test.gzip";
  // wersja dla Windows
  //String nazwaPliku = "c:\\io_test.gzip";

  CheckedOutputStream cos = new CheckedOutputStream(
                new GZIPOutputStream(new FileOutputStream(nazwaPliku)),
                new CRC32());
  PrintWriter pw = new PrintWriter(
            new OutputStreamWriter(
             new BufferedOutputStream(cos)));
  pw.write("kompresja w Javie jest prosta");
  pw.flush();
  Checksum outCs = cos.getChecksum();
  pw.close();
  
  // dekompresja
  CheckedInputStream cis = new CheckedInputStream(
                new GZIPInputStream(new FileInputStream(nazwaPliku)),
                new CRC32());
  BufferedReader br = new BufferedReader(
             new InputStreamReader(
              new BufferedInputStream(cis)));
  String s;
  while ( (s = br.readLine()) != null )
   System.out.println(s);
  Checksum inCs = cis.getChecksum();
  br.close();
  
  if ( outCs.getValue() != inCs.getValue() )
   System.err.println("Sumy kontrolne się nie zgadzają");
 } 
}

Zadanie 5

Przygotuj program kopiujący znak po znaku pliki tekstowe. Za kopiowanie powinna odpowiadać wydzielona metoda echo(Reader, Writer). Nazwa pliku źródłowego i docelowego powinny być przekazywane jako parametr wywołania. Nie obsługuj żadnych wyjątków, ale pamiętaj o właściwym zamykaniu obu plików.

Rozwiązanie

import java.io.*;

public class Zad5 {
 public static void echo(Reader r, Writer w) throws IOException {
  int i;
  while ( (i = r.read()) != -1 )
   w.write((char) i);
 }
 
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  Reader r = null;
  Writer w = null;
  try {
   r = new BufferedReader(new FileReader(args[0]));
   w = new PrintWriter(args[1]);
   echo(r, w);
  } finally {
   try {
    r.close();
   } catch (IOException e) {
    System.out.println("Wystąpił błąd przy zamykaniu pliku wejściowego.");
   }
   try {
    w.close();
   } catch (IOException e) {
    System.out.println("Wystąpił błąd przy zamykaniu pliku wyjściowego.");
   }
  }
 }
}

Zadanie 6

Rozszerz poprzednie zadanie tak, aby czas kopiowania był mierzony i wypisywany na konsolę. Sprawdź jaki wpływ na efektywność ma użycie buforowania.

Rozwiązanie

import java.io.*;
import java.util.Date;

public class Zad6 {
 public static void echo(Reader r, Writer w) throws IOException {
  int i;
  while ( (i = r.read()) != -1 )
   w.write((char) i);
 }
 
 public static void main(String[] args) throws Exception {
  Date d1 = new Date();
  Reader r = null;
  Writer w = null;
  try {
   //r = new FileReader(args[0]);
   r = new BufferedReader(new FileReader(args[0]));
   //w = new FileWriter(args[1]);
   w = new PrintWriter(args[1]);
   echo(r, w);
  } finally {
   try {
    r.close();
   } catch (IOException e) {
    System.out.println("Wystąpił błąd przy zamykaniu pliku wejściowego.");
   }
   try {
    w.close();
   } catch (IOException e) {
    System.out.println("Wystąpił błąd przy zamykaniu pliku wyjściowego.");
   }
  }
  Date d2 = new Date();
  System.out.println("Kopiowanie trwało: " + (d2.getTime()-d1.getTime()));
 }
}