Metody programowania / Ćwiczenia 3

From Studia Informatyczne

To są zadania na drzewa.

Oglądaj wskazówki i rozwiązania
Ukryj wskazówki i rozwiązania

Przyjmujemy następujące definicje:

type el_drzewa = record
          w: integer;
          lsyn, psyn: ^el_drzewa;
         end;
    drzewo = ^el_drzewa;


Spis treści

Zadanie 1 (Liczba liści w drzewie)

Napisz funkcję która oblicza liczbę liści w drzewie.

Rozwiązanie 1

function LiczbaLiści(d: drzewo): integer;
//Liczymy liczbe liści w drzewie
begin
 if d = nil then LiczbaLiści:=0
 else 
  if d^.lsyn=nil and d^.psyn=nil then LiczbaLiści:=1
  else 
   LiczbaLiści:=LiczbaLiści(d^.lsyn) + LiczbaLiści(d^.psyn); 
end;   

Koszt czasowy: liniowy ze względu na wielkość drzewa

Koszt pamięciowy: liniowy ze względu na wysokość drzewa

Omówienie: Koszt pamięciowy jest oczywiście związany z wielkością stosu wywołań rekurencyjnych

Wizualizacja

Zadanie 2 (Odbicie lustrzane)

Napisz procedurę przekształcającą zadane drzewo w jego odbicie lustrzane.

Rozwiązanie 1

procedure Lustro(d: drzewo);
//Przekształcamy d na swoje odbicie lustrzane
var pom: drzewo;
begin
 if d <> nil then begin
  Lustro(d^.lsyn);
  Lustro(d^.psyn);
  pom:=d^.lsyn;
  d^.lsyn:=d^.psyn;
  d^.psyn:=pom;
 end;
end;

Koszt czasowy: liniowy ze względu na wielkość drzewa

Koszt pamięciowy: liniowy ze względu na wysokość drzewa (rekurencja)

Wizualizacja

Zadanie 3 (Izomorfizm drzew)

Napisz funkcję sprawdzającą czy dwa zadane drzewa są izomorficzne (mają taki sam kształt).

Rozwiązanie 1

function Izomorficzne(d1,d2: drzewo): boolean;
//Sprawdzamy czy d1 i d2 mają taki sam kształt
var i: boolean;
begin
 if d1 = nil and d2 = nil then i:=true
 else 
  if d1 <> nil and d2 <> nil then begin
   i:=Izomorficzne(d1^.lsyn, d2^.lsyn);
   if i then i:=Izomorficzne(d1^.psyn, d2^.psyn);
  end
  else i:=false;
 Izomorficzne:=i;
end;

Koszt czasowy: liniowy ze względu na sumę wielkości drzew

Koszt pamięciowy: liniowy ze względu na minimum z wysokości drzew

Wizualizacja

Zadanie 4 (Lista liści)

Napisz funkcję wiążącą liście drzewa w listę (od lewej do prawej). Wynikiem funkcji ma być wskaźnik do utworzonej listy. Zakładamy, że każdy węzeł ma dodatkowe pole będące wskaźnikiem do węzła, czyli używamy typów

type węzeł = record
        w: integer;
        lsyn, psyn, nast: ^węzeł;
       end;
  drzewoL = ^węzeł;

Wskazówka 1

Najwygodniej zrobić to obchodząc drzewo od prawej strony w lewo.

Rozwiązanie 1

function ListaLiści(d: drzewoL): drzewoL;
//Wynikiem funkcji jest wskaźnik do listy liści (od prawej do lewej) w drzewie d
var l: drzewoL; //dotychczas obliczona lista liści
procedure Lista(d: drzewoL);  
//Jeśli węzeł d jest liściem to dopisujemy go z przodu listy l  
//l jest zmienną globalną dla procedury Lista
begin
 if d <> nil then 
  if d^.lsyn = nil and d^.psyn = nil then begin
   d^.nast:=l;
   l:=d;
  end
  else begin
   Lista(d^.psyn);
   Lista(d^.lsyn);
  end;
end;
begin //ListaLiści
 l:=nil;
 Lista(d);
 ListaLiści:=l;
end;

Koszt czasowy: liniowy ze względu na wielkość drzewa

Koszt pamięciowy: liniowy ze względu na wysokość drzewa (rekurencja)

Wizualizacja

Zadanie 5 (Szerokość drzewa)

Napisz funkcję obliczającą szerokość drzewa, czyli maksymalną liczbę wierzchołków na jednym poziomie.

Wskazówka 1

Najłatwiej to zrobić obchodząc drzewo wszerz; ale taniej jest gdy dla każdego poziomu będziemy pamiętać dotychczas odwiedzoną liczbę wierzchołków na tym poziomie. Do tego celu potrzebna jest lista.

Rozwiązanie 1

function Szerokość(d: drzewo): integer;
//Oblicza maksymalną liczbę wierzchołków na jednym poziomie drzewa d
var l, pom: lista;
  maks: integer;   
procedure Obejdź(d: drzewo; var l:lista); 
//Wskaźnik l odpowiada poziomowi na którym jest d; jeśli l = nil to trzeba listę poziomów wydłużyć 
begin
 if d <> nil then
  if l = nil then begin  
   new(l);
   l^.w:=0;
   l^.nast:=nil;
  end;
  l^.w:=l^.w+1;                   //zwiększamy licznik liści na tym poziomie
  Obejdź(d^.lsyn, l^.nast);             //obchodzimy lewe i prawe poddrzewa
  Obejdź(d^.psyn, l^.nast);
end;
begin //Szerokość
 l:=nil;
 Obejdź(d, l);
 maks:=0;                       //szukamy maksimum na l i jednocześnie ją niszczymy
 while l <> nil do begin
  maks:=max(maks, l^.w);
  pom:=l;
  l:=l^.nast;
  dispose(pom);
 end;
 Szerokość:=maks;
end;

Koszt czasowy: liniowy ze względu na wielkość drzewa

Koszt pamięciowy: liniowy ze względu na wysokość drzewa

Zadanie 6 (Średnica drzewa)

Napisz funkcję obliczającą średnicę drzewa. Średnica to maksymalna odległość między dwoma wierzchołkami.

Wskazówka 1

Niech d to wierzchołek średnicy położony najbliżej korzenia. Wtedy średnica składa się z najdłuższej ścieżki w lewym i w prawym poddrzewie d.

Rozwiązanie 1

function Średnica(d: drzewo): integer;
//Obliczamy maksymalną odległość między dwoma wierzchołkami w d
var dl, maks: integer;
function Ścieżki(d:drzewo; var dl, maks:integer);
//Na dl i maks są obliczane odpowiednio długość najdłuższej ścieżki w d i maksymalna średnica w d
//Dla d = nil ustalamy dl na -1 żeby dobrze obliczać dl dla liści 
var dl1,dl2,m1,m2, pom: integer;
begin
 if d=nil then begin
  dl:=-1; 
  maks:= 0;
 end
 else begin
  Ścieżki(d^.lsyn, dl1, m1);
  Ścieżki(d^.psyn, dl2, m2);
  dl:=max(dl1,dl2)+1;
  pom:=max(m1,m2);
  maks:=max(pom, dl1+2+dl2);
 end; 
end;
begin  //Średnica
 Ścieżki(d, dl, maks);
 Średnica:=maks;
end;

Koszt czasowy: liniowy ze względu na wielkość drzewa

Koszt pamięciowy: liniowy ze względu na wysokość drzewa (rekurencja)

Zadanie 7 (Sprawdzanie czy drzewo jest BST)

Napisz funkcję sprawdzającą czy drzewo jest drzewem BST.

Wskazówka 1

Sprawdzenie, że w każdym wierzchołku d^.lsyn^.w < d^.w < d^.psyn^.w nie wystarcza. Trzeba dla każdego poddrzewa wiedzieć jaka jest maksymalna i minimalna wartość w tym poddrzewie.

Rozwiązanie 1

function CzyBST1(d: drzewo): boolean;
//Sprawdzamy czy d jest drzewem BST
var mala, duza: integer;
function Czy(d: drzewo; var mala,duza :integer): boolean; 
//Zakładamy, że d <> nil; Czy stwierdza czy d jest drzewem BST i jeśli tak to przy wyjściu z procedury mala i duza to najmniejsza i największa wartość w drzewie d
var m1,d1,m2,d2: integer;
  c1,c2, lewy, prawy: boolean;
begin
 if d^.lsyn <> nil then begin  //sprawdzenie lewego poddrzewa
  c1:=Czy(d^.lsyn, m1, d1);
  if c1 then begin
   lewy:=(d1 < d^.w);
   mala:=m1;
  end 
  else lewy:=false;
 end
 else begin
  lewy:=true;
  mala:=d^.w;
 end;
 if d^.psyn <> nil then begin  //analogiczne sprawdzenie prawego poddrzewa
  c2:=Czy(d^.psyn, m2, d2);
  if c2 then begin
   prawy:=(d^.w < m2);
   duza:=d2; 
  end
  else prawy:=false;
 end
 else begin
  prawy:=true;
  duza:=d^.w;
 end
 CzyBST1:=lewy and prawy;
end;
begin //CzyBST1
 if d = nil then CzyBST:=true;
 else CzyBST:=Czy(d, mala, duza);
end;

Koszt czasowy: liniowy ze względu na wielkość drzewa

Koszt pamięciowy: liniowy ze względu na wysokość drzewa


Wskazówka 2

Można też skorzystać z następującej własności drzew BST: w obiegu infiksowym wartości tworzą ciąg rosnący.

Rozwiązanie 2

function CzyBST2(d: drzewo): boolean;
//Sprawdzamy czy d jest drzewem BST
var ost: integer;
  pierwsza, dobrze: boolean;
procedure Obejdź(d: drzewo):  
//Obejdź obchodzi d infiksowo; dla kazdego węzła d, poównujemy d^.w z ostatnio odwiedzoną wartością
//obiegu infiksowego, którą mamy zapamiętaną w zmiennej globalnej ost.
//Wyjątkiem jest sytuacja gdy pierwsza=true, czyli gdy nie mamy jeszcze zapamiętanej żadnej wartości
//dobrze oznacza że dotychczas odwiedzone węzły tworzą ciąg rosnący
begin
 if dobrze and (d <> nil) then
  begin
    Obejdź(d^.lsyn);
    if pierwsza then 
    begin ost:=d^.w //pierwszy element może być dowolny
      pierwsza:=false
    end
    else dobrze:=dobrze and (ost < d^.w);
    if dobrze then begin //ucinamy rekursję tak wcześnie, jak się da! 
     ost:=d^.w;
     Obejdź(d^.psyn); 
    end;  
  end;
end;
begin //CzyBST2
 pierwsza:=true;
 dobrze:=true;
 Obejdź(d);
 CzyBST2:=dobrze;
end;

Koszt czasowy: liniowy ze względu na wielkość drzewa

Koszt pamięciowy: liniowy ze względu na wysokość drzewa