AWWW-1st3.6-w09.tresc-1.0-Slajd31

From Studia Informatyczne

Dostęp do baz danych w PHP

Dostęp do baz danych w PHP


Obsługa baz danych jest uważana za mocną stronę PHP. Jednocześnie tworzenie bazodanowych aplikacji w PHP nie jest skomplikowane. PHP udostępnia dedykowane zestawy funkcji do obsługi około 20 rodzajów baz danych, w tym MySQL, PostgreSQL, Oracle, IBM DB2, Informix, Sybase, SQLite oraz zestaw funkcji do komunikacji z bazami danych poprzez interfejs ODBC. Zestawy funkcji dla poszczególnych rodzajów baz danych są dostępne w PHP, podobnie jak wiele innych specjalistycznych zestawów funkcji, w formie tzw. rozszerzeń (ang. extensions). Oprócz rozszerzeń dedykowanych dla poszczególnych systemów, PHP oferuje dwa abstrakcyjne rozszerzenia stanowiące warstwę abstrakcji, oferującą spójny interfejs do różnych rodzajów baz danych. Te abstrakcyjne rozszerzenia to: starsze dbx i nowsze PDO (PHP Data Objects). Oba współpracują z kilkoma rodzajami baz danych.

PDO wymaga nowych własności obiektowych w PHP5 i nie jest dostępne dla wcześniejszych wersji PHP niż 5.0. PDO obsługuje poszczególne bazy danych za pośrednictwem sterowników PDO. Obecnie dostępne są sterowniki PDO dla około 10 rodzajów baz danych, w tym MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, Informix, Sybase, SQLite oraz ODBC.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>