Algebra liniowa z geometrią analityczną/Wykład 10: Euklidesowe przestrzenie wektorowe

From Studia Informatyczne

Iloczyn skalarny

Zaczniemy od definicji iloczynu skalarnego


Definicja 1.1 [Iloczyn Skalarny]

Niech V będzie przestrzenią wektorową nad ciałem {\mathbb R}. Odwzorowanie


g: V\times V\longrightarrow {\mathbb R}


nazywa się iloczynem skalarnym, jeśli spełnia trzy następujące warunki:

S1) jest dwuliniowe,
S2) jest symetryczne,
S3) jest dodatnio określone, tzn. dla każdego v\in V zachodzi

nierówność g(v,v)\ge 0 i g(v,v)=0 wtedy i tylko wtedy, gdy v=0.

Wartość iloczynu skalarnego na wektorach v,w oznaczamy także przez <v,w> lub v\cdot w. Jak zwykle kropkę często pomijamy w zapisie. Nazwa iloczyn skalarny pochodzi stąd, że wynikiem takiego mnożenia jest skalar. Zwróćmy także uwagę na to, że wybór ciała liczb rzeczywistych jest tutaj nieprzypadkowy. W innych ciałach nie mamy skalarów większych od zera.

Zbierzemy teraz kilka najważniejszych przykładów iloczynów skalarnych.

Przykład 1.2

W przestrzeni {\mathbb R} ^n mamy tzw. standardowy (lub kanoniczny) iloczyn skalarny. Mianowicie, dla wektorów v=(v_1,.... v_n),\ \ w=(w_1,...,w_n)\in {\mathbb R} ^n definiujemy


v\cdot w = v_1w_1+...+v_nw_n.


Ogólniej, niech \lambda _1,...,\lambda _n będą dowolnymi liczbami dodatnimi. Definiujemy iloczyn skalarny


v\cdot w =\lambda _1v_1w_1+...+\lambda _nv_nw_n.


Przykład 1.3

Rozważmy przestrzeń funkcji ciągłych określonych na przedziale [a,b]. Definiujemy iloczyn skalarny


\displaystyle <f,h>=\int _a^b fh.


Przykład 1.4

Niech e_1,...,e_n będzie bazą przestrzeni wektorowej V nad ciałem {\mathbb R}. Definiujemy iloczyn skalarny formułą


v\cdot w =v_1w_1+...+v_nw_n,


gdzie (v_1,...,v_n), (w_1,...,w_n) są współrzędnymi wektorów v i w w danej bazie.

Istotne w tym przykładzie jest to, że każda skończenie wymiarowa przestrzeń wektorowa nad ciałem {\mathbb R} może być łatwo wyposażona w iloczyn skalarny.

Definicja 1.5 [Norma]

Normą na przestrzeni wektorowej V nad ciałem {\mathbb R} nazywamy funkcję


V\ni v\longrightarrow \Vert v\Vert \in [0,\infty )\subset {\mathbb R} ,


która spełnia warunki

N 1) dla każdego wektora v\in V i liczby rzeczywistej \lambda zachodzi równość \Vert \lambda v\Vert =|\lambda |\Vert v\Vert,
N 2) zachodzi nierówność trójkąta, tzn. dla każdych wektorów v,w\in V mamy


\Vert v+w\Vert \le \Vert v\Vert +\Vert w\Vert .


Iloczyn skalarny dany w przestrzeni V wyznacza normę w tej przestrzeni. Mianowicie, definiujemy


\Vert v\Vert =\sqrt {v\cdot v}  .      (1.1)


Normę wektora nazywamy też jego długością. Stosowany jest zapis v^2, który oznacza v\cdot v lub, co na jedno wychodzi, \Vert v\Vert ^2.

Sprawdzenie, że funkcja zdefiniowana formułą (1.1) spełnia warunki N1) i N2) jest natychmiastowe. Warunek trójkąta sprawdzimy po udowodnieniu następującej nierówności Schwarza.

Twierdzenie 1.5 [Nierówność Schwarza]

Dla funkcji określonej wzorem (1.1) i każdych dwóch wektorów v,w\in V zachodzi nierówność


| v\cdot w |\le \Vert v\Vert\Vert w\Vert .      (1.2)


Równość w powyższej nierówności zachodzi wtedy i tylko wtedy, gdy wektory v, w są liniowo zależne.

Dowód

Jeśli któryś z wektorów v, w jest zerowy, to twierdzenie jest oczywiste. Załóżmy więc, że wektory te są niezerowe.

Rozważmy funkcję zmiennej rzeczywistej t


f(t)= \Vert tv +w\Vert ^2.


Funkcja ta przybiera wartości nieujemne. Z drugiej strony mamy


f(t)=t^2\Vert v\Vert ^2 +2t(v\cdot w) +\Vert w \Vert ^2.


A zatem funkcja f(t) jest trójmianem kwadratowym przyjmującym wartości nieujemne, którego współczynnik przy t^2 jest dodatni. Oznacza to, że wyróżnik \Delta jest niedodatni. Wobec tego


\Delta =4(v\cdot w) ^2 -4\Vert v\Vert ^2\Vert w\Vert ^2\le 0,


czyli (v\cdot w) ^2\le \Vert v\Vert ^2 \Vert w\Vert ^2. Po spierwiastkowaniu tej nierówności dostajemy nierówność Schwarza.

Dla udowodnienia drugiej tezy zauważmy najpierw, że jeśli v=\lambda w, to oczywiście w (1.2) mamy równość. Odwrotnie, równość w (1.2) oznacza, że wyróżnik trójmianu f(t) jest równy 0 i, co za tym idzie, istnieje t_o, takie, że f(t_o)=0. To zaś oznacza, że t_ov+w=0, czyli v, w są liniowo zależne. image:End_of_proof.gif

Korzystając, miedzy innymi, z nierowności Schwarza otrzymujemy teraz, dla dowolnych wektorów v, w, ciąg równości i nierówności


\aligned\Vert v+w \Vert ^2&= (v+w)(v+w) =\Vert v\Vert ^2 +2v\cdot w +\Vert w\Vert ^2\\ &\le  \Vert v\Vert ^2 +2 | v\cdot w | +\Vert w\Vert ^2\le \Vert v\Vert ^2 +2 \Vert v\Vert \Vert  w \Vert +\Vert w\Vert ^2\\ &= (\Vert v\Vert +\Vert w\Vert )^2\endaligned


Udowodniliśmy więc nierówność trójkąta N 2) dla funkcji (1.1).

Przy okazji zauważmy, że otrzymaliśmy twierdzenie Pitagorasa. Mianowicie, jeśli wektory v, w są do siebie prostopadłe, czyli v\cdot w=0, to


\Vert v+w\Vert ^2 =\Vert v\Vert  ^2 +\Vert w\Vert ^2.


Jeśli wektory v, w sa niezerowe, to liczbę rzeczywistą \alpha\in [0,\pi ) taką, że


\cos \alpha ={{v\cdot w}\over {\Vert v\Vert \Vert w\Vert}},


nazywamy kątem między wektorami v i w.

Układy ortogonalne. Proces Grama - Schmidta. Bazy ortonormalne

Mówimy, że wektory są do siebie prostopadłe (ortogonalne), jeśli ich iloczyn skalarny jest równy 0. Ogólniej, układ wektorów v_1,..., v_n nazywa się układem ortogonalnym, jeśli każde dwa wektory tego układu są do siebie prostopadłe, tzn. v_i\cdot v_j=0 dla i\ne j. Oczywiście wektor zerowy jest prostopadły do każdego wektora. Dowolny zbiór (niekoniecznie skończony) nazywa się ortogonalny, jeśli każde dwa wektory tego zbiory są ortogonalne.Wektory ortogonalne (prostopadłe)

Mamy następujący

Lemat 2.1

Ortogonalny i nie zawierający zera układ wektorów v_1,...,v_n jest liniowo niezależny.

Dowód

Niech \lambda _1v_1+...+\lambda _nv_n=0. Obie strony tej równości pomnóżmy skalarnie przez v_i, dla i=1,..., n. Otrzymujemy równość \lambda _i (v_ i\cdot v_i)=0, a stąd \lambda _i=0. image:End_of_proof.gif

Wektor v\in V nazywa się jednostkowym, jeśli \Vert v\Vert =1. Układ wektorów v_1,...,v_n nazywa się ortonormalnym, jeśli każdy z tych wektorów jest jednostkowy, a cały układ jest ortogonalny. Jeśli v jest wektorem niezerowym, to


{v\over{\Vert v\Vert}}


jest wektorem jednostkowym. Mówimy, że wektor v został znormalizowany.

Niech v_1,...,v_n będzie pewnym układem liniowo niezależnym przestrzeni wektorowej V wyposażonej w iloczyn skalarny. Niech

e_1 = {{v_1}\over {\Vert v_1\Vert}}.

Wektor e_1 jest jednostkowy i generuje tę samą przestrzeń co v_1. Zdefiniujmy teraz wektor e_2 następująco


\tilde e_2= v_2- (v_2\cdot e_1)e_1.


Łatwo sprawdzić, że wektor ten jest prostopadły do e_1. Ponadto układ wektorów e_1, \tilde e_2 rozpina tę samą podprzestrzeń co układ wektorów v_1,v_2. Co więcej, jeśli oznaczymy przez V_2 tę podprzestrzeń, to e_1,\tilde e_2 oraz v_1,v_2 są takimi bazami tej przestrzeni V_2, że macierz przejścia od bazy v_1,v_2 do bazy e_1, \tilde e_2 ma wyznacznik dodatni.

Definiujemy teraz


e_2 ={{\tilde e_2}\over {\Vert\tilde e_2\Vert}}


Oczywiście układy v_1, v_2 i e_1,e_2 rozpinają tę samą podprzestrzeń V_2, układ e_1, e_2 jest ortonormalny a macierz przejścia od bazy v_1, v_2 do bazy e_1, e_2 przestrzeni V_2 ma wyznacznik dodatni.

Załóżmy, że zdefiniowaliśmy już k kolejnych wektorów e_1,...,e_k takich, że układy e_1,...,e_k i v_1,..., v_k rozpinają tę samą podprzestrzeń V_k, układ e_1,...,e_k jest ortonormalny a macierz przejścia od bazy v_1,..., v_k do bazy e_1,...,e_k ma wyznacznik dodatni. Definiujemy wektor \tilde e_{k+1} wzorem


\tilde e_{k+1} = v_{k+1}-(v_{k+1}\cdot e_1)e_1-...-(v_{k+1}\cdot e_k)e_k.      (2.3)


Następnie definiujemy


e_{k+1}= {{\tilde e_{k+1}}\over {\Vert \tilde e_{k+1}\Vert }}.


Łatwo widać, że \tilde e_{k+1} jest prostopadły do każdego z wektorów e_1,...,e_k, a zatem układ e_1,...,e_{k+1} jest ortonormalny. Łatwo tez widać, że układy v_1,...,v_{k+1}; e_1,...,e_{k+1} rozpinają tę samą podprzestrzeń, powiedzmy V_{k+1}. Ponadto macierz przejścia od bazy v_1,...,v_{k+1} do bazy e_1,...,e_{k+1} przestrzeni V_{k+1} ma wyznacznik dodatni.

Powyższy proces otrzymywania układu ortonormalnego nazywa się procesem Grama-Schmidta. Jeśli v_1,...,v_k jest układem ortonormalnym, to proces Grama-Schmidta nie zmienia tego układu.Proces Grama-Schmidta

Z powyższych rozumowań wynika natychmiast

Twierdzenie 2.2

Każda skończenie wymiarowa przestrzeń wektorowa wyposażoną w iloczyn skalarny ma bazę ortonormalną.

Od tego momentu do końca niniejszego wykładu zakładamy, że przestrzenie wektorowe są skończenie wymiarowe.

Jeżeli e_1,...,e_n jest bazą ortonormalną przestrzeni euklidesowej V, to wektor v\in V wyraża się jako kombinacja liniowa wektorów tej bazy następującym wzorem


v=(v\cdot e_1)e_1+...+(v\cdot e_n)e_n.      (2.4)


Aby sprawdzić ten wzór wystarczy pomnożyć skalarnie obie strony tej równości przez kolejne wektory bazy e_1,..., e_n.

Rzutowanie prostokątne. Izometrie

Niech dana będzie podprzestrzeń wektorowa U przestrzeni euklidesowej V. Podprzestrzeń ta jest wyposażona w indukowany iloczyn skalarny, tzn. jest to iloczyn skalarny będący zawężeniem iloczynu skalarnego z V do U (dokładniej mówiąc, zawężeniem V\times V do U\times U). Zdefiniujmy podprzestrzeń


U^{\perp }=\{ w\in V |\ \  w\cdot v =0 \ {\rm dla\  kazdego\ v\in V}\}.


Łatwo sprawdzić, że U^{\perp} jest podprzestrzenią wektorową. Ponadto, U^{\perp}\cap U=\{0\}. Istotnie, jeśli v\in U^{\perp}\cap U, to v\cdot v =0, a stąd wynika, że v=0.

Niech v_1,...,v_k będzie bazą podprzestrzeni U. Rozrzerzmy tę bazę do bazy v_1,...,v_k, v_{k+1},..., v_n przestrzeni V. Zastosujmy do tej bazy proces Grama-Schmidta. Otrzymujemy bazę ortonormalną e_1,...,e_n przestrzeni V. Pierwszych k wektorów tej bazy rozpina podprzestrzeń U, pozostałe rozpinają pewne dopełnienie algebraiczne do U i należą do podprzestrzeni U^{\perp}. A zatem U^{\perp} jest dopełnieniem algebraicznym do U. Podprzestrzeń U^{\perp} nazywa się dopełnieniem ortogonalnym (prostopadłym) do U.

Przypomnijmy, że dopełnienia algebraiczne nie są wyznaczone jednoznacznie. Dopełnienie ortogonalne (istniejące tylko w przestrzeni wyposażonej w iloczyn skalarny) jest wyznaczone jednoznacznie. Oto kilka podstawowych własności dopełnienia ortogonalnego:
Dopełnienie ortogonalne (prostopadłe)


Rzutowanie prostokątne


Lemat 3.1

Dla każdych podprzestrzeni U, W przestrzeni euklidesowej V zachodzą następujące związki.

  1. (U^{\perp})^{\perp}=U.
  2. Jeżeli U\subset W, to W^{\perp}\subset U^{\perp}.
  3. (U+W)^{\perp}=U^{\perp}\cap W^{\perp}.
  4. (U\cap W)^{\perp}=U^{\perp}+W^{\perp}.

Udowodnienie powyższych własności pozostawiamy jako ćwiczenie.

W przestrzeni euklidesowej dla ustalonej podprzestrzeni U mamy


V=U\oplus U^{\perp}.


A zatem mamy rzutowanie na U równoległe do U^{\perp}. Ponieważ dopełnienie ortogonalne jest wyznaczone jednoznacznie, więc wymienianie przestrzeni U^{\perp} jest niekonieczne. Używamy określenia " rzutowanie prostokątne na podprzestrzeń U ". Podkreślmy, że możemy mówić o rzutowaniu prostokątnym tylko w przypadku przestrzeni wyposażonych w iloczyn skalarny.

Niech teraz V i W będą przestrzeniami wektorowymi wyposażonymi w iloczyny skalarne - obydwa oznaczane kropką. Mówimy, że odwzorowanie f:V\longrightarrow W jest izometrią, jeśli zachowuje iloczyn skalarny, tzn. dla każdych wektorów u,v \in V zachodzi równość f(u\cdot v)=f(u)\cdot f(v). Oczywiście odwzorowanie, które zachowuje iloczyn skalarny zachowuje też normę, czyli \Vert f(v)\Vert=\Vert v\Vert dla każdej izometrii f.

Twierdzenie 3.2 [O izometrii]

Izometria jest odwzorowaniem liniowym. Co więcej, jest monomorfizmem.

Dowód

Załóżmy, że e_1,...,e_n jest bazą ortonormalną przestrzeni wektorowej V. Ponieważ odwzorowanie f zachowuje iloczyn skalarny, więc wektory


f(e_1),...,f(e_n)


stanowią układ ortonormalny w W, a więc jest to układ liniowo niezależny. Jest wiec bazą ortonormalną przestrzeni {\rm im} f. Na podstawie wzoru (2.4) i faktu, że f(v)\cdot f(e_i)=v\cdot e_i dla każdego i=1,...,n, mamy


\aligned f(v)&=(f(v)\cdot f(e_1))f(e_1) +...+(f(v)\cdot f(e_n))f(e_n)\\ &= (v\cdot e_1)f(e_1)+...+(v\cdot e_n)f(e_n). \endaligned


Oznacza to, że jeśli v=\lambda _1e_1+...\lambda _ne_n, to


f(v) =\lambda _1 f(e_1)+...+\lambda _n f(e_n).


Łatwo sprawdzić, że takie odwzorowanie jest liniowe.

Jeśli f(v)=0, to \Vert f(v)\Vert =0. A zatem \Vert v \Vert =\Vert f(v)\Vert =0, czyli v =0. W ten sposób udowodniliśmy monomorficzność f. image:End_of_proof.gif

Twierdzenie 3.3

Odwzorowanie liniowe zachowujące normę jest izometrią.

Dowód

Niech f będzie odwzorowaniem spełniającym założenia twierdzenia. Zachodzą równości


\Vert v+w\Vert ^2= \Vert v\Vert ^2 +2 v\cdot w +\Vert w\Vert ^2,


\Vert f(v+w)\Vert ^2 = \Vert f(v)+f(w)\Vert ^2 = \Vert f(v)\Vert ^2+ 2f(v)\cdot f(w) +\Vert f(w)\Vert ^2.


Ponieważ \Vert f(v+w)\Vert = \Vert v+w\Vert, \Vert f(v)\Vert =\Vert v\Vert i \Vert f(w)\Vert =\Vert w\Vert, więc f(v)\cdot f(w)= v\cdot w. image:End_of_proof.gif

Dowód kolejnego twierdzenia jest standardowy i pozostawiamy go czytelnikowi.

Twierdzenie 3.4

Złożenie izometrii jest izometrią. Jeśli izometria jest bijekcją, to odwzorowanie odwrotne do izometrii jest izometrią.

Niech f:V\longrightarrow V będzie izometrią przestrzeni euklidesowej V. Niech e_1,...,e_n będzie bazą ortonormalną przestrzeni V. Wiemy, że f(e_i)\cdot f(e_j)=e_i\cdot e_j \delta _{ij}, dla i,j=1,...,n. Jeśli więc A jest macierzą f przy bazie ortonormalnej, to


A^*A=I.


Macierz spełniającą powyższy warunek nazywa się macierzą ortogonalną. Macierz taką można też traktować jako izometrię przestrzeni {\mathbb R} ^n wyposażonej w standardowy iloczyn skalarny. Zbiór wszystkich macierzy ortogonalnych wymiarów n na n stanowi podgrupę grupy ogólnej GL(n;{\mathbb R} ). Podgrupę tę nazywa się grupą ortogonalną i oznacza przez O(n).

Dla macierzy ortogonalnej mamy {\rm det} A^*{\rm det} A =1. A zatem ({\rm det} A)^2=1, czyli {\rm det} A= \pm 1.

Zbiór wszystkich macierzy ortogonalnych wymiarów n na n o wyznaczniku dodatnim (czyli o wyznaczniku 1) stanowi podgrupę grupy ortogonalnej.