BD-2st-1.2-w05.tresc-1.1-Slajd8

From Studia Informatyczne

Pojęcia podstawowe (1)

Pojęcia podstawowe (1)


Nadkluczem ( superkluczem ) schematu relacji R={A1,A2,...,An} nazywamy zbiór atrybutów S będący podzbiorem zbioru R, który jednoznacznie identyfikuje wszystkie krotki relacji r o schemacie R. Innymi słowy, w żadnej relacji r o schemacie R nie istnieją dwie krotki t1, t2 takie, że t1[S] = t2[S]. Kluczem K schematu relacji R nazywamy minimalny nadklucz, to znaczy taki nadklucz, że nie istnieje żaden podzbiór zbioru K będący nadkluczem schematu R. Łatwo zauważyć, że kluczem przykładowego schematu Dostawca jest zbiór atrybutów {Nazwisko, Produkt, Cena}.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>