Algebra liniowa z geometrią analityczną/Wykład 11: Formy kwadratowe

From Studia Informatyczne

Niech V będzie przestrzenią wektorową nad ciałem o charakterystyce różnej od 2. Odwzorowanie


f:V\longrightarrow {\mathbb K}


nazywamy formą kwadratową, jeśli istnieje odwzorowanie dwuliniowe


\Phi : V^2\longrightarrow {\mathbb K}


takie, że


\Phi (v,v)=f(v)


dla każdego v\in V. Mówimy, że odwzorowanie dwuliniowe \Phi indukuje formę kwadratową f.

Udowodnimy najpierw następujący lemat

Lemat 0.1

Dla formy kwadratowej f:V\longrightarrow {\mathbb K} istnieje dokładnie jedno odwzorowanie dwuliniowe symetryczne \phi : V^2\longrightarrow {\mathbb K} indukujące f.

Dowód

Niech \Phi będzie pewnym odwzorowaniem dwuliniowym indukującym f. Zdefiniujmy odwzorowanie \phi następująco


\phi (u,v)= (1+1)^{-1}\left (\Phi (u,v) +\Phi (v,u)\right ).


Odwzorowanie to jest dwuliniowe, symetryczne i indukuje f. Zauważmy, że tutaj właśnie wykorzystaliśmy założenie, że charakterystyka ciała {\mathbb K} jest różna od 2.

Jedyność symetrycznego \phi indukującego f wykazujemy jak następuje.

Niech \phi ', \phi '' będą odwzorowaniami dwuliniowymi symetrycznymi indukującymi f. Wtedy \phi =\phi '-\phi '' jest odwzorowaniem dwuliniowym symetrycznym takim, że \phi (v,v)=0 dla każdego v\in V. Wykorzystując dwuliniowość i symetrię \phi otrzymujemy następujące równości


0=\phi (u+v, u+v)=\phi (u,u)+ 2\phi (u,v) +\phi (v,v)=2\phi (u,v)


dla dowolnych wektorów u,v\in V. A zatem \phi ' (u,v)=\phi ''(u,v) dla dowolnych u,v\in V. image:End_of_proof.gif

Jedyne dwuliniowe odwzorowanie symetryczne indukujące f nazywa się odwzorowaniem dwuliniowym skojarzonym z formą kwadratową f.

Dla odwzorowania dwuliniowego \Phi rozważamy odwzorowanie


\tilde \Phi:V\ni v\longrightarrow \{ V\ni u\longrightarrow \Phi (u,v)\in {\mathbb K}\}\in V^*.      (0.1)


Odwzorowanie to jest oczywiście liniowe.

Od tego momentu zakładamy, że wszystkie rozważane w tym wykładzie przestrzenie są skończenie wymiarowe.Macierz odwzorowania dwuliniowego

Niech e_1,...e_n będzie bazą przestrzeni V zaś e^*_1,...,e^*_n będzie jej bazą dualną. Znajdźmy macierz odwzorowania \tilde \Phi przy tak wybranych baz. Skorzystajmy ze wzoru (5.4) z Wykładu IV.

Otrzymujemy następujące równości


\aligned \tilde \Phi (e_j)&= (\tilde\Phi (e_j))(e_1)e^*_1+...+(\tilde \Phi (e_j))(e_n)e^*_n\\ &=  \Phi (e_j, e_1)e^*_1+...+\Phi (e_j, e_n)e^*_n. \endaligned


Oznacza to, że poszukiwana macierz \tilde \Phi jest równa macierzy [\Phi (e_i, e_j)]. Macierz tę nazywamy macierzą odwzorowania dwuliniowego w bazie e_1,...,e_n.


Jeżeli \phi jest odwzorowaniem dwuliniowym skojarzonym z formą kwadratową f, to macierz tę nazywa się macierzą formy kwadratowej f przy bazie e_1,...,e_n. Macierz formy kwadratowej jest symetryczna. Rząd tej macierzy jest rzędem odwzorowania liniowego \tilde\phi i nazywa się rzędem formy kwadratowej f.

Mając bazę e_1,...,e_n przestrzeni V i macierz formy kwadratowej f możemy znaleźć wartość f na dowolnym wektorze v\in V. Mianowicie, jeśli \phi jest odwzorowaniem dwuliniowym skojarzonym z f, a_{ij}=\phi(e_i,e_j) oraz v=v_1e_1+...+e_ne_n, to


\displaystyle  f(v)=\sum _{i,j=1}^n v_iv_ja_{ij}.      (0.2)


Zobaczmy jeszcze, jak zmienia się macierz odwzorowania dwuliniowego, jeśli zmienimy bazę. Niech więc dane będą dwie bazy przestrzeni wektorowej V: e_1,...,e_n, e'_1,...e'_n. Niech P będzie macierzą przejścia od bazy e_1,...,e_n do bazy e'_1,...,e'_n, tzn.


\displaystyle e'_j=\sum _{i=1}^k p_{ij} e_i,


dla j=1,...,n (porównaj rozdział 4. Wykładu VI). Jeśli \Phi :V\times V\longrightarrow {\mathbb K} jest odwzorowaniem dwuliniowym, to zachodzą następujące równości


\displaystyle  \Phi (e'_i, e'_j)= \Phi \left (\sum _{k=1}^n p_{ki}e_k,   \sum _{l=1}^n p_{lj}e_l\right )= \sum _{k,l=1}^n p_{ki}\Phi (e_k,e_l) p_{lj}.


A zatem przy zmianie bazy macierz odwzorowania dwuliniowego zmienia się według wzoru


A'= P^* A P,      (0.3)


gdzie A jest macierzą \Phi przy bazie e_1,...,e_n, zaś A' jest macierzą \Phi przy bazie e'_1,...,e'_n.

Co prawda udowodniliśmy już, że rząd macierzy \Phi nie zależy od wyboru bazy, ale warto zauważyć, że wynika to również z powyższego wzoru, bo P jest macierzą nieosobliwą.

Formy kwadratowe w przestrzeni nad ciałem {\mathbb R}

Celem tego rozdziału jest pokazanie, że w przestrzeni wektorowej nad ciałem {\mathbb R}, każda forma kwadratowa ma macierz szczególnie prostej postaci.

Rozważymy najpierw formy kwadratowe w przestrzeniach euklidesowych. Udowodnimy teraz twierdzenie Lagrange'a

Twierdzenie 1.1

Niech f będzie formą kwadratową na skończenie wymiarowej przestrzeni euklidesowej V. Istnieje baza ortonormalna e_1,...,e_n przestrzeni V, przy której macierz A formy kwadratowej f jest diagonalna i a_{11}\ge...\ge a_{nn}, gdzie a_{11},...,a_{nn} są wyrazami głównej przekątnej macierzy A.

Dowód

Dowód twierdzenia jest indukcyjny ze względu na wymiar przestrzeni V.

Dla n=1 twierdzenie jest trywialne. Załóżmy, że jest prawdziwe dla (n-1).

Niech f będzie formą kwadratową na n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej V. W przestrzeni V mamy naturalną topologię. Albo wprowadzimy ją przez normę (którą mamy, bo iloczyn skalarny definiuje normę), albo bierzemy dowolny izomorfizm liniowy h: V\longrightarrow {\mathbb R} ^n i mówimy, że podzbiór C przestrzeni V jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy h(C) jest otwarty w {\mathbb R} ^n. Ponieważ każde odwzorowanie liniowe przestrzeni {\mathbb R} ^n jest ciągłe, więc tak zdefiniowana topologia nie zależy od wyboru izomorfizmu h. Tak czy inaczej, sfera jednostkowa


S^{n-1}= \{ v\in V |\ \  \Vert v\Vert =1\}


jest zbiorem zwartym a forma kwadratowa jest odwzorowaniem ciągłym na V (porównaj wzór (0.2)).

A zatem istnieje wektor e_1\in S ^{n-1}, w którym funkcja f osiąga swoje maksimum. Niech W będzie dopełnieniem ortogonalnym do podprzestrzeni {\rm lin} \{e_1\}. Podprzestrzeń W jest (n-1)-wymiarowa.

Na podstawie założenia indukcyjnego wiemy, że dla \tilde f=f_{|W} istnieje baza ortonormalna e_2,...,e_n przestrzeni W, przy której macierz \tilde f jest diagonalna i wyrazy na głównej przekątnej tworzą ciąg niemalejący. Twierdzimy, że e_1,...,e_n jest bazą V spełniającą żądane warunki.

Po pierwsze e_1,...e_n jest oczywiście bazą ortonormalną V i \phi (e_1,e_1)=f(e_1) \ge f(e_i)= \phi (e_i,e_i) dla każdego i=2,...n, bo wszystkie e_2,...,e_n należą do S ^{n-1}. Wystarczy teraz pokazać, że \phi (e_1,e_i)=0 dla każdego i=2,...n. W tym celu, dla ustalonego wskaźnika i=2,...,n, rozważmy funkcję


F:{\mathbb R}\ni \tau \longrightarrow  f((\cos \tau )\, e_1 +(\sin\tau )\, e_i)\in {\mathbb R} .


Wektor (\cos \tau )\, e_1 +(\sin\tau )\, e_i należy do S ^{n-1} dla każdego \tau. Ponieważ f osiąga w e_1 maksimum, więc funkcja F osiąga maksimum w \tau =0. Zatem F'(0)=0. Mamy następujące równości


F(\tau )=(\cos ^2 \tau ) \phi (e_1,e_1) +(\sin ^2\tau )\phi (e_i,e_i) +{1\over 2} \sin (2\tau )\phi (e_1, e_i).


Łatwo stad wyliczyć, że


F'(0) = \phi (e_1, e_i).


Wobec tego \phi (e_1, e_i)=0, co kończy dowód twierdzenia. image:End_of_proof.gif

Udowodnimy teraz twierdzenie o bezwładności form kwadratowych, zwane także twierdzeniem Sylvestera.

Twierdzenie 1.2 [Sylvestera]

Niech V będzie n-wymiarową przestrzenią wektorową nad ciałem {\mathbb R}. Dla każdej formy kwadratowej f na V istnieje baza e_1,...,e_n, przy której macierz f jest postaci blokowej


\left [\begin{array} {lcr} \ {\rm I} _p \ \ 0\ \ \ 0\\ \ 0\ {-{\rm I}} _q \ \ 0\\ \ 0\ \ \ 0\ \ \ 0 \end{array} \right ],


gdzie {\rm I} _k jest macierzą jednostkową o wymiarach k na k.

Liczby p i q nie zależą od wyboru bazy e_1,...,e_n.

Dowód

Na przestrzeni wektorowej V wprowadzamy dowolny iloczyn skalarny (porównaj Przykład 1.4 z Wykładu X) Z twierdzenia Lagrange'a wiemy, że istnieje baza ortonormalna, przy której macierz formy f jest taka, jak to opisano w poprzednim twierdzeniu. Uporządkujmy tę bazę tak, aby na głównej przekątnej najpierw (tzn. począwszy od lewego górnego rogu) pojawiły się wyrazy dodatnie, potem ujemne i na końcu wyrazy zerowe. Wystarczy teraz pomnożyć wektory bazy odpowiadające niezerowym wyrazom macierzy pomnożyć przez przez odpowiedni skalar. Jeśli \phi (e_i,e_i) = a_{ii}\ne 0, to e_i zastępujemy wektorem {1\over {\sqrt {|a_{ii}|}}}e_i.

Udowodnimy teraz druga część twierdzenia. Widać, że p+q jest rzędem formy kwadratowej f, a zatem nie zależy od wyboru bazy. Załóżmy, że dla dwóch baz e_1,...,e_n i e'_1,...e'_n spełniających tezę twierdzenia mamy pary liczb p, q oraz p',q' odpowiednio. Wiemy, że p+q=p'+q'. Wystarczy więc pokazać, że p=p'.

Dla dowodu nie wprost przypuśćmy, że p'>p. Niech U będzie podprzestrzenią wektorową generowaną przez wektory e_{p+1},...,e_n, zaś W - podprzestrzenią generowaną przez wektory e'_1,...,e'_{p'}. Mamy następujący ciąg równości i nierówności


\aligned n=dim V&\ge \dim (U+W)\\ &= \dim U +\dim W-\dim (U\cap W)\\ &= (n-p) +p' -\dim (U\cap W). \endaligned


Wobec tego \dim (U\cap W)\ge p'-p>0. Istnieje więc wektor 0\ne v\in (U\cap W). Niech v=v_1e_1+...+v_ne_n i v=v'_1e'_1+...+v'_ne'_n. Ponieważ v\in U, więc


f(v)=-(v_{p+1})^2-...-(v_{p+q})^2\le 0.


Ponieważ v\in W, więc


f(v)=(v'_1)^2+...+(v'_{p'})^2\ge 0.


Porównując te nierowności widzimy, że f(v)=0. Ponieważ v\in U, więc v=v_{p+1}e_{p+1}+...+v_{p+q}e_{p+q}. Korzystając z tego, że 0=f(v)=-(v_{p+1})^2-...-(v_{p+q})^2, otrzymujemy, że v=0, co jest sprzeczne z naszym założeniem. Dowód twierdzenia jest

zakończony. image:End_of_proof.gif

Z twierdzenia Sylvestera wynika, że przy pewnej bazie e_1,...,e_n forma kwadratowa dana jest w postaci kanonicznej, tj. wyraża się wzorem


f(v)=(v_1)^2+...+(v_p)^2-(v_{p+1})^2-...-(v_{p+q})^2,      (1.4)


dla \displaystyle v=\sum _{i=1}^nv_ie_i.

Definicja 1.3 [Sygnatura]

Parę liczb (p,q) nazywamy sygnaturą formy kwadratowej.

Mówimy, że forma kwadratowa f jest półokreślona dodatnio, jeśli w powyższym przedstawieniu (1.4) są same plusy. Jeśli są same plusy i p=n=\dim V, to mówimy, że forma kwadratowa jest dodatnio określona. Podobnie definiuje się formy półokreślone ujemnie i określone ujemnie. Forma kwadratowa nazywa się formą określoną, jeśli jest określona dodatnio lub ujemnie.

Niech f:V\longrightarrow V będzie endomorfizmem. Mówimy, że odwzorowanie f jest symetryczne, jeśli


f(v)\cdot w= f(w)\cdot v


dla każdych wektorów v,w\in V.

Niech \phi będzie odwzorowaniem dwuliniowym (symetrycznym) zdefiniowanym formułą


\phi (v,w)=f(v)\cdot w.


Odwzorowanie to jest odwzorowaniem skojarzonym pewnej formy kwadratowej. Ze wzoru (1.4) z Wykładu XI i z twierdzenia Lagrange'a wynika, że istnieje baza ortonormalna, przy której macierz odwzorowania f jest diagonalna. Jest to bardzo szczególny przypadek endomorfizmu mającego bardzo prostą macierz Jordana.