AWWW-1st3.6-w09.tresc-1.0-Slajd15

From Studia Informatyczne

ADO.NET

ADO.NET


Biblioteka ADO.NET zapewnia aplikacjom .NET spójne mechanizmy dostępu do źródeł danych takich jak relacyjne bazy danych i dokumenty XML. ADO.NET jest następcą wcześniejszej technologii Microsoft - ADO (ActiveX Data Objects), dostosowanym do potrzeb aplikacji .NET. ADO.NET jest koncepcyjnie podobne do ADO, stanowiąc warstwę abstrakcji w dostępie do danych. Nową jakością w ADO.NET jest silna orientacja na umożliwienie pracy ze zbiorami danych bez konieczności utrzymywania połączenia ze źródłem danych. Możliwość ta jest kluczowa w internetowych aplikacjach wielowarstwowych, ze względu na charakterystyczną dla aplikacji WWW pracę w trybie żądanie-odpowiedź i migrację zbiorów danych między warstwami aplikacji. Praca w trybie „odłączonym” jest realizowana w ADO.NET poprzez obiekty DataSet, które mogą być wypełnione danymi z bazy danych, odłączone od bazy i przekazane do interfejsu użytkownika, modyfikowane po odłączeniu od bazy danych i w końcu synchronizowane z bazą danych.

ADO.NET jest ściśle zintegrowane z językiem XML. Klasy ADO.NET i klasy do obsługi XML były projektowane wspólnie i są częścią tej samej architektury. XML pełni też kluczową rolę w ADO.NET jako format przesyłania danych. Mimo, że wewnętrznie dane w obiektach DataSet nie są zapisywane w formie XML, to istnieje możliwość wypełnienia ich danymi ze źródeł XML (plikowych lub strumieniowych) i eksportu (serializacji) w formie XML.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>