MIMINF:Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

From Studia Informatyczne

Spis treści

Forma zajęć

Wykład (30 godzin) + ćwiczenia (15 godzin) + laboratorium (15 godzin)

Opis

Wprowadzenie podstawowych pojęć i metod rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Prezentacja popularnych pakietów statystycznych.

Sylabus

Autorzy

 • Jerzy Ombach — Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Matematyki
 • Marcin Mazur — Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Matematyki

Wymagania wstępne

 • Podstawy matematyki
 • Analiza matematyczna 1
 • Geometria z algebra liniową
 • Matematyka dyskretna

Zawartość

 • Statystyka opisowa:
  • cechy i ich skale
  • dane surowe i skumulowane
  • prezentacja graficzna
  • miary tendencji centralnej i rozrzutu
 • Przestrzeń probabilistyczna:
  • aksjomaty
  • własności
  • schemat klasyczny
  • prawdopodobieństwo geometryczne
  • miara
 • Prawdopodobieństwo warunkowe:
  • prawdopodobieństwo całkowite
  • wzór Bayesa
  • niezależność zdarzeń
 • Zmienne losowe:
  • rozkłady dyskretne i ciągłe oraz ich interpretacja
  • dystrybuanta
 • Parametry rozkładu:
  • nadzieja matematyczna
  • wariacja
  • momenty
  • nierówność Czebyszewa
  • prawa wielkich liczb
 • Podstawowe rozkłady:
  • dwupunktowy
  • dwumianowy
  • Poissona
  • geometryczny
  • wykładniczy
 • Centralne twierdzenie graniczne:
  • rozkład normalny
  • standaryzacja
 • Łańcuchy Markowa:
  • spacer losowy
  • powracanie, okresowość, ergodyczność
 • Wnioskowanie statystyczne:
  • próbka prosta
  • statystyka i estymator
  • estymacja parametryczna i nieparametryczna
 • Estymacja punktowa:
  • metoda największej wiarygodności
 • Testowanie hipotez i przedziały ufności:
  • przedziały ufności dla średniej
  • metodologia testu statystycznego, p-value
 • Metody komputerowe w statystyce:
  • liczby pseudolosowe
  • bootstrap
  • estymacja jądrowa gęstości

Literatura

 1. L. Gajek, M. Kałuszka, Wnioskowanie statystyczne dla studentów, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
 2. J. Jakubowski, R. Sztencel, Rachunek prawdopodobieństwa dla prawie każdego, Script, Warszawa 2006.
 3. J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 4. J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001.
 5. W. Krysicki i współautorzy, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, część I, II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 6. J. Ombach, Rachunek prawdopodobieństwa wspomagany komputerowo – Maple, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000.