AWWW-1st3.6-w09.tresc-1.0-Slajd35

From Studia Informatyczne

Podsumowanie

Podsumowanie


Aplikacje Java EE realizują operacje na bazie danych poprzez interfejs JDBC. Ponieważ ręczne kodowanie w JDBC jest uciążliwe twórcy aplikacji Java obecnie najczęściej wykorzystują technologie odwzorowania obiektowo-relacyjnego (O/RM). W najbliższej przyszłości należy się spodziewać migracji ze specyficznych API poszczególnych technologii O/RM do standardowego Java Persistence API.

Aplikacje ASP.NET realizują operacje na bazie danych poprzez bibliotekę ADO.NET. Charakterystyczna dla ADO.NET jest orientacja na pracę z danymi w trybie odłączonym, bez konieczności utrzymywania połączenia z bazą danych, co ułatwia przetwarzanie danych w komponentowych aplikacjach internetowych. Ważną rolę w ASP.NET pełnią kontrolki do obsługi komunikacji ze źródłem danych i prezentacji danych na stronach, pozwalające zredukować ilość kodu obsługującego komunikację z bazą danych w aplikacji.

PHP oferuje zestawy funkcji dedykowane dla poszczególnych systemów baz danych i rozwijane od niedawna abstrakcyjne rozszerzenie PDO oferujące jednolity interfejs do wielu systemów.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>