AWWW-1st3.6-w09.tresc-1.0-Slajd22

From Studia Informatyczne

Wykonywanie poleceń DML i DDL

Grafika:AWWW-1st3.6-w09.tresc-1.0-Slajd22.PNG


Obiekt Command, wykorzystany w jednym z wcześniejszych przykładów do odczytu wyników zapytania SELECT do obiektu DataReader, umożliwia również wykonywanie poleceń DML (INSERT, UPDATE, DELETE) i DDL (np. CREATE TABLE). W celu uruchomienia polecenia DML lub DDL należy na rzecz obiektu Command wywołać metodę ExecuteNonQuery(). Metoda ta dla poleceń DML zwraca liczbę wierszy, których dotyczyło polecenie, a dla innych poleceń zawsze wartość –1.

Na slajdzie pokazano przykład wykorzystania obiektu SqlCommand do zmodyfikowania wiersza w bazie danych SQL Server. Znaczenie wyróżnionych fragmentów kodu jest następujące:

1. Utworzenie obiektu połączenia z bazą danych.

2. Otwarcie połączenia z bazą danych.

3. Utworzenie obiektu SqlCommand w ramach otwartego połączenia.

4. Związanie z obiektem SqlCommand treści polecenia SQL modyfikującego wiersz w tabeli Pracownicy.

5. Uruchomienie polecenia SQL poprzez wywołanie metody ExecuteNonQuery() na rzecz obiektu SqlCommand i zapamiętanie zwróconej liczby zmodyfikowanych wierszy w zmiennej. Następnie wyświetlenie na konsoli komunikatu o liczbie zmodyfikowanych wierszy.

6. Zamknięcie połączenia z bazą danych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>