Języki, automaty i obliczenia/Wykład 1: Słowa, katenacja - elementy teorii półgrup, półgrupy i monoidy wolne

From Studia Informatyczne

Spis treści

Definicje, oznaczenia i podstawowe własności

Przyjmijmy, że \mathbb{N}=\left\{ 1,2,\ldots \right\} oznacza zbiór liczb naturalnych, a \mathbb{N}_{0} zbiór liczb naturalnych wraz z 0. Przypomnimy teraz podstawowe wiadomości z wykładu Algebra Liniowa dotyczące struktur algebraicznych, a dokładniej struktur najprostszych, półgrup i monoidów, posiadających jedno tylko działanie.

Definicja 1.1

Zbiór S, w którym określone jest działanie łączne, to znaczy spełniające warunek

\forall x,y,z \in S \;\;\; x\cdot (y\cdot z)=(x\cdot y)\cdot z

nazywamy półgrupą.

Przykład 1.1

Zbiór liczb naturalnych z dodawaniem (\mathbb{N},+) tworzy półgrupę.

Definicja 1.2

Półgrupę M, w której istnieje element neutralny działania, to znaczy element 1_{M}\in M spełniający warunek

\forall x\in M \;\;\;1_M \cdot x=x\cdot 1_M=x

nazywamy monoidem.

Przykład 1.2

(1) Zbiór liczb naturalnych z mnożeniem (\mathbb{N},\cdot ,1) jest monoidem.
(2) Zbiór liczb naturalnych z zerem (\mathbb{N}_{0},+,0) jest monoidem ze względu na dodawanie.
(3) Monoidem jest (A^A,\circ,id_A) - zbiór odwzorowań dowolnego zbioru {A} w siebie ze składaniem jako działaniem i identycznością jako elementem neutralnym.

Dwa pierwsze monoidy są przemienne, czyli działanie jest przemienne, a trzeci jest nieprzemienny.

Każdy monoid jest półgrupą.

Dla uproszczenia notacji będziemy opuszczać kropkę "\cdot" oznaczającą działanie oraz używać nazwy "jedynka" na element neutralny. Jeśli nie będzie zaznaczone inaczej, to (\mathbf{S},\cdot ) będzie oznaczać półgrupę, a (\mathbf{M},\cdot ,\, 1_{\mathbf{M}}) monoid. Ze względu na łączność działania zarówno w półgrupie, jak i w monoidzie iloczyn x_1...x_n, a także x^n=x...x (n razy) jest określony jednoznacznie bez potrzeby wprowadzania nawiasów. Dla dowolnych liczb naturalnych m,n\in \mathbb{N} zachodzą wzory

\begin{array} {c} x^{m+n}=x^{m}x^{n}=x^{n}x^{m},\\ (x^{m})^{n}=x^{mn}. \end{array}
Dla dowolnego x \in M przyjmujemy z definicji
x^0 = 1_{M}.

Strukturę monoidu M przenosimy na zbiór potęgowy \mathcal{P}(M) wszystkich podzbiorów monoidu M, określając dla dowolnych A,B \in\mathcal{P}(M) działanie

A\cdot B=\left\{ x\in {\bf M}\: :\: \exists a\in A,\: \exists b\in B\: ,\: x=ab\right\}

(\mathcal{P}(M),\cdot, \{1_{M}\}) jest monoidem.
Podobnie przenosimy strukturę półgrupy z S na \mathcal{P}(S).
Dla dowolnego podzbioru monoidu (półgrupy) i dla dowolnej liczby n \in \mathbb{N} zapis A^n oznacza n-krotny iloczyn zbioru \textnormal{A} przez siebie rozumiany w powyższym sensie.
W szczególności A^{1}=A.

W przypadku monoidu przyjmujemy z definicji
A^0 = \{ 1_{ M} \}.

Definicja 1.3

Homomorfizmem półgrup (S,\cdot)\;,\;\;(S',*) nazywamy odwzorowanie

h~:S~\longmapsto~S' takie, że
\forall x,y \in S \;\;\; h(x\cdot y)=h(x)*h(y).

Homomorfizmem monoidów (M,\cdot,1_{M}),\;(M',*,1_{M'}) nazywamy odwzorowanie h:M \longmapsto M'

takie, że
\forall x,y \in {M} \;\;\;h(x\cdot y)=h(x)*h(y) \;\;\; i \;\;\; h(1_{M})= 1_{M'}.

Przykład 1.3

Odwzorowanie h:{\mathbb{Z}}_{mod\, 3}\longrightarrow {\mathbb{Z}}_{mod\,6} takie, że

\begin{array} {c} \begin{array} {l} 1\longrightarrow 4\\ 0\longrightarrow 0\\ 2\longrightarrow 2 \end{array} \end{array}

jest homomorfizmem półgrupy (\mathbb{Z}_{mod\,3},\cdot ) w półgrupę (\mathbb{Z}_{mod\,6},\cdot ), ale nie jest homomorfizmem monoidu (\mathbb{Z}_{mod\,3},\cdot,1 ) w monoid (\mathbb{Z}_{mod\,6},\cdot,1 ), bo wartością 1 z monoidu (\mathbb{Z}_{mod\,3},\cdot, 1 ) nie jest jedynka monoidu (\mathbb{Z}_{mod\,6},\cdot,1 ).

Dla zainteresowanych

Definicja 1.4.

Niech (S,\cdot),\;\;(M,\cdot,1_{M}) będą odpowiednio dowolną półgrupą, monoidem.

 • (T,\cdot) nazywamy podpółgrupą {S} wtedy i tylko wtedy, gdy T\subset S i T^2 \subset T.
 • (N,\cdot,1_{M}) nazywamy podmonoidem M wtedy i tylko wtedy, gdy N jest podpółgrupą M i 1_{M} \in N.

Przykład 1.4.

(\mathbb{Z}_{mod\,6},\cdot ) jest monoidem. Podzbiór \{2,4\}, jako zamknięty na działanie \cdot _{mod\, 6}, tworzy podpółgrupę \mathbb{Z}_{mod\, 6}. (\{2,4\},\cdot _{mod\, 6}) jest monoidem z 4 jako elementem neutralnym, ale nie podmonoidem \mathbb{Z}_{mod\, 6}.

Niech X będzie dowolnym podzbiorem monoidu M. Zbiór


X^*= \{1\}\cup X\cup X^2\cup ...\cup X^n \cup \ldots = \bigcup_{i=0}^\infty X^i


jest podmonoidem monoidu M. Jest to najmniejszy, w sensie inkluzji podmonoid monoidu M zawierający zbiór X. Gdy spełniona jest równość X^*={M}, to mówimy, że X jest zbiorem generatorów monoidu M. Zachodzą następujące własności:

1. Zbiór generatorów nie jest wyznaczony jednoznacznie.
2. Dla dowolnego monoidu istnieje zbiór generatorów, jest nim w szczególności zbiór {M}.

Podobnie dla dowolnego podzbioru X półgrupy {S} zbiór


X^+=X\cup X^2\cup...\cup X^n \cup \ldots = \bigcup_{i=1}^\infty X^i


jest podpółgrupą {S} i to najmniejszą w sensie inkluzji zawierającą zbiór X.
Powyższe uwagi dotyczące zbioru generatorów monoidów przenoszą się odpowiednio dla półgrup.

Przykład 1.5.

W monoidzie (\mathbb{N}_{0},+,0) podmonoid generowany przez zbiór generatorów X=\{2\} składa się z liczb parzystych i nieujemnych.

Definicja 1.5

Niech S będzie półgrupą. Relację równoważności \rho \subset {S}^2 nazywamy:

(1) prawą kongruencją w półgrupie {S}, jeśli
\forall x,y,z \in {S} \;\;\; x\;\rho\; y \Rightarrow xz\;\rho\; yz,
(2) lewą kongruencją w półgrupie {S}, jeśli
\forall x,y,z \in {S} \;\;\; x\;\rho\; y \Rightarrow zx\;\rho\; zy,
(3) kongruencją, jeśli jest prawą i lewą kongruencją, tzn.
\forall x,y,z \in {S} \;\;\; x\;\rho\; y \Rightarrow zx\;\rho\; zy \;\; i \;\; xz\;\rho\; yz.

Zastępując w powyższej definicji półgrupę S na monoid M otrzymamy dualnie pojęcia prawej kongruencji, lewej kongruencji i kongruencji zdefiniowane w monoidzie.
Mając kongruencję \rho określoną w półgrupie {S} (monoidzie M) możemy utworzyć półgrupę ilorazową {S}/\rho (monoid ilorazowy {M}/\rho), której elementami są klasy równoważności (abstrakcji) relacji \rho.

Dla dowolnego homomorfizmu półgrup h:{S}\longmapsto {S}' określamy relację

Ker_h = \{ (x,y)\in {S}\times {S}\;:\;\; h(x)=h(y) \}.
Relacja Ker_h jest kongruencją w półgrupie {S}.

Dla homomorfizmu monoidów h:{M}\longmapsto {M}' relacja Ker_h jest kongruencją w monoidzie M.

Podstawowe twierdzenie o epimorfizmie dla struktur algebraicznych przyjmuje dla półgrup i odpowiednio dla monoidów następującą postać.

Twierdzenie 1.1

Niech h:{S}\longmapsto {S}' będzie dowolnym epimorfizmem półgrupy {S} na półgrupę {S}'. Półgrupa {S}' jest izomorficzna z półgrupą ilorazową {S}/_{Ker_h}.Rysunek 1

Twierdzenie 1.2

Niech h:{M}\longmapsto {M}' będzie dowolnym epimorfizmem monoidu {M} na monoid {M}'. Monoid {M}' jest izomorficzny z monoidem ilorazowym {M}/_{Ker_h}.Rysunek 2

Półgrupy wolne i monoidy wolne

Niech {A} oznacza dowolny zbiór.

Definicja 2.1

Wolnym monoidem A^* o bazie {A} nazywamy zbiór wszystkich skończonych ciągów:

A^*=\{ (a_1,...,a_n)\;\;:\;\;n \geq 0\;\;,\;\;a_i \in A \}
wraz z działaniem
(a_1,...,a_n)\cdot (b_1,...,b_m) = (a_1,...,a_n,b_1,...,b_m).

Ciąg pusty {(n=0)} oznaczamy symbolem "1" i z definicji jest on elementem neutralnym określonego powyżej działania, nazywanego katenacją lub konkatenacją.

Przyjmujemy następującą konwencję zapisu:
(a)\equiv a,\;\;\;(a_1,...,a_n)\equiv a_1...a_n.
W oparciu o nią możemy stwierdzić inkluzję A\subset A^*.
Dla zainteresowanych

Ta inkluzja uzasadnia użycie wprowadzonego wcześniej oznaczenia A^*.
A^* jest najmniejszym podmonoidem monoidu A^* zawierającym A.

Definicja 2.2

Wolną półgrupą A^+ nad alfabetem A nazywamy zbiór wszystkich skończonych ciągów:

A^+=\{ (a_1,...,a_n)\;\;:\;\;n > 0,\;\;\;a_i \in A \}
wraz z działaniem katenacji.

Używa się także określeń - wolny monoid o bazie A i wolna półgrupa o bazie A.

 • Elementy alfabetu {A} nazywamy literami.
 • Elementy wolnego monoidu (półgrupy) nazywamy słowami i oznaczać bedziemy w wykładzie najczęściej literami u,v,w.
 • Dowolny podzbiór wolnego monoidu (półgrupy) nazywamy językiem.

Długością słowa w \in A^* nazywamy liczbę |w| będącą długością ciągu określającego to słowo. Słowo puste 1, czyli odpowiadające ciągowi pustemu ma długość równą 0.

Przykład 2.1

(1) Wolna półgrupa \{0,1\}^+ składa się z ciągów binarnych.
(2) Wolny monoid \{0,1\}^* składa się z ciągów binarnych i ciągu pustego.

Definicja 2.3

Niech A i B będą alfabetami. Podstawieniem nazywamy homomorfizm

s:A^{*}\longrightarrow \mathcal{P}(B^{*}).
Odwzorowanie s jako homomorfizm monoidu A^{*} w monoid \mathcal{P}(B^{*}) spełnia dla dowolnych v,w\in A^{*} równość
s(vw)=s(v)s(w) \;\; \text{oraz}\;\; s(1)=\{1\}.

Dla zainteresowanych

Twierdzenie 2.1.

Niech {A} oznacza dowolny zbiór, a ({M},\cdot,1_{M}) dowolny monoid.

(1) Każde odwzorowanie
f:A\longmapsto {M}
daje się jednoznacznie rozszerzyć do homomorfizmu
h:A^*\longmapsto {M}.
(2) Homomorfizm {h} jest epimorfizmem wtedy i tylko wtedy, gdy f(A) jest zbiorem generatorów {M}.


Dowód

(1) Przyjmujemy
\forall\; a_1...a_n \in A^+\;\;\;\;h(a_1...a_n)=f(a_1)...f(a_n) \;\;\;\text{oraz}\; \;\;h(1)=1_{M}.
Tak określone h jest jedynym rozszerzeniem przekształcenia f.
(2) f(A)^*=M  \Leftrightarrow \forall s \in {M}\;\; s=f(a_1)...f(a_n)=h(a_1...a_n) dla pewnego a_1...a_n \in A^*\Leftrightarrow h jest suriekcją.


Przyjmując w powyższym twierdzeniu jako A dowolny zbiór generatorów monoidu {M} oraz jako funkcję f włożenie id_{A}:A\longrightarrow \mathbf{M} równe identyczności na {A} dochodzimy do następującego wniosku.

Wniosek 2.1.

Każdy monoid {M} jest homomorficznym obrazem wolnego monoidu A^* utworzonego nad dowolnym zbiorem generatorów {M}.

Udowodnione powyżej twierdzenie oraz sformułowany wniosek prawdziwy jest również dla półgrup.
Powyższe rezultaty określają rolę wolnych monoidów (półgrup) w klasie wszystkich monoidów (półgrup).

Twierdzenie 2.2.

Monoid {M} jest wolny wtedy i tylko wtedy, gdy każdy element m \in {S}={M}\setminus \{1\} ma jednoznaczny rozkład na elementy zbioru A={S}\setminus {S}^2.

Dowod

Załóżmy, że monoid {M} jest wolny, to znaczy {M}=B^* dla pewnego zbioru (bazy) B.

 • Udowodnimy, że A{} jest zbiorem generatorów monoidu M. W tym celu wykażemy, że zachodzi inkluzja
  {S}\subset ({S}\setminus {S}^2)^+.
  Dowód przeprowadzimy nie wprost. Załóżmy więc, że
{S}\setminus ({S}\setminus {S}^2)^+ \neq \emptyset
i niech {m} oznacza element z tego zbioru o najmniejszej długości w B^*.
Wnioskujemy stąd kolejno:

m\notin ({S}\setminus {S}^2)^+
m\in {S}^2
m=s_1s_2 dla pewnych s_1,s_2\in {S},

przy czym długość s_1,s_2 jest silnie mniejsza niż długość m. Zatem
s_1,s_2 \in ({S}\setminus {S}^2)^+
a to oznacza, że
m=s_1s_2 \in ({S}\setminus {S}^2)^+.
Otrzymana sprzeczność kończy dowód faktu, że A={S}\setminus {S}^2 jest zbiorem generatorów monoidu {M}.
 • Pokażemy teraz, że A \subset B.
  Niech m=b_1...b_k \in {S}\setminus {S}^2 dla pewnych b_i \in B, i=1,...,k.
  Jeśli k>1, to m\in {S}^2, co jest sprzeczne z wyborem m. Zatem {k=1}, co implikuje A\subset B.

Z definicji wolnego monoidu wynika jednoznaczność rozkładu na elementy z bazy B, a to pociąga za sobą jednoznaczność rozkładu na elementy z podzbioru A={S}\setminus {S}^2.

Niech teraz {M} oznacza monoid z jednoznacznością rozkładu na elementy zbioru A~=~S~\setminus~S^2. Rozszerzamy identyczność id_A:A\longmapsto {M} do homomorfizmu h:A^*\longmapsto {M}. Z założenia wynika, że każdy element m \in {S} można przedstawić jako iloczyn

m=a_1...a_n \;\;\; gdzie \;\;\;a_i \in A \;\;\; dla \;\;\; i=1,...,n.

Zatem

h(a_1...a_n)=h(a_1)...h(a_n) a_1...a_n.

Homomorfizm h jest izomorfizmem, więc monoid {M} jako izomorficzny z A^* jest wolny.

Powyższe twierdzenie posiada swój odpowiednik dla wolnych półgrup.

Twierdzenie 2.3.

Półgrupa {S} jest wolna wtedy i tylko wtedy, gdy każdy element x \in {S} ma jednoznaczny rozkład na elementy zbioru {S}\setminus {S}^2.

Wniosek 2.2.

Baza wolnego monoidu (półgrupy) jest minimalym zbiorem generatorów.

Przyklad 2.2.

(1) Półgrupa (\mathbb{N},+ ) jest wolna. Każdy jej element można jednoznacznie zapisać jako sumę jedynek - \mathbb{N}\setminus (\mathbb{N}+\mathbb{N})=\left\{ 1\right\}.
(2) Dla \mathbb{N}_2=\{n \in \mathbb{N}:n\geq 2\} półgrupa (\mathbb{N}_2,+ ) nie jest to półgrupą wolną.
Nie ma jednoznaczności rozkładu na elementy z \mathbb{N}_2\setminus (\mathbb{N}_2+\mathbb{N}_2)=\{2,3\}.
Na przykład 6=2+2+2=3+3.