BD-2st-1.2-w05.tresc-1.1-Slajd17

From Studia Informatyczne

Trzecia postać normalna 3NF (1)

Trzecia postać normalna 3NF (1)


Rozważmy przykład relacji Pracownicy-PP przedstawiony na slajdzie. Relacja składa się z 3 atrybutów: Nazwisko, Instytut, Wydział. Załóżmy, że kluczem schematu relacji jest atrybut Nazwisko. Łatwo zauważyć, że schemat relacji Pracownicy-PP jest w 2NF (gdyż klucz jest jednoatrybutowy). Niestety, w schemacie relacji Pracownicy-PP występują wszystkie wymienione wcześniej typy anomalii. Fakt, że Instytut Informatyki należy do Wydziału Elektrycznego jest powielony tyle razy ilu pracowników jest zatrudnionych w instytucie (redundancja danych i anomalia aktualizacji). Występuje zjawisko anomalii wstawiania – do relacji Pracownicy-PP nie można wstawić informacji o nowoutworzonym na Wydziale Elektrycznym Instytucie Sterowania, tak długo jak długo nie zostanie zatrudniony pierwszy pracownik w tym instytucie. Wreszcie, występuje w tym schemacie również anomalia usuwania – usuwając kolejno pracowników Babij, Kordus, ..., z Instytutu Elektroenergetyki mimo woli usuniemy informacje o przypisaniu Instytutu Elektroenergetyki do Wydziału Elektrycznego.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>