AWWW-1st3.6-w09.tresc-1.0-Slajd24

From Studia Informatyczne

Uaktualnianie bazy danych poprzez DataAdapter i DataSet (1/2)

Uaktualnianie bazy danych poprzez  DataAdapter i DataSet (1/2)


Aplikacja uaktualnia zawartość obiektu DataSet modyfikując, wstawiając i usuwając wiersze w trybie odłączonym – bez utrzymywania otwartego połączenia z bazą danych. Uaktualnienie bazy danych poprzez przeniesienie zmian z obiektu DataSet jest realizowane metodą Update() obiektu DataAdapter.

Obiekt DataAdapter musi zawierać polecenia SQL (w formie obiektów Command i związanych z nimi obiektów Parameter) do przeniesienia zmian z DataSet do bazy danych. Polecenia te są zapamiętane we właściwościach InsertCommand, UpdateCommand i DeleteCommand obiektu DataAdapter. Obiekt DataAdapter ze skonfigurowanymi poleceniami SQL dla operacji SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE można wygenerować kreatorem w Visual Studio. Przypomnijmy, że obiekt Command zawierający polecenie SELECT jest zapamiętany we właściwości SelectCommand obiektu DataAdapter i jest wykorzystywany przez metodę Fill(), wypełniającą obiekt DataSet danymi.



<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>