Metody programowania / Ćwiczenia 2

From Studia Informatyczne

To są zadania na listy.

Oglądaj wskazówki i rozwiązania
Ukryj wskazówki i rozwiązania

W poniższych zadaniach będziemy używać następujących typów:

type lista = ^el_listy;
   el_listy = record
         w: integer;
         nast: lista;
        end;


Spis treści

Zadanie 1 (Odwracanie listy)

Napisz procedurę Odwróć(var l:lista) odwracającą listę l.

Rozwiązanie 1

procedure Odwróć(var l:lista);
//Odwracamy listę l
var poprz, akt, pom : lista;
begin
 if l <> nil then begin
  poprz:=nil;
  akt:=l;
  while akt<>nil do begin
   pom:=akt^.nast;
   akt^.nast:=poprz;
   poprz:=akt;
   akt:=pom;
  end;
 end;
 l:=poprz;
end;

Koszt czasowy: liniowy względem długości listy

Koszt pamięciowy: stały

Wizualizacja

Zadanie 2 (Scalanie dwóch posortowanych list)

Napisz funkcję Scal(l1,l2:lista):lista scalającą dwie posortowane niemalejąco listy l1 i l2, tak aby wynikowa lista również była posortowana niemalejąco.

Rozwiązanie 1

function Scal(l1,l2:lista): lista;
//Listy l1 i l2 są posortowane niemalejąco; scalamy je do jednej listy również posortowanej niemalejąco
var atrapa, akt : lista;
begin
 new(atrapa);
 atrapa^.nast:=nil;
 akt:=atrapa;
 while (l1 <> nil) and (l2 <> nil) do
  if l1^.w < l2^.w then begin      //jeśli l1^.w < l2^.w
   akt^.nast:=l1;
   akt:=akt^.nast;
   l1:=l1^.nast;
  end
  else 
   if l1^.w > l2^.w then begin     //jeśli l1^.w > l2^.w
    akt^.nast:=l2;
    akt:=akt^.nast;
    l2:=l2^.nast;
   end
   else begin             //jeśli l1^.w = l2^.w - ten else można sobie darować, i tak będzie dobrze
    akt^.nast:=l1;
    akt:=akt^.nast;
    l1:=l1^.nast;
    akt^.nast:=l2;
    akt:=akt^.nast;
    l2:=l2^.nast;
   end;
 if l1 = nil then            //obsługa końcówki listy która nie jest pusta
  akt^.nast:=l2 
 else 
  akt^.nast:=l1;              
 Scal:=atrapa^.nast;
 dispose(atrapa);
end; 

Koszt czasowy: liniowy względem sumy długości list

Koszt pamięciowy: stały

Wizualizacja

Ćwiczenie 1

Czy instrukcja atrapa^.nast:=nil jest potrzebna? W jakich przypadkach ?

Zadanie 3 (Usuwanie elementów zadanych listą)

Napisz procedurę Usuń(var l1:lista; l2:lista) która usunie z listy l1 wszystkie elementy z listy l2. Zakładamy, że listy l1 i l2 są posortowane niemalejąco.

Rozwiązanie 1

procedure Usuń(var l1:lista; l2:lista);
//Usuwamy z listy l1 wszystkie elementy z listy l2; zakładamy, że listy l1 i l2 są posortowane niemalejąco
var atrapa, poprz: lista;
begin
 new(atrapa);
 atrapa^.nast:=l1;
 poprz:=atrapa;
 while (l1 <> nil) and (l2 <> nil) do
  if l1^.w < l2^.w then begin    //jeśli l1^.w < l2^.w 
   l1:=l1^.nast;
   poprz:=poprz^.nast;
  end
  else 
   if l1^.w > l2^.w then      //jeśli l1^.w > l2^.w
    l2:=l2^.nast
   else begin            //jeśli l1^.w = l2^.w
    poprz^.nast:=l1^.nast;
    dispose(l1);
    l1:=poprz^.nast;
   end;
 l1:=atrapa^.nast;
 dispose(atrapa); 
end;

Koszt czasowy: liniowy względem sumy długości list

Koszt pamięciowy: stały

Wizualizacja

Ćwiczenie 1

Czy lista l1 musi być przekazywana przez zmienną ? W jakich przypadkach jest to konieczne ?

Zadanie 4 (Uporządkowanie elementów w liście)

Napisz procedurę Uporządkuj(var l:lista) która przestawi elementy w liście l tak by najpierw były elementy w których pole w jest ujemne, potem równe zero, a na końcu dodatnie. Dodatkowo względna kolejność elementów jednego rodzaju (dodatnich, równych zero i ujemnych) powinna być zachowana.

Rozwiązanie 1

procedure Uporządkuj(var l:lista);
//Ustawiamy elementy listy l tak by najpierw były elementy ujemne, potem równe zero, a na końcu dodatnie
//Osobno zbieramy elementy ujemne, dodatnie i równe zero i potem je łączymy
var atrapau, atrapaz, atrapad, u, z, d : lista;
begin
 new(atrapau); u:=atrapau;
 new(atrapaz); z:=atrapaz;
 new(atrapad); d:=atrapad; 
 while l <> nil do begin
  if l^.w < 0 then begin     //dołączamy l do listy u
   u^.nast:=l;
   u:=u^.nast;
  end
  else 
   if l^.w = 0 then begin    //dołączamy l do listy z
    z^.nast:=l;
    z:=z^.nast;
   end 
   else begin          //dołączamy l do listy d
    d^.nast:=l;
    d:=d^.nast;
   end;
  l:=l^.nast;
 end;  //while
 d^.nast:=nil;
 z^.nast:=atrapad^.nast;
 u^.nast:=atrapaz^.nast;
 l:=atrapau^.nast;
 dispose(atrapad); 
 dispose(atrapaz); 
 dispose(atrapau); 
end;

Koszt czasowy: liniowy względem długości listy

Koszt pamięciowy: stały

Wizualizacja

Zadanie 5 (Problem Józefa Flawiusza)

Napisz procedurę Flawiusz(var l:lista; k:integer), która dla danego k > 0 i niepustej cyklicznej listy l, cyklicznie usuwa co k-ty element listy l, aż pozostanie w niej tylko jeden element. Liczenie rozpoczynamy od elementu wskazywanego przez l.

Rozwiązanie 1

procedure Flawiusz(var l:lista; k:integer);
//Usuwamy z listy l cyklicznie co k-ty element dopóki nie zostanie jeden element; k>0, l niepusta cykliczna
var poprz, pom: lista;
begin
 poprz:=l^.nast;
 while poprz^.nast <> l do poprz:=poprz^.nast;   //poprz wskazuje na element poprzedzający l
 while poprz <> poprz^.nast do begin        //dopóki lista ma więcej niz jeden element
  for i:=1 to k-1 do poprz:=poprz^.nast;
   pom:=poprz^.nast;
  poprz^.nast:=pom^.nast;
  dispose(pom);   
 end;
 l:=poprz;
end;

Koszt czasowy: rzędu n*k, gdzie n to długość listy

Koszt pamięciowy: stały

Zadanie 6 (Listy łączące się)

Dane są dwie listy proste (kończące się nilami). Napisz funkcję stwierdzającą czy te listy mają jakiś wspólny element (nie wartość typu integer, a element typu el_listy).

Wskazówka 1

Jeśli listy mają wspólny element to ostatni niepusty element l1 i ostatni niepusty element l2 muszą być takie same.

Rozwiązanie 1

function Wspólny(l1, l2:lista):boolean;
//Sprawdzamy czy listy proste l1 i l2 maja wspólny element
var pom1, pom2: lista;
begin
 if l1=nil or l2=nil then Wspólny:=false
 else begin
  pom1:=l1;
  while pom1^.nast <> nil do pom1:=pom1.^nast;
  pom2:=l2;
  while pom2^.nast <> nil do pom2:=pom2.^nast;
  Wspólny:=(pom1=pom2);
 end;
end;

Koszt czasowy: liniowy względem sumy długości list

Koszt pamięciowy: stały

Zadanie 7 (Pierwszy wspólny element list łączących się)

Dane są dwie listy proste (kończące się nilami) i takie że maja one element wspólny (funkcja Wspólny z poprzedniego zadania dałaby wynik true). Napisz funkcję odnajdującą pierwszy element wspólny tych list.

Wskazówka 1

Każdy wspólny element list jest tak samo odległy od końca list. Jeśli więc obliczymy długości list to możemy iść po nich równocześnie w takiej samej odległości od końca i sprawdzać czy trafiliśmy już na wspólny element czy nie.

Rozwiązanie 1

function PierwszyWspólny(l1, l2:lista):lista;
//Listy l1 i l2 maja wspólny element; szukamy pierwszego elementu wspólnego tych list
var dl1, dl2, i: integer;
  pom1, pom2: lista;
begin
 dl1:=0; pom1:=l1;        
 while pom1 <> nil do begin       //liczymy długość l1
  dl1:=dl1+1;
  pom1:=pom1^.nast;
 end; 
 dl2:=0; pom2:=l2;
 while pom2 <> nil do begin       //liczymy długość l2
  dl2:=dl2+1;
  pom2:=pom2^.nast;
 end; 
 for i:=1 to dl1-dl2 do l1:=l1^.nast;  //wyrównujemy odległość od końców list
 for i:=1 to dl2-dl1 do l2:=l2^.nast;
 while l1 <> l2 do begin         //szukamy elementu wspólnego
  l1:=l1^.nast;
  l2:=l2^.nast;  
 end;
 PierwszyWspólny:=l1;
end;

Koszt czasowy: liniowy względem sumy długości list

Koszt pamięciowy: stały

Ćwiczenie 1

Skąd wiadomo, że w ostatnim while'u l1 i l2 sa zawsze różne od nil ?

Zadanie 8 (Listy z cyklem)

Napisz funkcję która sprawdzi czy dana l typu lista jest listą prostą czy też listą z cyklem.

Wskazówka 1

Wystarczy poruszać sie po liście dwoma wskaźnikami o dwóch różnych względnie pierwszych prędkościach; wtedy albo trafimy szybszym wskaźnikiem na nil albo oba wskaźniki się zejdą.

Rozwiązanie 1

function ListaZCyklem(l:lista):boolean;
//Sprawdzamy czy lista l jest listą z cyklem, czy tez kończy się nilem
var pom1, pom2: lista;
begin
 pom1:=l;
 pom2:=l^.nast;
 while (pom2 <> nil) and (pom2 <> pom1) do begin
  pom1:=pom1^.nast;
  pom2:=pom2^.nast;
  if pom2 <> nil then pom2:=pom2^.nast;
 end;
 ListaZCyklem:=(pom1=pom2);   
end;

Koszt czasowy: liniowy względem długości listy

Koszt pamięciowy: stały

Zadanie 9 (Długość cyklu w liście z cyklem)

Napisz funkcję która dla danej listy z cyklem obliczy długość cyklu.

Wskazówka 1

Można poruszać sie po liście dwoma wskaźnikami tak jak w zadaniu poprzednim; gdy wskaźniki sie zejdą to znaczy, że jesteśmy na cyklu; wystarczy zatrzymać jeden wskaźnik a drugim obejść cykl i obliczyć jego długość.

Rozwiązanie 1

function DługośćCyklu1(l:lista):integer;
//Obliczamy długość cyklu dla listy z cyklem
var pom1, pom2: lista;
  dl: integer;
begin
 pom1:=l;
 pom2:=l^.nast;
 while pom2 <> pom1 do begin
  pom1:=pom1^.nast;
  pom2:=pom2^.nast;
  pom2:=pom2^.nast;
 end;
 pom2:=pom1^.nast;
 dl:=1;
 while pom2 <> pom1 do begin
  dl:=dl+1;
  pom2:=pom2^.nast;
 end;
 DługośćCyklu1:=dl;
end;

Koszt czasowy: liniowy względem długości listy

Koszt pamięciowy: stały

Wskazówka 2

Jeśli przechodząc po liście z cyklem będziemy ją odwracać to dojdziemy do początku; odwiedzimy przy tym 2m+n elementów gdzie n to długość cyklu a m to liczba elementów poza cyklem. Wtedy (2m+n div 2)-ty element leży na cyklu i poczynając od niego można obliczyć długość cyklu.

Rozwiązanie 2

function DługośćCyklu2(l:lista):integer;
//Obliczamy długość cyklu dla listy z cyklem
var poprz, akt, pom1, pom2: lista;
  dl: integer;
begin
 poprz:=nil;
 akt:=l;
 dl:=0;
 while akt <> nil do begin            //odwracamy listę i liczymy ile kroków zajmuje dojście do nil
  pom1:=akt^.nast;
  akt^.nast:=poprz;
  poprz:=akt;
  akt:=pom1;
  dl:=dl+1;
 end;                       //dl to 2m+n, gdzie n to długosć cyklu a
 pom1:=l;                     //m to liczba elementów poza cyklem
 for i:=1 to (dl div 2) do pom1:=pom1^.nast;    
 pom2:=pom1^.nast;                //pom1 i pom2 leżą na cyklu
 dl:=1;                      //liczymy długość cyklu
 while pom2 <> pom1 do begin
  dl:=dl+1;
  pom2:=pom2^.nast;
 end;
 DługośćCyklu2:=dl;
end;

Koszt czasowy: liniowy względem długości listy

Koszt pamięciowy: stały