AWWW-1st3.6-w09.tresc-1.0-Slajd27

From Studia Informatyczne

Transakcje w ADO.NET

Transakcje w ADO.NET


Do realizacji transakcji w ADO.NET służy obiekt Transaction związany z obiektem Connection reprezentującym połączenie. Obiekt Transaction udostępnia metody: BeginTransaction() do rozpoczęcia transakcji, Commit() do zatwierdzenia transakcji i Rollback() do wycofania transakcji.

Na slajdzie pokazano przykład transakcji obejmującej dwa polecenia SQL (treść poleceń dla oszczędności miejsca nie została w całości pokazana na slajdzie). Znaczenie poszczególnych instrukcji w kodzie jest następujące:

1. Utworzenie obiektu połączenia z bazą danych.

2. Otwarcie połączenia z bazą danych.

3. Utworzenie obiektu transakcji w ramach połączenia z bazą danych.

4. Utworzenie obiektu SqlCommand w ramach otwartego połączenia.

5. Związanie obiektu SqlCommand z transakcją.

6. Związanie z obiektem SqlCommand treści pierwszego polecenia SQL, które ma być wykonane w transakcji, a następnie wykonanie go.

7. Związanie z obiektem SqlCommand treści drugiego polecenia SQL, które ma być wykonane w transakcji, a następnie wykonanie go.

8. Zatwierdzenie transakcji.

9. Zamknięcie połączenia z bazą danych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>