AWWW-1st3.6-w09.tresc-1.0-Slajd9

From Studia Informatyczne

Transakcje w JDBC

Transakcje w JDBC


Domyślnie operacje na bazie danych poprzez obiekt Connection realizowane są w trybie „auto commit”, gdzie każde polecenie stanowi odrębną transakcję i jest automatycznie zatwierdzane po wykonaniu. W celu realizacji transakcji na poziomie JDBC, obejmującej więcej niż jedno polecenie, należy najpierw wyłączyć tryb „auto commit” dla połączenia metodą setAutoCommit(). Po wyłączeniu trybu „auto commit”, każdą transakcję należy jawnie zakończyć poprzez jej zatwierdzenie metodą commit() lub wycofanie metodą rollback() obiektu Connection. Nie ma w JDBC wyróżnionej metody rozpoczynającej transakcję. Pierwsze polecenie SQL wykonane po wyłączeniu trybu „auto commit” lub zakończeniu poprzedniej transakcji rozpoczyna nową transakcję. Realizację transakcji na poziomie JDBC ilustruje fragment kodu przedstawiony na slajdzie.

Alternatywą dla transakcji JDBC w aplikacjach Java EE są transakcje realizowane poprzez interfejs JTA (Java Transaction API). Transakcje JTA będą omówione w trakcie wykładu na temat komponentów EJB w ramach przedmiotu „Zaawansowane aplikacje internetowe”.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>